UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

18-03-2019 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

18-03-2019 16:00:00


PUNKTER

221. Godkendelse af dagsorden
222. Forudbetaling af tilskud til Sportspark Blaavandshuk
223. Indtægtsbevilling - Tilskud til Varde Byråds Kunstudvalg
224. Fremtidens skole og kulturhus i Nr. Nebel
225. Drøftelse af Kulturaftale 2020-2023
226. Drøftelse af Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik 2019-2021
227. Emner til dialogmøde med de 4 råd
228. Synliggørelse af underskudsgaranti og scenarier for støtte til lokale initiativer
229. Regnskab 2018 og budgetoverførsler til 2019 - Udvalget for Kultur og Fritid
230. Ændring af mødedato
231. O Aktiviteter for marts og april 2019
232. Kommende sager
233. Gensidig orientering221. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-03-2019

Godkendt

Fraværende:

Sandie Eis Ravn

222. Forudbetaling af tilskud til Sportspark Blaavandshuk

Forudbetaling af tilskud til Sportspark Blaavandshuk

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid besluttede den 29. august 2018 at forudbetale tilskud for 1. og 2. kvartal 2019 til Sportspark Blaavandshuk. Formålet var at understøtte Sportsparkens akutte behov for likviditet og samtidig holde fast i en stram økonomisk styring uden yderligere gældsætning i Sportsparken.

 

Siden da har forvaltningen gennem den løbende kontakt med Sportsparken fået mulighed for dykke nærmere ned i økonomien og fundamentet for Sportsparkens genopretningsplan. Her viser det sig, at likviditetsudfordringen strækker sig over en længere periode.

 

I forhold til genopretningsplanen foreligger det foreløbige regnskab 2018 nu fra Sportsparken, og viser et samlet driftsoverskud på 1.313 t.kr. mod et budgetteret driftsoverskud på 1.351 t.kr. Det vil sige, at budgettet for 2018 samlet set er overholdt. Overskuddet skal likviditetsmæssigt dække finansieringsomkostninger og afdrag med samlet 1.151 t.kr. i 2018.

 

I de kommende budgetter forventes der følgende udvikling i udgifter og indtægter, hvor 2018 = indeks 100.

 

 

2019

2020

2021

2022

Driftsudgifter

97,9

96,1

96,1

96,7

Driftsindtægter

101,9

105,1

107,9

109,7

 

Der forventes følgende udvikling i driftsresultat fra 2019 og frem i hele tusinde kroner:

 

Årets resultat

1.172

1.516

1.822

1.992

Årets afdrag

- 814

- 1.620

- 1.644

- 1.657

Årets resultat efter afdrag

358

-104

178

335

 

Driftsresultatet skal dels anvendes til en styrkelse af likviditeten og dels til afvikling af gæld. Som en følge af Sportsparkens betaling af energi- og ombygningsprojektet stiger de samlede årlige finansieringsomkostninger til knap 2,1 mio. kr. i 2020 og følgende år, hvilket er indarbejdet i Sportsparkens budget. Heraf er ca 1,6 mio. kr. afdrag på gæld.

 

I forhold til likviditeten er Sportsparken fortsat udfordret, idet den nuværende trækningsret på 1,8 mio. kr. på kassekreditten ikke kan rumme de sæsonmæssige udsving i likviditeten, der er henover det enkelte år. Ved udgangen af 2021 forventes de sæsonmæssige udsving at kunne rummes indenfor den nuværende kreditramme. Her ønsker Sportsparken som i august, at deres kassekredit udvides til 2,5 mio. kr.

 

 

2019

2020

2021

2022

Likviditetsbehov
(hele tusinde kr.)

2.496

2.122

2.045

1.702

 


Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at Sportspark Blaavandshuk følger genopretningsplanen samt at budgettet for 2019-2022 er realistisk. Sportsparken har mulighed for at skabe en økonomisk basis for fortsat drift, samtidig med at der afvikles gæld med ca. 1,6 mio. kr. årligt.

 

For at understøtte en stram økonomisk styring uden yderligere gældsætning og holde fast i den linje som udvalget lagde i august, er det hensigtsmæssig at fremrykke driftstilskud midlertidigt til og med 2021 fremfor øget gældsætning som alternativ.

 

I praksis kan det gøres ved følgende, hvor to kvartalers tilskud p.t. svarer til ca. 750.000 kr.

 

 • 3. og 4. kvartal 2019 udbetales i 1. kvartal 2019
 • 1. og 2. kvartal 2020 udbetales i 3. og 4. kvartal 2019
 • 3. og 4. kvartal 2020 udbetales i 1. og 2. kvartal 2020
 • 1. og 2. kvartal 2021 udbetales i 3. og 4. kvartal 2020
 • 3. og 4. kvartal 2021 udbetales i 1., 2., 3. og 4. kvartal 2021.

 

Herefter udbetales tilskud det år, hvor det er en del af budgettet.

 

Varde Kommune vil fortsat mødes med Sportsparken hvert kvartal for at gennemgå deres kvartalsrapporter og rapportere resultatet heraf til Udvalget for Kultur og Fritid.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven


Økonomi

Udvalget for Kultur og Fritid har mulighed for at fremrykke udbetaling af tilskud jf. sagsfremstillingen, og vil selv skulle dække fremrykningen af udvalgets budget.

 

Økonomiafdelingen udtaler: Idet der på nuværende tidspunkt ikke foreligger bevillinger (budget) for årene 2020 og 2021 skal sagen om fremrykning behandles i Byrådet.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at udbetalingen af driftstilskud til Sportspark Blaavandshuk fremrykkes midlertidigt i perioden 2019 – 2021.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-03-2019

Anbefalingen blev godkendt under den forudsætning, at Sportspark Blaavandshuk overholder den genopretningsplan der foreligger og at der gennemføres de planlagte kvartalsvise opfølgninger.

Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr18-3489_doknr32897-19_v1_2019-2023 budget spb kvartalsopdelt.pdf.pdf
sagsnr18-3489_doknr32896-19_v1_2018.12.31 spb resultat vedligeholdelsemodel.pdf.pdf

Bilag

2019-2023 budget SPB kvartalsopdelt.pdf
2018.12.31 SPB Resultat vedligeholdelsemodel.pdf


223. Indtægtsbevilling - Tilskud til Varde Byråds Kunstudvalg

Indtægtsbevilling - Tilskud til Varde Byråds Kunstudvalg

Sagsfremstilling

Varde Byråds Kunstudvalg har ansøgt om og modtaget et tilskud på 50.000 kr. fra Statens Kunstfond i 2019.

 

Tilskuddet skal bruges til udvikling og afvikling af dialogmøder om formidling af kunsten i forskellige lokalsamfund. Der planlægges afholdt fire dialogmøder i 2019 i lokalområder som f.eks. kunne være Ølgod, Tistrup/Sig, Oksbøl/Vejers, Varde og Ansager.

 

Kunstudvalget har haft svært at tiltrække og fastholde professionelle kunstnere i udvalget, når der ikke er mulighed for kompensation ved deltagelse i møder og projekter. Derfor skal tilskuddet også bruges til honorering af kunstnere og kunstfaglige medlemmer i kunstudvalget som et forsøg i 2019.

 

Kunstudvalget har de seneste år øget antallet af projekter og samarbejder, og det har betydet flere møder og arbejdsopgaver for kunstudvalgets medlemmer. Alene i 2019 arbejder Kunstudvalget med et større samarbejdsprojekt med Statens Kunstfond om kunst i naturen, et tættere samarbejde med Poul Erik Bech Fonden om kunst i Varde og en formidlingsstrategi for skulpturerne i kommunen med inddragelse af borgere. Samtidig har flere aktører i Varde Kommune fået øjnene op for kunstudvalgets rådgivende funktion og bidrag til kunsten i kommunen. Det medfører også et øget pres på kunstudvalgets midler.

 

Det er praksis i kommunale billedkunstråd i Danmark at honorere medlemmerne ligesom det også anbefales af Billedkunstnernes Forbund (BKF).

 

Kunstnere og kunstfaglige medlemmer bliver honoreret pr. møde jf. anbefalet mødesats fra BKF samt kørselsgodtgørelse. Kunstudvalget har selv øremærket 50.000 kr. af eget budget til dialogmøder og honorering. Udvalgets budget udgør ca. 130.000 kr. årligt.

 

I 2019 arbejder Kunstudvalget på et nyt kommissorium, herunder form og størrelse samt en handlingsplan, som skal godkendes af Udvalget for Kultur og Fritid. Endvidere undersøges muligheden for at evt. overgå til et kommunalt billedkunstråd. Et kommunalt billedkunstråd vil sikre muligheden for at kunne modtage støtte fra Statens Kunstfond. 


Forvaltningens vurdering

Tilskuddet fra Statens Kunstfond giver kunstudvalget bedre muligheder for at sikre professionel deltagelse i udvalget og dermed kunstfaglighed i udvalgets projekter.

 

Udvalget for Kultur og Fritid har som fokusområde at forbedre formidlingen af skulpturerne i kommunen. Gennem de dialogmøder som kunstudvalget afholder i 2019, sikres en lokal forankring og inddragelse i hvordan formidlingen bedst kan komme til udtryk.  


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, herunder §17 stk. 4 udvalg 

Kommunalfuldmagten 


Økonomi

Der gives en tillægsbevilling på 50.000 kr. til Varde Byrådskunstudvalg. Økonomiafdeling har undersøgt momsregler vedrørende modtagelse af tilskuddet fra Statens Kunstfond. Midler fra Statens Kunstfond består af finanslovsmidler, hvilket gør at tillægsbevillingen er momsfri.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der gives en indtægtsbevilling på 50.000 kr. som følge af tilskud fra Statens Kunstfond, og

at der gives en tillægsbevilling på 50.000 kr. til Varde Byråds Kunstudvalgs driftsbudget – øremærket dialogmøder i lokalsamfundet og honorar til kunstnere og kunstfaglige medlemmer.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-03-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr18-9644_doknr36521-19_v1_bevilling fra statens kunstfond.pdf
sagsnr14-6063_doknr166597-15_v1_kommissorium for varde byråds kunstudvalg.docx

Bilag

Bevillingsbrev fra Statens Kunstfond
Kommissorium for Varde Byråds Kunstudvalg


224. Fremtidens skole og kulturhus i Nr. Nebel

Fremtidens skole og kulturhus i Nr. Nebel

Sagsfremstilling

I budget 2017-2020 besluttede Byrådet at renovere Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdelingen og etablere et kombibibliotek på Nr. Nebel Skole. Samtidig blev det besluttet at flytte alle aktiviteter og beboere i Kulturhuset i Nr. Nebel over på skolen som følge af ejendomsstrategien om smarte kvadratmeter.

 

I forbindelse med beslutningen blev der arbejdet med 3 forskellige scenarier, hvor scenarie 1 og 2 kun omhandlede tagrenovering på de skolebygninger, hvor der var asbest i tagkonstruktionen. Scenarie 3, som det blev besluttet at arbejde videre med, indeholdt en flytning af alle aktiviteterne fra Kulturhuset til skolen. I beslutningen lå også, at der skulle arbejdes med en asbestrenovering af klynge 1 og mediateket samt en nedrivning af klynge 2 og opførelse af en ny etage på klynge 1.

 

Det blev besluttet, at projektet skulle finansieres ved:

Anlægspulje

10 mio. kr.

Konto til udvendigt vedligehold af kommunale bygninger (driftskonto)

5 mio. kr.

Energilån

3,3 mio. kr.

