UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

05-11-2018 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-11-2018 16:00:00


PUNKTER

154. Godkendelse af dagsorden
155. Kulturaftale Vadehavet
156. Kulturaftale Vadehavet - Tillægsaftale 2019
157. Kulturregion Vadehavet - Dialogmøde om kulturturisme
158. Organisering af arbejdet med Varde Teater- og Musikhus
159. Forlængelse af brugskontrakt for S/I Smedeværkstedet
160. Dialogmøde med Kulturdagene i Ølgod
161. Partnerskabsaftale - Spil Dansk
162. Ansøgning - HATS Novemberspil 2018
163. Lokaletilskudskontoen 2019
164. Takster for medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse for 2019
165. Varde Bibliotek - Udmøntning af besparelse i budget 2019 - 2022
166. Budgetopfølgning pr. 30.9.2018 - Udvalget for Kultur og Fritid
167. Drøftelse - Udvalgstur i 2019
168. O Aktiviteter for november og december 2018
169. Kommende sager
170. Gensidig orientering
171. Dialogmøde med SIV154. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-11-2018

Godkendt

155. Kulturaftale Vadehavet

Kulturaftale Vadehavet

Sagsfremstilling

Varde Kommune har siden 2007 samarbejdet med Esbjerg, Fanø og Tønder Kommuner på Kulturområdet via Kulturregion Vadehavet. Det har udmøntet sig i fireårige kulturaftaler indgået mellem Kulturministeriet og kulturregionen. Den nuværende Kulturaftale Vadehavet er indgået for årene 2015-2018. Der er 13 kulturaftaler i Danmark, som omfatter hovedparten af landets kommuner.

 

Formålet med kulturaftalen er blandt andet at understøtte det lokale og regionale kulturpolitiske engagement og styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænser.

De fire kommuner har et fælles ønske om at støtte udviklingen af nye kulturaktiviteter og kulturtilbud til borgere, kulturaktører, turister, erhvervsliv og gæster.

 

Kulturaftalen Vadehavet arbejder med tre indsatsområder; ”Rødder og Vinger”, ”Kulturspirer” og ”Kulturel Kapital” (områderne er nærmere beskrevet i bilag). Her er det muligt for Vadehavsområdets institutioner og kulturaktører at søge midler til udviklingsprojekter, der understøtter indsatsområderne samt kulturaftalens vision og mål.

 

Kulturregionen tager selv initiativ til projekter og arrangementer - blandt andet Wadden Tide. Wadden Tide er en udstilling med land-art og skulpturer, som ved seneste afvikling havde over 110.000 besøgende. I 2019 afholdes Wadden Tide ved Blåvandshuk. 

 

Organisatorisk er kulturregion Vadehavet opbygget med en styregruppe, en administrativ koordineringsgruppe, en referencegruppe og en sekretariatsfunktion placeret i Esbjerg Kommune til at understøtte grupperne.

 

Styregruppen består af de fire formænd for kommunernes Kultur- og Fritidsudvalg sammen med direktøren for den enkelte kommunes kulturområde.

Derudover består styregruppen af en politiker og en embedsmand fra Region Syddanmark som tilforordnet. Styregruppen har det overordnede ansvar for kulturregionen, og godkender bevillinger til projekter.

 

Koordineringsgruppen er tilknyttet styregruppen, og består af kommunernes kulturchefer og kulturkonsulenter. Koordineringsgruppen står for drift, udvikling og løbende opfølgning.

 

Der er derudover nedsat en referencegruppe, som gennem sine anbefalinger sikrer den kunstneriske kvalitet i de projekter der gives midler til.

  

Kulturministeriets tilskud til Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 udgør 2,6 mio. kr., mens kommunernes samlede bidrag er på 6,4 mio. kr. – i alt 9 mio. kr. For perioden 2015-2018 er Varde Kommunes samlede bidrag på 2.050.061 kr. (ca. 500.000 kr. årligt).

 

Pr. dags dato har kulturregionen bevilget støtte på samlet 8,7 mio. kr. til 41 projekter og seks projekter som kulturregionen selv er initiativtager/medinitiativtager til.

 

Varde Kommune har modtaget følgende støtte i 2015-2018:

Projekt

Bevilget beløb

Innovation gennem natur og kunst – natur- og kunstlab

(Varde Kommune og Esbjerg Kommune) 

132.500 kr.

Kulturbørnehaver – et kulturkreativt udviklingsprojekt

(Vardemuseerne og Musik & Billedskolen)

142.500 kr.

Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste

(Varde Kommune)

180.000 kr.

Musik som middel til integration, inklusion og kulturdannelse af tosprogede børn i alderen 3-6 år

(Vestervold Børnehave)

85.000 kr.

Wadden Tide

2.600.000 kr.

 

Varde Kommune er i 2019 værtskommune for Wadden Tide. Der er afsat 2.700.000 kr. til Wadden Tide fra Kulturregionen og Varde Kommune har afsat 300.000 kr. til lokale udviklingstiltag. 

 

Kulturministeren har bebudet ændringer af de 13 kulturaftaler. Da ændringerne er forsinket, ønsker Kulturministeriet at forlænge de kulturaftaler, som udløber i 2018 med ét år.

  

Den nuværende Kulturaftale Vadehavet udløber 31. dec. 2018, og den ønskes forlænget til og med 2019.


Forvaltningens vurdering

Kulturaftale Vadehavet har bidraget til et styrket samarbejde på tværs af kommunerne, til gavn for forvaltningerne, kulturinstitutionerne og kulturaktørerne.

Varde Kommune har som følge af kulturaftalen fået midler til flere kulturprojekter, som bidrager til nye initiativer i kommunen.

 

Wadden Tide er et spændende event af høj kunstnerisk kvalitet, som senest tiltrak ca. 110.000 besøgende ved Blåvandshuk.


Konsekvens i forhold til visionen

Vadehavet er det helt centrale element i kulturaftalen, hvor kulturen omkring naturen er med til at fremme regionen. Der er flere områder, hvor aftalen har et fokus på naturen og Vadehavet.


Retsgrundlag

Lov nr. 1104 af 29. december 1999 om regionale kulturaftaler med de ændringer, der følger af lov nr. 563 af 24. juni 2005 samt lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. juni 2007, som senest er ændret ved § 2 i lov nr. 1517 af 27. december 2009.


