UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

21-01-2019 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-01-2019 16:00:00


PUNKTER

189. Godkendelse af dagsorden
190. Renovering og udvikling af Varde Fritidscenter
191. Ansøgning - optagelse af lån, JANUS
192. Billum BMX søger om eftergivelse af gæld
193. Udpegning til komité - Foreningsprisen 2018
194. Godkendelse af partnerskabsaftale med Kulturdageforeningen
195. Godkendelse af brugskontrakt for S/I Smedeværkstedet
196. Færdiggørelse af ny FIK-politik
197. Dagsorden til dialogmøde med SIV og halinspektørerne
198. Udvalgstur 2019
199. Kunstgræsbaner i Varde Kommune
200. Evaluering af bevægelse og læringskoncepter
201. Drøftelse af underskudsgarantier til arrangementer
202. O Aktiviteter for januar og februar 2019
203. Kommende sager
204. Gensidig orientering189. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-01-2019

Til dagsordenens punkt 190 ’Renovering og udvikling af Varde Fritidscenter’ er der kommet nye oplysninger i forhold til løbetiden på lånet.

Løbetiden ændres derfor i sagsfremstilling og anbefaling til 30 år i stedet for 25 år.

190. Renovering og udvikling af Varde Fritidscenter

Renovering og udvikling af Varde Fritidscenter

Sagsfremstilling

Varde Fritidscenter har den 3. januar 2019 søgt om frigivelse af anlægstilskud samt om kommunegaranti til lån i forbindelse med opstart på renoverings- og udviklingsprojektet ved fritidscenteret. Lånet bliver i første omgang etableret som en byggekredit og efterfølgende omlagt til langfristet gæld i forbindelse med byggeriets afslutning.

 

Projektet har i september 2018 været fremlagt for Varde Byråd, og økonomien er godkendt af Byrådet sammen med vedtagelsen af kommunens budget 2019.

 

I kommunens budget 2019 indgår følgende

 • Anlægstilskud på 8.160.000 kr.
 • Deponering i forbindelse med kommunegaranti på i alt 16.830.000 kr.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen kan imødekommes.

Forvaltningen vil i øvrigt deltage i byggemøder på den del, der vedrører de kommunale aktiviteter og som delvist skal finansieres af ovenstående økonomi.

 

Det samlede projekt omfatter såvel kommunale som kommercielle aktiviteter. De kommercielle aktiviteter er spinning, fysioterapi, Sportel og udendørs badeområde. Disse aktiviteter finansieres ikke af Varde Kommune.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Udover ovenstående finansiering kommer Varde Fritidscenter selv med 5 mio. kr., så den samlede kommunale aktivitet skal holdes indenfor en økonomisk ramme på 29,9 mio. kr. Denne ramme kan alene anvendes til kommunale aktiviteter.

 

Den kommunegaranterede finansiering på 16.830.000 kr. skal etableres i KommuneKredit, og vil blive omlagt til langfristet gæld, der vil få en maksimal løbetid på 30 år og med løbende afdrag. Omlægningen sker senest ved byggeriets afslutning.

 

Idet aktiviteterne ikke er en del af den automatiske låneramme, vil Varde Kommune skulle deponere et beløb, der svarer til hovedstolen på finansieringen.

 

Anlægstilskuddet udbetales i takt med udgifternes afholdelse.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at frigive anlægstilskuddet på 8.160.000 kr., og

at godkende oprettelse af byggekredit på 16.830.000 kr., der omlægges til langfristet gæld senest ved projektets afslutning. Den langfristede gæld vil have en maksimal løbetid på 30 år og være med løbende afdrag.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-01-2019

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-5463_doknr8613-19_v1_ansøgning om frigivelse af anlægstilskuddet samt åbning af kommunekredit lån..pdf
sagsnr18-5463_doknr8328-19_v1_beslutning i kf den 20. august 2018.docx

Bilag

Ansøgning om frigivelse af anlægstilskuddet samt åbning af kommunekredit lån.
Beslutning i KF den 20. august 2018


191. Ansøgning - optagelse af lån, JANUS

Ansøgning - optagelse af lån, JANUS

Sagsfremstilling

JANUS Vestjyllands Kunstmuseum i Tistrup søger om tilladelse til at optage lån på 500.000 kr. i KommuneKredit, samt om kommunegaranti til lånet.

 

Formålet er, at lånet skal anvendes til indfrielse af to ældre lån; et til Varde Kommune (restgæld 237.000 kr.)  og et lån i Nykredit (restgæld 174.000 kr.), samt til styrkelse af JANUS’ likviditet (89.000 kr.).

 

JANUS har ikke selv mulighed for at foretage finansiering, og søger derfor om lånoptagelse i KommuneKredit og kommunegaranti. Lånets løbetid er 20 år og med løbende afdrag.


Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at garantien kan stilles inden for rammerne i lånebekendtgørelsen, mod at der foretages deponering.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen


Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der skal foretages deponering, idet der dels er tale om forlængelse af løbetid på eksisterende lån og dels et provenu til udbetaling.

 

Ved godkendelse af ansøgningen, vil Varde Kommune få indfriet lån til JANUS, der pt. er registreret med en restgæld på 237.000 kr.

 

Ved godkendelse af kommunegaranti påtager Varde Kommune sig en garantiforpligtelse overfor KommuneKredit svarende til den til enhver tid værende restgæld på det underliggende lån.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles JANUS en kommunegaranti til et lån optaget i KommuneKredit på 500.000 kr. og med løbende afdrag på 20 år.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-01-2019

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-13867_doknr202175-18_v1_ansøgning vedr. omlægning af lån - janusforeningen.docx.docx

Bilag

Ansøgning vedr. omlægning af lån - Janusforeningen.docx


192. Billum BMX søger om eftergivelse af gæld

Billum BMX søger om eftergivelse af gæld

Sagsfremstilling

Billum BMX Gazellerne har 17. november 2018 søgt om at få eftergivet en gæld på 200.000 kr. til Varde Kommune, som stammer fra et lån, som blev optaget ved gældsbrev af 19. august 2014.

