UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

29-08-2018 07:30:00

SLUTTIDSPUNKT

29-08-2018 08:00:00


PUNKTER

129. Godkendelse af dagsorden
130. Udbetaling af forskud til Sportspark Blaavandshuk129. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018

Godkendt

130. Udbetaling af forskud til Sportspark Blaavandshuk

Udbetaling af forskud til Sportspark Blaavandshuk

Sagsfremstilling

Sportspark Blaavandshuk har henvendt sig for at få lov til at hæve trækningsretten på deres kassekredit. Det skal Varde Kommune give tilladelse til pga. et pantsætningsforbud.

 

Helt konkret ønsker Sportspark Blaavandshuk at hæve trækningsretten på deres kassekredit fra 1,8 mio. kr. til 2,5 mio. kr. Årsagen skyldes, at Sportspark Blaavandshuk kom ud af 2017 med et underskud på 1,6 mio. kr., hvoraf de 1,1 mio. kr. skyldes afskrivninger på ejendommen. Driftsresultatet viste et underskud på 81.787 kr. Resten af underskuddet skyldes renteudgifter.

 

Sportspark Blaavandshuk skriver i deres årsberetning, at underskuddet primært kan henføres til to ting: dels manglende salgsindsats grundet langtidssygdom, dels store engangsudgifter på energisiden i forbindelse med deres energirenovering. Derudover oplyser Sportspark Blaavandshuk, at fejlagtig håndtering af moms medførte en utilsigtet tilbagebetaling af moms på ca. 1 mio. kr.

 

Ovenstående betyder, at Sportspark Blaavandshuk har akutte likviditetsproblemer.

 

Forvaltningen har på baggrund af både årsregnskabet og henvendelsen fra Sportspark Blaavandshuk holdt et møde med Sportspark Blaavandshuk, hvor deres genopretningsplan blev gennemgået. De kalkulerer med et overskud på 0,6 mio. kr. i 2018 og 1,2 mio. kr. i 2019.

 

Sportspark Blaavandshuk følger sin genopretningsplan minutiøst, og opfølgningen per 30. juni 2018 viser en resultatafvigelse på -19.000 kr. ud af en omsætning på 5,4 mio. kr. Samtidig viser foreløbige opgørelser over forbruget af el, vand og varme som følge af de store energirenoveringer i 2017, at de forudsatte besparelser realiseres.

 

Sportspark Blaavandshuk vurderer selv, at deres likviditetsbehov vil være på 2,5 mio. kr. i 3. kvartal 2018, 1,8 mio. kr. i 4. kvartal 2018 og 1,7 mio. kr. ved udgangen af 2019. Der er tale om skønnet likviditetsbehov ultimo kvartalerne, og Sportspark Blaavandshuk oplyser, at likviditetsbehovet i løbet af kvartalet vil være højere end ved udgangen af kvartalet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Sportspark Blaavandshuk er godt i gang med en økonomisk genopretning som vil give positive drifts- og årsresultater.

 

Forvaltningen vurderer, at Sportspark Blaavandshuk har akut behov for adgang til flere likvider. Forvaltningen foreslår, at dette klares ved at udbetale driftsstøtten til Sportspark Blaavandshuk for 1. kvartal og 2. kvartal 2019 øjeblikkeligt. Det drejer sig om ca. 716.000 kr. i alt. Grunden til denne løsning er, at man fortsætter Sportspark Blaavandshuks positive udvikling med at nedskrive kassekreditten.

 

Forvaltningen foreslår, at der holdes et møde med Sportspark Blaavandshuk hvert kvartal for at overvåge genopretningsplanen, og dette vil blive forelagt udvalget til orientering.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Sportspark Blaavandshuk øjeblikkeligt får udbetalt deres tilskud for 1. kvartal og 2. kvartal 2019.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at udvalget ønsker at følge Sportspark Blaavandshuks udvikling tæt ved forelæggelse af kvartalsvise opfølgninger, indtil den likviditetsmæssige situation er genoprettet.

 

Derudover ønsker udvalget, at bestyrelsen indkaldes til et dialogmøde med udvalget.sagsnr18-3489_doknr66831-18_v1_årsregnskab 2017 - sportspark blaavandshuk.pdf
sagsnr18-3489_doknr128946-18_v1_økonomiske oversigter til sag om likviditet 2018.pdf
sagsnr18-3489_doknr128206-18_v1_likviditetsproblemer spb 2018.msg
sagsnr18-3489_doknr124433-18_v1_opfølgningsmøde vedr. regnskab 2017.docx

Bilag

Årsregnskab 2017 - SportsPark Blaavandshuk
Økonomiske oversigter til sag om likviditet 2018
Likviditetsproblemer SPB 2018
Opfølgningsmøde vedr. regnskab 2017