UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Dagsorden

STED

Horne Hallen, Stadionvej 21, 6800 Varde

STARTTIDSPUNKT

03-12-2018 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

03-12-2018 16:00:00


PUNKTER

172. Godkendelse af dagsorden
173. O Besøg hos Horne Hallen
174. Ansøgning - Strellev Lyne Gymnastik og Ungdomsforening
175. Fritagelse fra nedtrapningsmodellen
176. Partnerskabsaftale - Skulptur Ølgod
177. 7-kanten - Partnerskabsaftalens indsatser for 2019
178. Janus - Partnerskabsaftalens indsatser for 2019
179. Skulptur af Per Sommer
180. Evaluering af Fritidspas 2018
181. Kriterier for tildeling af Fritidspas 2019
182. Koncept for udmøntning af udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller
183. Bidrag til formidlingskoordinator - Vadehavets Formidlerforum
184. Orientering om overvægt blandt kommunens børn og unge - data og indsatser
185. O Trygge rammer på hovedbiblioteket fredag til søndag
186. O Aktiviteter for december 2018 og januar 2019
187. Kommende sager
188. Gensidig orientering172. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 03-12-2018

Godkendt

173. O Besøg hos Horne Hallen

O Besøg hos Horne Hallen

Sagsfremstilling

Udvalgets møde den 3. december holdes hos Horne Hallen. Mødet starter med 45 minutters rundvisning og introduktion ved halinspektør Thorkil Lindvig.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 03-12-2018

Taget til efterretning

174. Ansøgning - Strellev Lyne Gymnastik og Ungdomsforening

Ansøgning - Strellev Lyne Gymnastik og Ungdomsforening

Sagsfremstilling

Strellev/Lyne Gymnastik- og Ungdomsforening (SLGU) søger om et tilskud på 50.000 kr. til etablering af en Pump Track cykelbane på Strellev Stadion fra Foreningernes Udviklingspulje. Baggrunden for ansøgningen er, at der ikke længere spilles fodbold på Strellev Stadion og foreningen har derfor sammen med borgerforeningen udviklet stadionområdet til Strellev Cykel og Fritidspark.

 

SLGU er i gang med at etablere en Mountainbike Teknik bane med hjælp fra frivillige, og Pump Track banen er en udvidelse af deres nuværende projekt.

 

En Pump Track bane kan bruges af både børn og voksne til teknisk træning, som kan være med til at øge balance og sikkerhed på cyklen, inden man begiver sig ud på de eksisterende Mountainbike ruter.

 

I løbet af 2018 har SLGU haft 30 aktive børn, som har trænet teknik på græs. Det er meningen at børnenes træning skal flyttes over på banerne, når de står færdige. Derudover vil cykelklubber fra de omkringliggende byer have mulighed for at træne balance og sikkerhed på banerne.

 

Pump Track etableres i samarbejde med et professionelt banebyggerfirma, for at banen etableres korrekt med den rigtige længde og højde på bakkerne. Arbejdet forventes igangsat senest i sommeren 2019. SLGU har fået et samlet overslag på begge baner på 380.855 kr. De etablerer dog en stor del af banerne selv ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Det betyder, at udgifterne til etableringen af Pump Track banen kan holdes nede på 164.704 kr. inkl. moms.

 

SLGU og Borgerforeningen har tilkendegivet, at de ud over de 60.000 kr. som de allerede har indsamlet, hver lægger 15.000 kr. i projektet, så den samlede egenfinansiering er på 90.000 kr. Hertil skal lægges værdien af det arbejde, som frivillige udfører i hele projektet. Den manglende finansiering forventes tilvejebragt via ansøgninger til diverse fonde.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er tale om et udviklingsprojekt, som kan støttes af Foreningernes Udviklingspulje. Projektet er nyskabende og er med til at øge sikkerheden på cyklen blandt børn, unge og voksne, som er nye cyklister og MTB’ere.

 

Forvaltningen har tidligere tilgodeset projekter under Foreningernes Udviklingspulje, som er med til at øge sikkerheden i foreningerne (Airfence og loftsele til trampolinspringerne). Foreningen har indtil nu trænet med 30 børn og unge på græsarealet på Strellev Stadion. Den nye cykelbane vil dog i højere grad ligne de udfordringer som nye MTB’ere møder på de eksisterende MTB spor, og dermed er banen i høj grad med til at øge børn, unge og voksnes balance og sikkerhed på cyklen inden de begiver sig ud på de rigtige MTB spor.

 

Samtidig er det et stort løft af idrætstilbuddene i et lille lokalsamfund som kan være med til at skabe en ny aktivitet og dermed også flere nye medlemmer i SLGU.

Banen stilles også til rådighed for andre foreninger og borgere i kommunen, hvilket er med til at øge aktiviteten på banen og øge sikkerheden på cyklen blandt nye MTB’ere. Der er på nuværende tidspunkt indledt et samarbejde med Ølgod Cykel Motion, som gerne vil benytte cykelbanen.

 

Et tilskud til banen skal gives under forudsætning af, at den manglende finansiering er på plads inden etablering af Pump Track banen sættes i gang.

