UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

20-08-2018 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

20-08-2018 16:00:00


PUNKTER

110. Godkendelse af dagsorden
111. Godkendelse af Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018
112. O Status på udviklingsprojektet på Varde Fritidscenter
113. Udvikling og renovering af Varde Fritidscenter
114. Teater- og Kulturhus i Varde - Anlægsønske
115. Ansøgning - Varde Muay Thai Boxing
116. Takster for friskolers brug af kommunale haller
117. Budgetopfølgning pr. 30.6.2018 - Udvalget for Kultur og Fritid
118. Tilførsel af midler til Fritidspas og Puljen til andre kulturelle arrangementer
119. Ansøgning - Ansager Børnemusikfestival
120. Høringssvar - Kriterier for nye puljer
121. Emner til dialogmøderne med de 4 råd
122. Evaluering af udlejning af KunstLab
123. Orientering om samarbejde mellem folkeskoler og musikskoler
124. Orientering om Kulturbørnehaver
125. O Foreningernes trivsel i Varde Kommune
126. O Aktiviteter for august og september 2018
127. Kommende sager
128. Gensidig orientering110. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-08-2018

Til dagsordenens punkt 113 ’Udvikling og renovering af Varde Fritidscenter’ foreligger et nyt bilag. Ansøgningen fra IFV (dok. nr. 98311/18) erstattes med ny ansøgning (dok. nr. 123181/18).

 

I øvrigt godkendt.

111. Godkendelse af Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018

Godkendelse af Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidssamvirke i Varde Kommune (IFV) og Varde Kommune indgik med virkning fra 1. januar 2013 en driftsaftale som løber frem til år 2033 med mulighed for forlængelse. Ifølge pkt. 14 i driftsaftalen er IFV forpligtet til at overdrage sine forpligtelser og rettigheder i den nuværende aftale til en erhvervsdrivende fond godkendt af Varde Kommune.

 

IFV har stiftet en erhvervsdrivende fond med navnet Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018 (herefter Fonden). Fonden har sendt vedtægter, stiftelsesdokument og vurderingsberetning til godkendelse.

 

IFV har bedt Focus Advokater om at redegøre for eventuelle statsstøttelige og kommunalretlige problemer i forbindelse med ændringen i den selskabsretlige konstruktion. Konklusionen er, at der ikke er nogen kommunalretlige eller støtteretlige problemer med at overdrage driftsaftalen til Fonden, jf. pkt. 14. Fonden kan og skal forpagte Varde Fritidscenter og øvrige idrætsanlæg i IFV’s sted. Driftsaftalen sikrer, at tilskuddene ikke kan tilgå kommercielle aktiviteter.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har sammenholdt vedtægter, stiftelsesdokument og vurderingsberetning for Fonden med driftsaftalen mellem IFV og Varde Kommune. Der er ikke fundet punkter i vedtægterne, stiftelsesdokumentet eller vurderingsberetningen, som er i strid med pkt. 14 i driftsaftalen, hvis Fonden bliver godkendt som erhvervsdrivende.

 

På baggrund af udtalelsen fra Focus Advokater vurderer forvaltningen, at kontrakten lovligt kan overgå til Fonden.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018 godkendes, og at

driftsaftalen mellem IFV og Varde Kommune af 1. januar 2013 overdrages fra IFV til Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-08-2018

Anbefalingen blev godkendt


Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr18-7572_doknr103562-18_v1_vedtægter.pdf
sagsnr18-7572_doknr103559-18_v1_stiftelsesdokument.pdf
sagsnr18-7572_doknr103568-18_v1_revisor vurdering.pdf
sagsnr12-12548_doknr49075-13_v1_aftale om drift og udvikling af varde fritidscenter samt øvrige kommunale idrætsfaciliteter mellem .pdf

Bilag

Vedtægter
Stiftelsesdokument
Revisor vurdering
Aftale om drift og udvikling af Varde Fritidscenter samt øvrige kommunale idrætsfaciliteter mellem "Den selvejende institution Idræts og Fritidssamvirke i Varde Kommune" og Varde Kommune af november 2012 uden


112. O Status på udviklingsprojektet på Varde Fritidscenter

O Status på udviklingsprojektet på Varde Fritidscenter

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidssamvirke i Varde Kommune (IFV) vandt i 2012 et udbud vedrørende drift og udvikling af Varde Fritidscenter (VFC) samt øvrige kommunale idrætsfaciliteter. En driftsaftale trådte i kraft 1. januar 2013 og varer i 20 år med mulighed for forlængelse. Driftsaftalens pkt. 14 forpligter IFV til at overdrage driftsaftalen til en erhvervsdrivende fond.

 

IFV fik ved budgetforlig 2015 tildelt 500.000 kr. til at udarbejde en masterplan for VFC. Formålet var at få belyst, hvad der skal til for at udvikle VFC til et idrætsfyrtårn for hele Sydvestjylland. Udvalget for Kultur og Fritid behandlede 7. oktober 2015 et udviklingsforslag for VFC. Udvalget besluttede blandt andet, at forvaltningen skulle arbejde videre med projektet, særligt med henblik på afklaring af Økonomi- og Indenrigsministeriets godkendelse i forhold til krav til deponering. Ligeledes skulle det afklares, om der er tale om statsstøtte, som kræver anmeldelse til EU-kommissionen.

 

Den 2. februar 2016 besluttede Byrådet, at der skulle findes en løsning, der sikrede den nødvendige udvikling af VFC til gavn for alle borgere i Varde Kommune. Den anslåede til- og ombygningspris på projektet beløb sig til 90 mio. kr.

 

Varde Kommune afventede en vejledende udtalelse fra Ankestyrelsen (Statsforvaltningen) vedrørende vederlagsfri overdragelse af VFC til den selvejende institution IFV. I efteråret 2017 stod det klart, at VFC ikke opnåede Statsforvaltningens godkendelse.

 

I forbindelse med Byrådets godkendelse af det videre arbejde med udbygningen af VFC 2. februar 2016, godkendte Byrådet samtidig en række principper/hensigter for alle haller, herunder bl.a. renoveringspuljen på 15 mio. kr. i 2016-2019. Renoveringspuljen er efterfølgende blevet fremrykket til 2016-2017.

 

På samme møde godkendte Byrådet, at VFC udgik af renoveringspuljen, hvis udviklingsprojektet blev godkendt. Da projektet ikke opnåede ministeriets godkendelse, indgår VFC igen i renoveringspuljen.