 

BMX-klubben begrunder ansøgningen med, at foreningen ikke længere kan fortsætte som selvstændig BMX klub på grund af flere års vigende medlemstilslutning. Pr. 31. december 2013 var der 23 medlemmer under 25 år og 2 medlemmer over 25 år. I 2018 har foreningen ikke søgt tilskud, da de oplyser, at de ingen medlemmer har. Alle klubbens aktiviteter overgår til og varetages fremover af Billum Idrætsforening.

 

Gældsbrevet er oprettet i forbindelse med, at Varde Kommune i 2014 forærede ejendommen Vadehavsvej 9 i Billum til BMX-klubben. I den forbindelse blev der udført en arkæologisk undersøgelse af arealet, og klubben fik et lån på 200.000 kr. til at betale for undersøgelsen.

 

Lånet er rente- og afdragsfrit, men det forfalder til betaling, hvis arealet ikke længere anvendes til udendørs BMX-bane.

 

Billum Idrætsforening er indstillet på at overtage BMX- klubbens aktiviteter samt arealet med BMX-banen, men foreningen ønsker ikke at overtage gældsforpligtelsen.

 

Varde Kommune har en tinglyst forkøbsret til ejendommen, men retten kan kun gøres gældende til den pris og på de vilkår, som beviseligt kan opnås ved salg til anden side.


Forvaltningens vurdering

Gældsbrevet er knyttet til anvendelsen af ejendommen, men ikke til ejerforholdet, og derfor er gældsbrevet i princippet rente- og afdragsfrit uden tidsbegrænsning. Med disse vilkår svarer det ydede lån til et tilskud.

 

BMX-klubben opløses ved overdragelse af klubbens aktiviteter til Billum Idrætsforening. Dermed eksisterer skyldneren i gældsforholdet ikke længere. I gældsbrevet er det udtrykkeligt nævnt, at klubben er skyldner, og at bestyrelsens medlemmer ikke er personligt ansvarlige for gælden.

 

Forvaltningen vurderer på dette grundlag, at tilgodehavendet må anses for tabt, fordi det hverken har sikkerhed i ejendommen eller ved klubbens bestyrelse.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Økonomiafdelingen vurderer, at ansøgningen kan imødekommes mod, at Varde Kommune får tinglyst deklaration på ejendommen om at være påtaleberettiget ved et eventuelt videresalg til tredjemand, og at der ved videresalg skal modregnes 200.000 kr. i salgsprovenuet, som indbetales til Varde Kommune.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at gælden eftergives på betingelse af, at der tinglyses deklaration på ejendommen Vadehavsvej 9 i Billum om, at Varde Kommune ved et salg af ejendommen til tredjemand har krav på 200.000 kr., som dækkes af salgsprovenuet.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-01-2019

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr12-12932_doknr112207-14_v1_gældsbrev.pdf
sagsnr12-12932_doknr3683-13_v1_billum bmx gazellerne - tilskud til arkæologisk undersøgelse.docx
sagsnr18-13996_doknr180106-18_v1_billum bmx - anmodning om eftergivelse af gæld.docx

Bilag

Gældsbrev
Billum BMX "Gazellerne" - tilskud til arkæologisk undersøgelse
Billum BMX - anmodning om eftergivelse af gæld


193. Udpegning til komité - Foreningsprisen 2018

Udpegning til komité - Foreningsprisen 2018

Sagsfremstilling

Foreningsprisen 2018 uddeles i forbindelse med fejringen af Årets Mestre. Alle kan indstille kandidater til prisen, som tildeles en forening der har gjort en væsentlig forskel i det forgangne år, enten i forhold til sine medlemmer, trænere eller i lokalsamfundet.

 

Der skal udpeges to medlemmer fra Udvalget, som i januar/februar måned kan deltage i en komité, der skal udvælge en forening til Foreningsprisen 2018 blandt de indkomne indstillinger.

 

Komitéen består af to udvalgsmedlemmer samt repræsentanter fra de fire råd – Idrætsrådet, Foreningsrådet, Aftenskolerådet og Kulturelt Råd.

 

Kultur og Fritid servicerer udvælgelseskomiteen.

 

I 2018 var Lars Teglgaard og A.C. Hoxcer Nielsen udpeget til komiteen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Kriterier for Foreningsprisen


Økonomi

Ingen bemærkninger


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget vælger to repræsentanter til at deltage i komitéen


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-01-2019

Udvalget valgte Sandie Ravn og Lars Teglgaard til at deltage i komitéensagsnr18-14399_doknr185287-18_v1_kriterier vedr. foreningsprisen 2018.docx

Bilag

Kriterier vedr. Foreningsprisen 2018


194. Godkendelse af partnerskabsaftale med Kulturdageforeningen

Godkendelse af partnerskabsaftale med Kulturdageforeningen

Sagsfremstilling

På dialogmødet med Kulturdageforeningen den 5. november 2018 blev det besluttet, at indgå en partnerskabsaftale med foreningen indeholdende et årligt tilskud på 50.000 kr.

 

Kulturdagene i Ølgod har eksisteret siden 1990 og afholder kulturarrangementer i Ølgod hvert år fra september til december måned. Der afholdes 20-30 forskellige arrangementer, hvoraf en del er i samarbejde med andre foreninger, erhvervslivet og institutioner. Kulturarrangementerne består blandt andet i foredrag, børneteater, ballet, klassiske koncerter og udstillinger. 