 

Forvaltningen foreslår, at der ydes et tilskud på 50.000 kr. som finansieres af den resterende del i puljen i 2018 på 47.816 kr. og at restbeløbet på 2.184 kr. finansieres af puljen for 2019. En eventuel bevilling vil tidligst komme til udbetaling i 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Børn, unge og voksne har mulighed for at træne udendørs på cykelbanerne og træningen giver større sikkerhed på cyklerne ude i terrænet. Potentielt kan banerne være med til at få flere i gang med at dyrke MTB sporten ude i naturen.


Retsgrundlag

Kriterierne for Foreningernes Udviklingspulje

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der resterer 47.816 kr. i Foreningernes Udviklingspulje i 2018.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der bevilges et tilskud på 50.000 kr. til Pump Track banen fra Foreningernes Udviklingspulje under forudsætning af, at den resterende finansiering er på plads inden etableringen af banen påbegyndes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 03-12-2018

Anbefalingen blev godkendt

175. Fritagelse fra nedtrapningsmodellen

Fritagelse fra nedtrapningsmodellen

Sagsfremstilling

Nedtrapningsmodellen for puljerne ’Andre kulturelle arrangementer’, ’Større kultur- og idrætsarrangementer’ og ’Eliteidrætspuljen’, er gældende for foreninger og arrangementer, der har modtaget tilskud i mere end tre år.

 

Modellen gælder også for arrangementer eller projekter, der finder sted på tværs af kommunegrænser og derfor ofte får tilskud fra flere kommuner. Arrangementerne kan være afhængige af at få tilskud fra alle kommuner.

 

Det eneste tværgående arrangement der er ramt af nedtrapningsmodellen er Kunstrunden Sydvestjylland. Forvaltningen har modtaget et ønske fra Kunstrunden om at få revurderet beslutningen om nedtrapning af deres tilskud. De finder det beklageligt, at et så stort arrangement som kunstrunden med over 30 aktører fra Varde Kommune ikke kan opnå større støtte.

 

Kunstrunden har igennem en årrække fået 5.000 kr. i tilskud men vil som en konsekvens af nedtrapningsmodellen få 1.750 kr. i 2019. I 2019 har kunstrunden fået tilskud fra Esbjerg og Tønder Kommuner på hhv. 14.000 kr. og 5.000 kr.

 

Kunstrunden Sydvestjylland er en årlig begivenhed som finder sted over tre dage i påsken med deltagelse af over 100 kunstnere, kunsthåndværkere, museer og gallerier. Idéen er åbent hus på tværs af de tre kommuner Varde, Esbjerg og Tønder. Op mod 10.000 borgere og turister besøger de deltagende steder hvert år.


Forvaltningens vurdering

Arrangementer og projekter der finder sted på tværs af kommunegrænserne, har ofte en størrelse der gør, at de giver en god brandingværdi, er synlige i et større geografisk område, og at de samler flere aktører og tiltrækker mange publikummer.

 

Forvaltningen vurderer, at tilskud til tværgående arrangementer kan være afhængige af, at alle relevante kommuner giver tilskud, og en fortsat støtte fra Varde Kommune vil være med til at sikre, at tilbuddet fortsat eksisterer og understøtte samarbejdet med nabokommunerne.

 

Forvaltningen vurderer derfor, at tværgående arrangementer der involverer Varde Kommune bør fritages fra nedtrapningsmodellen på den betingelse, at der maksimalt gives et tilskud på 7000 kr. når arrangementet ikke nedtrappes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at arrangementer og projekter, der finder sted i flere kommuner inkl. Varde Kommune, fritages fra nedtrapningsmodellen, og

at der maksimalt gives et tilskud på 7000 kr. til de tværgående arrangementer der ikke nedtrappes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 03-12-2018

Anbefalingen blev godkendt

176. Partnerskabsaftale - Skulptur Ølgod

Partnerskabsaftale - Skulptur Ølgod

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på møde den 9. april 2018, at der skal indgås en partnerskabsaftale med Skulptur Ølgod med et årligt tilskud på 35.000 kr. Udstillingen holdes hvert andet år, så foreningen vil i udstillingsåret modtage et samlet beløb på 70.000 kr.

 

Skulpturudstillingen holdes i samarbejde med Dansk Billedhuggersamfund. Under udstillingen er der ca. 170 skulpturer opstillet rundt omkring i Ølgod. Skulpturudstillingen tiltrækker både lokale, nationale og internationale gæster. Der arbejdes på at gøre udstillingen endnu mere attraktiv for kommunens turister. Hver gang udstillingen finder sted bliver der indkøbt skulpturer fra udstillingen til permanent placering i Ølgod. Næste udstilling finder sted i 2019.

 

Partnerskabsaftalen forpligter Skulptur Ølgod til løbende at arbejde med at fastholde den høje kvalitet i arrangementet og udvikle udstillingen. Det ligger samtidig i de løbende indsatser for udstillingen, at der skal arbejdes tættere sammen med skolerne, dog afhænger dette af ressourcer. I 2019 arbejdes der desuden på at gøre udstillingen censureret.