Forventet salg af Kulturhuset

1 mio. kr.

I alt

19,3 mio. kr.

 

Forvaltningen har i den mellemliggende periode arbejdet videre med planen om at bygge en ny etage ovenpå en eksisterende klynge kontra renovering af de eksisterende klynger. I arbejdet og i dialog med skolen er det fundet, at en renovering af klyngerne planløsningsmæssigt vil være den mest optimale løsning for udøvelse af skolens kerneopgave. Teknisk set er det ligeledes en meget kompliceret opgave at bygge en etage ovenpå de eksisterende konstruktioner i den pågældende bygning. Det rådgivende ingeniørfirma, der har lavet overslaget, har i deres beregninger taget flere forbehold for deres beregning og skrevet i overslaget ’vurderet pris med stor usikkerhed’, hvilket kan medføre en del uforudsigelige ekstraudgifter. 

 

Forvaltningen har derfor arbejdet videre med et revideret scenarie 3:

 

Tagrenoveringer:

Omhandler tagrenoveringer på klynge 1 og 2, på forbindelsesgangen til klyngerne og på mediateket. Idet der er asbest i de gamle tagkonstruktioner under det eksisterende tag udføres en forsegling af tagelementerne i forbindelse med tagrenoveringen. Herudover vil lofterne blive efterisoleret i det omfang det er rentabelt.

 

Etablering af kombibibliotek og overflytning af Kulturhusets aktiviteter:

Folkebiblioteket flyttes sammen med det pædagogiske læringscenter og danner et kombi-bibliotek, der giver mulighed for helt nye samarbejder mellem skole og folkebibliotek. Samtidig rykkes resten af Kulturhusets aktiviteter over på Nr. Nebel Skole. Det drejer sig om det lokalhistoriske arkiv, en række foreninger, turistinformation, borgerservice, ungdomsklub og juniorklub.

 

Finansiering af det reviderede scenarie 3:

Anlægspulje (fremgår af anlægsbudget 2019-2022)

10 mio. kr.

Konto til udvendigt vedligehold af kommunale bygninger (driftskonto)

5 mio. kr.

Energilån

1,4 mio. kr.

I alt

16,4 mio. kr.

 

Proces:

Renoveringen af Nr. Nebel Skole, etablering af kombibibliotek og overflytning af Kulturhusets aktiviteter til skolen er en kompleks proces, hvor det er vigtigt at inddrage alle interessenter i processen. Der har i december 2018 været afholdt møde med inviterede interessenter, der gav deres input til indretning, behov og krav. På denne baggrund er processen blevet revideret og der kan nu præsenteres en revideret procesplan samt udkast til, hvordan interessenter/ brugere/borgere kan inddrages fremadrettet. 

 

Ud over dette borgerrettede arbejde om indretning og sameksistens, arbejder Varde Bibliotek og Pædagogisk Central sammen om at finde fælles løsninger indenfor IT, bibliotekssystem, betjening, materialesamling og andre strukturelle spørgsmål. Målsætningen er at afdække og finde løsninger så borgerne kun skal mødes af ét system.

 

Kommunens ejendomsstrategi:

Ejendomsstrategien, der blev politisk godkendt i 2017, har en vision om at ’Varde Kommune har en effektiv bygningsmasse, der i videst muligt omfang er multifunktionelt og udnyttes optimalt og hvor bygningsdata er let tilgængeligt.’

 

Ved at flytte aktiviteterne fra Kulturhuset (Sønder Allé 21) til skolen og efterfølgende afhænde Kulturhuset fjernes 1085 kvm (+283 kvm kælder) fra kommunens ejendomsportefølje. Herved efterleves visionen i kommunens ejendomsstrategi.


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at ombygning og renovering skal tage udgangspunkt i det reviderede scenarie 3, da det både teknisk, økonomisk og indretningsmæssigt giver den bedste løsning. Det er beregnet, at energipuljen med de foreslåede aktiviteter kan bidrage til budgettet med ca. 1,4 mio. kr. og projektet vil derved kunne gennemføres indenfor eksisterende afsatte budgetter uden de store usikkerhedsmomenter, som det oprindelige scenarie 3 indeholdt.

 

Ved valg af denne løsning vil der også kunne arbejdes med forskellige scenarier for Kulturhusets fremtid:

 1. Salg af bygningen (salgspris ukendt men anslået til 1 mio. kr.)
 2. Nedrivning af bygningen og etablering af p-pladser og grønt område, hvorved der kan skabes større synlighed og åbnes op til den bagvedliggende park ud mod hovedgaden. Omkostninger til nedrivning og etablering af p-pladser og grønt område er dog ikke medregnet i økonomien. Udgifterne er anslået til 2 mio. kr.

 

Det vurderes, at ved indretningen af et fremtidigt kombibibliotek og flytningen af Kulturhusets aktiviteter over på Nr. Nebel Skole er det nødvendigt, at der er fokus på at etablere nogle faciliteter, der tilgodeser kravene til moderne undervisningsrammer, metoder samt de forskellige brugeres behov.


Et moderne undervisningstilbud stiller krav om fleksible rammer, der kan tilpasses den enkelte situation og behov. Det stiller krav om mulighed for fleksibel udnyttelse af rammerne, så disse kan tilpasses de enkelte brugeres behov, i den givne læringssituation. Gennem fleksible rammer åbnes der for, at flere brugere kan anvende de samme lokaler og faciliteter. Denne mulighed bidrager til et andet af den moderne skoles målsætninger, nemlig at skabe mulighed for at møde det lokalsamfund samt forenings- og kulturliv, som skolen er en del af. Ved at have fokus på den målsætning, både i fremtidig indretning og anvendelse, åbnes der for at dette møde ikke kun sker i teorien, men også i praksis med de muligheder der herved skabes for at skole-, forenings- og kulturliv i området beriger hinanden.