 

I forbindelse med budgetaftalen for 2018-2021 noterede forligspartierne følgende:

Forligspartierne er opmærksomme på, at der gennem Byrådets beslutning i februar 2016 er givet Varde Idræts- og Fritidscenter en forventning om, at kommunen indgår i en modernisering af centret. Forligspartierne var dengang ikke enige om vilkårene herfor, men man anerkender Byrådets beslutning, hvorfor der gøres opmærksom på dette i denne budgetaftale. Forligspartierne noterer herved, at siden denne beslutning er de afsatte midler til vedligehold af idrætshaller brugt på alle andre haller end Varde Idræts- og Fritidscenter.

 

De i alt 15 mio. kr. til hallerne er afsat til renoveringsopgaver i de øvrige haller.

 

Nærværende orientering er sendt til Byrådet i forbindelse med temamødet den 16. august 2018.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretningsagsnr12-12548_doknr49075-13_v1_aftale om drift og udvikling af varde fritidscenter samt øvrige kommunale idrætsfaciliteter mellem .pdf

Bilag

Aftale om drift og udvikling af Varde Fritidscenter samt øvrige kommunale idrætsfaciliteter mellem "Den selvejende institution Idræts og Fritidssamvirke i Varde Kommune" og Varde Kommune af november 2012 uden


113. Udvikling og renovering af Varde Fritidscenter

Udvikling og renovering af Varde Fritidscenter

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidssamvirke i Varde Kommune (IFV) har indsendt en ansøgning om udvikling og renovering af Varde Fritidscenter. Ansøgningen bygger på en model, hvor Varde Kommune bibeholder ejerskabet af bygningerne og den nuværende forpagtningskontrakt (herefter kontrakt) fortsætter. IFV foreslår en renovering af bl.a. omklædningsfaciliteter og bowlingfaciliteter samt udvidelse af svømmehal og cafeområde. Projektbeskrivelsen er vedlagt.

 

IFV vil være bygherre på projektet. Projektet ser ud som følger:

 

Projekt

Beløb

Rådgiver-honorar (11%)

Beløb ialt

Dansesal og loungeområde

1,8 mio.

0,2 mio.

2,0 mio.

Renovering af omklædningsfaciliteter og nyt depotrum

6,3 mio.

0,7 mio.

7,0 mio.

Nyt køkken og kantine

12,3 mio.

1,3 mio.

13,6 mio.

Renovering af bowlingbaner og spinning

2,5 mio.

0,3 mio.

2,8 mio.

Udvidelse af svømmehal og foyer samt nyt vindfang

5,0 mio.

0,5 mio.

5,5 mio.

Udvidelse af P-område

2,1 mio.

0,2 mio.

2,3 mio.

Fysioterapi

2,4 mio.

0,3 mio.

2,7 mio.

Sportel

9,8 mio.

1,1 mio.

10,9 mio.

I alt

42,2 mio.

4,6 mio.

46,8 mio.

Beløbene er opgivet ekskl. moms. Se vedlagte projektbeskrivelse og overslag for yderligere specificering.

 

Optager IFV lån til renovering af aktiviteter i kommunal interesse forudsætter det deponering. IFV blev stillet en deponering svarende til 15 mio. i udsigt, da sagen tidligere blev behandlet på byrådsmødet den 2. februar 2016.

 

IFV og Varde Kommune indgik med virkning fra 1. januar 2013 en kontrakt som løber i 20 år med mulighed for forlængelse af 2 gange maks. 5 år. Ifølge kontraktens pkt. 13.2 og 13.3 overtager Varde Kommune nyanskaffede driftsmidler samt nybygninger ved kontraktens ophør. De nærmere principper for overtagelsen, herunder værdiansættelse og betaling, aftales i forbindelse med godkendelsen af nyanskaffelserne og nybygningerne.

Kontrakten vil fortsætte, men IFV vil dog ændre den selskabsretlige konstruktion. IFV stifter en erhvervsdrivende fond (herefter Fonden), som kontrakten overdrages til. Fonden stifter et A/S, der skal opføre og drive sportellet.

 

Focus Advokater har på vegne af IFV udarbejdet en redegørelse for om modellen sammenholdt med kontrakten og eventuelle kommercielle aktiviteter i et A/S skulle udgøre et problem set i forhold til statsstøttereglerne samt kommunalfuldmagtsreglerne. Konklusionen fra Focus Advokaterne er, at modellen ikke er i strid med hverken statsstøttereglerne eller kommunalfuldmagtsreglerne.

 

Det betyder at, der med den nye model både kan drives kommercielle og idrætslige aktiviteter. Tilskud fra Varde Kommune skal fortsat anvendes til de formål som er opført i kontrakten. Dette sikres ved kontraktens videreførelse samt årlige gennemgange af Fondens årsregnskaber. I tilfælde af, at Fondens regnskab ikke opnår Varde Kommunes godkendelse, kan driftstilskuddene bortfalde.

 

Ifølge kontrakten skal Varde Kommune samtidig med godkendelsen af nybyggeriet fastsætte, hvilke regnskabsmæssige principper der skal anvendes.


Forvaltningens vurdering

Varde Kommune kan ikke understøtte opførelse af sportel og øvrige kommercielle aktiviteter. Det betyder, at der ikke kan stilles garanti for lån, ydes tilskud eller lignende. Det er forvaltningens vurdering, at nogle af de planlagte aktiviteter har kommercielle formål. Dette gør sig gældende for spinning, udendørs badeområde samt lokaler til fysioterapi. De kommercielle aktiviteter er opgjort til 17,3 mio. kr. (ekskl. moms og inkl. rådgiverhonorar).

 

På baggrund af udtalelsen fra Focus Advokater vurderer forvaltningen, at modellen kan gennemføres lovligt og herunder, at kontrakten kan overgå til Fonden.

 

Forvaltningens vurdering vil herfra udelukkende være gældende for aktiviteterne i kommunal interesse.

Ifølge kontraktens pkt. 7.6 og 8.2 skal Varde Kommune godkende anskaffelsen af større driftsmidler og nybygninger, som efterfølgende kan overføres til Varde Kommune.

Forvaltningen vurderer, at den foreslåede renovering ser fornuftig ud og vil gavne borgere i Varde Kommune. Projektet har ligeledes et udviklingsperspektiv med bl.a. renoveringen af børnebassin, større køkken- og kantineområde, som kan benyttes af de kommende elever på Frelloskolen, mere moderne bowlingudstyr samt dansesal.

 

Renoveringspuljen er fuldt ud udnyttet til renovering i de øvrige idrætshaller.

