UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Starup Spejder, Hovborgvej 8, 7200 Grindsted

STARTTIDSPUNKT

18-02-2019 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

18-02-2019 16:00:00


PUNKTER

205. Godkendelse af dagsorden
206. O Besøg hos DDS Starup
207. Kunstgræsbaner i Varde Kommune
208. På vej mod Danmarks bedste foreningskommune
209. Musical Talentskole
210. Forslag til takster 2019-2020 - Musik & Billedskolen
211. Indtægtsbevilling- Projekt - Aktivitetspots i Varde Sommerland
212. Evaluering af MOT-sammen projekt
213. Ansøgning om tilskud til voksenklub - Familie & Fritid, Orten-Tinghøj
214. Dagsorden til møde med de 4 råd og SIV
215. Status på PhD-projekt i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune
216. Orientering om kombibibliotek på Agerbæk Skole
217. O Landsstævne 2019 for Folkedansere og Spillemænd
218. O Aktiviteter for februar og marts 2019
219. Kommende sager
220. Gensidig orientering205. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-02-2019

Godkendt

206. O Besøg hos DDS Starup

O Besøg hos DDS Starup

Sagsfremstilling

Udvalgets møde den 18. februar 2019 holdes hos Starup Spejder. Mødet starter med 45 minutters rundvisning og fortælling om stedet ved Birgit Defris Hansen og Esther Digmann Jensen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-02-2019

Orienteringen blev taget til efterretning

207. Kunstgræsbaner i Varde Kommune

Kunstgræsbaner i Varde Kommune

Sagsfremstilling

I 2013 blev der etableret en kunstgræsbane ved Varde Fritidscenter med tilskud fra DBU og Varde Kommune samt medfinansiering fra IFV, Varde Idrætsforening, Næsbjerg RUI, Ølgod IF, Sig/Thorstrup IF, Outrup Boldklub, Lunde Boldklub samt Tistrup Boldklub. Det var et vigtigt krav for etablering af banen, at kommunens fodboldklubber var medfinansierende, og alle klubber i Varde Kommune fik tilbud om at indgå i projektet.

 

Banen blev placeret ved fritidscenteret, fordi man vurderede, at centeret har kapaciteten i forhold til personaleressourcer, omklædning, central placering tæt på elitesatsning og Campus.

 

På daværende tidspunkt blev der givet afslag til Tistrup Boldklub om tilskud til etablering af en kunstgræsbane, da Udvalget dengang vurderede, at den mest optimale placering af en kunstgræsbane ville være ved Varde Fritidscenter.

 

Efter etableringen af banen ved fritidscenteret har der været forespørgsler på nye kunstgræsbaner fra Helle Hallen, Boldklubben Vestkysten (Goal center), og der er desuden i december 2018 indkommet en ansøgning fra Horne Idrætsforening om tilskud til en ny kunstgræsbane. Projektet i Horne har en pris på ca. 3.3 mio. kr. som Horne Idrætsforening søger et uspecificeret støttebeløb til.

 

På denne baggrund, er der behov for, at udvalget drøfter, hvorvidt man ønsker at støtte etablering af yderligere kunstgræsbaner i Varde Kommune.

 

Den samlede pris for kunstgræsbanen ved Fritidscenteret var 5.1 mio. kr. Banen indeholder 2 mindre baner på tværs af en fuld bane på 68 x 105 meter. Hele kunstgræsarealet er på 95 meter x 111 meter. Med den korrekte pleje kan banen holde i ca. 10 år. Det betyder, at genetablering af banen skal ske omkring 2023.

 

I oktober 2013 blev der udarbejdet et budget for kunstgræsbanen, hvor der blandt andet er estimeret indtægter for årlig leje af banen på 200-400.000 kr. Ud af budgettet skulle der henlægges 150.000 kr. til genetablering. Dette estimat har vist sig ikke at være holdbart. Der er i 2017 indtægter for ca. 81.000 kr. hvor budgettet er estimeret til 400.000 kr.

 

I 2014 fik Sportspark Blåvandshuk et rentefrit lån på 364.000 kr. med en løbetid på 12 år (årlig ydelse på ca. 31.000 kr.) som et tilskud til etablering af en mini-kunstgræsbane. Banen stod færdig i foråret 2016. Sportspark Blåvandshuk har ingen faste lejeaftaler med foreninger om brug af banen og oplever store udsving i brugstiderne hen over sæsonen. Banen bruges mest i sommerhalvåret af turister og lokale og kun sporadisk i vinterhalvåret af fodboldklubben, når presset på hallerne bliver for stort.

 

Der er inden for de sidste par år etableret kunstgræsbaner i Ribe og Guldager og to baner i 2018 i Grindsted og Billund. Derudover ligger der baner i Tarm og Vejen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at etablering af flere kunstgræsbaner i Varde Kommune, kan være med til at forringe økonomien for den eksisterende kunstgræsbane ved Varde Fritidscenter.  Regnskabet for den eksisterende kunstgræsbane viser et underskud på den samlede drift. Det betyder samtidig, at grundlaget for at hensætte til genetablering af et nyt græstæppe omkring 2023/2024 ikke er til stede.

 

Når tidspunktet for en evt. genetablering nærmer sig, skal der tages stilling til, om og hvordan et nyt græstæppe skal finansieres.

 

Etablering af baner i omkringliggende kommuner betyder, at indtjeningsgrundlaget for banen i Varde Kommune er reduceret væsentligt.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Økonomiafdeling udtaler:

Aktuelt er der ikke afsat budget til etablering af yderligere kunstgræsbaner.

Ligeledes er der heller ikke hensat tilstrækkelige midler til genetablering af eksisterende baner.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at det drøftes, hvorvidt Udvalget vil støtte yderligere anlæg af kunstgræsbaner i Varde Kommune.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-01-2019

Sagen blev udsat med henblik på, at Jesper Brodersen fra Varde Fritidscenter deltager på næste udvalgsmøde for at belyse erfaringerne med kunstgræsbanen i Varde.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-02-2019

Udvalget drøftede sagen.