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-11-2018

Orienteringen blev taget til efterretningsagsnr15-12654_doknr155712-18_v1_kulturaftale vadehavet 2015-2018.pdf
sagsnr15-12654_doknr135269-18_v1_slutevaluering, kulturaftale vadehavet 2015-2018 pr. 3.9.2018.pdf

Bilag

Kulturaftale Vadehavet 2015-2018
Slutevaluering Kulturaftale Vadehavet 2015-2018


156. Kulturaftale Vadehavet - Tillægsaftale 2019

Kulturaftale Vadehavet - Tillægsaftale 2019

Sagsfremstilling

Styregruppen for Kulturregion Vadehavet, der består af Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommuner, ønsker at forlænge samarbejdet med Kulturministeriet om Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 i en tillægsaftale for 2019.

 

Kulturministeren har siden maj 2017 overvejet ændringer af kulturaftalekonceptet. Disse overvejelser har hindret ni kulturregioner i at forberede nye kulturaftaler for perioden 2019-2022. Ministeren har derfor besluttet at indgå et-årige aftaler med disse ni kulturregioner. På dette grundlag ønsker styregruppen at fortsætte samarbejdet i en tillægsaftale for 2019.

Kulturministeriet har godkendt tillægsaftalen.

 

I tillægsaftalen afholdes der én ansøgningsrunde for kommunernes kulturaktører, hvor de kan søge midler til projekter, der understøtter indsatserne ”Rødder og Vinger” og ”Kulturspirer”.

Kulturregionen viderefører projektet ArtBizz Vadehavet under indsatsen ”Kulturel Kapital”. Projektet er et samarbejde mellem kunstnere og virksomheder.

Kulturregionen afholder desuden Wadden Tide i 2019, som finder sted ved Blåvandshuk.

 

Varde Kommune bidrager til kulturaftalen med 7,50 kr./indbygger, hvilket svarer til 404.849 kr. i 2018 samt et administrationsbidrag på 130.033 kr. De 404.849 kr. går til projekter fra ansøgningsrunderne og til interne projekter som f.eks. Wadden Tide. Administrationsbidraget går til aflønning af sekretariat, som Esbjerg Kommune varetager.  


Forvaltningens vurdering

Kulturaftalen er med til at fremme og styrke kvaliteten af kunst og kultur i naturen, som er vores fælles identitet for området.

 

Aftalen styrker et tværkommunalt samarbejde, så det ikke kun er kommunerne, der får gavn af fællesskabet, men også vores kulturaktører og kulturborgere. Aftalen gør, at borgerne får muligheden for at udvikle eller opleve kultur af høj kvalitet, og derigennem kan det være med til skabe grundlag for at få andre til at flytte til området.

 

Tillægsaftalen er afgørende for en gennemførelse af Wadden Tide 2019


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov nr. 1104 af 29. december 1999 om regionale kulturaftaler med de ændringer, der følger af lov nr. 563 af 24. juni 2005 samt lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. juni 2007, som senest er ændret ved § 2 i lov nr. 1517 af 27. december 2009.


Økonomi

Varde Kommunes bidrag til kulturaftalen i 2018 var 534.882 kr. Midlerne finansieres af en årligt afsat ramme på Kultur og Fritids budget.  


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Kulturaftale Vadehavets tillægsaftale for 2019 godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-11-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr15-12654_doknr155712-18_v1_kulturaftale vadehavet 2015-2018.pdf
sagsnr15-12654_doknr155713-18_v1_tillægsaftale 2019.pdf
sagsnr15-12654_doknr155710-18_v1_forslag til redegørelse - udvalgsbehandling.docx

Bilag

Kulturaftale Vadehavet 2015-2018
Tillægsaftale 2019
Redegørelse til udvalgsbehandling


157. Kulturregion Vadehavet - Dialogmøde om kulturturisme

Kulturregion Vadehavet - Dialogmøde om kulturturisme

Sagsfremstilling

Kulturregion Vadehavet afholdt 21. september 2018 et dialogmøde om kulturturisme for de fire kommuners kultur- og fritidsudvalg. Dialogmødet tog afsæt i oplæg fra Business Region Esbjerg og Esbjerg Erhvervsudvikling og lagde op til en drøftelse af kommunernes rolle og muligheder for at understøtte kulturturisme i vadehavsområdet.

 

De fire kommuner har hver deres gode erfaringer med kulturturisme og arbejdet med at understøtte kulturaktørerne. Ved at indgå i et mere strategisk samarbejde om kulturturisme kan kommunerne bedre hjælpe kulturaktørerne i hele kulturregionen.

 

Drøftelserne affødte spændende idéer – herunder blandt andet:

 

 • ”Tour de Vadehavet” for egne aktører – Ved at kende kulturregionen bedre, kan partnerne/aktørerne blive rustet til rollen som ambassadører for kulturen
 • ”Et fællesskab om en fælles idé” – Erfaring fra Fanø, hvor et samarbejde mellem de små, mellemstore og store kulturaktører har været med til at løfte kulturturismen. Her var det afgørende, at politikerne gik forrest i forhold til at få det til at ske
 • ”Hjælp til selvhjælp” – I Tønder har et mindre tilskud skabt stor motivation hos de frivillige omkring den tidligere Zeppelin-base og de har løftet nogle vigtige opgaver. I Varde har frivillige fået materialer til at lave en del MTB-spor

 

En sammenfatning af drøftelserne er vedlagt.

 

Udvalget skal drøfte hovedpunkterne fra mødet og prioritere fire fokusområder. Kulturregion Vadehavet inddrager de fire fokusområder i en dialog med Business Region Esbjerg, om et mere strategisk samarbejde imellem kommuner og turistorganisationer. Tidsplan for processen er vedlagt.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter hovedpunkterne fra mødet og prioriterer fire fokusområder der bæres videre til styregruppen for Kulturregion Vadehavet.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-11-2018

Drøftet

 

Udvalget prioriterede følgende fire fokusområder:

 • Bredere markedsføring af Nationalpark Vadehavet (branding)
 • Tænke arbejdet ind i processen omkring de nye destinationer
 • Sammenkobling af natur og kultur (ex. Waddentide og projekt i Ho)
 • Kobling til det lokale erhvervsliv

 sagsnr12-12954_doknr155464-18_v1_dialogmøde om kulturturisme.docx
sagsnr12-12954_doknr155466-18_v1_tidsplan for sagsbehandling.pdf

Bilag

Dialogmøde om kulturturisme
Tidsplan for sagsbehandling


158. Organisering af arbejdet med Varde Teater- og Musikhus

Organisering af arbejdet med Varde Teater- og Musikhus

Sagsfremstilling

På mødet den 20. september 2018 godkendte udvalget skitseoplægget for Teater- og Musikhuset. Næste skridt er at udarbejde fondsansøgninger.