 

Partnerskabsaftalen forpligter Kulturdageforeningen til løbende at arbejde med at fastholde den høje kvalitet af arrangementerne og sikre samarbejdsmuligheder med forskellige aktører. Det ligger samtidig i de løbende indsatser for kulturdagene, at der skal arbejdes med særlige tiltag til unge.

 

Forvaltningen holder et årligt dialogmøde med foreningen og udvalget orienteres herom efterfølgende.


Forvaltningens vurdering

Kulturdagene i Ølgod har en stærk lokal forankring og sikrer borgerne i kommunen kulturtilbud af høj kvalitet. Fremadrettet ønsker Kulturdageforeningen at arbejde målrettet med tiltag til unge og kulturturisme. En partnerskabsaftale vil sikre det videre arbejde med kulturdagene.

 

Partnerskabsaftalen løber fra 2019-2021.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Det årlige tilskud på 50.000 kr. finansieres fra ’Puljen til kultur- og større idrætsarrangementer’ fra 2019.

Puljen til kultur- og større idrætsarrangementer har et budget for 2019 på 429.855 kr. Efter tidligere besluttede bevillinger for 2019 samt bevilling til kulturdagene har puljen et restbudget på 117.855 kr. 


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at partnerskabsaftalen for Kulturdageforeningen 2019-2021 godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-01-2019

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-11841_doknr173333-18_v1_partnerskabsaftale med kulturdagene i ølgod 2019-2021.docx

Bilag

Partnerskabsaftale med Kulturdageforeningen 2019-2021


195. Godkendelse af brugskontrakt for S/I Smedeværkstedet

Godkendelse af brugskontrakt for S/I Smedeværkstedet

Sagsfremstilling

På udvalgsmøde den 5. november 2018 blev det besluttet at udskyde behandlingen af forlængelsen af brugskontrakten med Smedeværkstedet på baggrund af et ønske om at indgå i en dialog med Smedeværkstedet om kommunale dage, hvor kommunens foreninger vederlagsfrist kan benytte Smedeværkstedet til aktiviteter.

 

Forvaltningen har efterfølgende holdt møde med Smedeværkstedet, som er positive over for ideen med kommunale dage. Smedeværkstedet har desuden behov for at lease (fremfor at købe) et nyt lydanlæg for en begrænset periode indtil der ligger en afklaring på det nye Teater- og Musikhus. En leasingaftale kræver, at Smedeværkstedet har en fast kontrakt – gerne flerårig.

 

På den baggrund fremlægges nu forslag til en 3-årig kontrakt som indeholder 10 kommunale dage.

 

Smedeværkstedet modtager ca. 100.000 kr. om året fra Varde Kommune til at dække udgifter til driften af huset. Smedeværkstedet står selv for udgifter til indvendigt vedligehold, varme, vand, el og rengøring. Dertil kommer udgifter til afholdelse af aktiviteter, herunder pedelfunktion. Driftstilskuddet fra kommunen dækker ikke alle driftsudgifter. Derfor har Smedeværkstedet behov for de indtægter de får fra udlejning af lokaler til foreninger, kommunale institutioner og kommercielle aktører, som selv arrangerer aktiviteter i huset.

 

Smedeværkstedet har været udlejet i 127 dage i 2018. Der er desuden fast udlejning af to øvelokaler til musikgrupper og et møderum til Varde Fotoklub.


Forvaltningens vurdering

De kommunale dage i Smedeværkstedet vil give mulighed for, at foreninger kan afprøve forskellige aktiviteter og afholde arrangementer uden ekstra omkostninger.

 

Forvaltningen foreslår, at der opstilles følgende kriterier for foreningernes brug af de kommunale dage i Smedeværkstedet:

 • Arrangementet skal have kulturel karakter, folkeoplysende karakter eller hovedsageligt være et offentligt kommunalt arrangement
 • En forening eller kommunal institution skal booke en kommunal dag gennem Smedeværkstedet, hvorefter Smedeværkstedet sender forespørgslen til godkendelse hos Kultur og Fritid
 • Bookning af en kommunal dag kan tidligst ske 14 dage før afholdelse af arrangementet og en forening/kommunal institution kan maksimalt få tildelt tre kommunale dage pr. år. Det betyder, at foreninger og kommunale institutioner ikke har mulighed for at booke dagene til allerede eksisterende aktiviteter. Afholdes arrangementet i lavsæsonen juli, august og september har foreningen/kommunal institution mulighed for booke den kommunale dag halvanden måned før.

 

Kultur og Fritid yder et tilskud på 500 kr. pr. kommunal dag som dækker udgifter til en halv times pedelhjælp.

 

For at sikre Smedeværkstedets mulighed for at afholde arrangementer, anbefaler forvaltningen, at der indgås en ny 3-årig brugskontrakt hvori de kommunale dage indgår.

Brugskontrakten er på tre år, da det forventes, at organiseringen omkring Smedeværkstedet ændres i forbindelse med et teater- og musikhus.

Brugskontrakten kan endvidere opsiges med to måneders varsel, hvis teater- og kulturhuset realiseres før forventet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

De 5.000 kr. til 10 kommunale dage finansieres af kontoen til musikforeninger. Der har de sidste par år været overskud på kontoen. 


