UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

24-09-2018 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-09-2018 16:00:00


PUNKTER

131. Godkendelse af dagsorden
132. Møde med Sportspark Blaavandshuk
133. Dialogmøde med 7-kanten
134. Status - Varde Sommerland 2018
135. Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Udvalget for Kultur og Fritid
136. Ansøgninger - Puljen for større kultur- og idrætsarrangementer
137. Uddybning af emner til dialogmøder med de fire råd
138. Fra Udviklingsstrategi til fokusområder - Udvalget for Kultur og Fritid
139. Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse i Byrådet 2018, Udvalget for Kultur og Fritid
140. Varde Teater- og Kulturhus
141. O Aktiviteter i september og oktober 2018
142. Kommende sager
143. Gensidig orientering131. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 24-09-2018

Godkendt

132. Møde med Sportspark Blaavandshuk

Møde med Sportspark Blaavandshuk

Sagsfremstilling

På mødet d. 29. august besluttede udvalget at udbetale driftsstøtten for 1. og 2. kvartal 2019 i forskud til Sportspark Blaavandshuk med øjeblikkelig virkning. Forvaltningen blev bedt om at holde et møde hvert kvartal med Sportspark Blaavandshuk, indtil deres likviditetsmæssige situation er genoprettet. Samtidig besluttede udvalget at indkalde bestyrelsen for Sportspark Blaavandshuk til et dialogmøde.

 

Fra bestyrelsen deltager formand Henrik Slot og kasserer Henrik Larsen samt direktør Peter Nielsen.

 

Mødet forventes at vare 45 minutter med start kl. 12:15.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at tiltagene med opfølgningsmøder og dialogmøde er gode værktøjer til at følge Sportspark Blaavandshuks genopretningsplan.

 

Forvaltningen foreslår, at dialogmødet har fokus på, hvordan Sportspark Blaavandshuk sikrer en robust organisation, så de både organisatorisk og økonomisk er rustet på fremtidige udfordringer og muligheder:

-         Planen baserer sig på, at Sportspark Blaavandshuk øger omsætningen og indtjeningen. Hvordan sikres dette?

-         En af årsagerne til 2017-underskuddet skyldes manglende salg. Hvilke planer har bestyrelsen for at sikre salgsorganisationen?


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven


Økonomi

Ingen


Høring

 

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at udvalget drøfter Sportspark Blaavandshuks genopretningsplan med bestyrelsen.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 24-09-2018

Drøftet

133. Dialogmøde med 7-kanten

Dialogmøde med 7-kanten

Sagsfremstilling

7-kanten har indgået en partnerskabsaftale med Varde Kommune. Partnerskabsaftalen er en treårig aftale og gælder for 2017-2019. 

 

En partnerskabsaftale har fokus på gensidig forpligtende, samarbejde, aftalte ydelser og udvikling af nye tiltag.

 

Partnerskabsaftalen skal derfor sikre et tættere samarbejde mellem Varde Kommune og 7-kanten. 7-kanten får mulighed for at udvikle sig yderligere og bidrage positivt til kulturen i Varde Kommune. Varde Kommune sikres samtidig det størst mulige udbytte af det årlige tilskud til 7-kanten og indgår i et samarbejde herom.

 

Partnerskabsaftalen forpligter 7-kanten til bl.a. at arbejde med teatervirke og indgå i samarbejdet om et Teater- og Kulturhus. Partnerskabsaftalen er godkendt for 2017-2019, men hvert år opdateres indsatserne for de kommende år og frem i dialog mellem 7-kanten, forvaltningen og udvalget.

 

Varde Kommune forpligtes til at yde et årligt tilskud og facilitere samarbejder mellem 7-kanten og kommunens institutioner. Varde Kommune yder i 2018 et årligt tilskud til 7-kanten på 438.090 kr. Tilskuddet er en del af budgettet i Kultur og Fritid.

 

Partnerskabsaftalen genforhandles efter tre år med årlig opfølgning.

 

I forbindelse med partnerskabsaftalen afholdes der hvert år et dialogmøde mellem 7-kanten og Udvalget for Kultur og Fritid.

 

På dialogmødet drøftes følgende:

-         Status på 2018 og opfølgning på indsatser for 2018

-         Drøftelse af indsatser for 2019

-         Udvikling af Teater- og Kulturhus.

 

Der er afsat 45 min. til dialogmødet og på mødet deltager Kent Stensgaard og Inge Vad Wodskou. Deltagerne er inviteret til kl. 13.15.

