UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Form og Fritid Nørre Nebel, Klintingvej 21, 6830 N

STARTTIDSPUNKT

24-04-2019 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-04-2019 16:00:00


PUNKTER

234. Godkendelse af dagsorden
235. O Besøg hos Form og Fritid, Nørre Nebel
236. Dialogmøde med Varde Arkivsamvirke
237. Ansøgninger til puljen for kultur- og større idrætsarrangementer
238. Fordeling af Eliteidrætspuljen 2019
239. Oprettelse af idépulje
240. Skulptur af Per Sommer
241. Godkendelse af reviderede vedtægter for Idrætsrådet
242. Evaluering af møde med SIV og halinspektørerne
243. Ændring af mødedato
244. O Status på tildeling af Fritidspas
245. O Aktiviteter for april og maj
246. Kommende sager
247. Gensidig orientering234. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 24-04-2019

Godkendt

235. O Besøg hos Form og Fritid, Nørre Nebel

O Besøg hos Form og Fritid, Nørre Nebel

Sagsfremstilling

Udvalgets møde den 24. april 2019 holdes hos Form og Fritid i Nørre Nebel. Mødet starter med 45 minutters rundvisning og fortælling om stedet ved centerleder Søren Bloch.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 24-04-2019

Orienteringen blev taget til efterretning

236. Dialogmøde med Varde Arkivsamvirke

Dialogmøde med Varde Arkivsamvirke

Sagsfremstilling

Udvalget har et årligt dialogmøde med Varde Arkivsamvirke, hvor årets gang, fremtid og evt. projekter/udfordringer drøftes for arkiverne i kommunen.

 

Varde Arkivsamvirke er paraplyorganisationen for de 18 lokalhistoriske arkiver i Varde Kommune. De 18 arkiver er fordelt over hele kommunen (oversigt er vedlagt som bilag).

Arkiverne består af frivillige som er organiseret i foreninger eller selvorganiserede styrelser.  

Formålet med arkivernes arbejde er at registre, indsamle, bevare og formilde arkivalier fra lokalsamfundene.

 

Alle arkiverne modtager et årligt driftstilskud fra Varde Kommune. Tilskuddet udbetales til Varde Arkivsamvirke, som efter en godkendt nøgle fordeler tilskuddet mellem de respektive lokalarkiver.

 

Varde Kommune stiller lokaler til rådighed til 14 arkiver på skoler, plejehjem, kulturhuse m.m. og afholder udgifterne til vand, varme og el i disse lokaler.

De sidste fire arkiver har lokaler i selvstændige lejemål. Kommunen giver tilskud til husleje til tre af disse arkiver. Ansager Lokalhistoriske Arkiv betaler selv deres husleje.

 

Oversigt over tilskud til arkiverne 2019:

Tilskud til arkivsamvirket

168.860 kr.

Konsulentbistand fra sammenslutningen SVA

11.023 kr.

Arkibas

25.022 kr.

Tilskud til husleje og udgifter i kommunale bygninger

124.331 kr.

I alt

329.236 kr.

    

Kultur og Fritid og Social og Sundhed har i 2019 et samarbejde med fire lokalhistoriske arkiver om aktiviteter for hjemmeboende demensramte og deres pårørende. Her arbejdes med projektet Min Livshistorie og mulighed for at lave erindringsaftener i intime rammer for de demensramte. Samtidig planlægges en infoaften for arkiverne, så de klædes på til at arbejde med demente. De fire arkiver som deltager er Horne Sogns Lokalhistorisk Arkiv, Skovlund Sognearkiv, Ansager Lokalhistoriske Arkiv og Blaabjerg Lokalhistoriske Arkiv. 

 

På dialogmødet repræsenterer Varde Arkivsamvirke de lokalhistoriske arkiver med næstformand Herman Hansen og sekretær Lissi Møller Christensen. Gæsterne er inviteret til kl. 13.00. Dialogen forventes at vare 40 minutter.

 

Varde Arkivsamvirke ønsker at drøfte følgende punkter på dialogmødet:  

 • Status for de 18 arkivers aktiviteter i 2018
 • Lokalesituationen for Varde Kommunes lokalhistoriske arkiver, nu og i fremtiden
 • Skolesamarbejde – Hvordan arbejder arkiverne med den åbne skole på nuværende tidspunkt og er der nye initiativer i støbeskeen?
   
 • Derudover vil det være oplagt at drøfte deltagelsen i demensprojekt med Social og Sundhed.