 

Da skulpturudstillingen finder sted hvert andet år, anbefales det at partnerskabsaftalen genforhandles efter fire år. Forvaltningen holder et årligt dialogmøde med foreningen og udvalget orienteres herom efterfølgende.


Forvaltningens vurdering

Skulptur Ølgod har sammen med en stærk lokal forankring, blikket rettet mod turister og at promovere Varde Kommune som en skulpturkommune. Skulpturudstillingen tiltrækker både lokale, nationale og internationale gæster. Fremadrettet ønsker Skulptur Ølgod at arbejde målrettet med kulturturisme og formidlingstilbud til børn. En partnerskabsaftale vil sikre det videre arbejde med skulpturudstillingen.

 

Da der er afsat midler til partnerskabsaftalen i 2018, vil partnerskabsaftalen løbe fra 2018-2021.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Det årlige tilskud på 35.000 kr. finansieres af ’Puljen til andre kulturelle arrangementer’.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at partnerskabsaftalen for Skulptur Ølgod 2018-2021 godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 03-12-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-10686_doknr139618-18_v1_partnerskabsaftale med skulptur ølgod 2018-2021.docx

Bilag

Partnerskabsaftale med Skulptur Ølgod 2019-2022


177. 7-kanten - Partnerskabsaftalens indsatser for 2019

7-kanten - Partnerskabsaftalens indsatser for 2019

Sagsfremstilling

Partnerskabsaftalen for 7-kanten blev godkendt på udvalgsmøde den 13. marts 2017. Aftalen gælder for 2017-19 og indeholder en årlig opdateret oversigt over indsatser for det kommende år.

 

Nye indsatser for 2019 blev drøftet på dialogmødet med 7-kanten den 24. sep. 2018. Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med 7-kanten om indsatserne for 2019.

 

7-kanten fortsætter i det samme spor som 2018 med enkelte tilføjelser til indsatserne for 2019. Nye initiativer er blandt andet deltagelse i Middelalderfestivalen (i stedet for Fest- og Kulturugen), ønske om et tættere samarbejde med skoler og Varde Bibliotek og ønske om geografisk spredning af aktiviteter.

 

7-kanten satser også på at få udarbejdet en ny hjemmeside i 2019.


Forvaltningens vurdering

Indsatserne for 2019 er en naturlig forlængelse af 7-kantens arbejde i 2018. Der bliver inddraget nye initiativer samtidig med, at 7-kanten løbende har fokus på generel udvikling af foreningen.

 

Forvaltningen vil fremadrettet indgå i en tættere dialog med 7-kanten om flere områder, som Teater- og musikhuset og at støtte et samarbejde mellem teaterforeningerne i kommunen. Det første møde i et teaternetværk er fastlagt til december måned. 

 

7-kanten har stadig mulighed for at søge kommunens puljer ved nye tiltag.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at indsatser for 2019 i partnerskabsaftalen for 7-kanten godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 03-12-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr15-1936_doknr168710-18_v1_partnerskabsaftale med 7-kanten - version 2019.docx

Bilag

Partnerskabsaftale med 7-kanten 2019


178. Janus - Partnerskabsaftalens indsatser for 2019

Janus - Partnerskabsaftalens indsatser for 2019

Sagsfremstilling

Partnerskabsaftalen for Janus blev godkendt på udvalgsmøde 13. marts 2017. Aftalen gælder for 2017-19 og indeholder en årlig opdateret oversigt over indsatser for det kommende år.

 

Nye indsatser for 2019 blev drøftet på dialogmødet 8. oktober 2018. Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med Janus om indsatserne for 2019.

 

Janus’ særlige indsatser for 2019 følger indsatserne fra 2018. Nye initiativer er deltagelse i Wadden Tide, samarbejde med social- og sundhedsområdet og udvikling af et nyt koncept til Kunstnernes Sommerudstilling, herunder KS for unge.

 

Der er forsat fokus på at realisere planerne for en udbygning af Janus. Janus indgår fremadrettet i et samarbejde med Tistrup Erhverv- og Borgerforening, hallen og skolen om en udvikling af hele området.


Forvaltningens vurdering

Indsatserne for 2019 og frem er en naturlig forlængelse af Janus’ arbejde i 2018. Der bliver inddraget nye initiativer samtidig med, at Janus løbende har fokus på generel udvikling af foreningen.

 

Janus deltager aktivt i udviklingen af lokale udviklingstiltag til Wadden Tide i 2019, herunder deltagelse i arbejdsgrupper.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at indsatser for 2019 i partnerskabsaftalen for Janus godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 03-12-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr16-12541_doknr159129-18_v1_partnerskabsaftale med janus 2019.docx

Bilag

Partnerskabsaftale med Janus 2019


179. Skulptur af Per Sommer

Skulptur af Per Sommer

Sagsfremstilling

Varde Kommune har pr. 15. maj 2017 indgået en samarbejdsaftale med Poul Erik Bech Fonden om kunst i byrummet i Varde bymidte.