 

Arbejdet foreslås inddelt i tre grupper: En politisk følgegruppe, en styregruppe og en fundraisingsgruppe.

 

Den politiske følgegruppe skal sikre forankring hos Udvalget for Kultur og Fritid, Byrådet og bestyrelserne for de primære brugere. Gruppen skal godkende fundraisingstrategien samt drøfte eventuelle væsentlige forandringer i projektet.

 

Der foreslås følgende sammensætning af den politiske følgegruppe:

 • Formanden for Udvalget for Kultur og Fritid
 • 1 repræsentant fra Udvalget for Kultur og Fritid
 • 1 repræsentant fra 7-kanten
 • 1 repræsentant fra Smedeværkstedet
 • 1 repræsentant fra Vardemuseerne: Claus Jensen
 • Direktør for Plan, Kultur og Teknik: Thomas Jaap
 • Kultur- og fritidschefen: Karsten Rimmer Larsen 

 

I styregruppen er det vigtigt med en bred forankring af brugergruppen. Her foreslås følgende sammensætning:

 • Repræsentanter fra 7-kanten
 • Repræsentanter fra Smedeværkstedet
 • Repræsentanter fra Musik- & Billedskolen
 • 1 repræsentant fra Vardemuseerne
 • 1 repræsentant fra Politik og Analyse
 • Kultur- og fritidschefen
 • Kulturkonsulenten

 

Styregruppen betjenes af Kultur og Fritid. Det foreslås, at styregruppen på deres første møde udarbejder et kommissorie og udpeger to repræsentanter til en fundraisinggruppe, som skal kunne afsætte ressourcer og arbejde dedikeret med ansøgninger og kontakten til fonde. Styregruppen udarbejder fundraisingstrategi og understøtter fundraisingsgruppen.

 

Vardemuseernes primære rolle i gruppen er i forbindelse med koordinering af fraflytning af Artillerimuseet og de har desuden en særlig indsigt og kompetence indenfor fundraising.


Forvaltningens vurdering

Nedsættelse af politisk følgegruppe, styregruppe og fundraisingsgruppe sikrer en tydelig organisering af det videre samarbejde om udviklingen af Varde Teater- og Musikhus. Grupperne kan være med til at sikre en forankring hos både brugere og politikere.  Organiseringen ligner den som også bruges i forbindelse med Ølgod Kulturhus.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

 


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den valgte organisering godkendes, og

at udvalget udpeger en repræsentant ud over formanden til deltagelse i den politiske følgegruppe.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-11-2018

Organiseringen blev godkendt

Udvalget udpegede Ingvard Ladefoged til at deltage i den politiske følgegruppe

159. Forlængelse af brugskontrakt for S/I Smedeværkstedet

Forlængelse af brugskontrakt for S/I Smedeværkstedet

Sagsfremstilling

S/I Smedeværkstedet indgik 1. april 2010 en brugskontrakt med Varde Kommune, som udløb 1. april 2015. Brugskontrakten er sidenhen blevet forlænget af to omgange, senest på udvalgsmøde 15. maj 2017, hvor den blev forlænget til og med 2018 med baggrund i planerne om et nyt teater- og musikhus i Varde.

  

Forvaltningen har drøftet endnu en forlængelse af brugskontrakten med Smedeværkstedet, og der er enighed om, at brugskontrakten skal forlænges med to år for at afvente udviklingen af teater- og musikhuset og den nye organisering heraf.

 

Brugskontrakten kan endvidere opsiges med to måneders varsel, hvis det viser sig, at Varde Teater- og Musikhus kan realiseres før tid. 


Forvaltningens vurdering

Smedeværkstedet deltager aktivt i arbejdsgruppen for Varde Teater- og Musikhus og er i løbende dialog omkring nye muligheder for organisering af huset sammen med 7-kanten, Musik- & Billedskolen og forvaltningen.

 

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at brugskontrakten med Smedeværkstedet forlænges frem til udgangen af 2020.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at brugskontrakten mellem Varde Kommune og S/I Smedeværkstedet fortsætter uændret til udgangen af 2020, og

at brugskontrakten kan opsiges med to måneders varsel, hvis Varde Teater- og Musikhus realiseres før tid.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-11-2018

Sagen blev udsat.sagsnr07-25522_doknr204707-12_v1_brugskontrakt mellem varde kommune og si smedeværkstedet.doc

Bilag

Brugskontrakt mellem Varde kommune og S/I Smedeværkstedet


160. Dialogmøde med Kulturdagene i Ølgod

Dialogmøde med Kulturdagene i Ølgod

Sagsfremstilling

På møde 11. juni 2018 drøftede udvalget nye partnerskabsaftaler på kulturområdet. På den baggrund er Kulturdagene i Ølgod indkaldt til et dialogmøde om mulighed for en partnerskabsaftale med udvalget.

 

En partnerskabsaftale med Kulturdagene vil betyde et tættere samarbejde mellem Varde Kommune og foreningen. Partnerskabsaftalen vil have fokus på gensidigt forpligtende samarbejde, aftalte ydelser og udvikling af nye tiltag. Foreningen vil få rum til at udvikle sig og bidrage positivt til kulturen i kommunen. Varde Kommune sikres samtidig det størst mulige udbytte af det årlige tilskud og indgår i et samarbejde herom. En partnerskabsaftale gælder for en treårig periode.

 

Kulturdagene i Ølgod holdes hvert år fra september til december og består af ca. 20 forskellige arrangementer. Der er fokus på høj kvalitet og arrangementerne er alt fra koncerter og foredrag til børneteater. Idéen med Kulturdagene er at skabe et rigt kulturliv i Ølgod, som også kan tiltrække nye borgere.

 

Hvert år gæster ca. 1.500 borgere fra både Varde Kommune og omkringliggende kommuner Kulturdagene og målgruppen er bred.