Forvaltningens vurdering

Samarbejdet mellem Varde Kommune og Arkivsamvirket fungerer godt og bidrager til at lokalarkiverne kan gøre et vigtigt arbejde med indsamling, registrering og formidling af den lokale historie.

 

Arkivernes bidrag til demensprojektet med Social og Sundhed medvirker til at realisere temaet ’Sund Kultur for hjerne og krop’ i Fritids-, Idræts- og Kulturpolitikken 2019-2021 under udviklingsstrategien.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at drøftelsen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 24-04-2019

Taget til efterretningsagsnr09-3793_doknr38154-18_v1_oversigt over lokalhistoriske arkiver.docx
sagsnr09-3793_doknr62094-19_v1_fordeling af tilskud 2019.xlsx

Bilag

Oversigt over lokalhistoriske arkiver
Fordeling af tilskud 2019


237. Ansøgninger til puljen for kultur- og større idrætsarrangementer

Ansøgninger til puljen for kultur- og større idrætsarrangementer

Sagsfremstilling

Der er 3 ansøgningsrunder om året til Puljen for kultur og større idrætsarrangementer: 1. januar, 1. april og 1. september. De ansøgninger der er kommet ind til ansøgningsrunden 1. april ligger nu klar til behandling i udvalget.

 

Med overførsel fra 2018 resterer der 169.770 kr. i puljen.

 

Oversigt over de indkomne ansøgninger:

 

Forening

Ansøgt pr. 1. april 2019

Bevilget administrativt 

Vestjyllandsudstillingen 2019

20.000 kr.

6.700 kr.

Sommerkoncerter i Vestjylland 2019

12.000kr.

 12.000 kr.

Fejring af Kulturhuset i Ølgod – 40 års jubilæum i 2019 

14.000 kr.

14.000 kr.

Opførelse af Messias 2020

  30.000 kr.

 

Hvidbjerg Pepsi MAX Grand Slam – Danish Beachvolley Tour 2019

30.000 kr.

 

 

DM i Bueskydning for seniorer 2019

50.000 kr. 

 

I alt

156.000 kr.

32.700 kr.

 

Vestjyllandsudstillingen og Sommerkoncerter i Vestjylland er begge underlagt nedtrapningsmodellen, og da deres ansøgninger til årets pulje ikke indeholder nye tiltag er de behandlet administrativt, og tilskud er givet med baggrund i nedtrapningsmodellen.

Fejring af 40 års jubilæet for Kulturhuset i Ølgod er behandlet administrativt. 

 

Der er også modtaget ansøgning om tilskud til en skumringskoncert i Vejers som skal holdes i forbindelse med Naturparkugen. Der er givet administrativt afslag på denne ansøgning, da koncerten allerede modtager et tilskud på 20.000 kr. fra Naturparkugen.

 

Varde Menighedsråd ønsker at opføre Messias i Varde Kirke i december 2020 med Sokkelund Sangkor. Koncerten har været spillet flere gange i København og har et meget højt kvalitetsniveau med både danske og internationale musikere.

Menighedsrådet vil i forbindelse med arrangementet invitere Varde Gymnasium og Musik & Billedskolen til at arbejde med Messias i musik og kristendomsfagene op til opførelsen.

Selve arrangementet består af to koncerter i henholdsvis Varde Kirke og Holstebro Kirke. Arrangementets gennemførelse afhænger af, at der findes 204.000 kr. fra fonde. Holstebro Kommune søges også om et tilskud. 

 

Danish Beachvolley Tour afvikles af Volleyball Danmark i samarbejde med Nordenskov Ungdoms- og IF og Varde Volley. Arrangementet har tidligere været afholdt i Vejers Strand, men arrangørerne har valgt at flytte arrangementet til Hvidbjerg Strand, fordi de mener, at stranden har en bedre beliggenhed og med mulighed for et større publikum. Der forventes deltagelse fra ca. 250 spillere og ca. 1.500 tilskuere.

 

Varde Bueskyttelaug afholder DM i bueskydning for seniorer i Varde. Stævnet bliver et af de største DM stævner med deltagelse af flere skytter i den absolutte verdenselite. Der forventes deltagelse fra ca. 150 skytter og ca. 200 tilskuere.

