UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Varde Garden, Vestervold 11, 6800 Varde

STARTTIDSPUNKT

08-10-2018 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-10-2018 16:00:00


PUNKTER

144. Godkendelse af dagsorden
145. O Besøg hos Varde Garden
146. Dialogmøde med Janus Bygningen
147. Tilførelse af midler til renovering af Alslev Hallen
148. Oplæg til ny FIK-politik
149. Evaluering af Kulturmødet 2018
150. Danmark Redder Liv
151. O Aktiviteter for oktober og november 2018
152. Kommende sager
153. Gensidig orientering144. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-10-2018

Godkendt

145. O Besøg hos Varde Garden

O Besøg hos Varde Garden

Sagsfremstilling

Udvalgets møde den 8. oktober holdes hos Varde Garden. Mødet starter med 45 minutters rundvisning og introduktion ved formand Camilla O. Schmidt.

 

Program for besøget:

Rundvisning i Varde Gardens lokaler

Fortælling og dialog om:

 • Gardens arbejde med integration af flygtninge- og indvandrerbørn,
 • Rummelighed for børn og unge mennesker med forskellige diagnoser og særlige behov
 • Socialt netværk på tværs af alder og køn
 • Fælles glæde ved musikken

 

I dialogen deltager repræsentanter fra gardens daglige ledelse.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-10-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

146. Dialogmøde med Janus Bygningen

Dialogmøde med Janus Bygningen

Sagsfremstilling

Janus Bygningen har indgået en partnerskabsaftale med Varde Kommune. Partnerskabsaftalen er en treårig aftale og gælder for 2017-2019. 

 

En partnerskabsaftale har fokus på gensidigt forpligtende, samarbejde, aftalte ydelser og udvikling af nye tiltag.

 

Partnerskabsaftalen skal på den baggrund sikre et tættere samarbejde mellem Varde Kommune og Janus. Janus Bygningen får mulighed for at udvikle sig yderligere og bidrage positivt til kulturen i Varde Kommune. Varde Kommune sikres samtidig det størst mulige udbytte af det årlige tilskud til Janus Bygningen og indgår i et samarbejde herom.

 

Partnerskabsaftalen forpligter Janus Bygningen til bl.a. at arbejde med udstillingsvirksomhed og indgå i samarbejdet om Vardes Kulturelle Rygsæk. Partnerskabsaftalen er godkendt for 2017-2019, men hvert år opdateres indsatserne for de kommende år i dialog mellem Janus Bygningen, forvaltningen og udvalget.

 

Varde Kommune forpligtes til at yde et årligt tilskud og facilitere samarbejder mellem Janus Bygningen og kommunens institutioner. Varde Kommune yder i 2018 et årligt tilskud til Janus Bygningen på 867.196 kr. Tilskuddet er en del af budgettet i Kultur og Fritid.

 

Partnerskabsaftalen genforhandles efter tre år med årlig opfølgning.

 

I forbindelse med partnerskabsaftalen afholdes der hvert år et dialogmøde mellem Janus Bygningen og Udvalget for Kultur og Fritid.

 

På dialogmødet drøftes følgende:

-         Status på 2018 og opfølgning på indsatser for 2018

-         Drøftelse af indsatser for 2019

-         Udvidelsesplaner

 

Der er afsat 45 min. til dialogmødet og på mødet deltager Bent Peter Larsen og den nye leder Anne Grethe Sværke. Deltagerne er inviteret til kl. 13.15.

 

Efter dialogmødet samler forvaltningen og Janus Bygningen op på forslagene til indsatser for 2019 og frem. Indsatserne godkendes på udvalgsmøde i november eller december.


Forvaltningens vurdering

Partnerskabsaftalen bidrager til, at Janus Bygningen får det bedst mulige udgangspunkt for udvikling af egne tiltag. Derudover sikrer den 3-årige aftale kontinuitet.

 

Samarbejdet mellem Varde Kommune og Janus Bygningen har fungeret godt i 2018.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst var på besøg i juni måned for at drøfte muligheder for støtte til udstillinger og få de gode erfaringer fra Varde Kommune. Der afholdes et opsamlingsmøde i oktober, hvor der drøftes samarbejdsmuligheder og erfaringer. Der har løbende været en god og konstruktiv dialog med Janus Bygningen.  