 

Efter dialogmødet samler forvaltningen og 7-kanten op på forslagene til indsatser for 2019 og frem. På udvalgsmøde i november eller december godkendes indsatserne. 


Forvaltningens vurdering

Partnerskabsaftalen bidrager til, at 7-kanten får det bedst mulige udgangspunkt for udvikling af egne tiltag. Derudover sikrer den 3-årige aftale kontinuitet.

 

Samarbejdet mellem Varde Kommune og 7-kanten har fungeret godt i 2018, og 7-kanten har bidraget med høj kvalitet og engagement i udviklingen af et Teater- og Kulturhus. Der har løbende været en god og konstruktiv dialog med 7-kanten.  

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget drøfter indsatser for 2019 i partnerskabsaftalen med 7-kanten.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 24-09-2018

Drøftetsagsnr15-1936_doknr148369-17_v1_partnerskabsaftale - version 2018.docx

Bilag

Partnerskabsaftale med 7-kanten - version 2018


134. Status - Varde Sommerland 2018

Status - Varde Sommerland 2018

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid orienteres årligt om status på arbejdet i Varde Sommerland.

Forlystelsesparken Varde Sommerland lukkede i 2002 og stod i mange år som et vildt og tilgroet område. Siden 2012 har stedet udviklet sig til et tilgængeligt og rekreativt naturområde, der daglig benyttes af borgere og gæster. Området omfatter shelters, bålhytte, toiletter, opholdsområder, landart samt bro og ophalerplads til kajakker og kanoer m.m.

 

Oprydningen og udviklingen af området er foregået i et tæt samarbejde mellem Varde Kommune og den frivillige forening Sommerlandslauget Varde. Samarbejdet er nedfældet i en aftale om, at Varde Kommune finansierer driftsudgifterne og anlæg af udvalgte tiltag indenfor en årlig ramme på 120.000 kr., hvor Sommerlandslauget i stort omfang er de udførende og begge parter deltager i udviklingen. Varde Kommune har ansat en seniorjobber, som plejer og holder området rent. Kultur og Fritid har siden 1. januar 2018 været bindeled til Sommerlandslauget og har haft ansvaret for Varde Sommerland.

 

De frivillige mødes på faste arbejdsdage og ekstra dage, når der er særligt behov. Sommerlandslauget har i stort omfang selv skaffet midler til de forskellige tiltag via fonde, sponsering, private og egne midler, lån af store maskiner og meget mere. Både bestyrelsen og medlemmerne er meget engageret og føler stor ejerskab for området. 

 

Der er lavet et visionsprojekt for udviklingen af Varde Sommerland, hvor der er blevet tildelt fondsmidler for 1.270.000 kr. Planen hedder ’Aktivitetsspots i Varde Sommerland’. Politik, Analyse og Digitalisering er ansvarlig for gennemførslen af projektet som planlægges igangsat i efteråret 2018.

 

Sommerlandslauget bidrager i høj grad også med udvikling af området. Af igangværende projekter kan nævnes fællesområde med lille scene, en teltslagningsplads med ekstra shelters, naturfitnessrute m.m. De har søgt og fået 200.000 kr. fra Isabellafonden til dele af de formål. Derudover arrangerer Sommerlandslauget sommerkoncerter, børneaktiviteter og har succes med en halloweenaften med op til 2.500 besøgende. Foreningen samarbejder bredt med eks. biblioteket, Ungerådet, 7-kanten m.fl.

 

Varde Sommerland er anerkendt af KL og Friluftsrådet for at være et visionært frivilligt-kommunalt projekt, som ofte bruges som eksamenscase.

 

Lone Dalgaard Mikkelsen fra Kultur og Fritid og Kristine Gregersen fra Politik, Analyse og Digitalisering deltager i behandling af punktet.


Forvaltningens vurdering

De frivillige tager stort ejerskab for udviklingen af området og er meget engagerede og opmærksomme på at der er plads til alle. Samarbejdet mellem kommune og forening er positivt og givende for begge parter og er med til at realisere et attraktivt bynært område, som kan benyttes af foreninger, skoler, private og andre.