 

Ved ansøgningsrunden pr. 1. januar modtog Kultur og Fritid to ansøgninger fra foreninger tilknyttet nedtrapningsmodellen. Sand i øjet fik bevilget en underskudsgaranti på 2.700 kr. Folkskovlund arbejder på et nyt initiativ med aktiviteter for demensramte og fik derfor bevilget et tilskud på 17.000 kr. i tre år, til at arbejde med tiltaget der passer ind i temaet Sund Kultur for Hjerne og Krop. Forvaltningen følger projektet tæt, for at sikre, at aktiviteterne når ud til demensramte. 


Forvaltningens vurdering

Arrangementerne Messias 2020, Danish Beach Volley Tour og DM i Bueskydning for seniorer opfylder alle tre kriterierne for puljen.

 

Med opførelsen af Messias får borgere i kommunen mulighed for at møde klassisk musik af høj kvalitet. Samtidig bliver børn og unge introduceret til stykket gennem et potentielt samarbejde med gymnasiet og Musik & Billedskolen.  

Forvaltningen anbefaler, at der gives et tilskud på 30.000 kr. Tilskuddet bør dog afhænge af, at de eksterne midler fra fonde findes så arrangementet kan gennemføres.

 

Danish Beachvolley Tour skaber gode muligheder for de lokale volleyforeninger, både sportsligt og økonomisk. Samtidig ligger arrangementet i tråd med Fritids-, Idræts- og Kulturpolitiks indsats med kulturturisme og flere aktiviteter i naturen.

I budgettet skriver Volley Danmark at der findes sponsorater for 35.000 kr., inkl. de 30.000 kr. i tilskud fra kommunen. Det vurderes, at der godt vil kunne findes flere sponsorater fra lokale virksomheder. Derfor anbefaler forvaltningen, at der gives et tilskud på 20.000 kr.

 

DM i Bueskydning for seniorer bliver, med deltagelse af skytter fra den absolutte verdenselite, et markant stævne for kommunen. Yderligere giver stævnet Varde Bueskyttelaug mulighed for at udvikle sig som en markant spiller inden for stævneafvikling i Danmark. Dette spiller direkte op mod ambitionen om at blive Danmarks bedste foreningskommune. Forvaltningen anbefaler derfor, at der bevilges et tilskud på 50.000 kr. 

 

Forvaltningens anbefaling til bevillinger:

 

Forening

Ansøgt 2. ansøgningsrunde i 2019

Bevilget administrativt

Vestjyllandsudstillingen 2019

Sommerkoncerter i Vestjylland 2019

Fejring af Kulturhuset i Ølgod – 40 års jubilæum i 2019 

20.000 kr. 

12.000 kr.

14.000 kr.

6.700 kr.

12.000 kr.

14.000 kr. 

 

 

Forvaltningens anbefaling

Opførelse af Messias 2020

Hvidbjerg Pepsi MAX Grand Slam – Danish Beachvolley Tour 2019

DM i Bueskydning for seniorer 2019

30.000 kr.

 

30.000 kr.

50.000 kr.

30.000 kr.

 

20.000 kr.

50.000 kr.

I alt

156.000 kr.

132.700 kr.

 


Konsekvens i forhold til visionen

Arrangementerne DM i bueskydning og Danish Beachvolley Tour finder på hver sin måde sted i naturen. Beachvolley på Hvidbjerg Strand og DM i bueskydning i naturmiljøet i Varde. Således spiller begge arrangementer op mod FIK-politikkens indsats om flere aktiviteter i naturen.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Puljen for kultur og større idrætsarrangementer har en budgetramme i 2019 på 518.503 kr. med moms inkl. overførsel på ubrugte midler i 2018 på 71.094 kr.

 

Restsaldo inkl. bevilgede underskudsgarantier pr. 2. april 2019 er 158.470 kr.

Af disse er der øremærket et samlet beløb på 32.700 kr. til dækning af tilskud til Vestjyllandsudstillingen og Sommerkoncerter jf. nedtrapningsmodellen samt tilskud til fejring af Kulturhuset i Ølgods 40 års jubilæum.

 

Ved bevilling af tilskud på 30.000 kr. til opførelse af Messias, 20.000 kr. til Danish Beachvolley Tour og 50.000 kr. til DM i bueskydning for seniorer vil restsaldoen være på 55.770 kr.

 

Der er yderligere øremærket samlet 6.700 kr. til HATS jf. nedtrapningsmodellen. Der resterer således 49.070 kr. til nye projekter til sidste ansøgningsrunde pr. 1. sep. 2019.

 

I 2020 er der reserveret 180.000 kr. til hhv. DM i badminton og partnerskabsaftaler restbeløbet i puljen er herefter 338.000 kr.