IFV varetager drift og udvikling af både Varde Fritidscenter og en række andre idrætsanlæg, herunder Lykkesgårdshallen. Det er forvaltningens vurdering, at de overskydende midler fra anlægsbevillingen til Lykkesgårdshallen, som blev tilført kassebeholdningen (i alt 6 mio.), kan frigives til renoveringen af Varde Fritidscenter. Ydermere skal der frigives 2 mio. fra kassebeholdningen. Af de 8 mio. skønnes 0,5 mio. at kunne finansieres af energilån.

 

Lånene, som Varde Kommune stiller garanti for, skal optages med løbende afdrag og med en maksimal løbetid på 25 år. Lån, som Varde Kommune ikke stiller garanti for, skal ligeledes optages med løbende afdrag. Regnskaber for IFV i perioden 2013-2017 viser årsresultater på mellem 900.000 kr. og 1.600.000 kr. Derfor vurderer forvaltningen, at IFV har evner til at tilbagebetale de lån, som de måtte optage i forbindelse med projektet.

 

Overtagelse af de renoverede bygninger samt nybygninger i kommunal interesse vil, jf. kontraktens pkt. 13.2 og 13.3, i givet fald ske til den gældende restgæld.

 

Fondens regnskabsaflæggelse skal til enhver tid følge regnskabspraksissen for idrætshaller i Varde Kommune. Herunder en opdeling mellem idrætslige og kommercielle aktiviteter mv.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Bekendtgørelse 2013-12-17 nr. 1580 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) art 107 og gruppefritagelsesforordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014.

Varde Kommunes Budgetprocedure for budget 2019 – 2022


Økonomi

IFV’s indsendte finansieringsforslag kan ikke efterkommes, da kommercielle aktiviteter ikke kan støttes og skal i udbud. Disse er opgjort til 17,3 mio. kr. og der resterer således 29,5 mio. kr., som skal finansieres. Finansieringen kan tilrettelægges som følger:

 

Kommunal investering i alt inkl. rådgivningssalær og ekskl. moms

29,5 mio.

Kommunalt tilskud

8,0 mio.

-         heraf energilån

0,5 mio.

Egenbetaling IFV (overskud fra tidligere år)

5,0 mio.

Rest til lånefinansiering fx hos KommuneKredit med kommunegaranti

16,5 mio.

Kommunal deponering

-16,5 mio.

 

Fonden får formentlig ikke fuld refusion for sine udgifter til moms. Derfor påhviler der IFV en yderligere finansiering på 0,8 mio. kr. Deponeringsbeløbet skal finansieres af kommunens kassebeholdning. Hvis energidelen ændres vil det påvirke Varde Kommunes deponeringsforpligtigelse.

 

Energilån og kommunegaranteret lån skal optages i KommuneKredit og tilbagebetales over maksimalt 25 år og med løbende afdrag.

 

Der er i udviklingsprojektet ikke afsat midler til renovering af svømmehallen (udover renovering af børnebassin), idrætshallerne eller til opførelsen af en ny hal.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgningen og den kommunale medfinansiering heraf fremsendes til behandling på budgetseminaret i september 2018.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-08-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr12-12548_doknr49075-13_v1_aftale om drift og udvikling af varde fritidscenter samt øvrige kommunale idrætsfaciliteter mellem .pdf
sagsnr18-5463_doknr98313-18_v1_3198_varde_idrætscenter_samlet overslag_2018.05.17 rev.xlsx
sagsnr18-5463_doknr98314-18_v1_endelig budget til præsentation varde byråd.xlsx
sagsnr18-5463_doknr115857-18_v1_varde fritidscenter 2018.xlsx
sagsnr18-5463_doknr118162-18_v1_forslag til budget 2019-2022 - anlægsønske varde fritidscenter.docx
sagsnr18-5463_doknr123181-18_v1_revideret ansøgning om udvidelse samt renovering af varde fritidscenter - revideret ansøgning om udv.pdf

Bilag

Aftale om drift og udvikling af Varde Fritidscenter samt øvrige kommunale idrætsfaciliteter mellem "Den selvejende institution Idræts og Fritidssamvirke i Varde Kommune" og Varde Kommune af november 2012 uden
3198_Varde_Idrætscenter_Samlet overslag_2018.05.17 REV
Endelig budget til præsentation Varde Byråd
Varde Fritidscenter 2018
Forslag til budget 2019-2022 - Anlægsønske Varde Fritidscenter.DOCX
Revideret ansøgning om udvidelse samt renovering af Varde Fritidscenter - Revideret ansøgning om udvidelse samt renovering af Varde Fritidscenter


114. Teater- og Kulturhus i Varde - Anlægsønske

Teater- og Kulturhus i Varde - Anlægsønske

Sagsfremstilling

I 2015 blev der på budgetseminar bevilget 500.000 kr. til en arkitektkonkurrence til et teater- og kulturhus i nye bygninger på KulturSpinderiet. Konkurrencen blev vundet af Bjarke Ingels Group (BIG) og deres færdige forprojekt blev overdraget i foråret 2017. Det viste sig dog, at der ikke var grundlag for at finde ekstern finansiering til projektet i nye bygninger.

 

På budgetseminar i 2017 blev der yderligere bevilget 300.000 kr. til videreudvikling af Teater- og Kulturhuset.

 

På møde i Udvalgt for Kultur og Fritid den 9. april blev de 300.000 kr. afsat til et forprojekt som tager udgangspunkt i etablering af teater- og kulturhuset i Artillerimuseet og Smedeværkstedet.  Arkitektfirmaet Grønne & Jessen vandt udbuddet og deres forprojekt afleveres i uge 38 2018.

 

Som en del af forprojektet har forvaltningen undersøgt mulighederne for at udnytte dele af lånerammen ved områdefornyelsen i Varde som finansiering til et teater- og kulturhus i Artillerimuseet og Smedeværkstedet hos Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen. Styrelsen gav afslag på ansøgningen/forespørgslen. Det betyder, at anlægsmidlerne i stedet skal finansieres gennem fondsmidler og en kommunal medfinansiering.

 

7-kantens nuværende lejekontrakt på Eventyrgården ophører den 31. december 2020. Teater- og Kulturhuset opererer derfor med en stram tidsplan.

