UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

20-05-2019 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

20-05-2019 16:00:00


PUNKTER

248. Godkendelse af dagsorden
249. Temadrøftelse om budget 2020 - 2023
250. Budgetopfølgning pr. 1. kvartal 2019 - Udvalget for Kultur og Fritid
251. Aktivering af unge i tværgående cykelprojekt
252. Mødeplan for 2020 i Udvalg for Kultur og Fritid
253. Evaluering af dialogmøder med de 4 råd
254. O Status på Wadden Tide 2019
255. O Middelalderfestival i Varde 2019
256. O Aktiviteter for maj og juni 2019
257. Kommende sager
258. Gensidig orientering248. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-05-2019

Godkendt

249. Temadrøftelse om budget 2020 - 2023

Temadrøftelse om budget 2020 - 2023

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 27. februar 2019 proceduren for behandling af budget for 2020-2023.

 

I proceduren indgår, at

 • der skal udarbejdes et råderumskatalog til budget 2020. Udvalget for Kultur og Fritid skal bidrage til dette katalog med 0,8 mio. kr.
 • nye driftsønsker – herunder driftsønske på 600.000 kr. til Musicalakademiet - skal ledsages af forslag til finansiering indenfor eget budget

 

Hanne Grønlund og Peter Holm Lindgaard deltager i drøftelsen som forventes at vare ca. halvanden time.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budget 2020 – 2013 drøftes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-05-2019

Drøftetsagsnr19-7_doknr36878-19_v4_budgetprocedure for budget 2020-2023.docx
sagsnr19-7_doknr29460-19_v1_budgetprocedure 2020-2023.docx
sagsnr19-7_doknr32484-19_v1_potentialekatalog, analyseplan samt råderumskatalog.docx

Bilag

Budgetprocedure for budget 2020-2023
Budgetprocedure 2020-2023
Potentialekatalog, analyseplan samt råderumskatalog


250. Budgetopfølgning pr. 1. kvartal 2019 - Udvalget for Kultur og Fritid

Budgetopfølgning pr. 1. kvartal 2019 - Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 1. kvartal for Udvalget for Kultur og Fritid viser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 eksklusive budgetoverførsler fra 2018 til 2019, jf. tabel 1. Inklusive budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket forklares efterfølgende i tabel 2.

 

 

Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. kan primært henføres til et mindreforbrug indenfor Kultur og Fritid Stabs budget, som dog delvis modsvares af et forventet merforbug på Musik & Billedskolen og Varde Bibliotek.

 

De væsentlige afvigelser er (jf. bilag for en uddybende beskrivelse):

 

 • For Kultur og Fritid staben forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. (ekskl. budgetoverførsler). Det er en meget forsigtig skøn, idet der er en række usikkerheder, og resultatet vil kunne ændre sig i begge retninger. Nuværende vurdering af mindreforbruget kan henføres til en række positive og negative afvigelser indenfor områderne Kulturel virksomhed, Idrætsfaciliteter for børn og unge og Folkeoplysning og fritidsaktiviteter.

 

 • For Musik & Billedskolen forventes der ingen afvigelser samlet set i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Det forventes, at der anvendes 0,3 mio. kr., ud af den samlede overførsel fra 2018.

 

 • For Varde Bibliotek forventes ingen afvigelser samlet set i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Dog forventes det, at de overførte midler fra 2018 bruges fuldt ud i indeværende år til bl.a. at færdiggøre mindre renoverings opgaver, der er igangsat i 2018.

 

 

Overførsler til 2019, samt påvirkning af kassen:

 

I udvalget for Kultur og Fritid er der overført 2,2 mio. kr. fra tidligere år til 2019, jf. tabel 2. Heraf udgør disponerede overførsler 1,1 mio. kr. som bruges til bl.a. Wadden Tide 2019, større kunstværker, kulturel rygsæk, m.m.

Den resterende overførsel kan bruges til igangsatte projekter/investeringer i årets løb eller bruges som en flerårig opsparing til FIK politik.

 

Det forventede mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (ekskl. overførsler) omfatter hele udvalgets budgetområde, og indeholder derfor resultat for områder med overførselsadgang og en enkelt område uden overførselsadgang. Derfor kan regnskabsresultatet både bestå af beløb, der påvirker kassebeholdningen samt beløb, der påvirker overførslen til det kommende regnskabsår.