I 2021 er der reserveret 130.000 kr. til partnerskabsaftaler – restbeløbet i puljen er herefter 388.000 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der bevilges 30.000 kr. til opførelse af Messias på den betingelse, at den øvrige finansiering af arrangementet er på plads,

at der bevilges 20.000 kr. til Danish Beachvolley Tour, og

at der bevilges 50.000 kr. til DM i bueskydning for seniorer. 


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 24-04-2019

Anbefalingen blev godkendtsagsnr19-513_doknr33079-19_v1_dm i bueskydning - ansøgning om tilskud.docx
sagsnr19-513_doknr45514-19_v1_ansøgning - sommerkoncerter 2019.pdf
sagsnr19-513_doknr48565-19_v1_ansøgning - vestjyllandsudstillingen 2019.pdf
sagsnr19-513_doknr56838-19_v1_ansøgning beachvolley hvidbjerg strand 2019.pdf
sagsnr19-513_doknr56837-19_v1_budget hvidbjerg grand slam i beachvolley 2019.pdf
sagsnr19-513_doknr59625-19_v1_hvidbjerg strand 2019.pdf - version ii.pdf
sagsnr19-513_doknr61629-19_v1_artikel - politiken.pdf
sagsnr19-513_doknr65215-19_v1_ansøgning - kulturhuset i ølgod 2019.pdf
sagsnr19-513_doknr28804-19_v1_oversigt over tilskudgaranti for puljen kultur- og større idrætsarrangementer 2019.xlsx
sagsnr19-513_doknr61638-19_v1_budget - messias 2020.xlsx
sagsnr19-513_doknr61639-19_v1_ansøgning - messias 2020.docx
sagsnr19-513_doknr61631-19_v1_sokkelund og leipziger kammerorkester beskrivelse.docx

Bilag

Ansøgning - DM i bueskydning
Ansøgning - Sommerkoncerter 2019
Ansøgning - Vestjyllandsudstillingen 2019
Ansøgning - Danish Beachvolley Tour 2019
Budget - Danish Beachvolley Tour 2019
Projektbeskrivelse - Dansih Beachvolley Tour 2019
Messias artikel - Politiken
Ansøgning - Kulturhuset i Ølgod 2019
Oversigt over tilskud/garanti for puljen kultur- og større idrætsarrangementer 2019
Budget - Messias 2020
Ansøgning - Messias 2020
Sokkelund og Leipziger Kammerorkester beskrivelse


238. Fordeling af Eliteidrætspuljen 2019

Fordeling af Eliteidrætspuljen 2019

Sagsfremstilling

Eliteidrætspuljen er på 313.830 kr. i 2019. Kriterierne for eliteidrætspuljen er revideret med virkning fra 2017. Det betyder, at der nu maksimalt kan gives tilskud til et projekt i en 3-årig periode.

 

Foreninger der har modtaget tilskud i mere end 3 år før 2017 nedtrappes fra 2017 på følgende måde: De får hele beløbet i 2017, i 2018 reduceres tilskuddet med 1/3 og i 2019 reduceres det med 2/3 for herefter at bortfalde helt. I særlige tilfælde kan der være option på tilskud på yderligere to år.

 

Forvaltningen har modtaget 5 ansøgninger til puljen i 2019:

 

Forening

Ansøgt beløb

Varde Golfklub

40.000 kr.

Varde Cykel Klub

40.000 kr.

Varde Faldskærmsklub

30.000 kr.

Nordenskov UIF - Volley

100.000 kr.

Outrup GUB - Powertumbling

150.000 kr.

I alt

370.000 kr.

 

Varde IF – kvindefodbold og Varde Badmintonklub skal ifølge nedtrapningsmodellen have tildelt henholdsvis 50.000 kr. og 25.000 kr. som det sidste tilskud i deres nedtrapningsperiode. Herefter resterer der 238.830 kr. i puljen til fordeling.

 

En nærmere definition på begrebet ’eliteidræt’ er vedlagt som bilag.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at ansøgningerne fra Nordenskov UIF – Volley, Outrup GUB og Varde Cykelklub alle opfylder kriterierne for Eliteidrætspuljen. Disse tre foreninger tegner et billede af et velstruktureret og ambitiøst talentudviklingsarbejde og samtidig hører de til i den bedste eller næstbedste nationale liga.

 

Varde Faldskærmsklub opfylder kun kriterierne delvist da det fremgår af ansøgningen, at klubben ikke bidrager til elitesatsningen og at det udelukkende eliteidrætsudøvernes egne private midler, der betaler elitesatsningen.