 

Kulturdagene har fået tilskud i mange år, og de sidste tre år har de fået 50.000 kr. i 2016 og 2017, og 40.000 kr. i 2018. Kulturdagene er en del af nedtrapningsmodellen.

 

På dialogmødet drøftes følgende:

-         Fokusområder for 2019-2021

-         Specifikke tiltag for 2019

-         Økonomi, herunder tilskud fra Varde Kommune

 

Der er afsat 45 min. til dialogmødet og på mødet deltager Rigmor Bek-Pedersen. Deltager er inviteret til kl. 13.15.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter muligheden for en partnerskabsaftale med Kulturdagene i Ølgod.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-11-2018

Drøftet

161. Partnerskabsaftale - Spil Dansk

Partnerskabsaftale - Spil Dansk

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid besluttede på mødet den 9. april 2018, at der bevilges et årligt tilskud på 40.000 kr. til Spil Dansk i forlængelse af en partnerskabsaftale. Forvaltningen har nu udarbejdet et forslag til aftalen som er vedlagt som bilag. Elementerne i aftalen er bundet op på den nedsatte styregruppe som består af repræsentanter fra Varde Bibliotek, kirkerne, folkeskolerne, Kultur og Fritid, samt Musik & Billedskolen.

 

I partnerskabsaftalen indgår det:

 • At styregruppen understøtter de landsdækkende formål med Spil dansk projektet
 • At styregruppen sikrer diversitet i koncerter og arrangementer, så de dels rammer forskellige målgrupper/institutioner og dels har fokus på at der er arrangementer forskellige steder i Varde Kommune.
 • At to arrangementer, finansieret af styregruppen afholdes decentralt i Varde kommune
 • At styregruppen ligeledes understøtter 3 – 4 kulturinstitutioner til at placere arrangementer decentralt i kommunen
 • At arrangementer i spil Dansk ugen bidrager til at samle det lokale amatørmusikliv
 • At styregruppen er med til at understøtte kulturinstitutioner, der ønsker hjælp eller sparring til et arrangement
 • At styregruppen markedsfører Varde Kommune gennem tydelig pressedækning

 

Styregruppen vægter at tilgodese så mange forskellige målgrupper som muligt samtidig med, at der er fokus på, at der afholdes arrangementer forskellige steder i Varde Kommune.

 

Ud over de 40.000 kr. som Udvalget for Kultur og Fritid lægger i projektet bidrager kulturinstitutionerne både med finansiering af koncerter og arrangementer, samt med arbejdskraft. Styregruppen oplever, at flere og flere skoler, kirker, foreninger, museer og haller bakker op om Spil Dansk, så programmet for ugen er vokset støt gennem årene.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at aftalen tilgodeser borgere bredt i Varde Kommune – både i forhold til målgrupper, diversitet og decentralitet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Det årlige tilskud på 40.000 kr. finansieres af ’Puljen for andre kulturelle arrangementer’


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at partnerskabsaftalen for Spil Dansk godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-11-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-10518_doknr143642-18_v1_partnerskabsaftale - spil dansk.docx

Bilag

Partnerskabsaftale - Spil Dansk


162. Ansøgning - HATS Novemberspil 2018

Ansøgning - HATS Novemberspil 2018

Sagsfremstilling

Helle Amatørteater Samvirke (HATS) søger om et tilskud på 18.000 kr. til instruktør og en underskudsgaranti på 30.000 kr. fra ’Puljen for andre kulturelle arrangementer’ til afvikling af novemberspil 2018.

 

Novemberspillet afholdes 22.-25. november for 33. gang i Helle Hallen - i år med forestillingen Hairspray. De frivillige er mellem 16-50 år og er fra byer som Varde, Esbjerg og Oksbøl.

I 2018 henter HATS deres tidligere instruktør og bestyrelsesmedlem Gert Møller Jensen tilbage i instruktørstolen. Det medfører ekstra udgifter til honoraret og derfor søger HATS om et ekstra tilskud til instruktør.

 

Tidligere har HATS fået underskudsgaranti på 20.000 kr. I 2017 fik HATS et tilskud på 20.000 kr., da de har udfordringer med likviditeten. HATS novemberspil er en del af nedtrapningsmodellen.

 

I 2017 gav novemberspillet et underskud på 79.289 kr.

 

Der har været faldende publikumsindtægter de seneste år og det udfordrer HATS på økonomien. HATS haft problemer med likviditeten og gæld til kreditorer. Det har medført, at de første sponsorindtægter, der kommer ind, går til dækning af tidligere års gæld. Indtil videre har deres kreditorer og samarbejdspartnere været hjælpsomme og imødekommende. 

 

Puljen for andre kulturelle arrangementer havde sidste ansøgningsfrist 1. oktober. To ansøgninger under 20.000 kr. fra hhv. Kunstrunden 2019 og Børnenes Udstilling 2019 er behandlet i forvaltningen. Begge fik bevilget tilskud.


Forvaltningens vurdering

Novemberspillet bidrager aktivt til Varde Kommunes brede kulturprofil og er en vigtig aktør i forhold til at tilbyde borgerne kulturelle oplevelser af høj kvalitet. Det er et lokalt funderet teater som har en central plads i nærmiljøet og som bidrager til et aktivt kulturmiljø i og omkring Agerbæk.

 

Det indsendte budget for novemberspillet imødekommer ikke udfordringen ved faldende publikumsindtægter. Derfor er der en stor difference i de forventede indtægter og de reelle indtægter fra 2016 og 2017.

 

Forvaltningen har bedt foreningen indsende et nyt erfaringsbudget, der forholder sig til de reelle indtægter fra de seneste års novemberspil.

Dette budget viser et underskud på 56.000 kr. HATS forventer, at dele af underskuddet dækkes af foreningens andre aktiviteter, tilskud til instruktør fra Varde Kommune og tilskud fra Sydbank. Det giver et underskud på 17.000 kr. som søges dækkes af en underskudsgaranti på 30.000 kr.  

 

Som et nyt tiltag arbejder HATS mere aktivt med de sociale medier, herunder Snapchat, Instagram og Facebook. Her følges hele processen for forestillingen med f.eks. små videoer lagt op af skuespillerne.

 

Jf. nedtrapningsmodellen bevilges HATS 13.333 kr. i tilskud. Da HATS arbejder med nye tiltag i form af at bruge de sociale medier på nye måder, anbefaler forvaltningen, at der gives et tilskud på 18.000 kr. til novemberspillet 2018.