 

Fremtidige ansøgninger om kunstgræsbaner skal indgå i kommende budgetforhandlinger (anlæg). Det er vigtigt for udvalget, at driften af banerne er sikret uden kommunale driftsmidler.

 

 sagsnr18-15036_bilagsnr#2847742_v1_vs ansøgning om støtte til kunstgræsbane i horne - pristilbud, 8.610 m2 - horne if fodbold, komplet.pdf
sagsnr18-15036_bilagsnr#2847741_v1_vs ansøgning om støtte til kunstgræsbane i horne - tilbud fra wgs wellness group as.docx.docx
sagsnr18-15036_bilagsnr#2847740_v1_vs ansøgning om støtte til kunstgræsbane i horne - ansøgning varde kommune.docx.docx
sagsnr18-14400_doknr9162-19_v1_diverse foreningers benyttelse i 2018 af kunstgræsbanen i varde fritidscenter.docx

Bilag

Pristilbud, 8.610 m2 - HORNE IF FODBOLD, KOMPLET - 03.07.18, WGS.PDF
TILBUD FRA WGS WELLNESS GROUP AS.docx
Ansøgning om støtte til Kunstræsbane i Horne
Diverse foreningers benyttelse i 2018 af kunstgræsbanen i Varde Fritidscenter


208. På vej mod Danmarks bedste foreningskommune

På vej mod Danmarks bedste foreningskommune

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte den 21. januar 2019 oplæg til den nye Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik 2019-2021. På vej mod Danmarks bedste foreningskommune er et af temaerne. I 2021 er målsætningen, at Varde Kommune er kommet i top 15 i Danmarks Idrætsforbunds kommuneundersøgelse mod en placering som nr. 41 i 2017 og nr. 35 i 2013.

 

Undersøgelsen har resulteret i rapporten ’Idrætsforeningernes rammer og vilkår 2017’.

Kommunen bliver målt på 21 forskellige parametre. Heraf er de 11 baseret på foreningernes subjektive holdninger og opfattelser, mens de andre 10 drejer sig om kommunens forbrug på forskellige konti. I de subjektive vurderinger forholder foreningerne sig til både interne foreningsforhold og til den kommunale prioritering og opgaveløsning på idrætsområdet.

 

Rapporten er bygget op om fire overordnede temaer:

 • Økonomi (Varde Kommune er nr. 66)
  • Foreningernes oplevelse af tilskudsmuligheder
  • Foreningernes oplevelse af økonomisk prioritering af idrætten i kommunen
  • Kommunens udgifter til idrætsanlæg pr. indbygger

 

 • Faciliteter (Varde Kommune er nr. 26)
  • Adgangen til faciliteter
  • Foreningernes tilfredshed med idrætsfaciliteternes kvalitet
  • Dækning af foreningens facilitetsbehov
  • Kommunernes facilitetspolitik (foreningernes oplevelse af kommunens prioritering af renovering og modernisering af de kommunale idrætsanlæg, foreningens oplevelse af kommunens prioritering af nye idrætsanlæg)

 

 • Frivillighed (Varde Kommune er nr. 44)
  • Anerkendelse af den frivillige indsats
  • Antallet af indbyggere pr frivillig
  • Antal medlemmer pr frivillig

 

 • Idrætspolitik (Varde Kommune er nr. 41)
  • Foreningernes trivsel
  • Vurderings af kommunens idrætspolitik (oplever foreningen at kommunens idrætspolitik understøtter foreningsarbejdet)
  • Tilfredshed med den kommunale service og samarbejde
  • Udvikling af forenings- og medlemstal

 

Varde Kommunes placering er gået tilbage på tre temaer: Faciliteter, frivillighed og idrætspolitik. På temaet økonomi er der opnået en bedre placering end i 2013.

 

I undersøgelsen fra 2013 fik Varde en 1. plads i kommunens facilitetsdækning. Det betød, at Varde Kommune var den kommune med flest faciliteter pr. borger. Kategorien er lavet om i 2017 og handler nu om dækning af foreningernes facilitetsbehov. Argumentet for dette er, at selvom kommunen har nye faciliteter af høj kvalitet, som det er forholdsvist let at få adgang til, hjælper det ikke nødvendigvis foreningerne, hvis det ikke er de faciliteter, som foreningerne har behov for. Her ligger Varde Kommune nr. 27.

Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema, som er sendt til de danske idrætsforeninger, hvoraf landsgennemsnittet ligger på 23,8%. Ingen kommuner har haft en svarprocent lavere end 15%. Varde Kommune ligger på en svarprocent på 21%, hvor 29 ud af 141 foreninger har svaret på spørgeskemaet.

 

Udviklingskonsulent Julie Maigaard Jakobsen deltager i behandlingen af punktet, og vil præsentere undersøgelsens resultater mere detaljeret, samt lægge op til en drøftelse af hvor Varde Kommune kan lægge sine indsatser i forhold til udvalgets ambition om at blive Danmarks mest foreningsvenlige kommune.


Forvaltningens vurdering

DIF’s undersøgelse er en blandt mange datakilder og i Varde Kommune ligger man på en svarprocent på 21%, hvilket er under landsgennemsnittet. Den relativt lave svarprocent gør, at der kan stilles spørgsmålstegn ved resultaternes nøjagtighed, om end undersøgelsen forsat findes tilstrækkeligt troværdig. En anden datakilde er medlemsregisteringen, hvor hver forening indtaster antal aktive medlemmer. I Varde Kommune ligger andelen af foreningsaktive borgere på 55,4%, hvilket giver en 4. plads. Landsgennemsnittet ligger på 38,8%.

 

Forvaltningen vurderer, at der ovenpå renoveringen af idrætshallerne i Varde Kommune og forhøjelse af lokaletilskudsprocenten vil ske en positiv forandring på økonomi- og facilitetsområdet. Derfor er forvaltningens foreløbige vurdering, at fokus og indsatser skal ligge på frivillighed og idrætspolitik.