 

For Varde Golfklub gælder, at foreningens herrehold pt. ligger i 2. division, som er den tredje bedste nationale liga. Foreningens formål med elitesatsningen er at få holdet rykket op i 1. division. Elitesatsningen er afstemt med spillerne og foreningen deltager derudover også i idrætstalentlinjen, hvor elever i 8. og 9. klasse deltager i morgentræning, som en del af talentarbejdet i foreningen.

 

Forvaltningen foreslår en fordeling, hvor 3 foreninger (NUIF – Volley, Outrup GUB og Varde Cykelklub) tildeles et tilskud, fordi disse foreninger befinder sig på det højeste nationale niveau inden for deres idræt, samt at deres elitemiljøer giver mulighed for at udvikle talenter og elite til det højeste niveau.

Det betyder, at der ikke kan ydes tilskud til Varde Golfklub, som optræder i den tredje bedste liga samt til Varde Faldskærmsklub, hvor afslaget begrundes med, at der ikke er en økonomisk foreningsmæssig opbakning til holdet. Det giver følgende fordeling af Eliteidrætspuljen:

 

Forening

Ansøgt i 2019

Bevilling i 2019

Bevilling 2018

Varde Idrætsforening – Kvinder

Nedtrap.ordn.

50.000 kr.

100.000 kr.

Varde Badmintonklub

Nedtrap.ordn.

25.000 kr.

50.000 kr.

Varde Golfklub

50.000 kr.

0 kr.

0 kr.

Varde Cykel Klub

40.000 kr.

32.000 kr.

26.000 kr.

Varde Faldskærmsklub

30.000 kr.

0 kr.

0 kr.

Nordenskov UIF - Volley

100.000 kr.

83.000 kr.

56.000 kr.

Outrup GUB – Powertumbling*

150.000 kr.

124.000 kr.

90.000 kr.

I alt

370.000 kr.

314.000 kr.

322.000 kr.

 

*Det er sidste år Outrup GUB kan modtage tilskud fra Eliteidrætspuljen til deres nuværende projekt, idet de så har modtaget tilskud fra puljen de sidste tre år.
 

Ovenstående fordeling af Eliteidrætspuljen vil give være et merforbrug på 180 kr., som dækkes ind via Kultur og Fritids samlede budget.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om eliteidræt


Økonomi

Der er afsat 313.820 kr. i Eliteidrætspuljen.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Outrup GUB tildeles 124.000 kr. fra Eliteidrætspuljen 2019,

at Varde Cykelklub tildeles 32.000 kr. fra Eliteidrætspuljen 2019,

at Nordenskov UIF –Volley tildeles 83.000 kr. fra Eliteidrætspuljen 2019,

at Varde Golfklub, meddeles afslag på tilskud fra Eliteidrætspuljen 2019, idet foreningen ikke er på det højeste nationale niveau, og at puljen er fordelt til andre projekter, og

at Varde Faldskærmsklub, meddeles afslag på tilskud fra Eliteidrætspuljen 2019, idet holdet ikke har en økonomisk opbakning fra foreningen selv, og at puljen er fordelt til andre projekter.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 24-04-2019

Anbefalingen blev godkendtsagsnr19-4376_doknr60028-19_v1_varde cykelklub. - ansøgningsskema til eliteidrætspuljen 2019.pdf
sagsnr19-4376_doknr53347-19_v1_kriterier for eliteidrætspuljen.docx
sagsnr19-4376_doknr53344-19_v1_definition på elite og talent.docx
sagsnr19-4376_doknr59905-19_v1_liste over indkomne ansøgninger til eliteidrætspuljen.docx
sagsnr19-4376_doknr60031-19_v1_varde golfklub - ansøgning eliteidrætspuljen 2019.doc
sagsnr19-4376_doknr60024-19_v1_power tumbling - ansøgningsskematileliteidrætspuljen 2019.doc
sagsnr19-4376_doknr60019-19_v1_nuif - volley - ansøgning til eliteidrætspuljen 2019.doc
sagsnr19-4376_doknr63429-19_v1_ansøgning til eliteidrætspuljen fra team b.a.k - budget 2018.pdf.pdf
sagsnr19-4376_doknr63427-19_v1_ansøgning til eliteidrætspuljen fra team b.a.k. - faktaark.pdf.pdf
sagsnr19-4376_doknr63424-19_v1_ansøgningsskema til eliteidrætspuljen fra team b.a.k. - ansøgning.pdf.pdf