 

Tidsplanen er således:

 • 1.1.2019 – Udbud af byggeprogram 
 • 1.9.2019 – Artillerimuseet er ryddet
 • 1.9.2019 – Byggestart
 • 1.9.2020 – Overdragelse af bygninger til 7-kanten og Smedeværkstedet - Indflytning
 • 1.1.2021 – Teater- og Kulturhuset åbner

 

7-kanten har indsendt en ansøgning om tilsagn til kommunal medfinansiering til ombygning af Artillerimuseet på i alt 15 mio. kr., fordelt på 7,5 mio. kr. i 2019 og 7,5 mio. kr. i 2020. Tilsagnet fra kommunen giver mulighed for, at brugerne af Teater- og Kulturhuset, særligt 7-kanten, kan søge eksterne fonde om den resterende finansiering af byggeriet. Varde Kommune bistår i fundraisingsprocessen.

 

Man er nu kommet så langt i projektfasen, at man anslår, at det samlede projekt vil koste ca. 30 mio. kr.


Forvaltningens vurdering

7-kanten er et af Varde Kommunes fyrtårne og med et nyt hus kan de, sammen med de øvrige kulturinstitutioner, løfte teater- og kulturhuset til et markant fyrtårn både i og uden for kommunen. 7-kantens position som Danmarks største amatørteaterforening vil give teater- og kulturhuset et nationalt perspektiv, hvor kommunen kan løftes som en drivkraft og videnscenter for amatørteatre i Danmark.

 

Et nyt teater- og kulturhus vil hæve niveauet for teater og musik i kommunen og få stor betydning for udbuddet af kunstneriske muligheder som kan forstærke det kulturelle samarbejde både lokalt og tværfagligt. Det første store samarbejde bliver mellem 7-kanten og Musik & Billedskolen om etablering af en musicaltalentskoleskole. En Musicaltalentskole på det niveau findes ikke andre steder i landet og vil derfor tiltrække unge der har ambitioner om at søge ind på Musicalakademiet i Fredericia.

 

Teater- og Kulturhuset bliver yderligere et samlingspunkt for tværfaglige kulturprojekter og en social ’institution’ hvor ca. 30 frivillige vil få deres daglige gang i huset.

 

Teatermiljøet i kommunen vil få glæde og gavn af huset, da faciliteterne bliver optimale til at skabe et miljø, hvor foreningerne kan dele erfaringer. Samtidig kan de nye rammer være samlende i forhold til at styrke den rytmiske musik i kommunen, i et samarbejde mellem Smedeværkstedet, Open Air, Ungehuset og Musik & Billedskolen. 

 

Med opgraderingen af faciliteterne, vil der skabes bedre udnyttelse og sammenhæng af den samlede lokalekapacitet på KulturSpinderiet og projektet giver Varde Kommune en sal, der kan tiltrække andre typer af koncerter og arrangementer, end de der pt. kan afholdes i Smedeværkstedet.

 

Det afsatte anlægsbudget for 2019 er fuldt ud disponeret. Nye ønsker til anlægsbudgettet for 2019 skal derfor være finansieret ved at udskyde eller fravælge allerede besluttede anlægsprojekter.

 

Forvaltningen foreslår, at ønsket fremsendes til videre behandling på budgetseminaret i september 2018.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes Budgetprocedure for budget 2019 - 2022


Økonomi

Ejendomscentret har udarbejdet et overslag over den afledte drift for teater- og kulturhuset. Driftsbudgettet er udregnet ud fra normtal uden projektmateriale, da forprojektet ikke er afleveret endnu. Det betyder, at der er en del usikkerhed forbundet med overslaget.

 

De beregnede driftsudgifter er på 872.100 kr. Det inkluderer udgifter til el, vand, varme, rengøring og vedligehold. Afhængig af organisationsformen kan udgifterne til rengøring varetages af en deltidspedel eller af foreningerne selv.

 

Driftsbudgettet er uden udgifter til aktiviteter og forestillinger.

 

Af de midler, som gives pt. til 7-kanten og Smedeværkstedet skønnes det, at ca. 300.000 kr. anvendes på bygningsdrift, hvilket kan være med til at medfinansiere driftsudgifterne på det nye teater- og kulturhus. Beløbet afhænger af organisationsform og evt. driftsopgaver varetaget af foreningerne. Derfor er beløbet et skønsmæssigt overslag.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget fremsender budgetforslaget til behandling på budgetseminaret i september.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-08-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr17-8467_doknr105375-18_v1_forslag til budget 2019-2022 - anlægsønske teater- og kulturhus.docx
sagsnr17-8467_doknr115969-18_v1_ansøgning til teater- og kulturhus - fra 7-kanten.pdf
sagsnr17-8467_doknr116399-18_v1_overslag på drifts- og vedligehold på varde teater- og kulturhus - endeligt.pdf

Bilag

Forslag til budget 2019-2022 - Anlægsønske Teater- og Kulturhus
Ansøgning til teater- og kulturhus - fra 7-kanten
Overslag på drifts- og vedligehold på Varde teater- og kulturhus


115. Ansøgning - Varde Muay Thai Boxing

Ansøgning - Varde Muay Thai Boxing

Sagsfremstilling

Varde Muay Thai har den 15. juni 2018 søgt om tilskud på 35.600 kr. til indkøb af en Muay Thai Boksering. Foreningen har eksisteret i ca. 2 år og har i dag 102 medlemmer. De holder til i lejede klub- og træningslokaler på Enghavevej i Varde.

 

Foreningen er den eneste af sin slags i Varde-området og tiltrækker derfor medlemmer fra et stort opland. Foreningen har meget fokus på integration, og de har en del medlemmer med anden etnisk baggrund.

 

Foreningens aktiviteter består af motionsboksning for både børn og voksne, og som et nyt tiltag, er de startet op med træning for kampboksere. Pt. har de 3 - 4 kampboksere, og dette tal forventes at stige lidt. For at understøtte udviklingen af kampbokserne kræver det, at de kan træne i en boksering, så træningsmiljøet ligner det, de møder, når de er i kamp.

 

Foreningen har indhentet priser på bokseringe både i indland og udland. Foreningen søger om tilskud til indkøb af den boksering, som de vurderer vil fungere for dem, og som ligger i den billige ende.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at en boksering kan falde ind under kriterierne for Foreningernes Udviklingspulje som særligt udstyr. Deltagelse i kampe er et nyt udviklingstiltag i foreningen som vil udvikle foreningens aktiviteter, hvilket er et af kriterierne for den søgte pulje.

 

Thai boksning kan ikke sammenlignes med almindelig boksning, og bokseringene er vidt forskellige. Derfor kan foreningen ikke umiddelbart bruge en boksering fra en almindelig bokseklub.

 

Der kan ifølge kriterierne for Foreningernes Udviklingspulje maksimalt udbetales 50.000 kr. til et projekt.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes gældende tilskudsregler for området - Kriterier for Foreningernes Udviklingspulje

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der er afsat 159.400 kr. i Foreningernes Udviklingspulje.