 

Forvaltningen anbefaler, at der ikke gives en underskudsgaranti, da det i stedet vil få karakter af et tilskud grundet det forventede underskud på novemberspillet.   


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

’Puljen for andre kulturelle arrangementer’ har en budgetramme i 2018 på 233.370 kr. med moms. 20. august tilførte udvalget 100.000 kr. til puljen.

 

Restsaldo inkl. bevilgede underskudsgarantier pr. 15. oktober 2018 er 72.352 kr.

 

Ved bevilling af tilskud på 18.000 kr. til HATS vil restsaldoen være på 54.352 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der bevilges et tilskud på 18.000 kr. til HATS Novemberspil 2019 fra ’Puljen for andre kulturelle arrangementer’.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-11-2018

Anbefalingen blev godkendt

Udvalget er dog meget usikre på den økonomiske bæredygtighed i foreningen.

Udvalget beder derfor forvaltningen gå i dialog med HATS om fremtiden.sagsnr18-157_doknr18163-18_v1_oversigt over tilskudgaranti for puljen andre kulturelle arrangementer 2018.xlsx
sagsnr18-157_doknr153620-18_v1_hats 2018 - underskudsgaranti.pdf
sagsnr18-157_doknr143700-18_v1_ansøgning - hats 2018.pdf
sagsnr18-157_doknr157446-18_v1_hats - regnskab 2017-18.pdf
sagsnr18-157_doknr157427-18_v1_svar fra hats vedr. økonomi.msg
sagsnr18-157_doknr158899-18_v1_hats 2018 - revideret budget.pdf

Bilag

Oversigt over tilskud/garanti for puljen andre kulturelle arrangementer 2018
Ansøgning - HATS 2018 underskudsgaranti
Ansøgning - HATS 2018 tilskud
HATS - regnskab 2017-18
Svar fra HATS vedr. økonomi
HATS 2018 - Revideret budget


163. Lokaletilskudskontoen 2019

Lokaletilskudskontoen 2019

Sagsfremstilling

Udvalget har udtrykt ønske om at arbejde med tiltag, som kan øge unge menneskers aktivitetsniveau i kommunens foreninger. Forvaltningen fremlægger nu tre scenarier for hvordan man kan bruge lokaletilskudsprocenten som et redskab til dette, uden at det bliver administrativt tungt.

 

I budgetaftale for 2019 - 2022 blev lokaletilskudskontoen forhøjet med 1,7 mio. kr. Det betyder, at det samlede budget udgør ca. 12.527.283 kr.

 

I 2018 blev kontoen tilført 875.000 kr. for at dække et forventet underskud. Af de 1,7 mio. kr. som bliver tilført kontoen fra og med 2019, vil ca. 900.000- 1.000.000 kr. gå til dækning af et forventet underskud på kontoen. Det betyder, at der er ca. 7-800.000 kr. tilbage til at hæve lokaletilskudsprocenten.

 

P.t. får alle foreninger, uanset sammensætning af medlemmer, 75% af deres udgifter til lokaler dækket af lokaletilskudskontoen. Udvalget skal tage stilling til, hvordan lokaletilskuddet skal beregnes fremover.

 

De grundlæggende §’er i folkeoplysningsloven samt den bekendtgørelse til loven som omhandler foreninger og lokaletilskud fremgår af bilag. Det skal dog bemærkes, at foreningerne har det frie lokale valg (undtaget dog haller/ridehaller når der er tale om nye lejemål) samtidig med, at der er en række lokaleudgifter, som kommunen er forpligtet til at yde lokaletilskud til.


Forvaltningens vurdering

Der er i 2016 foretaget en beregning der viser, at hvis lokaletilskuddet ændres med 1% udgør det ca. 160.000 kr. Det vil sige, at lokaletilskudsprocenten med de afsatte budgetmidler kan øges med ca. 4-5% så den kommer til at ligge på 79-80% for alle foreninger. Det er også en mulighed at differentiere i foreningerne så alle ikke får samme lokaletilskudsprocent.

 

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der er tre scenarier for hvordan lokaletilskuddet kan fordeles:

 

 1. Man kan forhøje lokaletilskuddet til 79-80% for alle foreninger
 2. Man kan fastholde et lokaletilskud på 75% til typiske voksenforeninger og øge lokaletilskudsprocenten til alle børne- og ungeforeninger
 3. Man kan nedsætte lokaletilskuddet til eksempelvis 50% til typiske voksenforeninger og øge lokaletilskudsprocenten til alle børne- og ungeforeninger

 

Hvis man fastholder lokaletilskuddet på 75% for typiske voksenforeninger frigives der så få midler til børne- og ungeforeninger, at lokaletilskudsprocenten til disse stadig kun vil kunne øges med ca. 4-5 procent til 79-80%.

 

Hvis man nedsætter lokaletilskudsprocenten til eksempelvis 50% for voksenforeninger vil dette give en besparelse på ca. 300.000 kr. Det betyder, at lokaletilskudsprocenten kan øges til 80-82% for alle børne- og ungeforeninger.

 

Forvaltningen vurderer, at følgende foreningstyper kan kategoriseres som typiske voksenforeninger uanset om foreningstypen findes i Varde Kommune:

Billard, bridge, bowling, dart, dykning, faldskærm, fitness, folkedans (herunder andre danseformer), gangsport, golf, hobby (herunder foto, hunde-, kaniner og fugleforeninger, modeljernbane og lign.), jagt, krocket, krolf, løbetræning, petanque, sejlsport (herunder roning og kajak, evt. Stand up Paddle) sportsfiskeri. Listen er ikke udtømmende.

 

Derudover kan der være foreninger, som ikke har medlemmer under 25 år.

Forvaltningen foreslår, at disse også behandles som typiske voksenforeninger.