Bilag

Varde Cykelklub. - Ansøgningsskema til eliteidrætspuljen 2019
Kriterier for Eliteidrætspuljen
Definition på elite og talent
Liste over indkomne ansøgninger til Eliteidrætspuljen
Varde Golfklub - Ansøgning Eliteidrætspuljen 2019
Power Tumbling - Ansøgningsskematileliteidrætspuljen 2019
NUIF - Volley - Ansøgning til eliteidrætspuljen 2019
Ansøgning til Eliteidrætspuljen fra Team B.A.K - budget 2018.pdf
Ansøgning til Eliteidrætspuljen fra Team B.A.K. - faktaark.pdf
Ansøgningsskema til Eliteidrætspuljen fra Team B.A.K. - Ansøgning.pdf


239. Oprettelse af idépulje

Oprettelse af idépulje

Sagsfremstilling

Udvalget bad på sit møde 18. marts 2019 forvaltningen om at komme med et oplæg til en pulje, der kan understøtte små, lokale ideer.

 

Forvaltningen foreslår, at der oprettes en underpulje til Puljen til kultur og større idrætsarrangementer i en prøveperiode i 2020 og 2021 for at holde antallet af puljer på det nuværende niveau. Underpuljen skal være på 60.000 kr. årligt fordelt med 15.000 kr. på hvert kvartal.

 

Puljen skal understøtte små, lokale ideer med beløb på op til 5.000 kr. ud fra følgende kriterier:

 • Ideen skal være helt ny og kan kun få støtte én gang
 • Ideen skal være inden for udvalgets virkeområde
 • Der skal være medfinansiering
 • Puljen støtter ikke fortæring
 • Midlerne kan gives enten som støtte eller som underskudsgaranti i de tilfælde, hvor budget og indtægter balancerer, men hvor enten indtægts- eller budgetsiden kan skride pga. uforudsete forhold
 • Puljen er først til mølle og der er løbende ansøgningsfrist
 • Forvaltningen fordeler puljen løbende og orienterer udvalget om tildelinger.

 

Puljen bliver markedsført ved at sende den til de fire råd, til halinspektørerne, til udviklingsrådene, foruden at den kommer på Kultur og Fritids hjemmeside og Facebookside.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at en prøveperiode på 2 år er tilstrækkeligt til at få skabt opmærksomhed om puljen og få den op at køre.

 

Forvaltningen vurderer desuden, at det er mest hensigtsmæssigt, at forvaltningen fordeler puljen løbende når der indkommer ansøgninger, og giver udvalget en orientering om tildelingerne hver måned. Det vil sikre et godt ’flow’ i processen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Det foreslås, at der reserveres 60.000 kr. i Puljen til kultur og større idrætsarrangementer i hhv. 2020 og 2021 til idépuljen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der som en underpulje til puljen for kultur og større idrætsarrangementer oprettes en idépulje på 60.000 kr. i en prøveperiode på 2 år gældende fra 1. januar 2020, og

at ansøgningsskemaet til puljen godkendes, og

at forvaltningen fordeler puljen løbende når der indkommer ansøgninger med en månedlig orientering til udvalget.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 24-04-2019

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at medfinansieringen skal være på min. 50%.sagsnr18-746_doknr65560-19_v1_ansøgningsskema - idépulje.docx

Bilag

Ansøgningsskema - idépulje


240. Skulptur af Per Sommer

Skulptur af Per Sommer

Sagsfremstilling

Varde Kommune har pr. 15. maj 2017 indgået en samarbejdsaftale med Poul Erik Bech Fonden om kunst i byrummet i Varde bymidte.

 

Formålet med aftalen er at

 • udbygge interessen for kunst hos borgerne i Varde Kommune
 • skabe øget interesse for kommunen i forhold til bosætning
 • bidrage til at øge antallet af besøg til Varde Kommune.

 

Poul Erik Bech Fonden bidrager i form af betaling af kunstværkerne inklusiv transport.

 

Varde Kommune bidrager i form af alle forhold vedrørende opsætning, vedligeholdelse og renholdelse af kunsten og afholder udgifterne hertil.

 

Poul Erik Bech Fonden har henvendt sig til Varde Kommune for at tilbyde kommunen endnu en skulptur af Per Sommer – ”OMEGA”. Fonden foreslår, at skulpturen placeres enten bag ved Sct. Jacobi Kirke eller på hjørnet af Nygade og Smedegade.