 

Inklusive budgetoverførsler fra tidligere år forventes et samlet mindreforbrug på udvalget på 2,4 mio. kr. Heraf forventes 0,8 mio. kr. at blive overført til 2020, hvilket bruges til bl.a. Varde Middelalderfestival, opsparing til større kunstværker, projekter under museumsområdet, samt kommunens bidrag til koordinator i Vadehavets Formidlerforum.

 

 

 

Anlægsbudget:

Der er afsat 9,6 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2019, hvor af 1,5 mio. kr. er overført fra 2018. Der er igangværende projekter vedrørende renovering og udvikling af Varde Fritidscenter, samt halrenoveringsplan.

 

Rådighedsbeløbet afsat til udvidelse af Janusbygning er en overførsel fra 2018. Der afventes afklaring og det er usikkert om projektet igangsættes i indeværende år.

 

Derudover er der afsat 0,3 mio. kr. (overførsel fra 2018) til afdækning af Kulturhuset i Ølgod, som afventer afklaring af projektet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes Økonomiregulativ


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-05-2019

Taget til efterretningsagsnr18-12050_doknr71626-19_v1_disponerede overførsler pr. 31.3.2019.docx
sagsnr18-12050_doknr72378-19_v1_anlægsoversigt pr. 31.3.2019.xlsx
sagsnr18-12050_doknr72376-19_v1_bilag til budgetopfølgning pr. 31.3.19.docx

Bilag

Disponerede overførsler pr. 31.3.2019
Anlægsoversigt pr. 31.3.2019
Bilag til budgetopfølgning pr. 31.3.19


251. Aktivering af unge i tværgående cykelprojekt

Aktivering af unge i tværgående cykelprojekt

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid og Jobcentret i Varde Kommune har indgået et samarbejde med Varde Cykelklub, Cykel for Sagen, DAI (Dansk Arbejder Idræt) og Pro Varde om et cykel- og praktikprojekt, som har til formål at få unge ledige i selvforsørgelse. Målet er, at de unge via cykeltræning og virksomhedspraktik kommer i uddannelse og arbejde. Projektet er i tråd med temaet Sund kultur for hjerne og krop i den kommende FIK-politik udmøntet af Byrådets udviklingsstrategi. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration behandler sagen på deres møde den 16. maj 2019.

 

Varde Cykelklub (VCK) bidrager med cykeltræning, og Pro Varde vil støtte de unge ved at finde virksomhedspraktik indenfor brancher, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder. Kultur og Fritid og Jobcentret skal finde interesserede ledige samt finansiere cykler og udstyr.

 

I første omgang henvender projektet sig til 8 unge på uddannelseshjælp i alderen 18-29 år, som har en interesse i at deltage i projektet. Cykelprojektet vil køre som et forsøg i perioden 1. maj til 31. august 2019. Projektet er fordelt med fysisk træning to dage om ugen, herunder cykeltræning og to dage i virksomhedspraktik.

 

Frem til start i virksomhedspraktik skal de unge samles på Jobcentrets værksted to dage om ugen. Her vil opgaverne være forskelligartede, der vil blandt andet indgå vedligehold af egne cykler m.v.

 

De unge kobles på cykeltræning i mountainbike med ryttere fra VCK med det formål, at de unge målrettet træner henimod at deltage sammen med et cykelhold fra VCK i etape-motionsløbet ”Cykel for sagen”. Målsætningen er, at de unge deltager i sidste del af løbet som foregår fra Herning til Varde den 18. august 2019. Ruten er ca. 110 km lang og med en højdemeter på 180 m. 

 

Der er fra Jobcentret koblet en medarbejder på projektet for at sikre, at de unge møder til træning, følge op på virksomhedspraktik og for generelt at styrke sammenholdet i gruppen.

Hvis den unge inden den 31. august 2019 går i uddannelse eller i arbejde, har den unge stadig mulighed for at fastholde træningen og deltage i Cykel for Sagen.

 

Projektet forventes at beløbe sig til 80.000 kr. Der er afsat 10.000 kr. til en mountainbike og cykeltøj per ung. Jobcentret og Kultur og Fritid deler ligeligt de 80.000 kr. med 40.000 kr. til hver i forsøgsperioden. Der søges yderligere midler til projektet via forskellige fonde.

 

Effekten af projektet skulle gerne være, at 50 % af de unge, som deltager i projektet går i uddannelse eller arbejde pr. 31. august 2019. Ud af de sidste 50 % skal halvdelen være i selvforsørgelse, og den anden halvdel tættere på uddannelse og job pr. 31. december 2019.