 

Endvidere vurderes, at procesplanen tager højde for, at renovering af Nr. Nebel Skole, etablering af kombibibliotek samt overflytning af Kulturhusets aktiviteter til skolen er en kompleks proces, hvor det er vigtigt at inddrage alle interessenter i processen. Der er, som det fremgår, allerede afholdt de første inspirationsmøder med lokale brugere, men grundet kompleksiteten vurderes det, at der er behov for mere interessent-bruger involvering. Inddragelsen skal have til formål at klarlægge interessenternes-brugernes ønsker og behov i den fremtidige sameksistens.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser:

Der er afsat 10.286.000 kr. på anlægsbudgettet til formålet, 5 mio. kr. fra Ejendomscentrets vedligeholdelseskonto til udvendigt vedligehold af kommunale bygninger samt 1,4 mio. kr. af tilskud fra energipuljen.

 

Såfremt Kulturhuset rives ned og der skal etableres p-pladser og grønt område vil det betyde en udgift på i alt ca. 2 mio. kr. excl. moms udover de allerede afsatte midler.

Økonomiafdelingen oplyser, at beløbet på 2 mio. kr. ikke er afsat i budgettet.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Børn og Læring,

at der i den videre proces arbejdes videre med det reviderede forslag til scenarie 3, og

at procesplanen, herunder interessent/bruger/borgerinddragelse, godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-03-2019

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-14509_doknr191692-18_v3_tids- og procesplan for asbestrenovering af nr. nebel skole og etablering af kombi-bibliotek.docx
sagsnr18-14509_doknr18721-19_v1_oversigtskort nr. nebel skole.pdf
sagsnr16-2719_doknr84289-16_v1_budget 2017 kombibibliotek nr. nebel skole.docx
sagsnr18-14509_doknr35715-19_v2_model for interessent-brugerinddragelse i forbindelse med fremtidens skole og kulturhus i nr. nebel.docx
sagsnr18-14509_doknr35859-19_v3_fremtidens skole og kulturhus nr. nebel, interessenter - grafisk illustration.docx

Bilag

Tids- og procesplan for renovering af Nr. Nebel Skole
Oversigtskort Nr. Nebel Skole
Budget 2017: Kombibibliotek Nr. Nebel Skole
Model for Interessent-brugerinddragelse i forbindelse med Fremtidens Skole og Kulturhus i Nr. Nebel
Fremtidens skole og kulturhus Nr. Nebel, Interessenter - grafisk illustration


225. Drøftelse af Kulturaftale 2020-2023

Drøftelse af Kulturaftale 2020-2023

Sagsfremstilling

Kulturregion Vadehavet består af Tønder, Varde, Fanø og Esbjerg kommuner. Kulturregion Vadehavet arbejder hen imod indgåelse af en Kulturaftale for 2020 – 2023 i samarbejde med Kulturministeriet.

 

Kulturregion Vadehavet ønsker, at Kultur- og Fritidsudvalgene i de fire kommuner drøfter rammerne for Kulturaftale 2020 – 2023 med hensyn til: økonomi, organisering, puljer, temaer og målsætning.

 

Kulturregionen ønsker, at Kultur- og Fritidsudvalgene konkret drøfter følgende spørgsmål:

 1. Hvilke emner er relevante og interessante som tema i en ny kulturaftale?

Drøftelsen kan tage udgangspunkt i de eksisterende indsatsområder og visioner for Tillægsaftale 2019.

 1. Hvad ønsker man er opnået når Kulturaftalen 2020 – 2023 er udløbet?

På baggrund af ovenstående overvejelser omkring temaer for kulturaftalen ønskes en drøftelse af hvilke målsætninger der arbejdes hen imod.

 1. Ønsker man projektpuljer eller egne definerede projekter?

Projektpuljer understøtter bl.a. mindre kulturaktører og diversitet blandt ansøgerne. Egne definerede projekter giver i høj grad mulighed for større indsatser og tværgående samarbejde.

 1. Hvordan ønsker man at organisere sig?

Med udgangspunkt i Kulturudvalgenes og direktionernes erfaringer med den nuværende struktur ønskes en drøftelse af, om det er hensigtsmæssigt at videreføre den nuværende organisering.

 1. Ønsker man at bibeholde den økonomiske ramme?

Ændringer i rammevilkårene vil ændre forudsætningerne for kulturaktiviteter i Kulturregion Vadehavet.

 1. Hvilke muligheder ser man for samarbejde med Nationalpark Vadehavet på kulturområdet?

Kulturudvalgenes drøftelser tages med på styregruppemødet i juni måned hvor Nationalpark Vadehavet deltager.

 

Drøftelserne fra de fire Kultur- og Fritidsudvalg bliver skrevet sammen af sekretariatet for Kulturregion Vadehavet, og danner efterfølgende rammen for Kulturaftale 2020 – 2023. 

 

Kulturministeriet har meldt ud, at de ønsker en ændring i formen for kulturaftalerne, men har endnu ikke meldt ud, hvad præcis rammerne er for Kulturaftaler fra 2020 og fremadrettet.

 

Indsatsområderne for Kulturaftalen 2015-2018 var Rødder og Vinger, Kulturspirer og Kulturel Kapital.

 

Varde Kommune har modtaget følgende støtte i Kulturaftalen 2015-2018 og Wadden Tide i 2019:

Projekt

Bevilget beløb

Innovation gennem natur og kunst – natur- og kunstlab

(Varde Kommune og Esbjerg Kommune) 

132.500 kr.

Kulturbørnehaver – et kulturkreativt udviklingsprojekt

(Vardemuseerne og Musik & Billedskolen)

142.500 kr.

Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste

(Varde Kommune)

180.000 kr.

Musik som middel til integration, inklusion og kulturdannelse af tosprogede børn i alderen 3-6 år

(Vestervold Børnehave)

85.000 kr.

Wadden Tide 2016

2.600.000 kr.