 

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter, hvilken model man ønsker at fortsætte med i 2019 og frem. Når det endelige budget kendes vil der kunne laves mere præcise beregninger.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Varde Kommunes gældende regler for lokaletilskud og gebyrbetaling


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter hvilken model, udvalget ønsker at arbejde videre med.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-11-2018

Udvalget besluttede, at lokaletilskuddet hæves fra 75 % til 80 % for alle foreninger.sagsnr18-12030_doknr156122-18_v1_bilag 1 folkeoplysningsloven og bekendtgørelsen vedr. lokaletilskud.docx
sagsnr18-12030_doknr155926-18_v1_nedsættelse af lokaletilskud for typiske voksneforeninger.xlsx

Bilag

Bilag 1 Folkeoplysningsloven og bekendtgørelsen vedr. lokaletilskud
Nedsættelse af lokaletilskud for typiske voksneforeninger


164. Takster for medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse for 2019

Takster for medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse for 2019

Sagsfremstilling

Alle godkendte og tilskudsberettigede foreninger kan ifølge folkeoplysningsloven og Varde Kommunes tilskudsregler søge om medlemstilskud og tilskud til leder- og instruktøruddannelse.

 

I 2018 har medlemstilskud til foreningerne ligget på 110 kr. pr. medlem. Medlemstilskud kan kun gives til medlemmer under 25 år. Derudover er der ydet et tilskud på 75 % til lederuddannelse, dog maksimalt 7.500 kr. pr. kursus/modul pr. medlem.

 

Medlemstilskuddet pr. medlem under 25 år de sidste 5 år:

 

2014

2015*

2016

2017**

2018

120 kr.

150 kr.

150 kr.

150 kr.

110 kr.

 

*Der blev ekstraordinært tilført kontoen 400.000 kr. Derfor steg medlemstilskuddet fra 120 kr. i 2014 til 150 kr. i 2015.

**Der blev ekstraordinært tilført kontoen 585.000 kr. i 2017 da man forventede et underskud. Beløbet blev finansieret via et overskud på lokaletilskudskontoen i 2016.

 

Det har hidtil været praksis, at taksten for medlemstilskuddet reguleres op eller ned for at få budgettet til at balancere. Dette er også beskrevet i Varde Kommunes gældende regler for tilskud til fritidsaktiviteter for børn og unge.

 

Der er foreninger, som på nuværende tidspunkt ikke har søgt medlemstilskud og eventuelt tilskud til lederuddannelse. Forvaltningen har rykket foreningerne for ansøgninger i juli/august måned.

 

Den foreløbige opgørelse over medlemstallet viser et fald i medlemmer fra 2017 til 2018 fra 13.862 til 12.488. Faldet vil blive mindre når de sidste foreninger får indsendt ansøgninger om medlemstilskud.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har lavet en foreløbig beregning på det forventede antal medlemmer. Forvaltningen forventer cirka 1300 medlemmer under 25 år.

  

Budget for 2019

2.483.053 kr.

Forventet ca. forbrug til lederuddannelse

  -793.053 kr.

Rest til fordeling af medlemstilskud

1.690.000 kr.

 

13.000 medlemmer x 130 kr. =

 

1.690.000 kr.

 

På baggrund af ovenstående, vurderer forvaltningen, at taksten for medlemstilskud bør fastsættes til 130 kr. pr. medlem under 25 år, som er det tilskud der ifølge udregningen ’rammer bedst'.  Der er dog to usikkerhedsfaktorer i modellen: Forventet forbrug på tilskud til lederuddannelse samt et eventuelt faldende/stigende medlemstal. Der henvises i øvrigt til vedlagte konsekvensberegning.

 

Forvaltningen anbefaler samtidig, at procentsatsen på 75% til tilskud til lederuddannelse fastholdes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Varde Kommunes gældende regler for tilskud til foreningsområdet


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at medlemstilskuddet for 2019 fastsættes til 130 kr. pr. medlem under 25 år,

at den nye takst indarbejdes i ”Regler for Varde Kommunes tilskud til fritidsaktiviteter for børn og unge”, og

at procenten på 75% til tilskud til lederuddannelse fastholdes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-11-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-12052_doknr156331-18_v1_konsekvensberegning på takster for medlemstilskud 2019.xlsx
sagsnr18-12052_doknr156332-18_v1_opgørelse over medlemstal for årene 2014 - 2018.docx

Bilag

Konsekvensberegning på takster for medlemstilskud 2019
Opgørelse over medlemstal for årene 2014 - 2018


165. Varde Bibliotek - Udmøntning af besparelse i budget 2019 - 2022

Varde Bibliotek - Udmøntning af besparelse i budget 2019 - 2022

Sagsfremstilling

I forbindelse med forliget for budget 2019 - 2022 blev der vedtaget en besparelse på Varde Bibliotek og på bibliotekets aktiviteter på 220.000 kr. pr. år. Det blev samtidig vedtaget, at Udvalget for Kultur og Fritid skal involveres i den konkrete udmøntning heraf.

 

Biblioteket foreslår, at besparelsen gennemføres på bibliotekets materialekonto – nærmere bestemt på indkøbet af fysiske medier.


Forvaltningens vurdering

Der udlånes færre fysiske bøger fra bibliotekerne, hvilket i høj grad skyldes borgernes ændrede medievaner og andre måder at tilegne sig viden på. Biblioteket prioriterer løbende at skabe øget tilgængelighed til digital viden og kultur, så som e-bøger, lydbøger og film. At det er blevet nemt at låne e-bøger hjemmefra, har betydet at bibliotekerne siden 2015 for første gang i en del år har oplevet en samlet stigning i bogudlånet. Dette har samtidig medført en bedre udnyttelse af kommunens midler til biblioteksmedier, idet udgifterne til e-formaterne afregnes gennem pay-per-use.

 

Konsekvensen af besparelsen bliver, at bibliotekets materialebudget nedbringes til 3,4 mio. kr. årligt. Besparelsen får ingen direkte indflydelse på udviklingen af biblioteks- og arrangementsydelser i kommunens lokalområder, især fordi denne udvikling primært er afhængig af personaleressourcer.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Biblioteksloven


Økonomi

Årlig reduktion af bibliotekets budget med 220.000 kr. fra 2019.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udmøntningen af besparelsen godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-11-2018

Anbefalingen blev godkendt

166. Budgetopfølgning pr. 30.9.2018 - Udvalget for Kultur og Fritid

Budgetopfølgning pr. 30.9.2018 - Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsfremstilling

 

Der fremsendes budgetopfølgning til politisk godkendelse tre gange årligt, pr. ultimo marts, ultimo juni, ultimo september samt, ekstraordinært, pr. 31. august.