 

Hvis 4 deltagere gennemfører løbet fra Herning til Varde samt kommer i ordinær uddannelse eller arbejde med udgangen af august 2019, vil gevinsten være en mountainbike samt cykeltøj.

 

Hvis cykelprojektet giver gode resultater, kan det overvejes at udvide projektet med flere deltagere og med fuld deltagelse i Cykel for Sagen fra Skagen til Varde, og ikke kun fra Herning til Varde. 


Forvaltningens vurdering

Cykelprojektet er et forsøgsprojekt, som gerne skulle munde ud i, at unge uddannelsessøgende i alderen 18-29 år enten kommer i job eller går i uddannelse. Det er første gang, at Kultur og Fritid deltager i et projekt i samarbejde med Jobcentret, en forening og andre aktører.

 

Kultur og Fritid ser projektet som en mulighed for at få ikke-idrætsvante borgere i uddannelse eller job og som en ekstra gevinst af få dem integreret i foreningslivet. Efter en periode med fysisk træning og introduktion af kørsel på mountainbike, sætter VCK det som et krav, at de unge indgår som en del af de forskellige ugentlige holdtræninger alt afhængig af fysisk formåen, for på denne måde at få dem integreret i foreningen og på sigt fastholdt i fællesskabet.

 

Der vil i samarbejde med Jobcentret, Varde Cykelklub, Cykel for Sagen og ProVarde blive evalueret på projektet i løbet af efteråret 2019.

 

Kultur og Fritid foreslår, at projektet finansieres via Foreningernes Initiativ- og Udviklingspulje.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Kriterier for Foreningernes Initiativ- og Udviklingspulje


Økonomi

Der er i Foreningernes Initiativ- og Udviklingspulje i 2019 afsat 452.500 kr. Der er indtil dags dato bevilget tilskud på samlet 79.905 kr. Der resterer derfor 372.595 kr. i puljen.

 

Økonomiafdeling udtaler: Aktuelt er der budgetmæssig dækning til finansiering af projektet, derfor ingen yderligere bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der bevilges 40.000 kr. til projektet finansieret af Foreningernes Initiativ- og Udviklingspulje.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-05-2019

Anbefalingen blev godkendt

252. Mødeplan for 2020 i Udvalg for Kultur og Fritid

Mødeplan for 2020 i Udvalg for Kultur og Fritid

Sagsfremstilling

Byråd, Udvalg for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvornår og hvor deres respektive møder skal afholdes.

 

Endvidere kan udvalgene fastsætte regler om varigheden af sine møder.

 

Politik, Analyse og Digitalisering har udarbejdet et forslag til mødeplan 2020 for de politiske udvalg og Byråd, hvor der bl.a. er taget hensyn til de stående udvalgs sagers eventuelle videre behandling i Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Byråd.

 

Udgangspunktet er bl.a. nedenstående tidligere aftalte vilkår:

 • Ingen møder i ugerne 7, 15, 42 og 52/53 
 • Ingen møde den 5. september (flagdag)
 • Ingen møder når der er KL arrangementer samt Folkemøde på Bornholm
 • Ingen udvalgsmøder fredag
 • Byrådsmøde så vidt muligt 1. tirsdag hver måned
 • UØE onsdag ugen før byrådsmøde
 • Hidtil ønske til KF-møderne mandag kl. 12.00   
 • Hidtil ønske til BL-møderne tirsdag kl. 13.00
 • Hidtil ønske til PT-møderne torsdag kl. 12.30 (ønske om 2 møder i juni og december)
 • Hidtil ønske til SS-møderne tirsdag kl. 08.15
 • Hidtil ønske til AI-møderne torsdag kl. 08.30
 • 1 årligt dialogmøde mellem ProVarde og UØE i efteråret.
 • og 2. behandling af budget er integreret i de ordinære møder i henholdsvis UØE og BY.

 

Økonomi har været inddraget i planlægningen.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at udkast til politisk mødeplan 2020 imødekommer de opstillede vilkår.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.