Wadden Tide 2019

2.700.000 kr.

 

Den overordnede proces for godkendelse af Kulturaftale 2020-2023 er følgende:

 • Drøftelse af Kulturaftale 2020-2023 i kultur- og fritidsudvalgene – marts
 • Første udkast ligger klar: Dialogmøde med udvalgene samt deltagelse af Nationalpark Vadehavet – 7. juni.
 • Godkendelse af den endelige kulturaftale i Kultur- og Fritidsudvalg og Byrådet – september
 • Godkendelse i Kulturministeriet – ultimo oktober.

 

Kulturkonsulent Signe Sørensen deltager i behandlingen af punktet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at temaerne i kulturaftalen spiller sammen med temaerne i FIK-politikken 2019 – 2021.

 

Kultur- og Fritidsudvalgene er med til at sætte rammerne for arbejdet med kulturaftalen for 2020-2023, hvor både lokale kulturaktører fra referencegruppen, kulturkonsulenter og kulturchefer samler trådene i et oplæg til kulturaftalen. 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov nr. 1104 af 29. december 1999 om regionale kulturaftaler med de ændringer, der følger af lov nr. 563 af 24. juni 2005 samt lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. juni 2007, som senest er ændret ved § 2 i lov nr. 1517 af 27. december 2009.


Økonomi

Kommunernes bidrag til Tillægsaftale 2019:

 

 

Esbjerg

Fanø

Varde

Tønder

Projektpulje

491.722 kr.

17.880 kr.

214.570 kr.

169.868 kr.

Udviklingspulje

436.056 kr.

95.140 kr.

190.279 kr.

71.354 kr.

Administration

297.992 kr.

10.836 kr.

130.033 kr.

102.943 kr.

I alt

1.225.770 kr.

123.856 kr.

534.882 kr.

344.165 kr.

 

Kulturministeriets bidrag til Tillægsaftale 2019:

 

Projekttilskud

700.000 kr.

Tidligere amtslige midler uden for lov -
tildeles Teater og Musikhusvennerne, Musikhuset Esbjerg.

299.413 kr.                                

 

 

 

De fire kommuner bidrager samlet med 2.228.673 kr. Varde Kommunes bidrag er i 2019 534.882 kr. (10,71 kr. pr. borger).


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Kultur og Fritid drøfter rammerne for den kommende Kulturaftale 2020-2023.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-03-2019

Udvalget drøftede rammerne for den kommende Kulturaftale - herunder:

 • Mere jævn fordeling af de statslige midler mellem kulturregionerne
 • Det er vigtigt at understøtte den stedbundne kultur gennem eks. projektpuljer
 • Sammenhængskraft på tværs af kulturregionen – formidling af kultur på tværs
 • Kulturturisme som tema – sikre sammenhængskraft med de lokale erhvervsdrivende og sikre en bedre branding af Unescos Verdensarv i Vadehavet.
Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr15-12654_doknr40458-19_v1_indstilling - kulturaftale 2020-2023.docx

Bilag

Indstilling - Kulturaftale 2020-2023


226. Drøftelse af Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik 2019-2021

Drøftelse af Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik 2019-2021

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid havde inviteret rådene og SIV til en aktiv drøftelse af Fritids-, Idræts- og Kulturpolitikken (FIK-politik) den 6. marts 2019.

 

På mødet deltog seks medlemmer fra SIV, to medlemmer fra Idrætsrådet, fem medlemmer fra Kulturelt Råd og ét medlem fra Fællesrådet samt udvalgsmedlemmerne. Aftensskolerådet var forhindret i at deltage.

 

Drøftelserne på mødet tog udgangspunkt i temaerne fra FIK-politikken og foregik i arbejdsgrupper og i plenum. Deltagerne fordelte sig i fire arbejdsgrupper ud fra egen interesse i temaerne:

 • Danmarks Bedste Foreningskommune
 • Kulturturisme
 • Den røde tråd i læring
 • Bosætning og aktiviteter i den hele kommune.

 

Temaet Sund kultur for hjerne og krop fik ikke en arbejdsgruppe.

 

Arbejdsgrupperne arbejdede videre med eksisterende indsatser i FIK-politikken og med nye idéer/indsatser til FIK-politikken. Arbejdsgruppen præsenterede én idé/indsats, som blev drøftet i plenum.

 

Arbejdsgrupperne valgte at præsentere følgende:

 

Danmarks bedste foreningskommune:

 • Videreudvikling til indsatsen ”Vi skaber gejst, viden og netværk gennem et foreningsmøde hvert år”

 

Kulturturisme:

 • Kulturkort – Visuelt kort over hvad sker hvor i kommunen. Inspiration i kort fra Legoland.

 

Den røde tråd i læring:

 • Skabe forudsætninger for læring efter folkeskole, ungdomsuddannelser og voksenuddannelse – unge og voksne
 • Forberede unge mennesker til at mestre livet
 • De to idéer/visioner skal udvikles ved at styrke initiativer til samarbejde med kommunale institutioner

 

Bosætning og aktiviteter i den hele kommune:

 • Fælles reklame for kommunen, herunder fokus på ambassadører, hygge og nærhed, synlighed og en fælles oplevelse for tilflyttere.

 

Uddybende referat fra mødet fremgår af bilag.


Forvaltningens vurdering

Rådene og SIV bidrog til en aktiv og relevant drøftelse af FIK-politikken og kom med flere nye idéer og indsatser. Særligt to indsatser viste sig på mødet; synlighed og læringstiltag som kan vokse ud fra lokale foreninger.

 

Forvaltningen vurderer, at der er flere nye idéer og indsatser som udvalget kan drøfte og som kan inddrages i FIK-politikken.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Fritids-, Idræts- og Kulturpolitikken sendes i fire ugers høring hos SIV og rådene.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter idéer og indsatser fra mødet og om nogle af drøftelserne skal skrives ind i FIK-politikken. 