 

Formålet med aftalen er, at

 • udbygge interessen for kunst hos borgerne i Varde Kommune
 • skabe øget interesse for kommunen i forhold til bosætning
 • bidrage til at øge antallet af besøg til Varde Kommune.

 

Poul Erik Bech Fonden bidrager i form af betaling af kunstværkerne inklusiv transport.

 

Varde Kommune bidrager i form af alle forhold vedrørende opsætning, vedligeholdelse og renholdelse af kunsten og afholder udgifterne hertil.

 

Poul Erik Bech Fonden har henvendt sig til Varde Kommune for at tilbyde kommunen en skulptur af Per Sommer. Fonden foreslår, at skulpturen placeres på hjørnet af Spigerborgade og Nørregade.

 

Skulpturen af Per Sommer er tilknyttet samarbejdsaftalen. Det betyder, at Varde Kommune skal betale for opsætning, renholdelse og vedligeholdelse af skulpturen.

 

Fremgangsmåden for godkendelse af en ny skulptur fra Poul Erik Bech Fonden er, at Varde Byråds Kunstudvalg indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid, som træffer beslutningen.

 

Opstilling af skulpturen har været drøftet i Varde Byråds Kunstudvalg, og med en flertalsbeslutning har kunstudvalget valgt at indstille skulpturen af Per Sommer til godkendelse.

 

Kunstudvalget har forholdt sig til fire placeringer, men ønsker at drøfte placeringen med Poul Erik Bech Fonden og forvaltningen.


Forvaltningens vurdering

Skulpturen af Per Sommer tilfører Varde by kunst af høj kvalitet og bidrager til, at Varde Kommune skaber et rum for kunsten som kan tiltrække turister og nye borgere.

 

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget følger indstillingen fra Varde Byråds Kunstudvalg og godkender skulpturen. Det anbefales desuden, at placeringen findes i samarbejde mellem kunstudvalget, Poul Erik Bech Fonden og forvaltningen. 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Det forventes, at opsætningen af skulpturen af Per Sommer koster ca. 6-8.000 kr., som finansieres af konto for vedligeholdelse af kunstværker (der er afsat 50.000 kr. årligt).

 

Der er opsat tre skulpturer i 2018. Der er endnu ikke modtaget regninger for belægning ved skulpturerne. Pr. 21. november 2018 er der et restbudget på 9.639 kr. Det forventes, at hele budgettet for 2018 bliver brugt.

 

Der er ikke tidligere afsat driftsbudget i forbindelse med nye kunstværker, hvilket har betydet, at kontoen for vedligehold er opbrugt. Derfor anbefales det, at der fremadrettet afsættes 10.000 kr. til afledt drift pr. kunstværk, som medtages som et budgetforslag til budget 2020.

I 2019 tages udgifterne til opsætning fra kontoen til vedligeholdelse af kunstværker. 


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at skulpturen af Per Sommer godkendes, og at der findes en placering i samarbejde mellem Poul Erik Bech Fonden, Kunstudvalget og forvaltningen, og

at udgiften til opsætning finansieres af kontoen til vedligeholdelse af kunstværker, og

at der til budgetforhandlingerne i 2019 medtages et budgetønske på afledt drift til vedligehold på 10.000 kr. pr. kunstværk.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 03-12-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr17-5021_doknr158931-18_v1_skulptur af per sommer.msg
sagsnr17-5021_doknr163807-18_v1_placering af per sommer skulptur væksten.msg

Bilag

Skulptur af Per Sommer
Placering af Per Sommer skulptur "Væksten"


180. Evaluering af Fritidspas 2018

Evaluering af Fritidspas 2018

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid overtog den 1. april 2018 opgaven med Fritidspas fra Børn og Familie. Med opgaven fulgte 100.000 kr. til udmøntning.

 

Børn og Familie havde i 1. kvartal brugt 18.758 kr. af puljen, hvilket gav en rest på 81.242 kr. til uddeling. Udvalget for kultur og Fritid besluttede på mødet i september at afsætte yderligere 100.000 kr. til puljen. Puljen blev opbrugt omkring 1. november 2018. 150 børn og unge havde på daværende tidspunkt fået bevilget et Fritidspas, og der er pr. 8. november 2018 sendt 32 afslag ud.             

 

Fritidspassene fordelte sig sådan i 2018:

Kontingent 0 – 999 kr.

75 personer (21 % af det forbrugte beløb)

Kontingent 1.000 – 1.999 kr.

44 personer (27 % af det forbrugte beløb)

Kontingent 2.000 – 2.999 kr.

  9 personer (11 % af det forbrugte beløb)

Kontingent 3.000 – 4.000 kr.

22 personer (41 % af det forbrugte beløb)

 

Fordeling på typiske aktiviteter:

Kontingent 0 – 999 kr.

Spejder, bordtennis, gymnastik, svømning, teater m.fl.

Kontingent 1.000 – 1.999 kr.

Fodbold, billedskole, boksning, håndbold m. fl.

Kontingent 2.000 – 2.999 kr.

Ridning

Kontingent 3.000 – 4.000 kr.