 

Skulpturen af Per Sommer er tilknyttet samarbejdsaftalen. Det betyder, at Varde Kommune skal betale for opsætning, renholdelse og vedligeholdelse af skulpturen.

 

Fremgangsmåden for godkendelse af en ny skulptur fra Poul Erik Bech Fonden er, at Varde Byråds Kunstudvalg indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid, som træffer beslutningen.

 

Opstilling af skulpturen har været drøftet i Varde Byråds Kunstudvalg, og kunstudvalget indstiller, at skulpturen godkendes med en placering på Murtfeldts Plads.

 


Forvaltningens vurdering

Skulpturen af Per Sommer tilfører Varde by kunst af høj kvalitet og bidrager til, at Varde Kommune skaber et rum for kunsten som kan tiltrække turister og nye borgere.

 

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget følger indstillingen fra Varde Byråds Kunstudvalg og godkender skulpturen med placering på Murtfeldts Plads.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Det forventes, at opsætningen af skulpturen af Per Sommer koster ca. 6-8.000 kr., som finansieres af konto for vedligeholdelse af kunstværker (der er afsat 50.000 kr. årligt).

Pr. 4. april 2019 er restbudget på 69.705 kr.

 

I 2019 forventes en udgift til renovering af et murmaleri af Bjarke Regn Svendsen i Ølgod.

 

Til budgetforhandlingerne i 2019 medtages et budgetønske på afledt drift til vedligehold på 10.000 kr. pr. kunstværk jf. beslutning på udvalgsmødet den 3. december 2018.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at skulpturen af Per Sommer godkendes, og

at skulpturen placeres på Murtfeldts Plads, og

at udgiften til opsætning finansieres af kontoen til vedligeholdelse af kunstværker.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 24-04-2019

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-9644_doknr58759-19_v1_omega af per sommer.pdf

Bilag

OMEGA af Per Sommer


241. Godkendelse af reviderede vedtægter for Idrætsrådet

Godkendelse af reviderede vedtægter for Idrætsrådet

Sagsfremstilling

Idrætsrådet ønsker at revidere deres vedtægter så alle foreninger som har idræt som hovedformål og som er godkendt som folkeoplysende forening i Varde Kommune automatisk er medlem af Idrætsrådet.

 

De oprindelige vedtægter og de reviderede vedtægter er vedlagt.

 

De nye vedtægter skal godkendes af Udvalget for Kultur og Fritid før de er gældende.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen understøtter Idrætsrådets ønske om at ændre deres vedtægter, så alle godkendte folkeoplysende idrætsforeninger i Varde Kommune automatisk er medlem af rådet. Der betales ikke kontingent for et medlemskab af Idrætsrådet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Folkeoplysningslovens §35, stk.2


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de reviderede vedtægter for Idrætsrådet godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 24-04-2019

Anbefalingen blev godkendtsagsnr15-7091_doknr63467-19_v1_vir's gældende vedtægter pr..april 2019.pdf.pdf
sagsnr15-7091_doknr63465-19_v1_vedtægtsændring april 2019 - ny vedtægt.pdf.pdf

Bilag

VIR's gældende vedtægter pr..april 2019.pdf
Vedtægtsændring april 2019 - ny vedtægt.pdf


242. Evaluering af møde med SIV og halinspektørerne

Evaluering af møde med SIV og halinspektørerne

Sagsfremstilling

Mandag den 1. april var der dialogmøde med SIV og halinspektørerne. På mødet blev der givet status på hallernes udviklingsplaner, der var oplæg om tendenser på facilitets- og idrætsområdet, og mødet sluttede af med dialog.

 

Dialogen drejede sig især om besparelsen på driftsstøtten til hallerne, hvor hallerne bad udvalget overveje, om besparelsen i stedet for kan tages af hallernes udviklingspulje med 50% af de 2 mio. kr. der er afsat til projekter i hallerne og de 50% af de 2,4 mio. kr. der er afsat til indsatser under FIK-politikken.

 

Hallerne havde indsendt spørgsmål til udvalget, men der var ikke lejlighed til at besvare dem alle, hvilket har ærgret et par af hallerne.


Forvaltningens vurdering

Det var første gang at der var dialogmøde mellem de tre parter, og forvaltningen vurderer, at både deltagerkreds og format løftede dialogen mellem parterne.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget evaluerer dialogmødets form og indhold, og

at udvalget drøfter, om besparelsen på hallernes driftstilskud skal tages fra hallernes udviklingspulje.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 24-04-2019

Udvalget drøftede sagen og besparelsen fastholdes. Hallernes ønske om ikke at blive skåret i driftstilskud vil blive taget med i de fremadrettede budgetforhandlinger.