 

På mødet den 6. marts 2019 med SIV og de 4 råd kommer de med deres input til hvor fokus og indsatser kan ligge for at hjælpe os på vej mod Danmarks bedste foreningskommune.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ny FIK-politik for 2019-2021 – målsætning: Danmarks bedste foreningskommune. Top 15 i DIF’s kommuneundersøgelse 2021 mod en placering som nr. 41 i 2017.


Økonomi

Udvalget reserverede på sit møde den 3. december 2018 2,4 mio. kr. fra hallernes udviklingspulje til indsatser under den nye FIK-politik.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at sagen drøftes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-02-2019

Drøftet.

Udvalget beder forvaltningen om at planlægge en besigtigelsestur til Thisted/Skive for inspiration på området.sagsnr19-559_doknr9991-19_v1_idrætsforeningernes rammer og vilkår 2013.pdf
sagsnr19-559_doknr9983-19_v1_idrætsforeningernes rammer og vilkår 2017.pdf
sagsnr19-559_doknr18578-19_v1_baggrundsnotat for dif rapport 2017.docx

Bilag

Idrætsforeningernes rammer og vilkår 2013
Idrætsforeningernes rammer og vilkår 2017
baggrundsnotat for DIF rapport 2017


209. Musical Talentskole

Musical Talentskole

Sagsfremstilling

Som opfølgning på Udvalgets besøg på Musicalakademiet i Fredericia, har 7-kanten og Musik & Billedskolen været i Holstebro for at få indblik i, hvordan ’Dansk Talentakademi’ arbejder med unge musicaltalenter i alderen 16 – 25 år.

 

Besøget har givet inspiration til det videre arbejde med at designe en musical talentskole i Varde Kommune – gerne i forbindelse med etablering af det nye Teater– og Musikhus.

 

Leder af Musik & Billedskolen Hanne Grønlund deltager under punktet for at fortælle om de foreløbige visioner og ideer med projektet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er vigtigt, at udvalget drøfter sagen for at tilkendegive ambitionsniveau og retning for projektet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen bemærkninger


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget drøfter sagen.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-02-2019

Sagen blev drøftet.

 

Udvalget beder forvaltningen om at udarbejde et oplæg til de kommende budgetforhandlinger.

210. Forslag til takster 2019-2020 - Musik & Billedskolen

Forslag til takster 2019-2020 - Musik & Billedskolen

Sagsfremstilling

Musik & Billedskolen fremskriver hvert år elevbetalingen i forhold til en fremskrivning, som afspejler lønudviklingen.

 

For sæsonen 2019/20 er taksterne hævet, så de dels dækker fremskrivningen af elevbetalingen og dels fremskrivning af statsrefusion, fordi statsrefusion ikke fremskrives fra centralt hold.

 

Den anvendte fremskrivningsprocent er 2,18, oplyst af Økonomiafdelingen.

  

Fællesaktiviteter som kor, orkester, sammenspil og billedkunst er en del af undervisningspakken for Musik & Billedskolens instrumentalelever og udløser ikke en forhøjet takst.

 

Taksterne er anbefalet af Musik & Billedskolens Samråd den 4. december 2018.


Forvaltningens vurdering

Brugerbetalingen er en væsentlig del af Musik & Billedskolens økonomiske grundlag, der sammen med det kommunale tilskud og statsrefusionen skal dække lønudgifter og øvrig drift.

 

Med den ovennævnte stigning vurderer vi, at det nuværende aktivitetsniveau er sikret.

 

Ifølge Kunstrådet må elevbetalingen ikke overstige 33 % af de samlede udgifter.

I Musik & Billedskolen ligger elevbetalingen på ca. 27 %.

 

I forhold til vores nabokommuner ligger elevbetalingen tæt.

Taksten for en instrumental soloplads, som er den dyreste ydelse, er for sæson 2019-2020:

 

Varde Kommune      3.875 kr.

Esbjerg Kommune     3.790 kr.

Vejen Kommune        3.909 kr.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om musik


Økonomi

Ingen bemærkninger


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til takster 2019-2020 godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-02-2019

Anbefalingen blev godkendtsagsnr13-246_doknr14530-19_v1_forslag til takster 2019-2020 musik & billedskolen.pdf.pdf

Bilag

Forslag til takster 2019-2020 Musik & Billedskolen.pdf


211. Indtægtsbevilling- Projekt - Aktivitetspots i Varde Sommerland

Indtægtsbevilling- Projekt - Aktivitetspots i Varde Sommerland

Sagsfremstilling

På mødet den 24. september fik Udvalget for Kultur og Fritid den årlige status på arbejdet i Varde Sommerland. Her blev der også orienteret om projektet ’Aktivitetspots i Varde Sommerland’ som der er søgt fondsmidler til. Byrådet godkendte den 10. januar 2017 en indtægts- og tillægsbevilling på fondsmidler fra Friluftsrådet. Der anmodes nu om indtægts- og tillægsbevilling på midler fra LAG på 100.000 kr. samt fra Real Dania Underværker på 625.000 Kr. Sagen fra mødet i september er vedlagt som bilag.

 

Varde Kommune har i samarbejde med Sommerlandslauget Varde i 2-3 år arbejdet på realisering af projektet. Projektet er fuldt finansieret og det endelige indhold er visualiseret i samarbejde med Sommerlandslauget. De fonde der støtter projektet har godkendt det valgte indhold og givet grønt lys til påbegyndelse af anlægsprocessen. Endelig anlægsplan og situationsplan er vedlagt som bilag.

 

Varde Kommune og Sommerlandslauget Varde har valgt Nobelis mellem 5 indkomne forslag. Ved valg af projekt har begge parter været opmærksomme på mulighederne for involvering af de frivillige både i etablerings- og driftsfasen. Projektet er omfattet af samarbejdsaftalen mellem Sommerlandslauget Varde og Varde Kommune om fælles drift og vedligehold af området. Øgede udgifter til løbende drift og vedligehold forventes indeholdt i eksisterende driftsbudget. Dele af projektet udføres af det lokale erhvervsliv.   