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget drøfter indsatser for 2019 i partnerskabsaftalen med Janus Bygningen.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-10-2018

Drøftetsagsnr16-12541_doknr150818-17_v1_partnerskabsaftale med janus bygningen 2018.docx

Bilag

Partnerskabsaftale med Janus Bygningen 2018


147. Tilførelse af midler til renovering af Alslev Hallen

Tilførelse af midler til renovering af Alslev Hallen

Sagsfremstilling

Alslev Hallen, som drives af IFV, er ved at blive renoveret for midler fra renoveringspuljen for hallerne i Varde Kommune.

 

Da sagen blev fremlagt for udvalget i december 2017 var det vurderingen, at det kunne ske med et tilskud fra renoveringspuljen på 4 mio. kr. foruden energilån, tilskud fra IFV og tilskud fra Alslev Sport og Kultur. I alt blev projektet estimeret til at koste 7,1 mio. kr.

 

Projektet har vist sig dyrere end først antaget. Det skyldes, at alle elinstallationer mod forventning skal skiftes og at VVS-installationer skal skiftes pga. for lavt vandtryk. Hertil kommer stigende priser på håndværkerydelser.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at lokalområdet med den projekterede ombygning og renovering vil få en hal, der fuldt ud lever op til deres nuværende og fremtidige behov til idrætsudøvelse udover, at hallen også vil kunne bruges i langt større grad til andre aktiviteter til gavn for det lokale liv i Alslev.

 

Forvaltningen vurderer derfor, at der bør tilføres 1 mio. kr til projektet for at kunne gennemføre projektet med de stigende priser på håndværkerydelser og de uventede ekstraarbejder der er dukket op.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der tilføres projektet 1 mio. kr. fra renoveringspuljen (tilbageløbsmidler fra de andre projekter) ud over de 4 mio. kr. der blev tilført i december 2017. Dermed resterer der skønsmæssigt 700.000-800.000 kr. i renoveringspuljen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der bevilges 1 mio. kr. yderligere til renoveringen af Alslev Hallen fra renoveringspuljen.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-10-2018

Anbefalingen blev godkendt

148. Oplæg til ny FIK-politik

Oplæg til ny FIK-politik

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte på sit møde 24. september 2018 procesplanen for, hvordan udvalget får lavet sine fokusområder for at udmønte byrådets udviklingsstrategi. Fokusområderne skal desuden reflektere vedtagne politikker på udvalgets område.

 

På Udvalget for Kultur og Fritids område er der pt. to gældende politikker:

 • Folkeoplysningspolitik gældende fra 2012. Det er et lovkrav, at Varde Kommune har en folkeoplysningspolitik
 • Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik 2014-2018 (FIK-politik).

 

Dertil kommer, at Varde Bibliotek har en godkendt strategi for perioden 2016-2020.

 

Forvaltningen har lavet et oplæg til en ny form for FIK-politik, der er mere konkret og målrettet end den eksisterende. Essensen af den nye form er, at FIK-politikken består af 3-5 temaer, som der arbejdes videre med i resten af byrådsperioden. Den udgående FIK-politik er vedlagt.

 

Temaerne er begrundet i udviklingsstrategien, og de gøres konkrete og målrettede af en række fokusområder/indsatser, som kan være et- eller flerårige.

 

Helt konkret foreslår forvaltningen følgende temaer i den nye FIK-politik:

 

Strategisk målsætning fra udviklingsstrategien

Tema

Eksempler på eksisterende fokusområder/indsatser

Danmarks bedste turistkommune.

Kultur-, fritids- og idrætsturisme

-         Med støtten til Danmarks Flygtningemuseum på 10 mio. kr. og med Tirpitz er vi godt i gang med at udvikle vores kulturturismeben.

-         Med Wadden Tide i 2019, Middelalderfestival i 2019 og 2021 og folkedansernes landsstævne i 2019 bruger vi events til at trække turister til kommunen.

Sund kultur for hjerne og krop

Sund kultur for hjerne og krop

-         Ved at tænke sundhed, kultur, idræt og fritid sammen skaber vi flere tilbud inden for forebyggelse og helbredelse, fx ved at vi får KOL-ramte borgere til at synge i Musikskolens KOL-kor og støtter udsatte børn med at spille håndbold i Lykkeligaen.

I Varde Kommune står vi sammen.

Vi skaber mulighed for aktiviteter og bosætning i hele kommunen

-         De to nye kombibiblioteker i Nr. Nebel og Agerbæk.

-         Vi støtter arbejdet med Ølgod Kulturhus

-         Vi støtter arbejdet med Varde Teater og Musikhus

Børn og unge skaber fremtiden

Den røde tråd i læring og uddannelse

-         Vi støtter børn og unges læring og uddannelse gennem kompagnonundervisning i musik, gennem Klassefighten og vores kulturelle rygsække.