Der er til dato bevilget tilskud på 92.872,88 kr. Det giver en restpulje på 66.527 kr.

Hvis Varde Muay Thai bevilges et tilskud på 36.500 kr. resterer der 30.027 kr. i puljen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der bevilges et tilskud på 35.600 kr. til Varde Muay Thai til indkøb af en Muay Thai boksering fra Foreningernes udviklingspulje.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-08-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-8117_doknr110863-18_v1_beskrivelse af foreningen og fremtid.docx
sagsnr18-8117_doknr110864-18_v1_ansøgning om tilskud til indkøb af thai boksering.doc
sagsnr17-12762_doknr31749-18_v1_foreningernes udviklingspulje.docx

Bilag

Beskrivelse af foreningen og fremtid
Ansøgning om tilskud til indkøb af thai boksering
Foreningernes udviklingspulje


116. Takster for friskolers brug af kommunale haller

Takster for friskolers brug af kommunale haller

Sagsfremstilling

Forvaltningen har afholdt møde med Billum Friskole for at drøfte den leje, de skal betale for at benytte Billum Hallen til deres idrætsundervisning. Friskolen har svært ved at finde økonomi til halleje til både idrætsundervisningen og nu også fremadrettet til børnehavens aktiviteter. Den 1. august 2018 overtager skolen nemlig børnehaven i Billum, og de er også interesseret i at benytte hallen til børnehavens aktiviteter.

 

Forvaltningen har ikke kunnet finde fortilfælde for hvad friskoler har skullet betale for at leje kommunale eller selvejende haller i Varde Kommune. Derfor lægges der nu op til, at udvalget drøfter og beslutter en takst for friskolernes leje af kommunale haller.

 

Skolerne betaler pt. 483 kr. i leje pr. time i kommunale og selvejende haller. Foreningerne betaler det samme, men får 75% af beløbet refunderet via lokaletilskuddet. Det giver en lejeudgift for foreningerne på 120,75 kr. pr. time. Uanset hvilken takst der fastsættes, tilfalder den Kultur og Fritid som en gebyrindtægt.

 

Billum Friskole har ikke selv en gymnastiksal, hvor de kan afvikle deres idrætsundervisning, og de benytter derfor Billum Hallen til deres lovpligtige idrætsundervisning – specielt i vinterhalvåret. Billumhallen er en nøglehal uden fast halinspektør. Det er lige nu kun friskolen, der benytter hallen i formiddagstimerne. I dag betaler de en leje på 483 kr. pr. time for at bruge hallen som de benytter 2 x 1,5 time om ugen fra uge 43 til 51 og igen fra uge 1 til 14. Det giver en udgift til leje på ca. 30.000 kr. om året.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at taksten for friskolers leje af kommunale haller bør ligestilles med den takst som betales af kommunens øvrige skoler – pt. 483 kr. pr. time. Satsen reguleres i forhold til stigning af taksten for max. timepriser i forbindelse med lokaletilskud til haller.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes regler for tilskud til lokaleleje


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at taksten for friskolers leje af kommunale haller ligestilles med den takst som kommunens øvrige skoler betaler - pt. 483 kr. pr. time.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-08-2018

Anbefalingen blev godkendt

117. Budgetopfølgning pr. 30.6.2018 - Udvalget for Kultur og Fritid

Budgetopfølgning pr. 30.6.2018 - Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsfremstilling

Der fremsendes budgetopfølgning til politisk godkendelse tre gange årligt, pr. ultimo marts, ultimo juni samt ultimo september. Derudover sker der en løbende opfølgning i en tæt dialog mellem fagforvaltningerne og økonomikonsulenterne.

 

Resultatet for budgetopfølgningen for første halvår 2018 for Kultur og Fritid udviser et skønnet merforbrug på 0,4 mio. kr. på indeværende års budget eksklusiv overførsler.

 

Fagområde

 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

Kultur og Fritid

Forventet merforbrug

1,3 mio. kr.

0,4 mio. kr.

 

 

Område

Korrigeret budget ekskl. overfør-sler 2018

Overfør-sel fra 2017 til 2018

Forventet regnskabs- resultat 2018

Forventet afvigelse (minus = mindre forbrug)

 

(ekskl. overførsler)  

(inkl. overførsler)

Biblioteker

 

23,1

0,8

23,9

0,8

0

Idrætsfaciliteter for børn og unge

15,9

0,0

 

15,8

-0,1

-0,1

 

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

18,8

 

0,2

18,8

0

-0,2

Kulturel virksomhed

 

17,9

1,1

17,2

-0,7

-1,8

Ejendomme og øvrige fritidsfaciliteter

2,3

0,4

2,7

0,4

0

I alt

 

78

2,5

78,4

0,4

-2,1

Mio. kr.

 

Resultatet på 0,4 mio. kr. i merforbrug skal ses i forhold til indeværende års budget og kan dækkes indenfor de 2,5 mio. kr. der er overført fra regnskabsåret 2017. Forbedringen i det skønnede årsresultat skyldes primært, at årets forventede merforbrug på lokaletilskudskontoen på 0,9 mio. kr., er finansieret indenfor eksisterende budget i indeværende år.

 

Biblioteker

På biblioteksområdet forventes det stadig, at indeværende års budget anvendes fuldt ud, samt at overførte midler fra 2017 på i alt 0,8 mio. kr. også bruges i indeværende regnskabsår. Størsteparten af forbrug af overførsler bruges til at dække indregnede besparelser, hvor driftstilpasning først slår fuldt igennem fra udgangen af 2018.

 

Idrætsfaciliteter for børn og unge

Der vil været et mindreforbrug på området samlet set i størrelsesordenen 0,1 mio. kr. bestående af flere afvigelser i både positiv og negativ retning.

 

Merforbrug vedrører primært halområdet, hvor forskellige forhold over årene på enkelte anlæg har betydet forskel mellem de afsatte budgetter og tilskud jfr. harmoniseringsprincipper/indgåede kontrakter. Samtidig forventes der overskud på 0,4 kr. vedrørende pulje afsat til at imødegå eventuelt momstab ved ændring i selvejende institutioners momsregistrering.

 

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Efter genopretning af lokaletilskudsbudgettet, der blev tilført midler på udvalgets juni møde, skønnes et samlet mindreforbrug på det korrigerede budget inklusiv overførsler på 0,2 mio. kr. Der forventes en række mindre afvigelser i begge retninger, hvor den primære vedrører pulje afsat til foreningsløse. Puljen har vist sig svær at få udmøntet, men ansøgninger kommer løbende.