 

Projektets samlede anlægsbudget er 1.790.000 kr. som finansieres af følgende midler:

 

Friluftsrådet

505.000 kr.

Real Dania Underværker

625.000 kr.

LAG –midler

100.000 kr.

Varde Kommune

200.000 kr.

Frivillige arbejdstimer (af en værdi på 200 kr. pr time) og sponsoreret jord - Rydning og Jordarbejde + hjælp til anlæg efter aftale med leverandør

Estimeret værdi 360.000 kr.

 

Tipsmidlerne fra Friluftsrådet samt LAG–midler omfattes ikke af tilbagebetalingspligten. Varde Kommune skal derfor ikke betale moms af bevillingsbeløbet fra disse fonde.

 

Miderne fra Real Danias Underværker omfattes af tilbagebetalingspligten. Derfor skal der betales moms af dette bevillingsbeløb.

 

I oktober 2018 behandlede Udvalget for Økonomi og Erhverv en sag om projekters friholdelse for tilskudsmoms. Her blev det besluttet, at projekter over 50.000 kr. fremadrettet selv finansierer tilskudsmomsen. Det fremgik også, at der ved igangværende projekter kan ske afvigelser. Da der er søgt finansiering til dette projekt tilbage i 2017, er der disponeret med at tilskudsmomsen ikke betales af projektmidlerne. Derfor finansieres tilskudsmomsen af Varde Kommunes momskonto.


Forvaltningens vurdering

Samarbejdet mellem Varde Kommune og Sommerlandslauget Varde er nationalt kendt. Dette projekt er det største som udspringer af samarbejdet. Projektets realisering vil tydeliggøre det potentiale, der ligger i samarbejde mellem det offentlige og frivillige - her konkret i forhold til et bynært naturområde.


Konsekvens i forhold til visionen

Varde Sommerland er et stort aktiv som led i vision 2030. Det er et bynært naturområde, der gør naturen tilgængelig for borgerne året rundt. Via projektet skabes der flere naturområder med et anderledes indhold, med muligheder for at nye målgrupper bruger naturen.


Retsgrundlag

Aktivitetsområdet godkendes efter gældende naturbeskyttelsesregler samt regler for offentlige aktivitetsområder og efter gældende byggeregler.


Økonomi

Økonomiafdelingen er enig i tidligere tilkendegivelser om kommunal finansiering af tilskudsmomsen overfor det konkrete projekt. Beløbet udgør 109.375 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives indtægtsbevilling på 100.000 kr. fra LAG samt 625.000 kr. fra Real Dania Underværker,

at der gives tillægsbevilling på samlet 725.000 til projektet ’Aktivitetsspots i Varde Sommerland’, og

at der gives en tillægsbevilling til momskontoen på 109.375 kr., der finansieres af kassebeholdningen.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-02-2019

Anbefalingen blev godkendtsagsnr12-13266_doknr145210-18_v1_status - varde sommerland 2018.docx
sagsnr15-3510_doknr17155-19_v1_anlægsplan - varde sommerland -v2.pdf.pdf
sagsnr15-3510_doknr17046-19_v1_situationsplan - projekt - aktivitetsspots i varde sommerland.pdf.pdf

Bilag

Status - Varde Sommerland 2018
Anlægsplan - Varde Sommerland -V2.pdf
Situationsplan - Projekt - Aktivitetsspots i Varde Sommerland.pdf


212. Evaluering af MOT-sammen projekt

Evaluering af MOT-sammen projekt

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede den 24. august 2016 at yde Familie & Fritid, Orten Tinghøj et tilskud på 20.000 kr. om året i en to-årig forsøgsperiode, mod at de skulle indgå i en undersøgelse af effekterne af aktiviteterne under MOT-sammen. Forvaltningen udarbejdede en undersøgelsesmetode i samarbejde med Familie & Fritid, Orten Tinghøj. Efter endt projektperiode var beslutningen, at Udvalget for Kultur og Fritid skulle tage stilling til om tilskuddet skulle fortsætte og initiativet udbredes til andre dele af Varde Kommune. Dette behandles i andet punkt på dagsordenen.

 

Familie og Fritid, Orten Tinghøj argumenterede i deres ansøgning i 2016 for, at deres aktiviteter kan modvirke ensomhed og skabe fornyet livsglæde igennem samvær. I undersøgelsen var fokus derfor på, om MOT-sammens voksenklub fremmer den mentale sundhed blandt deltagerne, samt hvilken betydning MOT-sammens voksenklub har for deltagernes generelle trivsel. Dertil blev det undersøgt, om der var sket en forbedring i løbet af den to-årige forsøgsperiode.

 

Forvaltningen har sammenlignet resultater for de tre undersøgelser, og resultatet i 2017 viste, at MOT-sammen havde en positiv effekt for brugerne. Siden undersøgelsen startede i 2016 har flere følt sig mindre ensomme og mere som en del af fællesskabet. Lighederne mellem de tre undersøgelser viser, at deltagerne primært startede i MOT-sammen på grund af fællesskabet og at de vil anbefale det til andre. Informanterne fortalte under besøget i 2018, hvordan det sociale betyder meget for dem, og de understreger værdien af, at tilbuddet er lokalt. Det gælder ikke kun transporten, men også i forhold til, at alle kender alle, og alle kan være en del af snakken.