Ridning, Musik- & Billedskolen, Power Tumbling

 

Ansøgere:

Mor eller far

31 fritidspas

Foreninger

22 fritidspas

Frivillige/kontaktpersoner

22 fritidspas

Ansatte ved Varde Kommune

61 fritidspas

Bevilget i 1. kvartal

14 fritidspas

 


Forvaltningens vurdering

Da der har været 200.000 kr. i puljen i 2018 og der kun vil være 100.000 kr. til anvendelse i 2019, vurderes det, at kriterierne skal revurderes så midlerne kan fordeles på flere børn og unge, eller at puljen tilføres flere midler.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at evalueringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 03-12-2018

Taget til efterretning

181. Kriterier for tildeling af Fritidspas 2019

Kriterier for tildeling af Fritidspas 2019

Sagsfremstilling

I 2018 var der afsat 100.000 kr. til Fritidspas og puljen blev efter en udvalgsbeslutning forhøjet med 100.000 kr. Hele beløbet var opbrugt pr. 1. november. I 2019 er der igen afsat 100.000 kr. til bevilling af Fritidspas. Baseret på erfaringerne for 2018 vil der i 2019 være ansøgninger for ca. 300.000 kr. Derfor er der behov for, at udvalget tager stilling til, hvordan puljen skal administreres og prioriteres i 2019.

 

Forvaltningen ser tre modeller for tildeling af Fritidspas i 2019:

 1. Puljen på 100.000 kr. administreres efter de nuværende kriterier
 2. Puljen på 100.000 kr. administreres efter nye kriterier, som kan få pengene til at ’strække længere’
 3. Puljen forhøjes og fortsætter med de nuværende kriterier. 

 

Ad Model 1)

Hvis puljen fortsætter med samme beløb og kriterier vil der være midler til ca. 75 Fritidspas

 

Ad Model 2)

Hvis puljen fortsætter med samme beløb men med ændrede kriterier i forhold til kontingentstørrelse m.m. vil der være midler til ca. 95 Fritidspas.

 

Man kan ændre på følgende kriterier:

 1. Aldersgruppe
 2. Hvem der kan søge
 3. Kontingentstørrelse
 4. Antal aktiviteter pr. år
 5. Hvilke aktiviteter, der ikke kan gives tilskud til
 6. Tidsrum for ansøgning
 7. Husstandsindkomst

 

Det er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt at ændre på alle.

 

Ad Model 3)

Vi forhøjer det nuværende beløb til 300.000 kr. og beholder de nuværende kriterier med enkelte justeringer, så alle ansøgninger så vidt muligt imødekommes. Beløbet skal finansieres inden for egen ramme.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den eksisterende model og beløbsgrænser for tilskud til kontingent bør revideres for at give flere børn og unge muligheden for at få et fritidspas inden for den økonomiske ramme der er afsat i 2019.

 

På den baggrund vurderer forvaltningen, at model 2 vil være mest hensigtsmæssig, og at følgende kriterier justeres:

 

 • Kriteriet for hvem der kan søge tilrettes, så det sikres, at der altid er en 3. part ind over ansøgningen, så familierne ikke selv kan søge direkte
 • Kriteriet for kontingentstøtte tilrettes med et loft på fuld støtte op til 2.000 kr., hvorefter der er egenbetaling på det resterende kontingentbeløb
 • Der kan ikke søges tilskud til flere aktiviteter, der foregår på samme tid
 • Kriteriet for hvilket kalenderår, der kan søges til, tydeliggøres, så der i 2019 kun kan søges kontingent vedr. 2019 og sæson 2019/2020
 • Familiens samlede husstandsindkomst må ikke overstige 350.000 kr.

 

Forvaltningens oplæg til nye kriterier er vedlagt.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Model 1 og 2 kan finansieres af allerede afsatte midler. Model 3 skal finansieres inden for egen ramme.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Fritidspas for 2019 administreres efter model 2 med de foreslåede tilretninger, og

at forslag til kriterier godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 03-12-2018

Anbefalingen blev godkendt

Udvalget ønsker en status på udbetaling af Fritidspas til majmødet 2019.sagsnr18-13130_doknr168712-18_v1_model 2 for fritidspas 2019.docx
sagsnr18-13130_doknr171695-18_v1_model 3 for fritidspas 2019.docx

Bilag

Model 1 for Fritidspas 2019
Model 2 for Fritidspas 2019


182. Koncept for udmøntning af udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller

Koncept for udmøntning af udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid bad på dialogmødet med Samarbejdende Idræts- og Svømmehaller i Varde Kommune (SIV) den 5. marts 2018, forvaltningen og SIV om at arbejde videre med en strategi for udviklingspuljen til idræts- og svømmehaller. SIV udarbejdede efterfølgende et forslag til koncept for udmøntningen af udviklingspuljen. Med baggrund i drøftelserne på dialogmødet den 5. november 2018 sendes forslaget nu til godkendelse i udvalget.

 

SIV’s forslag til konceptet er opdelt i retningslinjer for hhv. ansøgninger og SIV’s anbefalinger:

Den selvejende institution skal sende en ansøgning til SIV som indeholder projektbeskrivelse, investeringsplan, tidsplan og eventuel forretningsplan. Der kan højest søges om 50% til et projekt og max 250.000 kr. fra puljen.