Lokaletilskudsområdet skønnes på nuværende tidspunkt at kunne holdes indenfor det tilpassede budget og følges fortsat tæt.

 

Kulturel virksomhed

Ud over driftstilskuddene til Vardemuseerne indeholder området en bred vifte af tilskud og tilbud, herunder tilskud til diverse kunst- og kulturelle formål samt Musik & Billedskolen. Der forventes et netto mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i det afsatte budget for hele området under et. Mindreforbruget er 1,8 mio. kr. inklusiv overførslerne fra 2017.

 

Af de 1,8 mio. kr. ved vi allerede nu, at ca. 1,1 mio. kr. først bliver brugt i 2019. Derfor overføres de til næste regnskabsår. Se bilag for nærmere beskrivelse af overførslerne.

 

Derudover regner man med et samlet mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. Beløbet fordeler sig med 0,3 mio. kr. afsat til øgede huslejeudgifter på Tirpitz som ikke skal anvendes og ca. 0,4 mio. kr. (et forsigtigt skøn) fra KulturSpinderiet som fra lavere driftsudgifter end forventet, og at der lige nu ikke er ansat en Kulturspinder.

 

Ejendomme og øvrige fritidsfaciliteter

Der forventes en merudgift på 0,4 mio. kr. fra beløb overført fra 2017, herunder aktivitetsområde i Varde Sommerland, pulje til udendørsanlæg samt ejendomsudgifter.

 

Anlæg

Der er i alt afsat 13,6 mio. kr. i anlægsbudget i 2018, hvoraf 11 mio. kr. er overført fra 2017.

 

Der er igangværende projekter på områdefornyelse ved KulturSpinderiet, renovering af Lykkesgårdshallen samt halrenoveringsplan.

 

Rådighedsbeløb afsat til udvidelse af Janusbygningen afventer afklaring og det er usikkert om projektet når igangsættelse i indeværende år.

 

Derudover er der fra 2018 afsat 2 x 0,3 mio. kr. til afdækning af henholdsvis Kulturhuset i Ølgod og teater- og kulturhus i Varde.


Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at der stadig er usikkerheder og at der i løbet af året, vil komme yderligere korrektioner til skønnene.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ


Økonomi

Det vurderes, at gennemgangen giver et retvisende billede ud fra forhold kendt på opfølgningstidspunktet. På nuværende tidspunkt forventes det, at der overføres ca. 1 mio. kr. indenfor rammen jf. gældende praksis.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-08-2018

Taget til efterretningsagsnr17-12884_doknr111999-18_v1_anlæg pr. 30.06.2018 - kultur og fritid - budgetopfølgning.xlsx
sagsnr17-12884_doknr113413-18_v1_kultur og fritid - forventede overførsler pr. 30.6.docx

Bilag

Anlæg pr. 30.06.2018 - Kultur og Fritid - Budgetopfølgning
Kultur og Fritid - forventede overførsler pr. 30.6


118. Tilførsel af midler til Fritidspas og Puljen til andre kulturelle arrangementer

Tilførsel af midler til Fritidspas og Puljen til andre kulturelle arrangementer

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen per 30. juni 2018 viser, at der skønnes et mindreforbrug på Kulturel virksomhed på 700.000 kr. i 2018 ud over de 1,1 mio. kr. som opspares og overføres til bestemte formål i 2019.

 

Det drejer sig om 300.000 kr. til Vardemuseernes øgede lokaleleje ved ibrugtagningen af Tirpitz i 2017 og 400.000 kr. som følge af mindre driftsudgifter på Kulturspinderiet og ophør af Kulturspinderens ansættelse per 30. juni 2018.

 

Det er endnu uafklaret, om Vardemuseerne får anvendt de 300.000 kr.

 

Kultur og Fritid overtog Fritidspas per 1. april med en forenkling af ansøgningsprocessen og med mulighed for at få støtte til op til 4.000 kr. Søgningen til Fritidspas har været så stor, at puljen på 100.000 kr. er brugt op, og der er derfor midlertidigt lukket for bevilling af Fritidspas.

 

Puljen til andre kulturelle arrangementer har et restbeløb på 16.691 kr. til tredje og sidste ansøgningsrunde i 2018.


Forvaltningens vurdering

Da det er uafklaret, om Vardemuseerne får anvendt de 300.000 kr., vurderer forvaltningen, at midlerne ikke skal overføres til andre formål.

 

Forvaltningen foreslår, at en del af de resterende midler tilføres hhv. Fritidspaspuljen og Puljen til andre kulturelle arrangementer som noget ekstraordinært i 2018. Det vil betyde, at der kan åbnes for ansøgninger til Fritidspas igen i 2018 og at nye ansøgninger til 3. ansøgningsrunde i kulturpuljen vil kunne imødekommes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der tilføres Fritidspaspuljen 100.000 kr. og Puljen til andre kulturelle arrangementer 100.000 kr. De 2 x 100.000 kr. tages fra Kulturspinderkontoen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Fritidspaspuljen og Puljen til andre kulturelle arrangementer tilføres 100.000 kr. hver i 2018 finansieret af Kulturspinderkontoen.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-08-2018

Anbefalingen blev godkendt

119. Ansøgning - Ansager Børnemusikfestival

Ansøgning - Ansager Børnemusikfestival

Sagsfremstilling

Ansager Byudvikling søger om et tilskud på 40.000 kr. fra ’Puljen for andre kulturelle arrangementer’ til afholdelse af Ansager Børnemusikfestival.

 

Musikfestivalen for børn og unge er en del af udviklingsplanen for Ansager, og skal nu afholdes for første gang i samarbejde med Ansager Skole og Skovlund Friskole samt daginstitutioner og dagpleje.

 

Festivalen finder sted den 14. - 15. september 2018 og vil bestå af professionelle musikere som bl.a. Mek Pek, Chapper og Katrine Bille og band.

 

Der er ansøgningsfrist den 1. oktober for 3. ansøgningsrunde til ’Puljen for andre kulturelle arrangementer’. Vestjyllandsudstillingen og HATS forventes også at søge denne runde. Som en del af nedtrapningsmodellen er der samlet øremærket 26.666 kr. til de to arrangementer.

 

Foreninger som tidligere har modtaget tilskud fik i januar 2018 tilsendt et brev vedrørende de nye ansøgningsfrister. Ansøgningsfristerne er yderligere nævnt i kriterierne for puljerne.