Økonomi

Udgifter til mødeforplejning.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at mødeplanen for 2020 godkendes for så vidt angår Udvalget for Kultur og Fritid, og

at der tages stilling til, om der skal træffes beslutning om mødernes varighed.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-05-2019

Anbefalingen blev godkendtsagsnr19-1837_doknr23835-19_v1_udkast til mødeplan 2020.doc

Bilag

Udkast til mødeplan


253. Evaluering af dialogmøder med de 4 råd

Evaluering af dialogmøder med de 4 råd

Sagsfremstilling

Den 25. april 2019 var der dialogmøder mellem udvalget og de 4 råd. Der var afsat 40 minutter til hvert møde mellem råd og udvalg.

 

Rådene var forinden mødet blevet opfordret til at indsende emner, som de gerne ville drøfte med udvalget og udvalget havde udstukket følgende dagsorden til møderne:

 • Røgfri fremtid
 • Opsamling på møde mellem udvalget, rådene og SIV 6. marts 2019
 • Hvordan kan rådene være med til at sikre en bred kommunikation ud i foreningslivet – kunne foreningsfestivalen være et virkemiddel?
 • Ambitionen om at blive Danmarks bedste foreningskommune

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er afholdt gode og engagerede dialogmøder med alle 4 råd.

 

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget evaluerer dialogmøderne både med hensyn til form og afvikling samt med hensyn til indholdet, og at erfaringerne bruges til planlægningen af dialogmødet i efteråret.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at dialogmøderne evalueres.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-05-2019

Udvalget evaluerede dialogmøderne.

254. O Status på Wadden Tide 2019

O Status på Wadden Tide 2019

Sagsfremstilling

Wadden Tide finder sted ved Blåvandshuk fra 31. august til 29. september 2019.

 

Wadden Tide er en international udstilling, hvor 12 kunstnere laver værker specifikt til området ved Blåvandshuk. Til udstillingen i 2016 kom der ca. 110.000 gæster i udstillingsperioden.

 

Åbningen finder sted den 31. august kl. 11.00 med deltagelse af den nuværende kulturminister. Den kommende kulturminister inviteres.

 

Som værtskommune laver Varde Kommune en række lokale udviklingstiltag rundt i kommunen og har nedsat en lokal styregruppe.

 

Den lokale styregruppe består af Blåvand-Ho Erhverv, Blåvand Borgerforening, ProVarde, Vardemuseerne, Nationalpark Vadehavet samt tovholder, projektleder og kunstnerisk leder for Wadden Tide. Den lokale styregruppe træffer beslutning om de overordnede retningslinjer for de lokale udviklingstiltag og rådgiver om markedsføring for hele Wadden Tide og åbningen.

 

De lokale udviklingstiltag består af undervisningsmateriale og formidlingsforløb til skoler/dagtilbud i Varde, Tønder, Esbjerg og Fanø Kommuner. Som en del af disse tiltag stiller Varde Kommune busser til rådighed for skoler/dagtilbud i alle kommuner. Der udbydes 15 formidlingsforløb, heraf 9 forløb til Esbjerg, Fanø og Tønder Kommune.

 

Der arrangeres desuden aktiviteter rundt i kommunen – både i forbindelse med eksisterende arrangementer og med nye tiltag. Det er f.eks. Skulpturudstillingen i Ølgod, teaterforestilling i forbindelse med Middelalderfestivalen, Bogbussen på tur og koncerter i fyret. Programmet forventes klar slut maj/start juni. Der er afsat 300.000 til de lokale udviklingstiltag.

 

I forhold til markedsføring arbejdes der med flere tiltag, både lokalt, regionalt, nationalt og særligt til turister. Der laves bl.a.:

 • Plakat, postkort, flyer og program for de lokale udviklingstiltag.
 • Bannere i Blåvand
 • Hjemmeside
 • Sociale medier – Instagram og facebook-sider, herunder kommunale sider og sider fra Blåvand
 • Annoncering på byportaler, i aviser og turistmagasin
 • Film af udstillingen
 • Fotoudstillinger på biblioteker i de fire kommuner
 • Annonce og artikler i kunstmedier 

 

Blåvand-Ho Erhverv og ProVarde hjælper med at få formidlingen ud til aktører i Blåvand, herunder især sommerhusudlejerne. 

 

I samarbejde med kommunikationsafdelingen i Varde Kommune arbejdes der på at ramme de landsdækkende medier og tv-stationer. Her er fokus særligt på en kunstvinkel.

 

Kulturkonsulent Signe Sørensen deltager i behandlingen af punktet.


Forvaltningens vurdering

Den lokale styregruppe og inddragelsen af især foreningerne i Blåvand har skabt en meget større lokal forankring og engagement i Wadden Tide end tidligere.