 

Ved den seneste gennemgang er skønnet for årets resultat forbedret med ca. 0,1 mio. kr. og ligger dermed 0,2 mio. kr. under årets budget. Der er stadig en række usikkerheder, og resultatet vil kunne ændre sig i begge retninger, men det er den nuværende vurderingen, at årets forbrug vil ligge tæt på den samlede driftsramme for udvalget.

 

 

Fagområde

 

1. kvartal

2. kvartal

31.8

3. kvartal

Kultur og Fritid

Forventet mer-/mindre forbrug

1,3 mio. kr.

0,4 mio. kr.

-0,1 mio. kr.

-0,2 mio. kr.

 

Område

Korrigeret budget ekskl. overfør-sler 2018

Overfør-sel fra 2017 til 2018

Forventet regnskabs- resultat 2018

Forventet afvigelse (minus = mindre forbrug)

 

(ekskl. overførsler)  

(inkl. overførsler)

Biblioteker

 

23,1

0,8

23,9

0,8

0

Idrætsfaciliteter for børn og unge

15,9

0,0

 

15,9

0

0

 

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

18,8

 

0,2

18,7

-0,1

-0,3

 

Kulturel virksomhed

 

17,9

1,1

16,9

-1,0

-2,1

Ejendomme og øvrige fritidsfaciliteter

2,3

0,4

2,4

0,1

-0,3

I alt

 

78

2,5

77,8

-0,2

 

-2,7

Mio. kr.

 

Resultatet på 0,2 mio. kr. i mindreforbrug skal ses i forhold til indeværende års budget og når overførslerne fra 2017 på 2,5 mio. kr. indregnes, forventes et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. for udvalget. Heraf ligger 2,3 mio. kr. indenfor driftsrammen med overførsel til 2019 og 0,4 mio. kr. er udenfor rammen.

 

Biblioteker

På biblioteksområdet forventes det stadig, at indeværende års budget anvendes fuldt ud, samt at overførte midler fra 2017 på i alt 0,8 mio. kr. også bruges i indeværende regnskabsår. Størsteparten af forbrug af overførsler bruges til at dække indregnede besparelser, hvor driftstilpasning først slår fuldt igennem fra udgangen af 2018.

 

 

Idrætsfaciliteter for børn og unge

Området forventes samlet set at svare til det budgetterede, dog med en række afvigelser i både positiv og negativ retning.

 

Merforbrug vedrører primært halområdet, hvor forskellige forhold over årene på enkelte anlæg har betydet forskel mellem de afsatte budgetter og tilskud jfr. harmoniseringsprincipper/indgåede kontrakter, samt en justering af p/l der resulterer i mindre afvigelser på allerede udbetalte tilskud.

 

Udbetaling af 1. halvårs driftstilskud til Sportspark Blåvandshuk giver et merforbrug på indeværende års budget på 0,6 mio. kr. og det er vurderet, at restbudget på udviklingspuljen til haller ikke anvendes indeværende år, svarende til en mindre udgift på 0,5 mio. kr.

 

Samtidig forventes der overskud på 0,4 kr. på pulje afsat til at imødegå eventuelt momstab ved ændring i selvejende institutioners momsregistrering.

 

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Efter genopretning af lokaletilskudsbudgettet, der blev tilført midler på udvalgets juni møde, skønnes et samlet mindreforbrug på det korrigerede budget inklusiv overførsler på 0,3 mio. kr. Der forventes en række mindre afvigelser i begge retninger, hvor den primære vedrører pulje afsat til foreningsløse. Puljen har vist sig svær at få udmøntet, men ansøgninger kommer løbende, og der forventes mindreforbrug på midler afsat til medlemstilskud og lederuddannelse.

Lokaletilskudsområdet følges tæt og ved udgangen af september vurderes det at kunne holdes indenfor det tilpassede budget.

 

Kulturel virksomhed

Ud over driftstilskuddene til Vardemuseerne indeholder området en bred vifte af tilskud og tilbud, herunder tilskud til diverse kunst- og kulturelle formål samt Musik & Billedskolen. Der forventes et netto mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i det afsatte budget for hele området under et. Mindreforbruget er 2,1 mio. kr. inklusiv overførslerne fra 2017.

 

Af de 2,1 mio. kr. ved vi allerede nu, at ca. 1,5 mio. kr. først bliver brugt i 2019. Derfor overføres de til næste regnskabsår. Se bilag for nærmere beskrivelse af overførslerne.

 

Derudover regner man med et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. afsat til øgede huslejeudgifter på Tirpitz (beløb fra 17) der ikke skal anvendes samt et forsigtigt skøn på 0,2 mio. kr. på KulturSpinderiet efter der er flyttet 0,2 mio. kr. til henholdsvis Fritidspas og Andre Kulturelle arrangementer.

 

Ejendomme og øvrige fritidsfaciliteter

Der forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. fra beløb overført fra 2017, herunder aktivitetsområde i Varde Sommerland, pulje til udendørsanlæg samt ejendomsudgifter.

 

Anlæg

Der er i alt afsat 13,6 mio. kr. i anlægsbudget i 2018, hvoraf 11 mio. kr. er overført fra 2017. Vurdering er uændret siden 30.06.2018.

 

Der er igangværende projekter på områdefornyelse ved KulturSpinderiet, renovering af Lykkesgårdshallen samt halrenoveringsplan.

 

Rådighedsbeløb afsat til udvidelse af Janusbygningen afventer afklaring og det er usikkert om projektet når igangsættelse i indeværende år.

 

Derudover er der fra 2018 afsat 2 x 0,3 mio. kr. til afdækning af henholdsvis Kulturhuset i Ølgod og teater- og kulturhus i Varde.


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at der stadig er usikkerheder og at der i løbet af året, vil komme yderligere korrektioner til skønnene.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ


Økonomi

Det vurderes, at gennemgangen giver et retvisende billede ud fra forhold kendt på opfølgningstidspunktet. På nuværende tidspunkt forventes det, at der overføres ca. 2,2 mio. kr. indenfor rammen jf. gældende praksis, heraf er 1,1 mio. kr. på nuværende tidspunkt planlagt/øremærket.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-11-2018

Taget til efterretningsagsnr17-12884_doknr155124-18_v1_anlæg pr. 30.9 - budgetopfølgning.xlsx
sagsnr17-12884_doknr156620-18_v1_kultur og fritid - disponerede overførsler pr. 30.9.docx

Bilag

Anlæg pr. 30.9 - budgetopfølgning
Kultur og Fritid - disponerede overførsler pr. 30.9


167. Drøftelse - Udvalgstur i 2019

Drøftelse - Udvalgstur i 2019

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 19. juni 2018, at Udvalget for Økonomi og Erhverv samt de fire fagudvalg kan foretage en studietur til udlandet i byrådsperioden 2018-2021.