 

SIV nedsætter et udvalg på 3 personer, som indstiller de projekter, der opfylder retningslinjerne, til SIV’s bestyrelse, som herefter prioriterer projekterne. Prioriterede og anbefalede projekter forelægges Udvalget for Kultur og Fritid til godkendelse. Listen af projekter skal optimalt have et flerårigt perspektiv.

 

Alle selvejende institutioner som er repræsenteret i SIV og som har projekter, der kan bidrage positivt til institutionens forretning og udvikling, kan søge midler fra puljen. Projekterne skal være forretningsmæssigt bæredygtige. Økonomisk gevinst er dog ikke et krav.

 

Midlerne i udviklingspuljen blev i 2016 brugt på projekt scoremad, indkøb af nyt bookingsystem til haller og til det videre arbejde med facilitetsanalysens anbefalinger. I 2017 blev der givet yderligere driftstilskud samt afsat midler til åben skole projekter. I 2018 er der givet midler til projektet om læring og bevægelse i den åbne skole.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det kan give mere synergi og kvalitet i ansøgningerne, at de indstilles samlet til udvalget på baggrund af konkrete vurderinger i SIV’s egen bestyrelse. Det vil også udvikle SIV’s rolle som samarbejdspartner.

 

SIV’s indstilling danner grundlag for et flerårigt sigte, og kan være med til at sikre udvikling af idrætsfaciliteterne. Derfor anbefaler forvaltningen, at der for årene 2019-2021 reserveres i alt 2 mio. kr. af udviklingspuljen til udmøntning gennem ordningen.

Resten af puljen i 2018-2021 reserveres til udmøntning af temaerne i den kommende FIK-politik. Det drejer sig om ca. 2,4 mio. kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at der aftales en konkret sagsgang, der er ens for alle årene, med SIV.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Udviklingspuljen udgør ca. 800.000 kr. i 2018, hvoraf der resterer ca. 500.000 kr. Puljen udgør i 2019 – 2021 ca. 1.3 mio. kr. årligt.

 

For årene 2019-2021 reserveres i alt 2 mio. kr. af puljen til udmøntning gennem ordningen. Resten af puljen i 2018 – 2021 - ca. 2,4 mio. kr. reserveres til udmøntning af temaer i den kommende FIK-politik.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at konceptet for udmøntning af udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller godkendes,

at der reserveres 2 mio. kr. fra udviklingspuljen til hallernes projekter 2019 - 2021, og

at resten af puljen i 2018 – 2021 reserveres til udmøntning af temaer i den kommende FIK-politik.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 03-12-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr17-12835_doknr67213-18_v1_retningslinjer for udviklingspuljen.doc

Bilag

Retningslinjer for udviklingspuljen


183. Bidrag til formidlingskoordinator - Vadehavets Formidlerforum

Bidrag til formidlingskoordinator - Vadehavets Formidlerforum

Sagsfremstilling

Vadehavets Formidlerforum (VFF) er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Nationalpark Vadehavet, Myrthue, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Museum Sønderjylland, Vardemuseerne/NaturKulturVarde, Vadehavscentret og Friluftsrådet.

 

Forummets formål er at sikre en koordineret og sammenhængende formidling af Vadehavets natur og kultur. Det er også et mål for samarbejdet, at tilknytte andre interessenter, der formidler Vadehavets natur og kultur, til samarbejdet.

 

Der er ansat en formidlingskoordinator, som Varde Kommune og de andre Vadehavskommuner har støttet de seneste to år. Esbjerg, Fanø og Tønder har givet tilsagn om støtte i yderligere to år. For Varde Kommune vil det beløbe sig til 68.000 kr. i 2019 og 2020.

 

Bidragene for de andre kommuner og Friluftsrådet er fordelt således:

 

Projekttilskud for perioden 2018-2020

Administration og Mit Vadehav

Projekter

Administrative omkostninger

Kørsel

Kontor

IT hosting

Møder

Mit Vadehav

 • Mit Vadehav – Vores Nationalpark: udvikling af ungdomsuddannelsesforløb og videreudvikling af hjemmesiden MitVadehav.dk
 • Videreudvikling af lejrskoleprojekt (flere lejrskoler til Vadehavet)
 • Code of Conduct – hensigtsmæssig adfærd i nationalparken og verdensarven indhold og tværkommunal kampagne, læringstiltag, kompetenceudvikling
 • Kompetenceudvikling for formidlere og frivillige
 • Udvikling af Junior Ranger koncept for unge ved Vadehavet
 • Deltagelse i udvalgte events for at synliggøre formidlingsinstitutionerne, bl.a. Naturmødet 2018, ITB

 

 

Nationalpark Vadehavet

Frilufts-rådet

Esbjerg

Fanø

Tønder

Varde

2018

165.000

412.334

-

-

-

-

2019

165.000

412.333

155.650

19.810

39.620

67.920

2020

165.000

412.333

155.650

19.810

39.620

67.920

TOTAL

495.000

1.237.000

311.300

39.620

79.240

135.840

 

Formidlingskoordinatoren varetager

 • Sekretariatsfunktionen for koordineringsgruppen, hvor Vardemuseerne / NaturKulturVarde sidder
 • VFF's daglige drift
 • Den daglige administration af VFF's delprojekter,
 • Koordination og videreudvikling af eksisterende formidlingstiltag
 • Kommuni­kation og koordinering
 • Implementering af nye formidlingstiltag koordinering af arrangementer, etc.
 • hjemmesideopbygning og –vedligehold

 

Udvalgsformanden sidder i styregruppen for VFF.