 

Undervisningsmaterialet giver mulighed for at inddrage de tre andre kommuner mere i Wadden Tide end tidligere. Her får skoler og dagtilbud mulighed for at opleve udstillingen og arbejde med flere tematikker, som udstillingen tager op, så som klima, bæredygtighed, migration og Vadehavet. 

 

Wadden Tide understøtter temaet Kulturturisme i Fritids-, Idræts- og Kulturpolitikken 2019-2021 og Danmarks bedste turistkommune i udviklingsstrategien. 


Konsekvens i forhold til visionen

Særligt tiltaget med naturen i byrummet forholder sig til visionen, hvor der arbejdes med hvordan naturen kan iscenesættes i et byrum og hvordan naturen kan bruges af borgerne, når det befinder sig på torvet.

 

Selve udstillingen Wadden Tide forholder sig også til, hvordan kunst kan referere til naturen, både som tematik og fysisk.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

På udvalgsmøde den 5. februar 2018 blev det besluttet, at bevilge 300.000 kr. til Wadden Tide 2019, hvoraf de 225.000 kr. finansieres af Fest- og Kulturugens budget 2018 og 75.000 kr. fra Kultur og Fritids budget.

 

De 75.000 kr. finansieres af kontoen til aktiviteter på Kulturspinderiet, da der ikke er blevet ansat en ny kulturspinder.

 

Udgifter til busser til skoler/dagtilbud i Esbjerg, Fanø og Tønder tages fra kontoen til driftstilskud til Janusbygningen, da ekstra midler til udbygning ikke forventes brugt. Beløbet forventes at blive ca. 25-30.000 kr. 

 

Økonomiafdeling udtaler: Aktuelt er der budgetmæssig dækning til finansiering af projektet, derfor ingen yderligere bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-05-2019

Orienteringen blev taget til efterretning

255. O Middelalderfestival i Varde 2019

O Middelalderfestival i Varde 2019

Sagsfremstilling

Efter en succesfuld købstadsfejring og middelalderfestival i 2017 besluttede udvalget, at der i 2019 og 2021 igen afholdes middelalderfestival, som et alternativ til en årlig fest- og kulturuge.

 

Varde Middelalderfestival afvikles i dagene 29. august til 1. september og arrangementet understøtter temaet i FIK-politikken om kulturturisme som er et led i udmøntningen af Byrådets udviklingsstrategi.

 

Torsdag og fredag foregår aktiviteterne på Sct. Nikolaj Kirkeplads og omkring Varde Torv. Der er planlagt byvandringer for skoler og familier, underholdning for kommunens børnehaver, stor festaften fredag med spisning, underholdende indslag, middelalderstemning og middelaldergudstjeneste.

 

Lørdag afholder Varde Bibliotek litteraturfestival med indslag, der taler til alle sanser og formidler viden om middelalderen via foredrag, mad, musik og underholdende indslag. Festivalen kobles sammen med den mere autentiske del, som foregår ved Varde å lørdag og søndag.

 

Programmet lørdag og søndag taler til børn og voksne i alle aldre med en blandet formidling af bondens, ridderens og kongens liv i middelalderen. Der vil desuden være riddershows, gøgl, markedsboder, salg af mad og drikke, folketeater, musik og fortællinger.

 

Lokale foreninger som Varde Bueskyttelaug, Vesterhavsvæverne, Varde Mini-by, Tambours have og Drabanterne, HATS og 7-Kanten bidrager med aktiviteter på pladsen. Andre frivillige foreninger bidrager med salg af mad og drikke, oprydning/klargøring, nattevagt og bespisning af aktørerne med mulighed for at optjene en indtægt til foreningsarbejdet.

 

Forvaltningen har især arbejdet med at adskille festivalen fra andre middelalderfestivaler og lave indslag, der er unikke for Varde Kommune og øger samarbejdet på tværs af kommunen. I 2019 er teatersamarbejdet og litteraturfestivalen eksempler på dette.

 

Folketeater- og rollespilsindslag er opstået som et samarbejde mellem Drabanterne, HATS og 7-kanten og instrueres af en professionel instruktør. 7-kanten leverer kostumer til frivillige, ansatte og borgere der deltager i aktiviteterne under middelalderfestivalen. Publikum vil kunne opleve myter, sagn og historiske figurer fra middelalderen rundt om i Varde Kommune.