Stærke lokalsamfund, hvor alle tager fat.

Det nære, det lokale, ejerskab og identitet

-         Vi laver de to kombibiblioteker i tæt samarbejde med de lokale borgere for at sikre engagement, ejerskab og lokal profil

-         Vi støtter foreningerne og det frivillige arbejde ved at hæve lokaletilskudsprocenten

 

Ifølge den godkendte procesplan skal udvalget deltage i en workshop, hvor der arbejdes med forslag til konkrete fokusområder. Workshoppen er planlagt til d. 23. oktober og deltagerkredsen er foruden udvalget forvaltningen, bibliotekslederen, lederen af Musik & Billedskolen og direktøren for Vardemuseerne.

 

På baggrund af forslagene til fokusområder kan det være, at udvalget skal i dialog med andre udvalg, der har foreslået lignende fokusområder for at fremme arbejdet på tværs af udvalgene. Det vil i givet fald ske i november eller december.

 

Ny FIK-politik med tilhørende fokusområder for 2019 godkendes i januar 2019 og sendes i høring hos SIV og de fire råd.


Forvaltningens vurdering

Den gældende folkeoplysningspolitik gør stadig fyldest, og forvaltningen anbefaler derfor, at ressourcerne koncentreres om at lave en ny FIK-politik med temaer, der konkretiseres i fokusområder/indsatser.

 

Forvaltningen foreslår, at udvalget vælger mindst tre og højst fem temaer for at give plads til både bredde og fokus i udvalgets arbejde resten af udvalgsperioden. Forvaltningen foreslår, at destinationen for udvalgets studietur vælges med udgangspunkt i temaerne.

 

Det ligger inden for SIV’s og de fire råds kompetencebeskrivelse, at de høres om den nye FIK-politik.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at eventuelle forslag til yderligere temaer drøftes,

at udvalget godkender 3 – 5 temaer til den nye FIK-politik, og

at udvalget deltager i en workshop med de foreslåede deltagere d. 23. oktober, hvor temaerne gøres konkrete ved en række fokusområder/indsatser.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-10-2018

Udvalget godkendte de 5 temaer, men ønsker at et bredere fokus på foreningsliv indarbejdes i temaerne og at outdoorturisme indarbejdes i det første tema.

 

 sagsnr18-2780_doknr40943-18_v1_fik-politik.pdf

Bilag

FIK-politik


149. Evaluering af Kulturmødet 2018

Evaluering af Kulturmødet 2018

Sagsfremstilling

Kulturmødet 2018 fandt sted i Nykøbing Mors den 23. -  25. august. Fem udvalgsmedlemmer deltog sammen med repræsentanter fra forvaltningen fra torsdag ved mødets åbning frem til fredag middag. Varde Kommune var repræsenteret i en paneldebat sammen med kulturministeren til kulturmødet.

 

Hovedtemaet for Kulturmødet 2018 var ’At bygge bro’ med undertemaer som f.eks. ’kunsten i samfundet’ og ’demokrati’.

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter udbyttet fra Kulturmødet i 2018 og fremtidig deltagelse på Kulturmødet.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-10-2018

Drøftet. I 2019 vil der være fokus på udvalgets studietur.

Emnet drøftes igen i efteråret 2019.

150. Danmark Redder Liv

Danmark Redder Liv

Sagsfremstilling

Varde Kommune er blevet kontaktet af Danmark Redder Liv med henblik på at indgå i et samarbejde om at rekruttere frivillige førstehjælpere.

 

Baggrunden for samarbejdet er, at ifølge Dansk Hjertestopregister får knap 4.000 mennesker hvert år hjertestop uden for sygehus. For at overleve et hjertestop uden mén er det yderst vigtigt, at der sættes ind med kvalificeret førstehjælp hurtigst muligt, idet chancen for overlevelse falder med 10% for hvert minut, der går. Hvis en person får hjertestop, og der ikke ydes livreddende førstehjælp, inden ambulancen når frem, overlever én ud af 30. Ydes der livreddende førstehjælp af lægmænd overlever én ud af 8.

Dansk Folkehjælp har derfor sammen med Region Syddanmark, Region Sjælland og FirstAED taget initiativ til projektet Danmark Redder Liv. Formålet med projektet er, at der ved hjertestop ydes kvalificeret førstehjælp gennem hurtigt udkald af frivillige førstehjælpere, der guides via udkaldssystem til hændelsesstedet og nærmeste hjertestarter.