Konsekvens i forhold til visionen

Sommerlandslauget er blevet et område, der understøtter naturoplevelser for alle, der nyder ophold i naturen.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at status på Varde Sommerland tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 24-09-2018

Taget til efterretningsagsnr12-13266_doknr133721-18_v1_aktivitetspots i varde sommerland.docx

Bilag

Aktivitetspots i Varde Sommerland


135. Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Udvalget for Kultur og Fritid

Ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsfremstilling

Det var hensigten, at der skulle udarbejdes en samlet budgetopfølgning for budgetåret 2018 tre gange i løbet af 2018 for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal. Men da budgetopfølgningen for 2. kvartal for fagudvalgene viste et samlet merforbrug på driftsudgifterne på 22,3 mio. kr. (i forhold til det korrigerede budget for 2018 eksklusive budgetoverførsler) besluttede Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29. august 2018, at der skulle gennemføres en ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. august 2018.

 

Merforbruget kunne primært henføres til, at fagudvalgene forventedes at forbruge af budgetoverførslerne fra 2017 til 2018. Hertil bemærkes, at de samlede serviceudgifter for Varde Kommune forventedes ved budgetopfølgningen for 2. kvartal 2018 at ligge ca. 19 mio. kr. over det budgetterede. Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, og Varde Kommune eksempelvis overskrider de budgetterede serviceudgifter med 20 mio. kr., kan det medføre en individuel sanktion på 12 mio. kr. til kommunen.

 

Materialet til budgetopfølgningen pr. 31. august vil blive gennemgået af Kultur- og Fritidschefen på mødet.


Forvaltningens vurdering

Det er afgørende, at Varde Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder servicerammen for at undgå sanktioner og dermed en reduktion af statens tilskud til kommunerne. KL oplyste i slutningen af august 2018, at kommunerne samlet set har indberettet, at kommunernes samlede serviceudgifter forventes at ligge 1,1 mia. kr. over servicerammen i 2018. KL’s prognose forventer dog, at kommunernes serviceudgifter vil ligge 0,5 mia. kr. under servicerammen. Da der er usikkerhed om, hvor kommunernes regnskab for 2018 ender, så er det afgørende, at områderne vurderer deres forbrug af budgetoverførsler i lyset af risikoen for en eventuel sanktion.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Økonomiregulativet


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning, og

at områderne holder igen med forbrug af deres budgetoverførsler.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 24-09-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr17-12884_doknr140111-18_v1_budgetopfølgning pr. 31.8.18.docx
sagsnr17-12884_doknr141130-18_v1_kultur og fritid - disponerede overførsler pr. 31.8.docx.docx
sagsnr17-12884_doknr141071-18_v1_anlæg 31.8.2018 - kultur og fritid - budgetopfølgning.xlsx

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31.8.18
Kultur og Fritid - disponerede overførsler pr. 31.8.DOCX
Anlæg 31.8.2018 - Kultur og Fritid - budgetopfølgning


136. Ansøgninger - Puljen for større kultur- og idrætsarrangementer

Ansøgninger - Puljen for større kultur- og idrætsarrangementer

Sagsfremstilling

Puljen for større kultur- og idrætsarrangementer har to ansøgningsfrister i løbet af året: 1. marts og 1. september. Alle ansøgninger behandles i udvalget.

 

Der er modtaget to ansøgninger pr. 1. september:

 

Arrangement

Ansøgt 2. ansøgningsrunde i 2018

Ravfestival

DM i 3D Bueskydning

18.000 kr.

10.000 kr. 

I alt

28.000 kr.

 

Varde Bueskyttelaug søger om støtte til afholdelse af DM i 3D Bueskydning i Ho den 29. september 2018. Bueskyttelauget har gode erfaringer med afholdelse af DM og de forventer at et sådan arrangement er med til at sætte fokus på sporten.

 

Vejers Venner og Vejers Strand Grundejerforening søger om støtte til at afholde Ravfestival i Vejers den 28.-30. september 2018. Ravfestivalen har været afholdt i 2015, 2016 og 2017 med forskellige arrangører. Festivalen har i gennemsnit haft ca. 6-8.000 besøgende.

 

Et arrangement kan maksimalt modtage tilskud i tre år jf. kriterierne for ’Puljen for større kultur- og idrætsarrangementer’. Der er dog mulighed for at opnå tilskud efter de tre år, hvis der er sket en udvikling af arrangementet eller der er lavet nye tiltag.


Forvaltningens vurdering

Begge ansøgninger opfylder kriterierne for puljen. Ravfestivalen har dog modtaget tilskud i tre år og er derfor ikke berettiget til yderligere tilskud, med mindre konceptet for festivalen er udviklet.