 

Udvalget ønsker en gentagelse af dialogmødeformen i 2020.

243. Ændring af mødedato

Ændring af mødedato

Sagsfremstilling

Der er modtaget ønske om, at udvalgsmødet den 3. juni 2019 flyttes.

 

Det foreslås, at mødet afholdes den 6. juni i stedet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at mødet kan afholdes den 6. juni i tidsrummet fra kl. 8.00 – 12.00.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Forretningsorden for Udvalget for Kultur og Fritid


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalgets møde i juni afholdes 6. juni fra kl. 8.00 til 12.00.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 24-04-2019

Anbefalingen blev godkendt.

244. O Status på tildeling af Fritidspas

O Status på tildeling af Fritidspas

Sagsfremstilling

På mødet den 3. december 2018 godkendte udvalget nye kriterier for tildeling af Fritidspas. Samtidig ønskede udvalget en status på udbetaling af Fritidspas på majmødet 2019. Denne status foreligger nu.

 

Formålet med de nye kriterier er at få de afsatte midler til at strække længere, blandt andet ved at ændre kontingentstørrelsen. Forvaltningen vurderede, at det vil give midler til tildeling af ca. 95 Fritidspas i 2019.

 

I første kvartal af 2019 er der modtaget 32 ansøgninger om Fritidspas.  I alt er der pr. 25. marts 2019 bevilget 17.860 kr.

 

Ansøgningerne er behandlet på følgende måde:

 • 19 ansøgere har fået bevilget et fritidspas
 • 5 ansøgninger afventer behandling grundet manglende oplysninger
 • 8 ansøgere har fået afslag.

 

Afslagene er primært givet med baggrund i de nye kriterier. Erfaring viser, at langt de fleste ansøgninger kommer efter sommerferien i forbindelse med opstart af ny sæson hos foreninger m.m.

 

Der er afsat 100.000 kr. i 2019 til bevilling af Fritidspas.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningens foreløbige vurdering er, at de nye kriterier virker efter hensigten, men at det især vil være efter 3. kvartal vi kan se det reelle træk i puljen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 24-04-2019

Orienteringen blev taget til efterretningsagsnr18-13130_doknr168712-18_v1_model 2 for fritidspas 2019.docx

Bilag

Model 2 for Fritidspas 2019


245. O Aktiviteter for april og maj

O Aktiviteter for april og maj

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har følgende aktiviteter i april og maj 2019, som udvalget kan deltage i.

 

Navn på aktivitet

Sted

Tid

Sommerkoncert:

Klaverkoncert

Koncert

Koncert

 

Stålværket

Agerbæk Skole

Smedeværkstedet

20. maj

Kl. 17.00 og 19.00

Kl. 18.30

Kl. 17.00 og 19.00

Sommerkoncert:

Koncert 

 

Kulturhuset Ølgod

21. maj

Kl. 19.00

Sommerkoncert: 

Sang og koncert

Slagtøjs koncert

Koncert

Klaverkoncert

 

Stålværket 

Smedeværkstedet

Blåbjergskolen Nr.Nebel

Kulturhuset Ølgod

22. maj

Kl. 17.00 og 19.00

Kl. 17.00 og 19.00

Kl. 18.30

Kl. 18.30

Sommerkoncert:

Koncert

Koncert

 

Smedeværkstedet 

Blåvandshuk Skole

23. maj
Kl. 17.00 og 19.00

Kl. 18.30

Foreningskursus for nye bestyrelses-medlemmers

Ølgod Hallen

27. maj

Kl. 19.00

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning

 


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 24-04-2019

Taget til efterretning

246. Kommende sager

Kommende sager

Sagsfremstilling
 • Endelig godkendelse af FIK politik
 • Waddentide
 • Middelalderfestival
 • Budgetønsker
 • Møde med DGI Sydvest
 • Afholdelse af udvalgsmøde næste halvår

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 24-04-2019

Drøftet

247. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved formanden

 • DB topmøde i Esbjerg
 • Møde i Kunstudvalget
 • Cykel for Sagen

 

 

Orientering ved forvaltningen

 • Orientering fra Musik & Billedskolen
 • Orientering om Tirpitz
 • Brugerundersøgelse på Biblioteket

 

Gensidig orientering


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 24-04-2019

Drøftet