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-03-2019

Udvalget kvitterer for SIV og rådenes positive engagement, og er bestyrket i, at det er de rigtige temaer der er valgt til FIK-politikken.

Udvalget beder forvaltningen om at tage forslagene med i det videre arbejde med politikken.

Der skal ske en løbende evaluering af temaerne og indsatserne – blandt andet på foreningsdagen.

 

 

Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr18-10882_doknr41961-19_v1_referat fra temadrøftelse af fik-politik 6. marts 2019.docx
sagsnr18-10882_doknr141955-18_v1_godkendt oplæg fik-politik 2019-2021.docx

Bilag

Referat fra temadrøftelse af FIK-politik 6. marts 2019
Godkendt oplæg FIK-politik 2019-2021


227. Emner til dialogmøde med de 4 råd

Emner til dialogmøde med de 4 råd

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid har dialogmøder med de 4 råd den 25. april 2019. Der er tradition for, at udvalget drøfter emner som de gerne vil bringe op til disse møder. Emnerne kan rette sig specifikt mod det enkelte råd, eller være generelle emner som udvalget ønsker at drøfte med alle rådene. Det kunne f.eks. være:

 • Røgfri fremtid
 • Foreningsmøde for kommunens foreninger 2020
 • Opsamling på møde mellem udvalget, rådene og SIV 6. marts 2019

 

Rådene indsender også selv punkter som de ønsker at drøfte med udvalget. Der er afsat 40 minutter til hvert af dialogmøderne. Punkterne fra rådene eftersendes inden dialogmødet.

 

Rådene er: Kulturelt Råd, Fællesrådet, Aftenskolerådet og Idrætsrådet


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Styrelsesvedtægten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget beslutter hvilke emner der ønskes drøftet med de enkelte råd.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-03-2019

Udvalget ønsker at drøfte følgende emner med rådene:

 • Røgfri fremtid
 • Opsamling på møde mellem udvalget, rådene og SIV 6. marts 2019
 • Hvordan kan rådene være med til at sikre en bred kommunikation ud i foreningslivet – kunne foreningsfestivalen være et virkemiddel?
 • Ambitionen om at blive Danmarks bedste foreningskommune
Fraværende:

Sandie Eis Ravn

228. Synliggørelse af underskudsgaranti og scenarier for støtte til lokale initiativer

Synliggørelse af underskudsgaranti og scenarier for støtte til lokale initiativer

Sagsfremstilling

Udvalget bad på mødet i januar 2019 forvaltningen om et oplæg til, hvordan man kan skabe synlighed om underskudsgarantier og komme med forslag til andre scenarier for, hvordan man kan understøtte opstart af nye initiativer lokalt.

 

Det er gennem Puljen til kultur og større idrætsarrangementer og Børne- og ungepuljen, at udvalget pt. har mulighed for at give tilskud. Underskudsgarantier gives kun fra Puljen til kultur og større idrætsarrangementer.

 

Puljernes kriterier blev senest revideret i august 2018 i forbindelse med sammenlægningen af en række af udvalgets puljer.

 

En lang række af de foreninger og aktører, der har søgt kulturpuljen gennem de seneste par år, fik den 4. december 2018 en mail, hvor de blev gjort opmærksom på puljen og på ansøgningsfristerne 1. januar, 1. april og 1. september. Derudover er puljerne synlige på kommunens hjemmeside. Den direkte kontakt kan suppleres med information på de kommunale sider i ugeaviserne, på Kultur og Fritids Facebookside og gennem rådene.

 

I perioden 2016-2018 blev der søgt om 16 underskudsgarantier og bevilget 15 hvoraf 12 blev helt eller delvist udbetalt. Siden da er der indgået partnerskabsaftaler med Skulptur Ølgod og Kulturdagene i Ølgod. Se bilag om underskudsgarantier.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen forventer at hovedparten af ansøgningerne til den sammenlagte Pulje til kultur og større idrætsarrangementer også fremover vil dreje sig om tilskud med kun få ansøgninger om underskudsgarantier.

 

De bestående puljer med tilhørende kriterier giver et godt udgangspunkt for både at give tilskud og underskudsgaranti. Ansøgningsprocessen, hvor der er ansøgningsskema og ansøgningsfrister, sikrer en transparent, ensartet og effektiv sagsbehandling samt mulighed for politisk fokus og prioritering.

 

Det er også grundlæggende en reaktiv model, hvis finmaskethed i forhold til lokale initiativer afhænger af personaleressourcer og kontaktflade.

 

I forhold til at understøtte arbejdet med opstart af lokale initiativer vurderer forvaltningen, at det kræver en forpligtelse fra lokale aktører, rådene og evt. yderligere økonomi eller omprioritering af midler.

 

Forvaltningen ser tre scenarier for hvad man kunne gøre:

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse

Fordele

Ulemper

Økonomi

Inddragelse af lokale haller og foreninger som Varde Kommune i forvejen har et samarbejde med. Det kan ske som et aktivitetstilskud, som disse formidler lokalt til mindre aktiviteter med et overskueligt budget.

Lokale foreninger og haller har ofte en større føling og viden om de nye lokale initiativer end forvaltningen.

Et aktivitetstilskud kan finansieres af puljemidlerne og det vil betyde færre midler til fordeling.

Midlerne kan tages fra puljen til kultur og større idrætsarrangementer der i 2020 har et budget på ca. 323.000 kr. til fordeling.

Rådene kan øremærke dele af deres økonomi til opstart af nye lokale initiativer.

Aftensskolerådet og Fællesrådet har allerede igangsat initiativer.

Fællesrådet har f.eks. valgt at støtte spejdernetværket i kommunen.

Rådene vil ikke have samme rådighedsbeløb.