 

Forvaltningen vurderer ikke, at der til Ravfestivalen er udviklet nye tiltag eller projekter som opfylder kriterierne. Eneste nye tiltag er, at der i år er internationale udstillere med til festivalen. Derfor anbefaler forvaltningen, at der gives afslag på ansøgningen.

 

Varde Bueskyttelaug gør et stort arbejde for at udbrede kendskabet til bueskydning - særligt gennem tiltrækning af forskellige DM arrangementer til kommunen. Foreningen modtog tilskud fra kommunen til afholdelse af DM i Bueskydning for Ungdom. Forvaltningen anbefaler, at der bevilges et tilskud på 10.000 kr. til afholdelse af DM i 3D Bueskydning.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

’Puljen for større kultur- og idrætsarrangementer’ har en budgetramme i 2018 på 206.250 kr.

 

Restsaldo inkl. bevilgede underskudsgarantier pr. 3. september 2018 er -3.750 kr.

 

Ved bevilling af tilskud på 10.000 kr. til DM i 3D Bueskydning vil restsaldoen være på -13.357 kr. Der anbefales et afslag til ansøgningen på 18.000 kr. til Ravfestivalen.

 

Merforbruget på kontoen forsøges finansieret via overførsler i forbindelse med årsregnskabet. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, overføres merforbruget til puljen for 2019.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der bevilges 10.000 kr. til DM i 3D Bueskydning fra ’Puljen for større kultur- og idrætsarrangementer’, og

at der gives afslag på støtte til Ravfestival.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 24-09-2018

Anbefalingen blev ikke godkendt. Udvalget ønsker ikke at imødekomme nogen af ansøgningerne.sagsnr18-187_doknr2224-18_v1_oversigt over bevillingertilskud i 2018 - større kultur- og idrætsarrangementer.xlsx
sagsnr18-187_doknr132788-18_v1_dm i 3d bueskydning 2018 - ansøgning.pdf
sagsnr18-187_doknr132787-18_v1_dm i 3d bueskydning 2018 - program.pdf
sagsnr18-187_doknr133586-18_v1_ravfestival 2018 - program.pdf
sagsnr18-187_doknr131626-18_v1_ansøgning - ravfestival 2018.docx
sagsnr18-187_doknr132699-18_v1_budget for ravfestival 2018.docx
sagsnr16-12577_doknr168838-16_v1_puljen for større kultur- og idrætsarrangementer.docx
sagsnr16-12577_doknr11690-18_v1_kriterier for nye tiltag og projekter.docx

Bilag

Oversigt over bevillinger/tilskud i 2018 - større kultur- og idrætsarrangementer
DM i 3D Bueskydning 2018 - ansøgning
DM i 3D Bueskydning 2018 - program
Ravfestival 2018 - program
Ansøgning - Ravfestival 2018
Budget for Ravfestival 2018
Puljen for større kultur- og idrætsarrangementer
Kriterier for nye tiltag og projekter


137. Uddybning af emner til dialogmøder med de fire råd

Uddybning af emner til dialogmøder med de fire råd

Sagsfremstilling

På udvalgsmøde den 20. aug. 2018 behandlede udvalget emner til dialogmøder med de fire råd. Dialogmøderne ligger den 8. november fra kl. 17-20.30.

 

Udvalget valgte følgende emner til dialogmøderne og ønsker en uddybning af emnerne:

 

 • En udmøntningsplan for de tildelte midler i 2019 – herunder årlige aktiviteter for medlemmerne af rådene – arrangeret af rådene selv
 • Hvilke fokusområder har de enkelte råd i 2019
 • Hvordan kan man arbejde mere sammen – fokus på de enkelte idrætsgrene

 

Rådene er i høj grad selvkørende og forvaltningen deltager i begrænset omfang på bestyrelsesmøderne. Rådene har tidligere selv valgt hvilke emner og områder de ønsker at arbejde med, og det er meget forskelligt fra råd til råd.

 

Forvaltningen har ikke modtaget en udmøntningsplan for de tildelte midler i 2019 eller de fokusområder som rådene ønsker at arbejde med i 2019. Forvaltningen har i stedet lavet forslag til dagsorden med hver enkel råd med punkter som forvaltningen anser som væsentlige.

 

Det er vigtigt, at rådene fokuserer på konkrete tiltag, hvorpå de kan støtte op om foreningerne og deres behov. Det kan f.eks. være i form af temamøder, aktiviteter for foreninger mm.