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at brugskontrakten for S/I Smedeværkstedet 2019-2021 godkendes, og

at kriterierne for brug af kommunale dage godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-01-2019

Udvalget besluttede,

at brugskontrakten for S/I Smedeværkstedet 2019-2021 godkendes, og

at kriterierne for brug af de 10 kommunale dage pr. år godkendes.sagsnr07-25522_doknr189635-18_v1_brugskontakt for si smedeværkstedet - 2019-2021.docx
sagsnr07-25522_doknr195889-18_v1_kriterier for brug af kommunale dage i smedeværkstedet.docx
sagsnr07-25522_doknr197650-18_v1_smedeværkstedet - regnskab 2017.pdf
sagsnr07-25522_doknr197510-18_v1_kundeliste.docx
sagsnr07-25522_doknr197509-18_v1_brugsdage 2017-2019.xlsx
sagsnr07-25522_doknr197514-18_v1_saldage 2017 - 2019.xlsx
sagsnr07-25522_doknr204707-12_v1_brugskontrakt mellem varde kommune og si smedeværkstedet.doc
sagsnr07-25522_doknr7568-19_v1_bilag til brugskontrakt - skitse.pdf

Bilag

Brugskontakt for S/I Smedeværkstedet - 2019-2021
Kriterier for brug af kommunale dage i Smedeværkstedet
Smedeværkstedet - regnskab 2017
Kundeliste
Brugsdage 2017-2019
Saldage 2017 - 2019
Brugskontrakt mellem Varde kommune og S/I Smedeværkstedet 2010
Bilag til brugskontrakt - Skitse


196. Færdiggørelse af ny FIK-politik

Færdiggørelse af ny FIK-politik

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte den 8. oktober 2018 en række temaer i den nye Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik for 2019-2021:

 • Danmarks mest foreningsvenlige kommune
 • Kulturturisme (Outdoor- idrætsturisme)
 • Sund kultur for hjerne og krop
 • Den røde tråd i læring og uddannelse
 • Bosætning og aktiviteter i den hele kommune
 • Det nære, det lokale, ejerskab og identitet

 

Udvalget drøftede indsatser og fokusområder under temaerne den 23. oktober 2018 og pegede her på fem fokusområder.

 

Siden har forvaltningen arbejdet med at beskrive temaerne og deres relation til byrådets udviklingsstrategi, som blev sendt i høring 9. oktober. Forvaltningen har også vurderet effekten af FIK-politikken i 2021. Endelig har forvaltningen indplaceret allerede besluttede indsatser og fokusområder i de besluttede temaer samt nogle indsatser og fokusområder fra Varde Bibliotek og Musik & Billedskolen. Temaer, udvalgets fokusområder og effekt 2021 fremgår herunder:

 

Tema og udvalgets fokusområder

Effekt 2021

På vej mod Danmarks bedste foreningskommune

 1. Vi skaber gejst, viden og netværk gennem et foreningsmøde hvert år
 2. Vi synliggør foreningerne gennem ”Månedens forening i fokus”

Vi er i top 15 i DIF’s kommuneundersøgelse 2021 mod en placering som nr. 41 i 2017

Kulturturisme inkl. outdoor og idræt

 1. Vi forbedrer skiltning og formidling ved skulpturer, seværdigheder og naturherligheder

Turisternes tilfredshed med attraktionerne i Varde Kommune er steget.

Sund kultur for hjerne og krop

 1. Vi støtter flere aktiviteter i naturen i samarbejde med vores foreninger

Et øget samarbejde på tværs om indsatser, der kommer borgerne til gavn og øger folkesundheden

Den røde tråd i læring

At alle børn i løbet af 0-15 års alderen stifter bekendtskab med de kulturelle institutioner, kunstgenrer og foreningslivet i kommunen

Bosætning og aktiviteter i den hele kommune

Borgernes muligheder for oplysning, kulturel aktivitet og læring er øget

Det nære, det lokale, ejerskab og identitet

Udgår som selvstændigt tema og indarbejdes i temaerne ’Danmarks bedst foreningskommune’ og ’Bosætning og aktivitet i den hele kommune’

 

Foruden de fire nævnte fokusområder, pegede udvalget på samarbejde med andre udvalg som et fokusområde. Med de oplistede indsatser og fokusområder samarbejdes der med Social og Sundhed, Børn og Læring og Plan og Teknik. Samarbejde med Arbejdsmarked og Integration vil blive opdyrket. Oplæg til ny FIK-politik er vedhæftet.

 

Den nye FIK-politik skal i høring hos Aftenskolerådet, Kulturelt råd, Idrætsrådet og Fællesrådet samt SIV. Her vil forvaltningen foreslå følgende proces:

 

21. januar

FIK-politikkens temaer og effektmål 2021 godkendes i UKF

Februar

Aktiv drøftelse med de fire råd og SIV om indsatser under temaerne i FIK-politikken. Input fra drøftelsen med rådene og SIV arbejdes ind i temaerne

18. marts

Fornyet behandling af FIK-politikken i UKF, der sendes i høring hos rådene og SIV i fire uger

20. maj

Endelig godkendelse af FIK-politik

 


Forvaltningens vurdering

En forudsætning for at lykkes med flere af temaerne er et godt samarbejde med foreningsliv og de fire råd, med SIV og haller og idrætsfaciliteter blandt mange. Derfor foreslår forvaltningen, at disse inddrages i en aktiv drøftelse af relevante indsatser under temaerne frem for kun at sende FIK-politikken i høring hos dem.


Konsekvens i forhold til visionen

En god del af indsatserne foregår i naturen.