 

En sammenligning af udvalgte resultater for de tre undersøgelser er vedlagt som bilag.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer overordnet set, at brugerne oplever øget livskvalitet og livsglæde ved at deltage i MOT-sammen. Fællesskabet har stor betydning for deltagerne, hvilket også er årsagen til, at flere af deltagerne kommer. Det er dog væsentligt at bemærke, at svarprocenten er faldet markant fra 2017 til 2018 – årsagen hertil er uvis.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen bemærkninger


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at evalueringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-02-2019

Evalueringen blev taget til efterretningsagsnr16-1622_doknr200683-18_v1_trivselsindeks who.docx
sagsnr16-1622_doknr176866-18_v1_interviews og observationer fra mot sammen 2018.docx
sagsnr16-1622_doknr202306-18_v1_udvalgte resultater fra 2018.docx
sagsnr16-1622_doknr180494-17_v1_sammenligning af besvarelser 2016-2017.xlsx

Bilag

Trivselsindeks WHO
Interviews og observationer fra MOT sammen 2018
Udvalgte resultater fra 2018
Sammenligning af besvarelser 2016-2017


213. Ansøgning om tilskud til voksenklub - Familie & Fritid, Orten-Tinghøj

Ansøgning om tilskud til voksenklub - Familie & Fritid, Orten-Tinghøj

Sagsfremstilling

Familie & Fritid Orten-Tinghøj søger, med baggrund i det tilskud de har modtaget i den to-årige forsøgsperiode i 2017 og 2018, igen om lokaletilskud på 20.000 kr. til aktiviteten ’MOT-sammen’ for 2019. Resultaterne af forsøgsperioden fremgår af andet punkt på dagsordenen.

 

Familie & Fritid, Orten Tinghøj definerer i deres ansøgning ’MOT-sammens’ virke som ’en gruppe ældre medborgere, som mødes til foredrag, enkelte udflugter og gennem aktiviteter i øvrigt får et socialt indhold, som de umiddelbart ellers ikke ville have mulighed for’.

Aktiviteterne fra den foregående sæson uddybes yderligere med eksempler: Besøg på Center for Sundhedsfremme, sang med Jørn Hansen, bagning, virksomhedsbesøg ved ”Pråsen” og ”Fru Vestkær” og juleudstilling i Nordenskov m.m. Flere aktiviteter har været gentaget så i alt har der været 18 aktiviteter ud over kortspil – altså gennemsnitlig mere end hver 3. uge.

MOT-sammen aktiviteterne kræver ikke deltagerbetaling, men deltagerne betaler 20 kr. for kaffen, og medlemmer af Familie & Fritid, Orten-Tinghøj betaler 15 kr.

 

Familie & Fritid skriver yderligere i ansøgningen, at der er tale om en aktivitet, der medvirker til at fremme aktivt medborgerskab i henhold til folkeoplysningsloven.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen, har forvaltningen givet Familie & Fritid mulighed for at blive hørt – primært med baggrund i, at forvaltningen ligesom i 2016 ikke vurderer, at MOT-sammens aktiviteter kan støttes efter folkeoplysningsloven, men i stedet hører ind under §18 i serviceloven om støtte til frivilligt socialt arbejde.

 

Familie & Fritid har indsendt en partshøring. I partshøringen fastholder de, at MOT-sammens aktiviteter er sammenlignelige med de aktiviteter, der foregår i Oksbøl Medborgerhus, der er kommunalt ejet. I partshøringen beskrives det ligeledes, at Familie & Fritid, Orten-Tinghøj har svært ved at se, hvorfor disse aktiviteter i væsentlig grad adskiller sig fra aktiviteterne i MOT-sammen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer ikke, at der kan ydes tilskud til MOT-sammen efter folkeoplysningsloven. Loven er dog en rammelovgivning, der giver vide muligheder for den enkelte kommune at sige, hvad der kan støttes efter folkeoplysningsloven. Den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter hvortil der er knyttet deltagerbetaling, og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, jfr. folkeoplysningsloven § 7, stk. 2.

 

Familie & Fritid skriver selv, at sigtet med MOT-sammen er socialt. MOT-sammens aktiviteter har ikke karakter af hverken undervisning eller studiekredse, der foregår kun begrænset foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter. Det efterlader muligheden for at definere det som en fleksibel tilrettelæggelsesform, hvilket vil være en meget vid fortolkning af folkeoplysningsloven.  Hvis det godkendes som en fleksibel tilrettelæggelsesform, så åbnes der for, at lignende aktiviteter i de godkendte pensionistforeninger, der pt. støttes af §-18 midlerne eller lignende aktiviteter i forsamlingshuse også skal henregnes som folkeoplysende aktiviteter. Desuden skal der ifølge folkeoplysningsloven som udgangspunkt være deltagerbetaling, som der kun i særlige tilfælde kan ses bort fra. Deltagerne i MOT-sammen betaler udelukkende for kaffen.   

 

Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning, som er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i undervisningen at øge deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder. Sigtet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet, jfr. folkeoplysningsloven § 7, stk. 1.

 

Forvaltningen vurderer, at de aktiviteter, som udøves i MOT-sammen, er at betegne som sociale aktiviteter hvilket MOT-sammen også selv anfører. Aktiviteterne her er kortspil, hæklerier, strikketøj, bordtennis, dart spil og fælles kaffe. Hertil kommer der en række øvrige aktiviteter – foredrag eller udflugter som er nævnt indledningsvis. Da MOT-sammens tilbud ikke er en allerede eksisterende aktivitet, som man har stillet lokaler til rådighed for, og da Tinghøj Forsamlingshus ikke er kommunal, er det forvaltningens vurdering, at der i Varde Kommune ikke findes et fortilfælde, hvor der er ydet lokaletilskud under samme forudsætninger.