Forvaltningens vurdering

Ansager Børnemusikfestival er et spændende nyt tiltag som ligger fint i forlængelse af udviklingsplanen for Ansager. Arrangementet rammer en bred målgruppe af børn og unge, og samarbejdet med skolerne og dagtilbud i området sikrer en stærk lokal forankring.

Forvaltningen vurderer, at der i dette tilfælde kan ses bort fra den overskredne ansøgningsfrist da den nye puljestruktur stadig er i indkøringsfasen, og at der bevilges et tilskud på 40.000 kr. til arrangementet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

’Puljen for andre kulturelle arrangementer’ har en budgetramme i 2018 på 233.370 kr. med moms.

 

Restsaldo inkl. bevilgede underskudsgarantier pr. 31. juli 2018 er 43.357 kr.

 

Ved bevilling af tilskud på 40.000 kr. til Ansager Børnemusikfestival vil restsaldoen være på 3.357 kr.

 

Der er yderligere øremærket samlet 26.666 kr. til Vestjyllandsudstillingen og HATS jf. nedtrapningsmodellen. Puljen får således et underskud på 23.309 kr. Tilføres der midler til puljen jf. anden sag på udvalgets dagsorden, vil der restere 76.691 kr. i puljen til sidste ansøgningsrunde pr. 1. okt. 2018.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der ses bort fra ansøgningsfristen og bevilges et tilskud på 40.000 kr. til Ansager Børnemusikfestival fra ’Puljen for andre kulturelle arrangementer’.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-08-2018

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget bemærker, at der fremadrettet er fokus på at overholde ansøgningsfristen i puljen.sagsnr16-12577_doknr168810-16_v1_puljen for andre kulturelle arrangementer.docx
sagsnr18-157_doknr115945-18_v1_ansøgning - ansager børnemusikfestival side 1.jpeg
sagsnr18-157_doknr115946-18_v1_ansøgning - ansager børnemusikfestival side 2.jpeg
sagsnr18-157_doknr115947-18_v1_ansøgning - ansager børnemusikfestival side 3.jpeg
sagsnr18-157_doknr115949-18_v1_ansager børnemusikfestival - foreløbig program.jpeg
sagsnr18-157_doknr18163-18_v1_oversigt over tilskudgaranti for puljen andre kulturelle arrangementer 2018.xlsx

Bilag

Puljen for andre kulturelle arrangementer
Ansøgning - Ansager Børnemusikfestival side 1
Ansøgning - Ansager Børnemusikfestival side 2
Ansøgning - Ansager Børnemusikfestival side 3
Ansager Børnemusikfestival - Foreløbig program
Oversigt over tilskud/garanti for puljen andre kulturelle arrangementer 2018


120. Høringssvar - Kriterier for nye puljer

Høringssvar - Kriterier for nye puljer

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte 9. april 2018 forslag til kriterier for den nye puljestruktur gældende fra 1. januar 2019. Med strukturen lægges en række puljer sammen, så antallet af puljer reduceres fra ti til seks. Forslaget blev sendt i høring hos Varde Idrætsråd, Kulturelt Råd og Fællesrådet 16. april med frist 1. juni.

 

De tre puljer, som er sendt i høring er ’Puljen for kultur- og større idrætsarrangementer’, ’Børne- og ungeaktivitetspuljen’ og ’Foreningernes initiativ- og udviklingspulje’.

 

Der er modtaget høringssvar fra Idrætsrådet og Kulturelt Råd. Fællesrådet har ikke afgivet høringssvar.

 

Kulturelt Råd:

Kulturelt Råd tager udgangspunkt i tidligere indsendt høringssvar vedr. en afskaffelse af nedtrapningsmodellen. Dog velkommer Kulturelt Råd muligheden for partnerskabsaftaler.

 

Kulturelt Råd anbefaler, at budgettet til ’Puljen for kultur- og større idrætsaktiviteter’ tilrettes, så der fremover vil være budgetmæssig dækning for det aktuelle forbrug i puljen.

 

Rådet fremhæver det store arbejde de frivillige gør i kommunen, og at der skal værnes om det.

 

Varde Idrætsråd:

Varde Idrætsråd skriver i høringssvaret, at puljerne er uoverskuelige og ikke brugervenlige.

Idrætsrådet mener, at ’Puljen for kultur- og større idrætsarrangementer’ bør ændre navn til ’Puljen for større kultur- og idrætsarrangementer’ for at indikere en ens tilgang til både idræt og kultur.

 

Idrætsrådet mener, at når der ikke gives tilskud til forplejning, kan det give anledning til at foreningerne skjuler udgifter til forplejning i regnskabet.

 

Varde Idrætsråd vurderer med udgangspunkt i idrætsforeninger, at det er urealistisk, at deltagere og arrangører i ’Børne- og ungeaktivitetspuljen’ skal være under 25 år.


Forvaltningens vurdering

Hensigten med den nye puljestruktur har været at gøre puljerne mere overskuelige og at sikre et fortsat fokus på at understøtte udvikling frem for drift. For at sikre kontinuitet tager kriterierne for de nye puljer udgangspunkt i kriterierne fra de gamle puljer.

 

Kulturelt Råd anbefaler, at budgettet for ’Puljen for kultur- og større idrætsarrangementer’ tilrettes det reelle forbrug. Forvaltningen vurderer, at der med nedtrapningsmodellen frigives flere midler til at støtte nye aktiviteter, hvilket især vil slå igennem fra 2019 og frem.

 

Med henblik på partnerskabsaftaler har udvalget drøftet mulighederne på udvalgsmøde den 11. juni og ønsker at invitere Kulturdagene i Ølgod til en dialog om partnerskabsaftale.

 

’Puljen for kultur- og større idrætsarrangementer’ er navngivet som den er, fordi den dækker både store og små kulturarrangementer, men kun større idrætsarrangementer der rækker ud over kommunegrænsen og brander kommunen.

 

Mindre idrætsarrangementer støttes ofte gennem medlemstilskud, lokaletilskud og faciliteter.

Det er anderledes for kulturarrangementer, som ofte arrangeres af foreninger der ikke er berettigede til f.eks. medlemstilskud og lokaletilskud. Kulturarrangementer har desuden – uanset størrelse - ofte ekstra omkostninger til f.eks. honorar til kunstnere, leje af scene, lokaler og udstyr.

 

I den pågældende pulje er det desuden ikke hensigten, at udgifterne til forplejning skal skjules i regnskabet, som Idrætsrådet mener. Der gives ikke tilskud til forplejning fordi tilskuddet primært skal dække selve aktiviteten – herunder f.eks. udgifter til halleje og honorarer.