Idrætsrådet og Fællesrådet får hver 50.000 kr. i årligt tilskud mens

Aftenskolerådet og Kulturelt Råd får hver 30.000 kr. i årligt tilskud

Man kan tilbyde fundraisingkurser til foreninger, så de kan få hjælp til at udvikle deres projekter.

Forvaltningen oplever en øget efterspørgsel på hjælp til fundraising og sparring. 

Projekterne skal klare sig uden opstartsmidler fra kommunen.

Kan finansieres af de midler der er afsat til FIK-politikken.

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Et aktivitetstilskud skal finansieres inden for udvalgets egen ramme. Det kan ske ved at omprioritere eksempelvis 100.000 kr. årligt fra Puljen til kultur og større idrætsarrangementer i 2020 og 2021 som en forsøgsperiode.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter scenarier for at støtte lokale initiativer.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-03-2019

Drøftet.

Udvalget beder forvaltningen udarbejde et oplæg til en ’idépulje’ til næste udvalgsmøde.

Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr18-746_doknr37843-19_v1_underskudsgaranti - oversigt.docx

Bilag

Underskudsgaranti - oversigt


229. Regnskab 2018 og budgetoverførsler til 2019 - Udvalget for Kultur og Fritid

Regnskab 2018 og budgetoverførsler til 2019 - Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsfremstilling

Regnskab 2018 for Udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling overfor Udvalget for Økonomi og Erhverv.

 

Det regnskabsmæssige resultat for driften på udvalgets område udgør: 

 

Drift

1.000 kr.

Korrigeret budget 2018

81.118

Heraf budgetoverførsler fra tidligere år

2.500

Regnskab 2018

78.587

Mindreforbrug i forhold til bevilling

2.531

Heraf overføres til 2019

2.155

 

Budgetoverførsler til 2019 er opgjort til 2,155 mio. kr. Herefter resterer der et mindreforbrug på 0,376 mio. kr., der tilføres kommunens kassebeholdning.

 

Mindre-/merforbruget kan henføres til:

 

Området Andre faste ejendomme og Andre Fritidsaktiviteter

 

 • Mindreforbrug på 85 t. kr. vedr. ejendomme, som primært anvendes til idrætsformål
 • Mindreforbrug på 220 t. kr., som primært vedrører restbudget på 166 t. kr. til etablering af aktivitetsområdet i Varde Sommerland.

 

Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningsområdet

 

 • Merforbrug på 645 t. kr. vedrørende Sportspark Blaavandshuk, der har fået udbetalt 1. halvår af driftstilskuddet for 2019 på forskud
 • Merforbrug på 165 t. kr. vedrørende udbetaling af driftstilskud til IFV. Merforbruget skyldes primært forskellen mellem de pristalsfremskrivninger kommunen bruger og de aftaler der er indgået i kontrakten
 • Merforbrug på 923 t. kr. vedr. lokaletilskud, som skyldes periodeforskydninger på udbetalinger af lokaletilskud der vedrører 2017 og indbetaling af gebyrindtægter for 2018
 • Mindreforbrug på 460 t.kr. vedrørende Udviklingspuljen, som bruges til opsparing over flere år til arbejde med FIK-politik og udviklingsprojekter vedr. haller
 • Mindreforbrug på 300 t. kr. vedrørende pulje til medlemstilskud og lederuddannelse
 • Mindreforbrug på 375 t. kr. vedrørende pulje, der er afsat til at imødegå kommunens momstab ved eventuelle ændringer i momsregistreringer hos selvejende haller. Restbudgettet tilføres kommunens kassebeholdning.

 

Området Kulturel virksomhed

 

 • Mindreforbrug vedrørende Museer på 526 t. kr., hvilket skyldes forskydningen i udbetaling af momstab på husleje til Tirpitz 
 • Mindreforbrug på andre kulturelle opgaver på 1,2 mio. Området dækker kulturelle arrangementer, indkøb af kunst, tilskud til kunst- og musikforeninger, kunstnernes sommerudstilling, Janusbygningen, Fest- og Kulturugen og Den kulturelle rygsæk
 • Mindreforbrug på 342 t. kr. vedrørende Musik & Billedskolen, der bl.a. skyldes forringet personaleomsætning pga. langtidssygdom, samt forskydning i indtægter.
 • Mindreforbrug vedr. Biblioteket på 275 t. kr.

 

Budgetoverførslen på driften på 2.155 t. kr., kan henføres til:

 • Kultur og Fritid – mindreforbrug på 1.515 t. kr.
 • Musik & Billedskolen – mindreforbrug på 370 t. kr.
 • Biblioteket –mindreforbrug på 275 t. kr.
 • Teknik og miljø (rengøring) – merforbrug på 0,009 t. kr.
 • Lederløn indenfor direktionens ramme – mindreforbrug på 0,003 t. kr.

 

Det regnskabsmæssige resultat for anlæg på udvalgets område udgør (i 1.000 kr.): 

 

Anlæg

1.000 kr.

Korrigeret budget 2018

18.454

Heraf budgetoverførsler fra tidligere år

11.300

Regnskab 2018

17.008

Mindreforbrug i forhold til bevilling

1.446

Heraf overføres til 2019

1.460

Heraf afsluttede anlægsprojekter foreslås finansieret af kassen

-0,014

 

anlægsområdet overføres ikke forbrugte beløb på 1.460.156 kr. til 2019 vedrørende:

 • Anlægsprojekt: Janusbygningen, tilskud til udvidelse 1,03 mio. kr.
 • Anlægsprojekt: Implementering af halplan 0,125 mio. kr.
 • Anlægsprojekt: Kulturhus i Ølgod 0,3 mio. kr.

 

Følgende bilag er vedlagt sagsfremstillingen, og skal godkendes af Udvalget.

 

Forslag til udvalgsbemærkninger

Udvalgsbemærkningerne er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning.

 

Forslag til specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger, og herunder forklaring på afvigelser mellem de faktiske og de forventede forhold.