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Ingen bemærkninger


Høring

Forvaltningen foreslår både en aktiv drøftelse med og en høring hos Aftenskolerådet, Kulturelt råd, Idrætsrådet og Fællesrådet samt SIV.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at FIK-politikkens temaer og effektmål 2021 godkendes,

at procesplanen godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-01-2019

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-10882_doknr141955-18_v1_oplæg fik-politik 2019-2021.docx

Bilag

Oplæg FIK-politik 2019-2021


197. Dagsorden til dialogmøde med SIV og halinspektørerne

Dagsorden til dialogmøde med SIV og halinspektørerne

Sagsfremstilling

På sidste dialogmøde med SIV blev det aftalt at holde et forårsmøde om fremtidens idrætsfaciliteter i Varde Kommune.

 

Forvaltningen har haft møde med to repræsentanter fra SIV og en fra halinspektørerne om dagsorden for mødet. Mødet planlægges til at vare 3 timer og holdes fra kl. 17 til 20 sidst i marts måned.

 

Der er følgende forslag til dagsorden for mødet:

 

 1. Status på hallernes udviklingsplaner (cirka en time – fem minutter pr. hal)

 

 1. Oplæg ved Henrik Brandt om udviklingen og tendenser på facilitets- og idrætsområdet (cirka 45 min.) - Henrik Brandt er tidligere direktør i Idrættens Analyseinstitut

 

 1. Spørgsmål til udvalget

Hver hal har forberedt et spørgsmål, undren, tanke, observation eller lignende, som de ønsker at spørge/dele med udvalget (Udvalget modtager spørgsmålene forud for dialogmødet).

 

Der bliver samlet op på dialogmødet på udvalgsmødet i april.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at samarbejdet mellem SIV, halinspektørerne og Varde Kommune er med til at sikre udvikling af faciliteterne i Varde Kommune for at vi også i fremtiden kan sikre, at borgerne har let adgang til fritidsaktiviteter samtidig med, at faciliteterne følger borgernes vaner og behov.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven


Økonomi

Ingen bemærkninger


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at dagsorden til dialogmødet godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-01-2019

Anbefalingen blev godkendt

198. Udvalgstur 2019

Udvalgstur 2019

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 19. juni 2018, at alle fagudvalg kan foretage en studietur til udlandet i byrådsperioden 2018-2021.

 

Udvalget drøftede turen den 5. november 2018. Her blev temaerne for studieturen fastlagt:

 • Kultur, fritids- og idrætsturisme – herunder outdoor-turisme
 • Foreningsliv og frivillighed som skabere af fællesskab og fyrtårne
 • Kultur og sundhed

 

Forvaltningen har foreløbigt reserveret følgende 2 tidspunkter for turen:

 • 29. september til 2. oktober
 • 27. oktober til 30. oktober

 

Der er afsat følgende rammer for studieturen:

 

 • Udgiften må ikke overstige 10.000 kr. pr. person
 • Der kan deltage op til 3 personer fra forvaltningen

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har på baggrund af temaerne for studieturen tre forslag til rejsemål som alle har en solid foreningstradition og mange kulturelle fællestræk med Danmark. Under hvert rejsemål er nævnt et udpluk af besøgsmuligheder som mest har en idræts- og fritidsmæssig vinkel. Disse vil blive suppleret med kulturelle indslag.

 

Skotland - Edinburgh området:

 

 • Observatory for Sport in Scotland – introduktion til idrætslivet i Skotland
 • Community Leisure UK – en del kommuner har udliciteret en stor del af driften af de lokale idræts- og kulturfaciliteter til en såkaldt leisure trust.
 • Sencot – inspiration til at arbejde med at fremme selvstændigt initiativ hos lokale foreninger og organisationer på idræts- folkeoplysnings- og kulturområder.
 • Goal Soccer Centres/Power League – en stor del af ligaer og turneringer er organiseret af private operatører. Den største operatør er Goals hvorfra man driver 46 fodboldcentre i UK
 • Hearts of Midlothian FC – en af skotlands mest traditionsrige foldboldklubber og klubbens velgørende community trust driver en lang række programmer med fodboldtræning og sociale projekter
 • Wildland Scotland – arbejde med communities, turisme og vildtpleje i nogle af de mest spændende skotske naturområder.

 

Holland – Utrecht området:

 

 • Mulier Instituut – Introduktion til hollandsk idræt
 • SX Eindhoven – Centrum voor Sport, Marketing en Media – tidligere elpærefabrik som i dag huser cirka. 45 idræts- og medierelaterede virksomheder og organisationer
 • Sport eXperience – Eindhoven – lille konsulentvirksomhed der hjælper idrætsrelaterede startups fra hele Europa (herunder Danmark) med netværk og forretningsudvikling.
 • Sport & Bewegen in de buurt (nabolag) – Fremme af idræt og bevægelse for brede målgrupper – næsten 3000 buurtsportcoaches er aktive i hollandske kommuner

 

Tyskland – Hamburg området:

 

 • TSG Bergedorf 1860 – En af Tysklands største idrætsforeninger med over 10.000 medlemmer med programmer og idrætsgrene for stort set alle målgrupper
 • Sport und Spass – Forening med 67.000 medlemmer fordelt på 1650 aktivitetstilbud hver uge, 7 lokale aktivitetscentre og 80 skoleidrætshaller
 • Altonaer Turnverband von 1845 – gymnastikforening med danske rødder
 • Marathon Hamburg Veranstaltungs GmbH – selskabet bag et af Europas største marathonløb – strategisk eventudvikling og strategisk brug af events i forhold til turisme.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Udgiften på højest 100.000 kr. afholdes af Byrådets eget budget.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at tidspunkt for studieturen fastlægges, og

at udvalget lægger sig fast på destination.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-01-2019

Udvalget valgte Skotland som destination fra den 29. september til 2. oktober.