 

MOT-sammens aktiviteter er mere at ligne som frivillige sociale aktiviteter. Tilskud til disse ydes i Varde Kommune ved servicelovens §18. Forvaltningen vurderer derfor, at Familie & Fritids, Orten Tinghøjs ansøgning skal sendes videre til § 18 udvalget.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Sagen er sendt til partshøring hos Familie & Fritid, Orten-Tinghøj, som har indsendt et høringssvar der er vedlagt som bilag.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der gives afslag på ansøgningen fra Familie & Fritid, Orten-Tinghøj, i henhold til folkeoplysningsloven § 7, stk. 1. og stk. 2, og

at ansøgningen sendes videre til behandling i § 18 udvalget.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-02-2019

Anbefalingen blev godkendtsagsnr16-1622_doknr194595-17_v1_o analyse af aktiviteter i mot-sammen 2017.docx
sagsnr16-1622_doknr19358-19_v1_partshøring lokaletilskud 2019 (002).doc.doc
sagsnr16-1622_bilagsnr#2860550_v1_ansøgning huslejetilskud til aktivitet mot-sammen.doc.doc

Bilag

O Analyse af aktiviteter i MOT-sammen 2017
partshøring lokaletilskud 2019 (002).doc
Ansøgning huslejetilskud til aktivitet Mot-sammen.doc


214. Dagsorden til møde med de 4 råd og SIV

Dagsorden til møde med de 4 råd og SIV

Sagsfremstilling

Den 6. marts 2019 er der planlagt møde fra 17–20 med de 4 råd og SIV om den nye FIK-politik. På mødet vil rådene og SIV blive introduceret til de fem temaer, indsatser og effektmål 2021, og herefter skal deltagerne arbejde med konkrete forslag og indsatser under de forskellige temaer.

 

Efter mødet er det planen, at udvalget arbejder videre med forslagene på udvalgsmødet i marts, og at FIK-politikken herefter sendes ud i høring, for at blive endeligt godkendt i udvalget inden sommerferien.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har følgende forslag til dagsorden for mødet:

 

 • Velkomst
 • Præsentation af de fem temaer, indsatser og effektmål 2021
 • Idegenerering i grupper
 • Aftensmad
 • Forfinelse af forslagene: Hvem, hvad, hvor, hvor meget, hvornår
 • Fernisering: Forslagene præsenteres som avisforsider
 • Tak for i aften

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen bemærkninger


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at dagsorden til mødet med de 4 råd og SIV godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-02-2019

Anbefalingen blev godkendt

215. Status på PhD-projekt i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune

Status på PhD-projekt i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsfremstilling

1. april 2017 startede et PhD-projekt, der er et turismemæssigt samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune (RKSK). Projektet skal undersøge muligheder og udfordringer ved samarbejde mellem turismevirksomheder og frivillige foreninger omkring udvikling og gennemførelse af aktiviteter for turister.

 

Grundet udfordringer i samarbejdet med Aalborg Universitet (AAU), er Syddansk Universitet (SDU) i Esbjerg blevet ny samarbejdspartner pr. 1. marts 2018. Udfordringerne har betydet, at projektet er blevet forlænget med to måneder, så det forventes afsluttet 31. maj 2020.

 

Siden overflytningen til SDU er der blevet udfærdiget og godkendt en ny PhD-plan og gennemført undervisning på SDU, hvor projektet og kommunerne blev anvendt som case for metodiske diskussioner.

 

Den PhD-studerende fik i december godkendt den akademiske førsteårsevaluering af projektet.

 

For at skabe et overblik over, hvor udbredt foreningernes involvering i turismesektoren er i Danmark, blev der gennemført en afdækning af fænomenet. Det er der kommet et mindre notat ud af, som er vedlagt som bilag.

 

Som et led i projektet skal opstartsfasen og facilitatorrollen i samarbejder undersøges. Derfor er der afholdt en workshop med en række foreninger og Esmark Feriehuse med det formål, at afsøge potentialet i at opstarte et nyt samarbejde om udvikling af turismerettede aktiviteter. De involverede parter var alle positive over for ideen om at udnytte hinandens resurser og skabe et samarbejde med turisten som kunde. Workshoppen afslørede dog også, at der lå en række udfordringer i etableringen af et sådant samarbejde. Fx var der usikkerhed på muligheden for at kunne skaffe foreningsmedlemmer, der kunne varetage opgaven, og hvordan turisten skulle kunne købe, afmelde eller orienteres om ændringer i aktiviteterne.

 

For at skabe viden om samarbejder, der har kørt gennem længere tid, inddrages MTB-Partnerskabet i Varde Kommune, River fischer i RKSK og Saltum Strand Camping i Jammerbugt Kommune som cases. Casene vil give et indblik i hvorvidt samarbejder påvirkes af, om de starter ud fra et behov hos foreningerne eller som et ønske om udvikling fra kommunalt hold.

 

For at sikre at den viden, der opbygges gennem projektet, forankres i de to kommuner, planlægges en række formidlingsaktiviteter i eksisterende fora som Vestkystens Turismevækstklynge, Fælles Udviklingsråd, Foreningsråd mv. Formidlingsplan er vedlagt.

Der er også udarbejdet et par en-sides notater (projekt-pixi), der beskriver projektet og de tre cases. Seneste version er vedlagt.

 

Der afholdes planmæssigt kvartalsvise møder mellem kommunerne og den PhD-studerende, hvor projektets fremdrift, økonomi mv. diskuteres.


Forvaltningens vurdering

Projektet fungerer som et ligeværdigt samarbejde med RKSK. Projektet kører parallelt med og ligger i fin tråd med andre samarbejdsprojekter som fx Vestkystens Turismevækstklynge. Projektet vurderes derfor at bidrage til det gode samarbejde med nabokommunen på turismeområdet.

 

De indledende udfordringer med AAU gav projektet en dårlig start. Ud fra løbende dialog og de kvartalsvise møder med den PhD-studerende er det forvaltningens vurdering, at projektet efter universitetsskifte nu er kommet på ret køl, så der kan fokuseres på at skabe de leverancer på det akademiske og kommunale plan, der er hensigten med projektet.

 

De eksisterende cases vurderes at kunne give et særligt indblik i projekter med borgersamarbejde. Et indblik, der kan overføres til andre kontekster end turismen, da spændet mellem borgerbehov og kommunale eller politiske ønsker er et generelt handlingsfelt i kommunal myndighedsudøvelse.

 

Forvaltningen vurderer, at den vedlagte formidlingsplan skaber grundlag for, at den viden der frembringes gennem projektet formidles til relevante aktører i kommunen, så de fremadrettet kan udvikle og kvalificere samarbejder på tværs af sektorielle skel. Det er hensigtsmæssigt, at der i formidlingen gøres brug af eksisterende netværksgrupper og at informationen, der formidles, søges tilpasset i sprog og indhold til de respektive grupper for at oplyse og inspirere til handling.