 

Programmet markedsføres bredt til kommunens borgere og turister ved annoncering i lokale aviser, Facebook, infoskærme, nyhedsbreve, turistmagasiner, foldere m.m. via kommunens og arbejdsgruppens kanaler.

 

Planlægningsgruppen består af Kultur og Fritid, Musik & Billedskolen, Varde Bibliotek, Varde Menighedsråd, Vardemuseerne, ProVarde, Varde Handel, Varde Udviklingsråd og 7-kanten. Kultur og Fritid er projektejer og tovholder.

 

Lone Mikkelsen fra Staben Kultur og Fritid deltager i behandlingen af punktet.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at festivalen tiltrækker det brede publikum i og udenfor kommunens grænser. Ved samarbejde på tværs og involvering af lokale foreninger og  restauratører er der opstået et bredt ejerskab for at udvikle aktiviteterne.


Konsekvens i forhold til visionen

Middelalderfestivalen giver anledning til at synliggøre mindre kendte natur- og kulturlokationer rundt i Varde midtby. Festivalen i 2017 fik særlig ros af middelalderaktørerne for placeringen og stemningen ved Varde Å.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Middelalderfestivalen har et budget på 450.000 kr., som finansieres af budgetmidlerne for Varde Fest- og Kulturuge i 2019 og 2020.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-05-2019

Orienteringen blev taget til efterretning

256. O Aktiviteter for maj og juni 2019

O Aktiviteter for maj og juni 2019

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har følgende aktiviteter i maj og juni 2019, som udvalget kan deltage i.

 

Navn på aktivitet

Sted

Tid

Sommerkoncert v. Musik & Billedskolen:

Klaverkoncert

Koncert

Koncert

 

Stålværket

Agerbæk Skole

Smedeværkstedet

20. maj

Kl. 17.00 og 19.00

Kl. 18.30

Kl. 17.00 og 19.00

Sommerkoncert v. Musik & Billedskolen:

Koncert 

 

Kulturhuset Ølgod

21. maj

Kl. 19.00

Sommerkoncert v. Musik & Billedskolen: 

Sang og koncert

Slagtøjs koncert

Koncert

Klaverkoncert

 

Stålværket 

Smedeværkstedet

Blåbjergskolen Nr.Nebel

Kulturhuset Ølgod

22. maj

Kl. 17.00 og 19.00

Kl. 17.00 og 19.00

Kl. 18.30

Kl. 18.30

Sommerkoncert v. Musik & Billedskolen:

Koncert

Koncert

 

Smedeværkstedet 

Blåvandshuk Skole

23. maj
Kl. 17.00 og 19.00

Kl. 18.30

Foreningskursus for nye bestyrelses-medlemmer

Ølgod Hallen

27. maj

Kl. 19.00

Kick-off arrangement til Klassefighten 2019

Varde Bibliotek

6. juni

Kl. 10.00

Tråd v. Musik & Billedskolen

Kulturspinderiet

Varde Torv

22. juni

Kl. 10.30-16.30

Varde Sommerspil - 7-Kanten

Arnbjerg

27.juni-13. juli

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning

 


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-05-2019

Orienteringen blev taget til efterretning

257. Kommende sager

Kommende sager

Sagsfremstilling
 • Temadrøftelse – Varde Bibliotek
 • Godkendelse af FIK-politik
 • Evaluering af Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste
 • Drøftelse af samarbejde med DGI Sydvest
 • Evaluering af idrætstalentlinjeforsøget
 • Afholdelse af udvalgsmøder næste halvår
 • Genopretning af gebyrkontoen

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-05-2019

Drøftet

258. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved formanden

 • Møde med SIV den 22. maj kl. 19 i Horne Hallen
 • Kick off møde – Fremtidens skole og kulturhus i Nørre Nebel

 

 

Orientering ved forvaltningen

 • Fællesforsikring for foreninger
 • Kulturministeriets udmelding vedr. Kulturaftale 2020
 • Møde med Sportspark Blåvandshuk om Q1 2019
 • Hallernes regnskaber 2018
 •  

 

Gensidig orientering


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-05-2019

Drøftetsagsnr19-100_bilagsnr#2991915_v1_vs brev fra kulturministeren om justering af konceptet for kulturaftaler - brev til kulturregioner..pdf

Bilag

Brev fra kulturministeren om justering af konceptet for kulturaftaler - Brev til kulturregioner.pdf