Forvaltningens vurdering

Vadehavets Formidlerforum er for Vardemuseerne et værdifuldt netværk, hvor museets formidlere (både naturformidlerne i NaturKulturVarde, skolefolkene i LÆRING og museumsinspektører) møder kolleger fra andre institutioner i Vadehavet og erfaringsudveksler og beriger hinanden.

 

VFF er på mange måder er lille mirakel, der skaber stor værdi for de enkelte institutioner i området, og som mange andre områder i landet er misundelige på.

 

Forvaltningen har derfor anbefalet, at Varde Kommune støtter med 68.000 kr. i 2019 og 2020.


Konsekvens i forhold til visionen

VFF bidrager til naturformidlingen i og omkring Vadehavet.


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

De 2 x 68.000 kr. tages fra de 316.000 kr., som var afsat til Vardemuseernes øgede lokaleleje ved ibrugtagningen af Tirpitz i 2017, og som ikke kom til anvendelse fordi Fonden ikke opkrævede ekstra husleje da museet åbnede senere end planlagt.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der bevilges 68.000 kr. til formidlingskoordinatorstillingen i hhv. 2019 og 2020, og

at midlerne tages fra de ubenyttede midler til huslejeforhøjelse på Tirpitz i 2017.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 03-12-2018

Anbefalingen blev godkendt

184. Orientering om overvægt blandt kommunens børn og unge - data og indsatser

Orientering om overvægt blandt kommunens børn og unge - data og indsatser

Sagsfremstilling

Igennem de seneste år er andelen af børn, der er overvægtige, steget markant. Der gives her en orientering om udviklingen og de nuværende indsatser på området. Data fremgår af notat om data og indsatser vedr. overvægt blandt børn i kommunen, dok. nr. 144105-18.

 

Sundhedsplejen har i skoleåret 2016-2017 vejet 2447 skolebørn og fundet, at 17,4% heraf er overvægtige. I skoleåret 2017-2018 var andelen steget til 17,9%.

 

Der ses en jævn stigning i andelen af overvægtige drenge i skolealderen fra 12,9% i skoleåret 2012-2013 til 16,7% i skoleåret 2017-2018.

Samtidig ses en stigende tendens i den samme periode for piger i skolealderen. Et enkelt år (2016-2017) fandt Sundhedsplejen knap 20% overvægtige piger i skolealderen.

Det er ikke alle årgange, der måles hvert år.

 

Samtidig er ses en meget uheldig udvikling i perioden 2012-2018 i andelen af svært overvægtige elever – for drengene fra 3,4% til 5,3% og for pigerne fra 2,0% til 4,6%.

 

Sundhedsplejen har i skoleåret 2017-2018 vejet ca. 35% af samtlige skoleelever og fundet 95 elever med svær overvægt (BMI over 30) og 251 elever med overvægt (BMI på 25-30). Estimeret til samtlige skoleelever i Varde Kommune svarer det til, at der vil være 270 svært overvægtige skoleelever (BMI over 30) og 720 elever med overvægt (BMI på 25-30).

 

Indsatser

Sundhedsplejens indsatser mod overvægt består primært af individuelle tiltag. I skoleåret 2017-2018 foretog Sundhedsplejen således f.eks. 181 behovskonsultationer omkring overvægt (udover basistilbuddet) og 236 telefonkonsultationer med forældre omkring vægt.

 

Center for Sundhedsfremmes tilbud til børn med overvægt – kaldet ’Rend og Hop’ – er målrettet børn med et ISOBMI, der svarer til voksen BMI over 25, og hvor centret i samråd via en afklarende samtale med barnet og familien har vurderet, at der er behov for en sundhedspædagogisk og/eller tværfaglig indsats.

Indsatsen består af livsstilssamtaler, træning og en café. Der er ca. 30 børn tilknyttet ’Rend og Hop’. Derudover følges yderligere ca. 15 familier i et samtaleforløb, hvor børnene ikke indgår i ’Rend og hop’ forløb, men evt. deltager i cafëen.

 

Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har derudover tilbud til stærkt overvægtige børn (BMI>30), der henvises fra egen læge.


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at overvægt er et stigende problem blandt kommunens børn.

Emnet kan med fordel tages op i diverse fora, herunder f.eks. dagtilbuds- og skolebestyrelser.

Herudover bør det sikres, at forældre orienteres, når deres barn er ved at udvikle en overvægt, ligesom der i høj grad skal fokuseres på, at det sunde valg bliver det lette valg for både børn og forældre.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Sundhedsloven § 120 - 126


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning,

at Sundhedsplejen og Center for Sundhedsfremme opfordres til at komme med forslag til yderligere indsatser på området,

at sagen sendes til orientering i Udvalget for Social og Sundhed.


Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 13-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sundhedsplejen og Center for Sundhedsfremme opfordres til at komme med konkrete tiltag på området.

 

Sagen forelægges Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Kultur og Fritid til orientering.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 03-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

Udvalget beder forvaltningen tage emnet med i de kommende fokusområder for udvalgets arbejde – specielt som et tværgående fokusområde.sagsnr18-11018_doknr144105-18_v1_notat om overvægt blandt børn i varde kommune.docx
sagsnr18-11018_doknr144106-18_v1_standard, opsporing af overvægt.docx

Bilag

Notat om overvægt blandt børn i Varde Kommune
Standard, Opsporing af overvægt


185. O Trygge rammer på hovedbiblioteket fredag til søndag

O Trygge rammer på hovedbiblioteket fredag til søndag

Sagsfremstilling

Siden december 2013 har hovedbiblioteket og biblioteksfilialerne betjent borgerne med delvis ubemandet åbningstid.  Bibliotekerne er dagligt åbne fra 07.00-22.00. Efter kl. 18.00 er der ikke personale til stede. Borgerne kan selv lukke sig ind med sundhedskort eller med CPR+kode. Der er kun adgang for borgere over 14 år eller for folk, der har lånerkort til Varde Bibliotek. Børn under 14 år skal være i selskab med en voksen.

 

De seneste år har SSP, politiet og bibliotekets vagtfirma løbende rapporteret om uroligheder på hovedbiblioteket i Varde. Hændelserne finder sted fredag og lørdag aften – ind mellem også på søndage i dagtimerne. Unge hærger inventar og møbler, drikker alkohol, ødelægger legetøjet i børnebiblioteket, raserer toilettet, og de rydder kun op efter sig, hvis vagten tvinger dem til det.

 

Samtlige foreteelser er i strid med biblioteket ordensregler.  Flere af ’gæsterne’ er ikke fra byen og ikke indmeldt i biblioteket. Som regel medfører hændelserne udvisning. Politiet gennemser jævnligt videoovervågningsmateriale fra hovedbiblioteket med henblik på opfølgning. Almindelige borgere holder sig væk, fordi de ikke føler sig trygge, og fordi de unge larmer.

 

Andre kommuner, der har oplevet lignende forhold, har enten lukket biblioteket på de udsatte tidspunkter eller har indført målrettet brug af unge studentermedhjælpere (alder ca. 25 år), der fungerer som servicebemanding på de normalt ubemandede tidspunkter. Udover at udføre de almindelige tekniske opgaver i biblioteket sørger servicebemandingen for, at biblioteket reglement overholdes, og at politi eller vagt tilkaldes, hvis der bliver brug for det.


Forvaltningens vurdering

Urolighederne på hovedbiblioteket forsøges håndteret ved at servicebemande biblioteket med unge studentermedhjælpere i aftentimerne hen over weekenden. Aflønningen af studentermedhjælperne finansieres gennem en omfordeling af udgifterne til bibliotekets nuværende servicemedarbejdere og til vagtordning.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Biblioteksloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 03-12-2018

Orientering blev taget til efterretning

186. O Aktiviteter for december 2018 og januar 2019

O Aktiviteter for december 2018 og januar 2019

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har følgende aktiviteter i december 2018 og januar 2019, som udvalget kan deltage i.

 

Navn på aktivitet

Sted

Tid

Vardes Kulturelle Rygsæk sæson 2018/19 starter

Varde Kommune

September 2018 – april 2019

Kulturdagene i Ølgod

Ølgod

September-december 

Julekoncerter, Musik- & Billedskolen

Varde Kommune

10.-13. december

Jul i den Gl. Skovfogedbolig

Den Gl. Skovfogedbolig

16. december

kl. 10-15

Nytårskur på biblioteket

Varde Bibliotek

12. januar

formiddag

Åbning af Børnenes Udstilling

Varde Bibliotek

31. januar

kl. 9.00

 

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 03-12-2018

Taget til efterretningsagsnr18-2607_doknr176784-18_v1_arrangementer i december - julekoncerter i varde kommune - musik & billedskolen.pdf.pdf

Bilag

Arrangementer i december - Julekoncerter i Varde Kommune - Musik & Billedskolen.pdf


187. Kommende sager

Kommende sager

Sagsfremstilling

Proces for ny FIK-politik

Kontrakt med Smedeværkstedet


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 03-12-2018

Drøftet

188. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved formanden

 • Kulturelt Råds kulturpris
 • Status på skulpturer
 • Henvendelse om foreningers bankgebyrer

 

 

Orientering ved forvaltningen

 • Fastsættelse af dato for udvalgets studietur
 • Udbud af grunde ved Fritidscenteret v./ Thomas
 • Samarbejde med aftenskolerne v./ Peter
 • Brud på datasikkerhed v./ Peter

 

 

Gensidig orientering


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 03-12-2018

Drøftet