 

Forvaltningen har med baggrund i udvalgets fokusområder følgende forslag til temaer og destinationer for Udvalget for Kultur og Fritids studietur:

 

 • Kultur, fritids- og idrætsturisme – herunder outdoor-turisme
 • Foreningsliv og frivillighed som skabere af fællesskab og fyrtårne
 • Kultur og sundhed

 

Forvaltningen foreslår, at studieturen planlægges fra søndag til onsdag.

 

Der er afsat følgende rammer for studieturen:

 • Udgiften må ikke overstige 10.000 kr. pr. deltager
 • Der kan deltage op til 3 personer fra forvaltningen

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Udgiften på højest 100.000 kr. afholdes af Byrådets eget budget.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at temaer og tidspunkt for studieturen drøftes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-11-2018

Drøftet

168. O Aktiviteter for november og december 2018

O Aktiviteter for november og december 2018

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har følgende aktiviteter i november og december måned 2018, som udvalget kan deltage i.

 

Navn på aktivitet

Sted

Tid

Vardes Kulturelle Rygsæk sæson 2018/19 starter

Varde Kommune

September 2018 – april 2019

Kulturdagene i Ølgod

Ølgod

September-december 

Nissefestival

Varde Torv

24. november

kl. 10-14.30

Julekoncerter, Musik- & Billedskolen

Varde Kommune

10-13. december

Jul i den Gl. Skovfogedbolig

Den Gl. Skovfogedbolig

16. december

kl. 10-15

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

 


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-11-2018

Taget til efterretning

169. Kommende sager

Kommende sager

Sagsfremstilling

Evaluering af fritidspas

Godkendelse af indsatser i partnerskabsaftale for Janus Bygningen

Godkendelse af indsatser i partnerskabsaftale for 7-kanten


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-11-2018

Drøftet

170. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved formanden

 • Besigtigelsestur for udvalget
 • Besøg i Horne Hallen
 • Repræsentantskabsmøde i Danmarks Biblioteksforening
 • Møde i Kunstudvalget

 

 

Orientering ved forvaltningen

 • Referat fra møde i Kulturregion Vadehavet
 • Møde med fundraisergruppen fra Ølgod Kulturhus
 • Ny udviklingskonsulent i staben

 

 

Gensidig orientering


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-11-2018

Drøftetsagsnr15-12654_doknr155999-18_v1_orientering af kulturudvalgene - referat fra styregruppemøde den 21.09.2018 - kulturregion vadehavet.pdf

Bilag

Orientering af kulturudvalgene - referat fra styregruppemøde den 21.09.2018 - Kulturregion Vadehavet - GODKENDT referat - 21.09.2018 - styregruppe.pdf


171. Dialogmøde med SIV

Dialogmøde med SIV

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid afholder årligt et dialogmøde med paraplyorganisationen Samarbejdende Idræts- og Svømmehaller i Varde Kommune (SIV), som består af repræsentanter fra de selvejende idræts- og svømmehaller, der modtager kommunale tilskud.

Sidste dialogmøde blev afholdt 5. marts 2018, men SIV har udtrykt ønske om, at dialogmøderne fremadrettet afholdes i efteråret, så der kan fokuseres på det kommende år.

 

SIVs formål er, gennem samarbejde mellem alle idræts- og svømmehaller med driftstilskud fra Varde Kommune, at

-         Strukturere dialogen med Varde Kommune,

-         Være forpligtende dialogpartner for Varde Kommune i forbindelse med udvikling af relevante politikker og i forbindelse med drøftelse af økonomiske forhold,

-         Arbejde for at skabede bedst mulige faciliteter for borgere og turisters udøvelse af forskellige idrætslige og kulturelle aktiviteter i Varde Kommune,

-         Virke som en samarbejdsorganisation for idræts- og svømmehaller med erfaringsudveksling og vidensdeling, som kan være med til at optimere driften i de enkelte haller,

-         Varetage idræts- og svømmehallernes fælles interesser overfor kommunen og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere,

-         Understøtte rationalisering, hvor dette giver mening for den enkelte hal, og

-         Være et forum, hvor hallerne kan finde inspiration til udvikling af egen forretning og udvikling af flerårige forretningsplaner for hallerne.

 

SIV er indkaldt til mødet kl. 16, og mødet forventes at vare 45 minutter. Hele SIV’s bestyrelse forventes at deltage.

 

I 2018 har Varde Kommunes fokus på halområdet været at færdiggøre og implementere vedligeholdelsesmodellen og gøre renoveringsprojekterne færdige i de enkelte haller, senest med Lykkesgårdshallen, Alslev Hallen og Varde Fritidscenter

 

I 2019 forhøjes lokaletilskudsprocenten for foreningerne, hvoraf en stor del af dem har til huse i haller og svømmehaller. Dagsordenen for mødet er:

 

Varde Kommune:

 • Drøftelse af vedligeholdelsesmodellen og renoveringen af hallerne
 • Drøftelse af forhøjelsen af lokaletilskudsprocenten – hvordan kan de bevilgede 1,7 mio. kr. gøre mest gavn.

 

SIV har ønsket at drøfte følgende punkter med udvalget:

 • Dialog om udvalgets strategiplan for byrådperioden - hvad vil I? Hvorledes harmonerer det med det, vi talte om på sidste dialogmøde
 • Udmøntning af Udviklingspuljen – hvad sker der med SIV´s forslag?

 

SIV har foreslået, at udviklingspuljen for haller og svømmehaller udmøntes efter følgende model for resten af byrådsperioden:

-         Det er kun forretningsmæssigt bæredygtige tiltag, der kan støttes med 50% fra puljen (max 250.000 kr.) og 50% fra hallen selv

-         SIV prioriterer i hallernes udviklingsforslag og ønsker for at sikre en samlet udvikling. SIV sender sin prioriterede liste til forvaltningen, der vurderer den og laver sin egen indstilling til udvalgets afgørelse.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at dialogmødet tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-11-2018

Taget til efterretning