 

Råd

Forslag til dagsordenspunkter

Idrætsrådet

-         Udmøntningsplan for midler for 2019
 

-         For at give foreningerne de bedste muligheder for at udvikle sig, hvilke områder/indsatser er så relevante at fokusere på? Og hvordan kan rådet understøtte de områder med f.eks. konkrete tiltag?

 

-         Fremtiden peger i retning af en øget befolkningsgruppe af 65+ i Varde Kommune. Hvordan kan foreningernes virke tilrettes til at rumme dette? Og kan Idrætsrådet understøtte dette gennem konkrete tiltag?

 

-         Hvordan kan der sættes fokus på outdooraktiviteter? Og hvordan ser I at Idrætsrådet kan bidrage? 

 

-         Der opleves i disse tider en udfordring vedr. generationsskifte og inddragelse af en yngre målgruppe i bestyrelserne. Hvordan kan rådet hjælpe foreningerne med at takle udfordringen?

Fællesrådet

-         Udmøntningsplan for midler for 2019

 

-         For at give foreningerne de bedste muligheder for at udvikle sig, hvilke områder/indsatser er så relevante at fokusere på? Og hvordan kan rådet understøtte de områder med f.eks. konkrete tiltag?

 

-         Hvordan kan der sættes fokus på friluftslivet? Og hvordan ser I at Fællesrådet kan bidrage? 

 

-         Der opleves i disse tider en udfordring vedr. generationsskifte og inddragelse af en yngre målgruppe i bestyrelserne. Hvordan kan rådet hjælpe foreningerne med at tackle udfordringen?

 

Kulturelt Råd

-         Udmøntningsplan for midler for 2019

 

-         For at give foreningerne og de frivillige de bedste muligheder for at udvikle sig, hvilke områder/indsatser er så relevante at fokusere på? Og hvordan kan rådet understøtte de områder med f.eks. konkrete tiltag?

 

-         Der er stor fokus på kulturturisme. Hvordan kan I være med til at skabe muligheder for foreningernes arbejde med kulturturisme? 

 

-         Der opleves i disse tider en udfordring vedr. generationsskifte og inddragelse af en yngre målgruppe i bestyrelserne. Hvordan kan rådet hjælpe foreningerne med at takle udfordringen?

 

Aftenskolerådet

-         Udmøntningsplan for midler for 2019

 

-         For at give aftenskolerne de bedste muligheder for at udvikle sig, hvilke områder/indsatser er så relevante at fokusere på? Og hvordan kan rådene understøtte de områder med f.eks. konkrete tiltag? 

 

-         I Varde Kommune er der udfordringer med kvalificeret arbejdskraft. Hvordan ser I mulighederne for aftenskolerne til at bidrage med kompetenceudvikling af arbejdsstyrken?

 


Forvaltningens vurdering

Der er afsat 40 min. til hver dialogmøde og rådene indsender også egne emner til dagsordenen. Det anbefales derfor, at udvalget vælger 1-3 emner til drøftelse på hvert dialogmøde. 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter emner til dialogmøderne.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 24-09-2018

Udvalget ønsker at drøfte udmøntningsplan og fokusområder for 2019 med rådene.sagsnr18-4051_doknr54753-18_v1_oversigt over foreningsnetværk.docx

Bilag

Oversigt over foreningsnetværk


138. Fra Udviklingsstrategi til fokusområder - Udvalget for Kultur og Fritid

Fra Udviklingsstrategi til fokusområder - Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede den 2. maj 2018, at der i de enkelte udvalg skal udarbejdes fokusområder på baggrund af Byrådsgrundlaget, Udviklingsstrategien og de i øvrigt gældende politikker. Der udarbejdes 3-5 fokusområder for hvert udvalg. Disse er gældende i en periode på 1-2 år.

 

Byrådsgrundlaget 2018-2021: ’Hel fyrtårnskommune gør sig lækker’ kan ses på kommunens hjemmeside.