 

Projektets forankring i det akademiske miljø vil udbrede kendskabet til kommunerne i videnskabelige kredse, der måske ikke tidligere har fokuseret på kommunerne som genstand for forskning.

 

I forlængelse heraf bidrager projektet til kendskab om Varde Kommune og giver et indblik i, hvordan Varde Kommune arbejder med udvikling af turisme- og foreningsområdet samt efteruddannelse af ansatte, når projektet og kommunerne anvendes som case på undervisningen ved SDU i Esbjerg. Projektet vurderes dermed at gavne Varde Kommune i relation til bosætning og tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft.


Konsekvens i forhold til visionen

Turisterne i Varde Kommune kommer primært for naturen, særligt Vestkysten. Projektet arbejder for at styrke turismesektoren gennem udvikling af nye og ofte naturbaserede aktiviteter. Projektet ligger derfor fint i tråd med visionen.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Projektet finansieres med 585.000 kr. fra Byrådets udviklingspulje, 585.000 kr. fra Ringkøbing-Skjern Kommune og 1.030.000 kr. fra Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje, i alt 2.200.000 kr.

 

Økonomiafdeling udtaler: Det er oplyst, at forlængelsen af projektet med 2 mdr. medfører merudgift på 100.000 kr, der fordeles ligeligt mellem Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Varde Kommunes andel på 50.000 kr. finansieres af eksisterende budget for Kultur og Fritid.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Direktionen den 06-02-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Mogens Pedersen


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-02-2019

Orienteringen blev taget til efterretningsagsnr17-4230_doknr3212-19_v1_formidlingsplan for phd-projekt.docx
sagsnr17-4230_doknr167760-18_v1_foreninger som aktører på danske kystdestinationer.pdf.pdf
sagsnr17-4230_doknr3220-19_v1_projekt-pixi - halvvejs - 1 sides.pdf.pdf

Bilag

Formidlingsplan for PhD-projekt
Foreninger som aktører på danske kystdestinationer.pdf
Projekt-pixi - Halvvejs - 1 sides.pdf


216. Orientering om kombibibliotek på Agerbæk Skole

Orientering om kombibibliotek på Agerbæk Skole

Sagsfremstilling

Byrådet frigav den 6. marts 2018 anlægsbevilling til etablering af multisal og kombibibliotek på Agerbæk Skole.

 

Frem mod denne beslutning er der foregået en proces i Agerbæk, hvor repræsentanter for borgere, foreninger og brugere i samarbejde med skolen har drøftet og udarbejdet fælles visioner og målsætninger for indretning af skolen, kombibiblioteket og multisalen.

 

Efterfølgende har Varde Bibliotek og Pædagogisk Central arbejdet med at skabe fælles løsninger, hvad angår bibliotekssystem, betjening, materialesamling mv. så skolebørn og borgere mødes af én samlet løsning.

 

I december 2018 afholdte Agerbæk Skole og Varde Bibliotek et dialogmøde med repræsentanter fra byens største foreninger samt dagplejemødre, børnehaver og andre interessenter. Mødet mundede ud i en række konkrete ønsker til udformning og indretning af det nye biblioteksprojekt. Borgerne udtrykker en klar vilje til, at stedet formes som et værested, der i højere grad indrettes som et fælles kultur- og læringstilbud med aktiviteter, der foregår på stedet, og i mindre grad formes som et traditionelt bibliotek, der har udlån af materialer som omdrejningspunkt.

 

I forbindelse med mødet blev der udarbejdet en indretningsplan. Idéen med indretningen er at skabe et imødekommende, dynamisk og samtidig harmonisk kombibibliotek for både skolens elever og byens borgere, fx ved at udnytte synergier mellem forældrenes og børnenes aktiviteter (begge grupper venter ofte på hinanden og benytter samme transportmiddel til og fra skolen).

 

Stedet bliver for alle aldersgrupper og fungerer som noget, borgerne kan bruge til såvel professionelle som studie- og læringsmæssige formål eller til fritidsbaserede aktiviteter, leg, læsning og ophold foruden låne biblioteksmaterialer.

 

Indretningen tager hensyn til denne fleksible brug af lokalet, fx med mobile reoler, der kan flyttes, og med en bænk, der kan omdannes til en lille scene, når der skal være foredrag og lignende aktiviteter.

 

Det samlede projekt i Agerbæk er i udbud med forventet byggestart medio marts 2019 og forventet ibrugtagning maj/juni 2020.

 

Indretningsplanen er vedlagt som bilag.


Forvaltningens vurdering

Med kombibiblioteket i Agerbæk får biblioteksbetjeningen et markant løft i Agerbæk, og indretningen tilgodeser udviklingen inden for bibliotekstænkningen med ikke blot at udlåne materialer, men nok så meget være et sted for læring, aktiviteter, værested mv. Samtidig åbner placeringen på skolen op for helt nye samarbejder mellem biblioteket og folkeskolen om læsning, læring m.fl.

Målsætningerne for den moderne skole bygger på fleksible rammer der kan tilpasses de enkelte undervisningssituationer og de enkelte elevgruppe og dermed kan understøtte læringen og udviklingen hos den enkelte elev.

Det er ligeledes et mål at skolen åbner sig mod det lokalsamfund den er en del af, og hermed bidrager til at alt undervisning får et praksisnært udgangspunkt gennem inddragelse af netop de styrker og den viden der findes i lokalsamfundet – lige uden for døren.

De nye muligheder skaber gode rammer for, at eleverne på Agerbæk Skole i fremtiden kan drage fordel af netop denne mulighed.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Biblioteksloven


Økonomi

Byrådet har den 6. marts 2018 frigivet en anlægsbevilling på 14.206.600 kr. til formålet.