199. Kunstgræsbaner i Varde Kommune

Kunstgræsbaner i Varde Kommune

Sagsfremstilling

I 2013 blev der etableret en kunstgræsbane ved Varde Fritidscenter med tilskud fra DBU og Varde Kommune samt medfinansiering fra IFV, Varde Idrætsforening, Næsbjerg RUI, Ølgod IF, Sig/Thorstrup IF, Outrup Boldklub, Lunde Boldklub samt Tistrup Boldklub. Det var et vigtigt krav for etablering af banen, at kommunens fodboldklubber var medfinansierende, og alle klubber i Varde Kommune fik tilbud om at indgå i projektet.

 

Banen blev placeret ved fritidscenteret, fordi man vurderede, at centeret har kapaciteten i forhold til personaleressourcer, omklædning, central placering tæt på elitesatsning og Campus.

 

På daværende tidspunkt blev der givet afslag til Tistrup Boldklub om tilskud til etablering af en kunstgræsbane, da Udvalget dengang vurderede, at den mest optimale placering af en kunstgræsbane ville være ved Varde Fritidscenter.

 

Efter etableringen af banen ved fritidscenteret har der været forespørgsler på nye kunstgræsbaner fra Helle Hallen, Boldklubben Vestkysten (Goal center), og der er desuden i december 2018 indkommet en ansøgning fra Horne Idrætsforening om tilskud til en ny kunstgræsbane. Projektet i Horne har en pris på ca. 3.3 mio. kr. som Horne Idrætsforening søger et uspecificeret støttebeløb til.

 

På denne baggrund, er der behov for, at udvalget drøfter, hvorvidt man ønsker at støtte etablering af yderligere kunstgræsbaner i Varde Kommune.

 

Den samlede pris for kunstgræsbanen ved Fritidscenteret var 5.1 mio. kr. Banen indeholder 2 mindre baner på tværs af en fuld bane på 68 x 105 meter. Hele kunstgræsarealet er på 95 meter x 111 meter. Med den korrekte pleje kan banen holde i ca. 10 år. Det betyder, at genetablering af banen skal ske omkring 2023.

 

I oktober 2013 blev der udarbejdet et budget for kunstgræsbanen, hvor der blandt andet er estimeret indtægter for årlig leje af banen på 200-400.000 kr. Ud af budgettet skulle der henlægges 150.000 kr. til genetablering. Dette estimat har vist sig ikke at være holdbart. Der er i 2017 indtægter for ca. 81.000 kr. hvor budgettet er estimeret til 400.000 kr.

 

I 2014 fik Sportspark Blåvandshuk et rentefrit lån på 364.000 kr. med en løbetid på 12 år (årlig ydelse på ca. 31.000 kr.) som et tilskud til etablering af en mini-kunstgræsbane. Banen stod færdig i foråret 2016. Sportspark Blåvandshuk har ingen faste lejeaftaler med foreninger om brug af banen og oplever store udsving i brugstiderne hen over sæsonen. Banen bruges mest i sommerhalvåret af turister og lokale og kun sporadisk i vinterhalvåret af fodboldklubben, når presset på hallerne bliver for stort.

 

Der er inden for de sidste par år etableret kunstgræsbaner i Ribe og Guldager og to baner i 2018 i Grindsted og Billund. Derudover ligger der baner i Tarm og Vejen.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at etablering af flere kunstgræsbaner i Varde Kommune, kan være med til at forringe økonomien for den eksisterende kunstgræsbane ved Varde Fritidscenter.  Regnskabet for den eksisterende kunstgræsbane viser et underskud på den samlede drift. Det betyder samtidig, at grundlaget for at hensætte til genetablering af et nyt græstæppe omkring 2023/2024 ikke er til stede.

 

Når tidspunktet for en evt. genetablering nærmer sig, skal der tages stilling til, om og hvordan et nyt græstæppe skal finansieres.

 

Etablering af baner i omkringliggende kommuner betyder, at indtjeningsgrundlaget for banen i Varde Kommune er reduceret væsentligt.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Økonomiafdeling udtaler:

Aktuelt er der ikke afsat budget til etablering af yderligere kunstgræsbaner.

Ligeledes er der heller ikke hensat tilstrækkelige midler til genetablering af eksisterende baner.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at det drøftes, hvorvidt Udvalget vil støtte yderligere anlæg af kunstgræsbaner i Varde Kommune.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-01-2019

Sagen blev udsat med henblik på, at Jesper Brodersen fra Varde Fritidscenter deltager på næste udvalgsmøde for at belyse erfaringerne med kunstgræsbanen i Varde.sagsnr18-15036_bilagsnr#2847741_v1_vs ansøgning om støtte til kunstgræsbane i horne - tilbud fra wgs wellness group as.docx.docx
sagsnr18-15036_bilagsnr#2847742_v1_vs ansøgning om støtte til kunstgræsbane i horne - pristilbud, 8.610 m2 - horne if fodbold, komplet.pdf
sagsnr18-15036_bilagsnr#2847740_v1_vs ansøgning om støtte til kunstgræsbane i horne - ansøgning varde kommune.docx.docx
sagsnr18-14400_doknr9162-19_v1_diverse foreningers benyttelse i 2018 af kunstgræsbanen i varde fritidscenter.docx

Bilag

TILBUD FRA WGS WELLNESS GROUP AS.docx
Pristilbud, 8.610 m2 - HORNE IF FODBOLD, KOMPLET - 03.07.18, WGS.PDF
Ansøgning om støtte til Kunstræsbane i Horne
Diverse foreningers benyttelse i 2018 af kunstgræsbanen i Varde Fritidscenter


200. Evaluering af bevægelse og læringskoncepter

Evaluering af bevægelse og læringskoncepter

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid besluttede den 5. februar 2018 at bevilge 287.726 kr. fra udviklingspuljen til haller og svømmehaller til at fortsætte konceptet med bevægelse og læring mellem Varde Fritidscenter og Brorsonskolen og udvide det med de andre skoler i Vardes skoleklynge: Lykkesgårdskolen, Sct. Jacobi Skole og Alslev Skole. Projektet var en udløber af fire pilotprojekter i 2017, hvor fire haller og skoler lavede deres egne forsøg med at blande bevægelse og læring.