 

Udkast til Udviklingsstrategi for byrådsperioden 2018-2021 indeholder 9 strategiske målsætninger, der udstikker retningen for Byrådets arbejde i perioden. De 9 strategiske målsætninger er på nuværende tidspunkt:

 • Børn og Unge skaber fremtiden
 • Danmarks bedste turistkommune
 • Sund kultur for hjerne og krop
 • Et værdigt og aktivt liv som ældre
 • Ombejlet arbejdsplads
 • Stærke lokalsamfund, hvor alle tager fat
 • I Varde Kommune står vi sammen
 • Varde Kommune og virksomhederne samarbejder om det gode erhvervsklima
 • Flere slår rødder i Varde Kommune

 

Udviklingsstrategien indeholder også kommunens fysiske planstrategi, og derfor sendes den i offentlig høring i 8 uger i oktober og behandles endeligt i marts 2019.

 

Der findes desuden en række visionspolitikker samt visionsstrategier, som kan have betydning for udarbejdelse af fokusområder på udvalgets område. Det gælder særligt:

 • Politik for Erhverv og Beskæftigelse
 • Politik for Bosætning
 • Aktiveringsstrategi
 • Erhvervsstrategi
 • Vækststrategi
 • Turismestrategi

 

Derudover er der andre politikker og strategier, som ikke direkte omhandler kultur- og fritidsområdet, men som kan have indirekte betydning. Det kan eksempelvis være politikker på social- og sundhedsområdet, plan- og teknikområdet samt børne- og ungeområdet. Alle gældende politikker og strategier kan ses på kommunens hjemmeside.

 

Fokusområderne:

-         skal angive en konkret og handlingsorienteret retning i en periode på 1-2 år.

-         skal være i overensstemmelse med Byrådsgrundlaget, Udviklingsstrategien og gældende politikker.

-         skal ikke nødvendigvis adressere alle 9 målsætninger i Udviklingsstrategien, men netop udgøre en prioritering.

-         kan udarbejdes af ét udvalg eller på tværs af flere udvalg.

-         udarbejdes i dialog mellem fagchefer, ledere og udvalg.

 

Procesplan for Udvalget for Kultur og Fritid: 

Oktober:

-         Udvalget afholder et indledende temamøde med relevante parter, hvor mulige fokusområder drøftes. 

November – December: 

-         Drøftelse af fokusområder på dialogmøder på tværs af udvalgene, hvis dette er relevant.

Januar:

-         Godkendelse af valgte fokusområder.

 

Forvaltningen foreslår, at ovenstående proces i forhold til at udarbejde forslag til fokusområder for Udvalget for Kultur og Fritid gennemføres. Relevante aktører vil blive inddraget, og fokusområderne godkendes endeligt politisk i januar 2019. Hvis der er fokusområder, som vurderes at gå på tværs af de politiske udvalg, vil dette skulle tænkes ind i processen i løbet af november og december.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at en del af fokusområderne går på tværs af de politiske udvalg. For at understøtte, at der arbejdes tværgående mellem fagområder og afdelinger i forvaltningen samt relevante institutioner for at indfri målsætningerne, kan der udarbejdes tværgående fokusområder. Dette gælder eksempelvis, hvis udvalget prioriterer temaer i Udviklingsstrategien, som på naturlig vis går på tværs af de forskellige udvalgs bestemmelsesområder. Dette kunne for Udvalget for Kultur og Fritid eksempelvis være ”Flere slår rødder i Varde Kommune”, ”Sund kultur for hjerne og krop” og ”Stærke lokalsamfund, hvor alle tager fat”.


Konsekvens i forhold til visionen

I Udviklingsstrategien er det præciseret, at visionen ’Vi i Naturen’ fortsat skal binde kommunen sammen og udgøre det fælles fundament for både kommunen som helhed og i de forskellige lokalsamfund. Dermed vil den også udgøre en del af fundamentet for udarbejdelse af de mere konkrete fokusområder.


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med at udarbejde fokusområderne. Udgifter til indfrielse af fokusområderne indgår i budgetprocessen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ovennævnte procesplan for udarbejdelse af forslag til fokusområder for udvalgets område godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 24-09-2018

Anbefalingen blev godkendt.

139. Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse i Byrådet 2018, Udvalget for Kultur og Fritid

Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse i Byrådet 2018, Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsfremstilling

Direktionen har tidligere besluttet, at der skal gennemføres en tilfredshedsundersøgelse blandt byrådspolitikerne i løbet af det første valgår. På den baggrund blev der ultimo juni 2018 gennemført en tilfredshedsundersøgelse i Byrådet.

 

Undersøgelsen indeholder spørgsmål til byrådsarbejdet og til udvalgsarbejdet. En særskilt rapport for Udvalget for Kultur og Fritid er vedhæftet som bilag.