Med projektet her er det målet:

 • at engagere flere borgere i at give livreddende førstehjælp, og
 • at øge andelen, der overlever hjertestop i eget hjem og brugen af de eksisterende hjertestartere.

 

Som førstehjælper i Danmark Redder Liv, skal man som minimum have Dansk Førstehjælpsråds 7 timers Medborgerførstehjælp, medmindre man opfylder nogle alternative kriterier, eks. hvis man er sygeplejerske eller sosu-medarbejder. Når man har bestået kurset, vil man automatisk blive godkendt som førstehjælper i Danmark Redder Liv. Man skal så blot udfylde en frivilligaftale, ligesom man vil blive anmodet om en børneattest, inden man kan blive endelig tilknyttet Danmark Redder Liv.

 

Varde Kommune er blevet kontaktet med henblik på at kunne støtte op omkring rekrutteringen samt sikre adgangen til hjertestartere. Der er tre fokuspunkter i projektet.

 

1. Frivillige førstehjælpere. Her kan vi som kommune bidrage ved at formidle kontakten til relevante frivillige foreninger, beboerforeninger, idrætsforeninger m.fl. Alle nogen, hvor der kunne være medlemmer/frivillige, der gerne vil bakke op og lade sig registrere som frivillig førstehjælper. Der vil blive afholdt et informationsmøde for interesserede.

 

2. Medarbejdere som førstehjælpere. Alle medarbejdere på sundheds- og ældreområdet skal have et 7 timers førstehjælpskursus, som maksimalt er to år gammelt, dvs. at de uden videre kan tilmelde sig som frivillig førstehjælper på www.redderliv.dk. Det er vigtigt at understrege, at selv om Varde Kommune deltager i projektet, så er det fortsat helt op til den enkelte medarbejder, om vedkommende vil tilmelde sig.

 

3. Tilgængelige hjertestartere. En opmærksomhed på om de offentlige hjertestartere er tilgængelige, og hvor vi placerer dem.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at flere frivillige hjertestartere vil kunne gøre en forskel. Særligt i yderkanten af Varde Kommune, hvor der kan være lang responstid, før en lægebil eller ambulance når frem.


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med projektet.


Høring

Ældrerådet til orientering.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, 

at Varde Kommune deltager i projektet, og at projektet forankres i Social- og Sundhedsafdelingen og gerne i et samarbejde med Kultur- og Fritidsafdelingen, og

at sagen fremsendes til orientering i Udvalget for Kultur og Fritid.


Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 20-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Ældrerådet den 27-09-2018

Taget til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-10-2018

Orienteringen blev taget til efterretningsagsnr14-6021_doknr138306-15_v1_beslutning om hjertestartere på plejecentre .docx

Bilag

Beslutning om hjertestartere på plejecentre


151. O Aktiviteter for oktober og november 2018

O Aktiviteter for oktober og november 2018

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har følgende aktiviteter i oktober og november måned 2018, som udvalget kan deltage i.

 

Navn på aktivitet

Sted

Tid

Vardes Kulturelle Rygsæk sæson 2018/19 starter

Varde Kommune

September 2018 – april 2019

Kulturdagene i Ølgod

Ølgod

September-december 

Ferieværksted i børnenes efterårsferie

Varde og Ølgod Bibliotek

15.-19. oktober

kl. 11-15 

VAKS – ferieaktiviteter

Varde Kommune

Uge 42

Publikumsåben danseforestilling med Uppercut ifm. Vardes Kulturelle Rygsæk

Varde Bibliotek

23. oktober

 kl. 17-17.30

Spil Dansk

Varde Kommune

Uge 44

Konflikthåndtering – arrangeret af Fællesrådet

Rådhuset

25. oktober

kl. 17-21

Halloweenarrangement

Varde Sommerland

31. oktober

kl. 18-20

Nissefestival

Varde Torv

24. November

kl. 10-14.30

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

 


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-10-2018

Taget til efterretning

152. Kommende sager

Kommende sager

Sagsfremstilling
 • Dialogmøde med SIV
 • Dialogmøde om partnerskabsaftale med Kulturdagene i Ølgod
 • Medlemstilskud 2019
 • Udvalgets studietur
 • Evaluering af Fritidspas

 


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-10-2018

Drøftet

153. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved formanden

 

Orientering ved forvaltningen

 

Gensidig orientering


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-10-2018

Drøftet