 

Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter

Der er vedlagt en oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2018 med angivelse af status.


Forvaltningens vurdering

Overførslerne er opgjort i henhold til reglerne om aftalestyring. Indenfor rammen gælder, at der er fuld overførselsret. Ved mindreforbrug på mere end 5% skal der foreligge en redegørelse for formålet med opsamlingen, og en plan for hvordan midlerne tænkes anvendt. Ved merforbrug på mere end 5% skal der foreligge en redegørelse til den politiske behandling vedr. tilbagebetaling.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomiregulativet


Økonomi

Budgetoverførelserne bevilges som tillægsbevillinger


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at opgjort mindreforbrug på 2.531 t. kr. godkendes,

at der overføres 2.155 t. kr. fra 2018 til 2019 på driftsbudgettet,

at der overføres 1.460 t. kr. vedr. anlæg til færdiggørelse af ikke afsluttede anlægsprojekter,

at udvalgsbemærkningerne godkendes,

at specielle bemærkninger godkendes,

at redegørelsen om igangværende anlæg godkendes,

at afsluttede anlægsregnskab for forprojekt Teaterhus i Varde, (under 2 mio. Kr.) for 2018 godkendes,

at afsluttede anlægsregnskab for projekt Idrætsfaciliteter ved Lykkesgårdskolen (over 2 mio. kr.) for 2018 godkendes, og

at merforbrug på 0.014 t. kr. vedrørende afsluttede anlægsprojekter finansieres af kommunes kassebeholdning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-03-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr19-2142_doknr32341-19_v1_årsberetning 2018 - udvalget for kultur og fritid.docx.docx
sagsnr19-2142_doknr36020-19_v1_specielle bemærkninger - regnskab 2018, udvalget for kultur og fritid.docx
sagsnr19-2142_doknr37252-19_v2_regnskabsoversigt 2018 - udvalget for kultur og fritid.pdf
sagsnr19-2142_doknr33626-19_v1_anlægsredegørelse 2018 - udvalg for kultur og fritid.xlsx
sagsnr19-2142_doknr33775-19_v1_anlægsregnskab - idrætsfaciliteter ved lykkesgårdskolen.xlsx
sagsnr19-2142_doknr35499-19_v1_budgetoverførsler fra 2018 til 2019 for udvalget for kultur og fritid.xlsx
sagsnr19-2142_doknr33633-19_v1_anlægsregnskab - teaterhus i varde.pdf.pdf

Bilag

Årsberetning 2018 - Udvalget for Kultur og Fritid.docx
Specielle bemærkninger - regnskab 2018, Udvalget for Kultur og Fritid
Regnskabsoversigt 2018 - Udvalget for Kultur og Fritid
Anlægsredegørelse 2018 - Udvalg for Kultur og Fritid
Anlægsregnskab - Idrætsfaciliteter ved Lykkesgårdskolen
Budgetoverførsler fra 2018 til 2019 for Udvalget for Kultur og Fritid
Anlægsregnskab - Teaterhus i Varde.pdf


230. Ændring af mødedato

Ændring af mødedato

Sagsfremstilling

Der er modtaget ønske om, at udvalgsmødet den 23. september 2019 flyttes.

 

Det foreslås, at mødet afholdes 25. september 2019 i stedet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at mødet kan afholdes den 25. september i tidsrummet fra kl. 12.00 – 16.00.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Forretningsorden for Udvalget for Kultur og Fritid


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalgets møde i september afholdes 25. september fra kl. 12.00 til 16.00.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-03-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Sandie Eis Ravn

231. O Aktiviteter for marts og april 2019

O Aktiviteter for marts og april 2019

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har følgende aktiviteter i marts og april 2019, som udvalget kan deltage i.

 

Navn på aktivitet

Sted

Tid

Timekoncert – Musik & Billedskolen

Kulturhuset Ølgod

19. marts

kl. 19.00

Årets Mestre

Helle Hallen

19. marts

kl. 19.00

Rytmisk koncert

Varde Gymnasium

2. april
kl. 19.00

Uropførelse på værket VIBRANDING – Talentsamarbejde med Esbjerg Kulturskole og Esbjerg Ensemblet

Medborgerhusets sal

Varde

5. april
kl. 17.00

Fernisering med billedkunstelever

Blåbjergskolen

10. april
kl. 16.30

Foreningskursus for nye formænd og kasserer

Rådhuset

11. april
kl. 19.00

 


Konsekvens i forhold til visionen

ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

ingen


Høring

ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning

 


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-03-2019

Taget til efterretning

Fraværende:

Sandie Eis Ravn

232. Kommende sager

Kommende sager

Sagsfremstilling
 • Dialogmøde med arkivsamvirket
 • Status på udbetaling af fritidspas
 • Endelig godkendelse af FIK politik
 • Waddentide
 • Middelalderfestival
 • Budgetønsker
 • Afholdelse af udvalgsmøder næste halvår

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-03-2019

Drøftet

Fraværende:

Sandie Eis Ravn

233. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved formanden

 • Nyt fra Vardemuseerne
 • Første spadestik Varde Fritidscenter
 • Møde i Kunstudvalget

 

Orientering ved forvaltningen

 • Kend dit land – dannelsesrejse for 4. klasser

 

 

Gensidig orientering


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-03-2019

Taget til efterretning

Fraværende:

Sandie Eis Ravnsagsnr19-100_doknr34676-19_v1_kulturministeriet pixibog om projekt kend dit land.pdf
sagsnr19-100_doknr34669-19_v1_kulturministeriet invitation til kommende 4. klasser - kend dit land.pdf

Bilag

VS: Information om Kend dit land til kulturchefer - Pixibog om Kend dit land til folkeskolen.pdf
VS: Information om Kend dit land til kulturchefer - Invitation til Kend dit land til Kulturchefer.pdf