Forvaltningens vurdering

Byrådsmedlemmerne udtrykker en høj tilfredshed med den service, de modtager fra forvaltningen både i forhold til byrådsmøderne og i forhold til udvalgsmøderne. Der er variationer på tværs af udvalgene, og derfor er det relevant at drøfte resultaterne i regi af de enkelte udvalg.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at undersøgelsens resultater drøftes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 24-09-2018

Drøftetsagsnr18-5410_doknr119961-18_v1_tilfredshedsundersøgelse kultur og fritid.docx

Bilag

Tilfredshedsundersøgelse Kultur og Fritid


140. Varde Teater- og Kulturhus

Varde Teater- og Kulturhus

Sagsfremstilling

På udvalgsmøde den 9. april blev det besluttet at lave et forprojekt til et nyt Teater- og Kulturhus for de 300.000 kr. byrådet afsatte ved budgetforliget i 2017. Forprojektet blev sendt i udbud hos lokale arkitektvirksomheder. Grønne og Jessen vandt udbuddet og afleverede forprojektet den 20. september 2018.

 

Grønne & Jessen har, med hjælp fra forvaltningen, afholdt to workshops i forbindelse med udviklingen af forprojektet. For at konkretisere processen og have fokus på et funktionelt hus, har deltagergruppen været afgrænset til repræsentanter fra forvaltningen og de primære brugere - 7-kanten, Smedeværkstedets arrangørgruppe og Musik- & Billedskolen. Undervejs har deltagerne drøftet visionsoplæg, organisering og fundraising.

 

Forprojektet blev præsenteret for gruppen på et møde den 20. september.

 

Udgangspunktet for forprojektet var en renovering og ombygning af Artillerimuseet og Smedeværkstedet til et nyt Teater- og Kulturhus. En gennemgang af Artillerimuseet og Smedeværkstedet viste blandt andet, at de eksisterende lokaler i Smedeværkstedet er funktionelle som de er, og kun har behov for en mindre renovering og opgradering. Der er imidlertid brug for en større renovering og ombygning af Artillerimuseet for bl.a. at nå de eksisterende energikrav og ønsket om et vist antal øvelokaler, systue, opbevaring til kostumer samt en sal til 400 siddende gæster.

 

Workshoppen med brugerne viste også et særligt ønske om et fælles indgangsparti og backstage, så de to bygninger sammentænkes. Udfordringen er et ønske om flere m2 end der findes i de to eksisterende bygninger.

 

Det indsendte forprojektet er en renovering, ombygning og nybygning af de eksisterende bygninger. Smedeværkstedet renoveres og den store hal ved Artillerimuseet ombygges. Det er økonomisk mest fordelagtigt, at den mindre del af Artillerimuseet rives ned og opbygges på ny i forhold til behov for energirenovering og ønsket om flere m2. Der bygges et fælles indgangsparti, der samler de to bygninger. 

 

Forprojektet har en byggesum på 31.409.500 kr. Det vurderes samtidig, at der i renoveringen kan spares 2-2,5 mio. kr. ved brug af frivillig arbejdskraft til f.eks. malerarbejde.

Ud over byggesummen kommer der anslået 4.200.000 kr. til inventar og udstyr, 3.500.000 kr.  til uforudsete udgifter og 4.085.000 kr. til omkostninger.

 

Alle beløb er ekskl. moms.

 

Det samlede forprojekt er vedlagt.

Forprojektet i høj opløsning kan ses her: https://www.dropbox.com/s/b8sc95b3ti279p2/Mappe_Teater_og_Kulturhus_FINAL_20_09_2018_HIGH.pdf?dl=0

 

Næste skridt er fundraising og afklaring af organiseringen af Teater- og Klturhuset. I forlængelse af dette nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra brugergruppen og forvaltningen. Forvaltningens rolle er at bistå brugerne med sparring til fundraising, juridisk og faglig hjælp til organisering og orientering til udvalget. Det er brugerne selv som har ejerskab til huset og som står for fundraisingen.


Forvaltningens vurdering

Det er vigtigt for hele processen, at brugerne tager ejerskabet for projektet og er drivkraften i at skabe og realisere Varde Teater- og Kulturhus. Forprojektet er lavet i tæt samarbejde med brugerne af huset og de vurderer, at forprojektet indfrier deres ønsker og krav til et spændende og funktionelt teater- og kulturhus inden for en fast budgetramme.