 

Konceptet har kørt henover forår og efterår 2018 og har involveret ca. 90 klasser fordelt på 25 dage i Varde Fritidscenter.

 

Tre af de fire skoler og Varde Fritidscenter har indsendt en evaluering på hvordan det er gået med at udvide konceptet. I skemaet er der en sammenskrivning af evalueringerne, som også er vedlagt som bilag i deres fulde længde.

 

Hvordan er det gået at udvide konceptet fra en hal og en skole til en hal og en hel skoleklynge?

Konceptet har krævet en del flere ressourcer end planlagt. De er gået til møde mv. mellem skolerne og hal, koordinering af materialer, som rokerede fra skole til skole, vikardækning hjemme på skolen og i hallen til børn med særlige behov.

 

Deling af svømmehal ved udvidelsen har ligeledes givet en del udfordringer. Det har været nødvendig at aflyse svømmeundervisningen af samme grund.

 

For eleverne har det været en succes at kunne mødes med de jævnaldrende fra andre skoler. Tilbagemeldingerne har været, at det har været spændende og hyggeligt at møde andre end parallelklasserne.

 

I Alslev har udfordringen været, at der ikke er taget højde for skolens ringetider som ellers lovet.

 

Varde Fritidscenter anbefaler, at hvis man ønsker at arbejde videre med konceptet, så bør der ansættes en læring og bevægelses playmaker som løbende kan udvikle forløbene og gøre det lettere for lærerne og dermed skoleledelsen.

Projektet skulle afprøve om konceptet kunne overføres til alle haler og skoler i Varde Kommune. Hvordan vurderer I dette?

Det kræver forberedelsestid at udvikle materialerne, og koordinatoren fra hver skole skal også forventes at sidde i møder løbende.

 

Den umiddelbare vurdering er, at man i andre klynger vil opleve mange af de samme udfordringer. Vi forudser, at transporten og forskellige ringetidssæt kan give yderligere udfordringer i nogle klyngen, end det har gjort i klynge Varde.

 

Hertil kommer at benyttelse af bowlingcentret ikke vil være en mulighed i de øvrige klynger – hvorfor det kun vil være hal og svømmehal, der vil være til rådighed for projektet. Da flere skoler råder over egen hal, vil det derfor på disse skoler ikke give mening med megen transport for at være en del af et projekt, som de i mange henseender kunne gennemføre på egen matrikel.

 

Hvis ressourcerne findes i systemet, så kan Varde Fritidscenter ikke se, hvorfor man ikke skulle kunne overføre konceptet til alle haller og skoler i VK.

Hvilket fagligt udbytte har kombinationen af bevægelse og læring medført?

Al forskning peger på, at kombinationen er undervisning og bevægelse har en gavnlig effekt for elevernes læring. Dette vil vi også vurdere har været gældende i dette projekt. Vi har som skole dog en stor interesse i at inddrage mange former for bevægelse i elevernes hverdag i stedet for at anvende ressourcerne på én enkelt dags bevægelse løsrevet fra de læringsforløb, som eleverne arbejder med på skolerne.

 

Elevernes egen tilbagemelding er, at det er sjovere at lære, når der er tænkt bevægelse ind – ligesom de synes, at de husker det bedre. Lærerne kommer ligeledes med positiv respons, da de oplever mere motiverede elever, hvor de ser flere/andre elever være engagerede i opgaven.

 

Der er enighed blandt lærerne, at materialet er bedst, hvis det er repetition, da det kun er relativ kort tid, der arbejdes med det. F.eks. de 4 regningsarter eller grammatik.

 

De oplevede også, at der er store niveauforskelle på de enkelte skoler/klasser, så materialet skal kunne differentieres i undervisningssituationen, da det ikke er muligt at have kendskab til alle eleverne på forhånd.

 

Det opleves samlet set som en spændende dag, hvor der tilbydes rammer som vi ikke har på skolen.

Har projektet ført til andre indsigter, som har betydning for samarbejde mellem haller og skoler omkring bevægelse og læring?

Det er fint for eleverne at komme andre steder hen end på skolen – det giver noget anderledes, at de arbejder i andre lokaler, og det giver dem lyst til at gå anderledes til en opgave. Men det ændrer ikke på, at vi mener, at udbyttet ikke harmonerer med ressourceforbruget.

 

Varde Fritidscenter har været overrasket over, hvor svært det er for skolerne at flytte deres undervisning et andet sted hen. Især hvis de skal gøre det i samarbejde med andre skoler. Det kræver efter vores overbevisning ressourcer/økonomi at få lavet den store kulturændring. Netværkene imellem skolerne og de ansatte bliver gode af at samarbejde omkring projekter af denne størrelse.

 


Forvaltningens vurdering

De fire forskellige projekter med bevægelse og læring har givet værdifuld erfaring med, hvordan skoler, idrætsfaciliteter og foreninger kan arbejde sammen om at styrke børnenes læring gennem bevægelse uden for de vante rammer på skolen.

 

Samarbejdet har fungeret bedst, hvor det var en skole og en hal, der arbejdede sammen, idet skridtet til en hel klynge kræver en del koordination skolerne i mellem. Omvendt skal ressourceforbruget også ses i lyset af, at det er et pilotprojekt, hvor det må forventes at ressourceforbruget er højere end i en driftsfase.