 

I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 blev der afsat yderligere 2.550.000 kr. til formålet, hvilket betyder at der i alt er afsat 16.756.600 kr. til projektet.

 

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Børn og Læring,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-02-2019

Orienteringen blev taget til efterretningsagsnr18-1576_doknr20351-19_v1_indretningsplan - kombibibliotek på agerbæk skole.pdf

Bilag

Indretningsplan - Kombibibliotek på Agerbæk Skole


217. O Landsstævne 2019 for Folkedansere og Spillemænd

O Landsstævne 2019 for Folkedansere og Spillemænd

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede den 5. februar 2018, at yde et tilskud på 130.000 kr. til afholdelse af Landsstævne 2019 for Folkedansere og spillemænd. (110.000 kr. i direkte tilskud og 20.000 kr. som tilskud til lokaleleje under stævnet).

 

Forvaltningen deltager i stævneudvalget som nu er i fuld gang med planlægningen. Stævnet finder sted i uge 29 og Sct. Jacobi skole bliver omdrejningspunktet for selve landsstævnet. En del af deltagerne skal også bo på skolen, mens andre benytter sig af kommunens hoteller, bed and breakfast, sommerhuse og campingpladser.

 

I 2017 i Køge var der ca. 1000 deltagere og stævneudvalget forventer et lignende antal til stævnet i Varde.

 

Der er allerede nu planlagt flere opvisninger i både Blåvand, Varde og Ølgod samt opvisninger på flere af kommunes plejehjem og derudover kommer der flere workshop og åbne danse- og spilleaftner.

 

Stævneudvalget vil også byde ind med 1 til 2 aktiviteter til Kultur og Fritids VAKS sommerprogram for skolebørn.

 

Deltagerne får også mulighed for at lære Varde Kommune at kende, da der er arrangeret udflugter til blandt andet Minimurerne, Tirpitz, Filsø, kanotur, skulpturvandring i Ølgod, Skallingen og ølsmagning i både Varde og Ølgod.

 

Onsdag vil der blive afviklet DM i Folkedans med præmieoverrækkelse onsdag aften.

 

Fredag bliver udvalget for Kultur og Fritid samt borgmesteren inviteret til festforestilling, hvorefter Varde Kommune afholder reception for indbudte gæster på rådhuset.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at stævneprogrammet tilgodeser hele kommunen og vil være med til at trække besøgende til Varde Kommune.


Konsekvens i forhold til visionen

Folkedanserne og spillemænd vil indtage både Arnbjerg, torve i flere byer og stranden ved Blåvand.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen bemærkninger


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-02-2019

Orienteringen blev taget til efterretningsagsnr17-14106_doknr23762-19_v1_varde2019 - program og lidt omtale - landsstævneprogram af 28.01.2019.xlsx.xlsx
sagsnr17-14106_doknr23764-19_v1_varde2019 - program og lidt omtale - togt.pdf

Bilag

Varde2019 - program og lidt omtale - Landsstævneprogram af 28.01.2019.xlsx
Varde2019 - program og lidt omtale - 1 - Landsstævne Varde 2019-rettet TogT.pdf


218. O Aktiviteter for februar og marts 2019

O Aktiviteter for februar og marts 2019

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har følgende aktiviteter i februar og marts 2019, som udvalget kan deltage i.

 

Navn på aktivitet

Sted

Tid

Vardes Kulturelle Rygsæk sæson 2018/19

Varde Kommune

September 2018 – april 2019

DBU Jylland Kommunemøde 

Helle Hallen 

19. februar

kl. 19.00

Timekoncert – Musik & Billedskolen

Stålværket

19. februar

kl. 19.00

Fyraftensmøde omkring tilladelser til offentlige arrangementer

Rådhuset

20. februar
kl. 17 - 19

Timekoncert – Musik & Billedskolen

Blåbjergskolen

6.marts

kl. 19.00

Koncert i Sct. Jacobi Kirke

Musik & Billedskolen

Sct. Jacobi Kirke

11. marts

kl. 19.00

Timekoncert – Musik & Billedskolen

Kulturhuset Ølgod

19. marts

kl. 19.00

Årets Mestre

Helle Hallen

19. marts

kl. 19.00

 

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning

 


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-02-2019

Orienteringen blev taget til efterretning

219. Kommende sager

Kommende sager

Sagsfremstilling
 • Regnskaber og budgetoverførsler
 • Emner til dialogmøderne med de 4 råd
 • Opsamling på drøftelse af FIK-politik med de 4 råd og SIV
 • Opsamling på dialogmøde med SIV/halinspektører
 • Dialogmøde med arkivsamvirket
 • Status på udbetaling af fritidspas
 • Endelig godkendelse af FIK politik
 • Waddentide
 • Middelalderfestival

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-02-2019

Drøftet

220. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved formanden

 • Første spadestik Varde Fritidscenter
 • Presseomtale – vedligeholdelsesmodellen
 • Tillægsaftale 2019 for Kulturregion Vadehavet

 

 

 

Orientering ved forvaltningen

 • Oversigt over større arrangementer v./ Karsten
 • Varde Bibliotek deltager i Bibliotekernes Sprogspor – tidlig sprogstimulering og læsefærdigheder for 0 - 7-årige v./ Karsten
 • Opfølgningsmøde med Blåvandshuk Sportspark v./ Karsten
 • Bestyrelsesmøde hos DGI Sydvest v./ Karsten
 • Områdefornyelse v./ Thomas

 

 

Gensidig orientering

 

 


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-02-2019

Drøftetsagsnr18-10007_doknr24998-19_v2_områdefornyelse i varde by 2019 til 2024.docx
sagsnr19-100_doknr28363-19_v1_tillægsaftale 2019 for kulturregion vadehavet underskrevet af kulturministe_caseno18-14819_3313838_v.pdf

Bilag

Områdefornyelse i Varde By 2019 til 2024
Tillægsaftale 2019 for Kulturregion Vadehavet underskrevet af Kulturministe_CaseNo18-14819_3313838_v1.PDF