 

Forvaltningen vurderer, at forprojektet er klar til at indgå i en fundraisingstrategi og anbefaler, at udvalget godkender forprojektet, så arbejdsgruppen kan begynde deres arbejde med at rejse fondsmidler.

 

Som en del af fundraisingstrategien arbejdes der på et visionsoplæg for Teater- og Kulturhuset samt et oplæg til organisering og ejerforhold. Begge dele vil blive forelagt udvalget.

Forvaltningen vurderer desuden, at projektet fremover skal bruge arbejdstitlen Varde Teater- og Musikhus, for at differentiere projektet fra Ølgod Kulturhus i fundraisingfasen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

I budgetforliget for 2019-2022 blev der afsat 15 mio. kr. til Teater- og Kulturhuset, fordelt på 5 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i 2022. Der blev yderligere afsat afledt drift på 572.000 kr. årligt fra 2023.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forprojektet godkendes,

at arbejdsgruppen arbejder videre med en fundraisingstrategi, og

at forvaltningen arbejder videre med oplæg til organisering og ejerforhold af huset til politisk godkendelse.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 24-09-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr17-8467_doknr143587-18_v1_forprojekt - varde teater- og kulturhus - grønne & jessen.pdf

Bilag

Forprojekt - Varde Teater- og Kulturhus


141. O Aktiviteter i september og oktober 2018

O Aktiviteter i september og oktober 2018

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har følgende aktiviteter i september og oktober måned 2018, som udvalget kan deltage i.

 

Navn på aktivitet

Sted

Tid

Vardes Kulturelle Rygsæk sæson 2018/19 starter

Varde Kommune

September 2018 – april 2019

Kulturdagene i Ølgod

Ølgod

September-december 

Indvielse af ny overnatningsplads til biblioteksbussen ved Helle Hallen

Helle Hallen

26. september

Åbning af Museum Frellos nye udstilling

Museum Frello

 1. oktober

Ferieværksted i børnenes efterårsferie

Varde og Ølgod Bibliotek

15.-19. oktober

kl. 11-15 

VAKS – ferieaktiviteter

Varde Kommune

Uge 42

Publikumsåben danseforestilling med Uppercut ifm. Vardes Kulturelle Rygsæk

Varde Bibliotek

23. oktober

kl. 17-17.30

Spil Dansk

Varde Kommune

Uge 44

Halloweenarrangement

Varde Sommerland

31. oktober.

kl. 18-20

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

 


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 24-09-2018

Taget til efterretning

142. Kommende sager

Kommende sager

Sagsfremstilling
 • Dialogmøde med Janusbygningen (oktober)
 • Dialogmøde med SIV
 • Medlemstilskud 2019
 • Udvalgets politiske fokusområder
 • Udvalgets studietur
 • Evaluering af Fritidspas

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 24-09-2018

Drøftet

143. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved formanden

 • Møde i Kunstudvalget
 • Styregruppemøde Vadehavets Formidlerforum
 • Styregruppemøde Ølgod Kulturhus

 

 

Orientering ved forvaltningen

 • Kommentar fra Fritid og Samfund – bortforpagtning af idrætshallers og klubhuses cafeteriadrift
 • Dialogmøde med SIV
 • Janusbygningen - Skilte med servicevejvisning

 

Gensidig orientering


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 24-09-2018

Drøftetsagsnr15-14814_doknr132869-18_v1_vs kommentar - om bortforpagtning af foreningers caféer - fritid & samfund - tvungen bortforpagtnin.pdf
sagsnr18-10317_doknr140948-18_v1_skiltning til janusbygningen.docx
sagsnr18-10317_doknr140683-18_v1_brev varde kommune (002).pdf.pdf
sagsnr18-10317_doknr140680-18_v1_udkast til varsling om nedtagning af servicevejvisning til janus bygningen.pdf.pdf
sagsnr18-10317_doknr140672-18_v1_janusbygningens mail til vejdirektoratet.msg

Bilag

VS: Kommentar - om bortforpagtning af foreningers caféer - Fritid & Samfund - Tvungen bortforpagtning af cafeteriadrift - Kommentar Fritid&Samfund 22 08 18.pdf
Skiltning til Janusbygningen
Brev Varde Kommune (002).pdf
Udkast til varsling om nedtagning af servicevejvisning til Janus Bygningen.pdf
Janusbygningens mail til Vejdirektoratet