 

Forvaltningen vurderer, at der nu er to veje at gå. Enten en meget lokal model hvor hver hal og skole samarbejder om bevægelse og læring på det plan der kan aftales og finansieres lokalt, eller en model der dækker hele Varde Kommune hvor man gør brug af stordriftsfordele. Det sidste vil kræve at man puljer ressourcer.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Folkeskoleloven


Økonomi

Ingen bemærkninger


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at evalueringen tages til efterretning, og

at evalueringen oversendes til Udvalget for Børn og Læring til orientering.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-01-2019

Udvalget tog evalueringen til efterretning og oversendte den til orientering i Udvalget for Børn og Læring.

 

Udvalget ønsker en tættere dialog med Udvalget for Børn og Læring om evt. fremtidige tværgående projekter, da udvalget mener, at det er vigtigt at bevægelse er en del af børnenes skoledag.sagsnr17-4897_bilagsnr#2466546_v1_sv status på projekter vedr. den åbne skole - evaluering og ansøgning vedr. bevægelse og læring kul.docx
sagsnr17-4897_doknr179880-17_v1_status og erfaringer - fritidscenteret.msg
sagsnr17-4897_bilagsnr#2466547_v1_sv status på projekter vedr. den åbne skole - aktivitetsplan for 7. årgang.pdf.pdf
sagsnr17-12835_doknr8416-19_v1_evaluering bevægelse og læring 2018 - jacobi.docx.docx
sagsnr17-12835_doknr8415-19_v1_evaluering bevægelse og læring 2018 - vfc.docx.docx
sagsnr17-12835_doknr8414-19_v1_evaluering bevægelse og læring 2018 - alslev.docx.docx
sagsnr17-12835_doknr8413-19_v1_evaluering bevægelse og læring 2018 - brorsonskolen.docx.docx

Bilag

SV: Status på projekter vedr. den åbne skole - Evaluering og ansøgning vedr. bevægelse og læring kultur og fritid..docx
Status og erfaringer - Fritidscenteret
SV: Status på projekter vedr. den åbne skole - aktivitetsplan for 7. årgang.pdf
Evaluering bevægelse og læring 2018 - Jacobi.docx
Evaluering bevægelse og læring 2018 - VFC.docx
Evaluering bevægelse og læring 2018 - Alslev.docx
Evaluering bevægelse og læring 2018 - Brorsonskolen.docx


201. Drøftelse af underskudsgarantier til arrangementer

Drøftelse af underskudsgarantier til arrangementer

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Stig Leerbeck har anmodet om at udvalget ’tager en drøftelse/brainstorm af mulighederne for at give underskudsgarantier til arrangementer, evt. oprettelse af en garantifond’.

 

2 økonomikonsulenter deltager i behandlingen af punktet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter sagen.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-01-2019

Sagen blev drøftet.

 

Udvalget beder forvaltningen om et oplæg på hvordan man kan skabe mere synlighed omkring underskudsgarantier og et forslag til andre scenarier som kan understøtte opstart af nye initiativer lokalt.

202. O Aktiviteter for januar og februar 2019

O Aktiviteter for januar og februar 2019

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har følgende aktiviteter i januar og februar 2019, som udvalget kan deltage i.

 

Navn på aktivitet

Sted

Tid

Vardes Kulturelle Rygsæk sæson 2018/19 starter

Varde Kommune

September 2018 – april 2019

Åbning af Børnenes Udstilling

Varde Bibliotek

31. januar

kl. 9.00

Idrætsrådets temaaften om sundhed og motion

Helle Hallen

31. januar
kl. 17.30-21.30

Årets aftensskoleevent

Janus Bygningen Tistrup

2. februar
kl. 10.30-15.00

DBU Jylland Kommunemøde 

Helle Hallen 

19. februar

kl. 19.00

Fyraftensmøde omkring tilladelser til offentlige arrangementer

Rådhuset

20. februar
kl. 17 - 19

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-01-2019

Taget til efterretning

203. Kommende sager

Kommende sager

Sagsfremstilling
 • Drøftelse af rådenes arbejdsbeskrivelser
 • Wadden Tide
 • Middelalderfestival
 • Landsstævne for folkedansere
 • Tillægs- og indtægtsbevilling til projekt i Varde Sommerland
 • Evaluering af MOT-Sammen
 • Ansøgning om tilskud til MOT-Sammen

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-01-2019

Drøftet

204. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved formanden

 • Dialog med SIV om udviklingspuljen
 • Møde med Varde Sportsrideklub
 • Møde i Kulturregion Vadehavet
 • Bibliotekspolitisk Topmøde 2019

 

 

Orientering ved forvaltningen

 • Esben Danielsens fire råd om frivilligt arbejde
 • DM i badminton for ungdom
 • Spejderne søger værtspartner til Spejdernes Lejr 2022
 • Bestyrelsesseminar DGI Sydvest
 • Besøgsstatistik JANUS

 

 

Gensidig orientering


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 21-01-2019

Drøftetsagsnr19-100_doknr8434-19_v1_besøgstal 2018.docx.docx
sagsnr15-14814_doknr197457-18_v1_spejderne søger værtspartner til spejdernes lejr 2022 - invitation til kommunerne.pdf.pdf
sagsnr19-100_doknr8724-19_v1_sådan engagerer du frivillige_ 4 tips fra roskilde festivals tidligere udviklingschef.pdf.pdf

Bilag

Besøgstal 2018.docx
Spejderne søger værtspartner til Spejdernes Lejr 2022 - Invitation til kommunerne.pdf
Sådan engagerer du frivillige_ 4 tips fra Roskilde Festivals tidligere udviklingschef.pdf