 

’Børne- og unge aktivitetspuljen’ er målrettet aktiviteter for, til og af børn og unge under 25 år, men det er ikke ensbetydende med, at personer over 25 ikke kan være en del af arrangementerne så længe hovedparten udgøres af personer under 25 år.

Erfaringerne viser, at ungepuljen udmøntes hvert år. 

 

Høringssvarene har ikke givet anledning til en tilretning af forslagene til nye kriterier for de sammenlagte puljer. Forvaltningen anbefaler derfor, at de nye kriterier for puljerne godkendes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Folkeoplysningsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de nye kriterier for de sammenlagte puljer godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-08-2018

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning,

at ordlyden ’arrangører og deltagere skal være under 25 år’ ændres til ’deltagere skal være under 25 år’ i kriterierne for Børn- og ungeaktivitetspuljen, og

at i ’Foreningernes initiativ og udviklingspulje’ medregnes mad som udgangspunkt ikke.sagsnr18-746_doknr81992-18_v1_idrætsrådet - høringssvar.docx
sagsnr18-746_doknr67453-18_v1_kulturelt råd - høringssvar 1.pdf
sagsnr18-746_doknr67455-18_v1_kulturelt råd - høringssvar 2.pdf
sagsnr18-746_doknr38260-18_v1_kriterier til puljen for kultur- og større idrætsarrangementer.docx
sagsnr18-746_doknr38212-18_v1_foreningernes initiativ og udviklingspulje.docx
sagsnr18-746_doknr37688-18_v1_børn- og ungeaktivitetspuljen.docx

Bilag

Idrætsrådet - høringssvar
Kulturelt Råd - høringssvar del 1
Kulturelt Råd - høringssvar del 2
Puljen for kultur- og større idrætsarrangementer
Foreningernes initiativ- og udviklingspulje
Børn- og ungeaktivitetspuljen


121. Emner til dialogmøderne med de 4 råd

Emner til dialogmøderne med de 4 råd

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid afholder 2 årlige dialogmøder med de 4 råd for foreningslivet. Der er tradition for, at udvalget drøfter emner, som de gerne vil bringe op til disse møder. Emnerne kan rette sig specifikt mod det enkelte råd, eller være generelle emner som udvalget ønsker at drøfte med alle rådene. Det kunne f.eks. være:
 

 • Udvalgets politiske fokusområder
 • Budget 2019 – 2022
 • Foreningsundersøgelsen (Fælles- og Idrætsrådet)
 • Administrative byrder i forbindelse med arrangementer (Fælles- og Idrætsrådet)
 • Ny tilskudspraksis (Aftenskolerådet)
 • Status på appen ”Kulturen i Varde” (Kulturelt Råd)

 

Rådene indsender også selv punkter som de ønsker at drøfte med udvalget. Næste dialogmøde er den 8. november fra kl. 17 – 20.30. Der er afsat 40 minutter til hvert af dialogmøderne. Punkterne fra rådene eftersendes inden dialogmødet.

 

Rådene er: Kulturelt Råd, Fællesrådet, Aftenskolerådet og Idrætsrådet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter emner til dialogmøderne med rådene.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-08-2018

Udvalget ønsker at drøfte følgende emner med rådene:

 

 

 • En udmøntningsplan for de tildelte midler i 2019 – herunder årlige aktiviteter for medlemmerne af rådene – arrangeret af rådene selv
 • Hvordan kan man arbejde mere sammen – fokus på de enkelte idrætsgrene
 • Hvilke fokusområder har de enkelte råd i 2019

 

Udvalget beder forvaltningen lave et uddybende oplæg på de nævnte punkter til næste udvalgsmøde i september.

122. Evaluering af udlejning af KunstLab

Evaluering af udlejning af KunstLab

Sagsfremstilling

KunstLab blev indviet i juni 2016 og danner ramme for kunstnerisk udfoldelse – både undervisningsmæssigt og på foreningsplan.

 

Huset rummer en værkstedsdel og et udstillingsrum. Værkstedet benyttes i hverdagene af grupper fra Foreningen KunstLab, LOF, AOF, samt Musik & Billedskolen. Hver måned udstiller en ny kunstner rekrutteret blandt lokale kunstnere, efterskoler eller Musik & Billedskolen i udstillingsrummet.

 

I juni måned 2017 besluttede Udvalget for Kultur og fritid, at overskudskapacitet i værkstedsdelen kunne udlejes til kommercielle kurser og workshops til en markedspris på 350 kr. pr. dag, og at ordningen skulle evalueres efter et år.

 

KunstLab har i indeværende år været udlejet i 15 dage – placeret på fredag/lørdag, hvor der ikke er anden værkstedsaktivitet i huset.

 

I forsøgsperioden har Musik & Billedskolen ikke modtaget indsigelser i forhold til konkurrenceforvridning.


Forvaltningens vurdering

En af intentionerne i etableringen af KunstLab har været, at kunstnere skal kunne benytte huset til workshops mod en passende betaling. Forvaltningen vurderer, at med udlejning på 15 dage er intentionen lykkedes.

 

Kunstkurser og workshops bidrager til aktiviteten i området og udbreder kendskabet til KulturSpinderiets muligheder.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at ordningen med udlejning af KunstLab til relevante kunstkurser og workshops gøres permanent.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-08-2018

Anbefalingen blev godkendt

Med baggrund i den prisudvikling der ses generelt i samfundet, sættes prisen for at leje KunstLab op til 500 kr. pr. dag fra 1. januar 2019.sagsnr17-5101_doknr119627-18_v1_udlejningsaftale - kunstlab.pdf

Bilag

Udlejningsaftale - KunstLab


123. Orientering om samarbejde mellem folkeskoler og musikskoler

Orientering om samarbejde mellem folkeskoler og musikskoler

Sagsfremstilling

Det gensidige forpligtende samarbejde mellem folkeskolerne og musikskolerne, som trådte i kraft i forbindelse med skolereformen, har sat sine spor i Varde kommune. I denne sag gives en orientering om hvordan samarbejdet er forløbet indtil nu.

 

Samarbejdet om musikundervisningen har udviklet sig fra 4 klasser i 2014/15 til 24 klasser i 2018/19. Undervisningen foregår som kompagnonundervisning. Det vil sige, at en folkeskolelærer/pædagog underviser sammen med en musikskolelærer. Samarbejdet har udviklet sig løbende gennem afprøvning af forskellige undervisningsformer, som justeres og danner baggrund for yderligere udvikling.

 

Med de to forskellige fagligheder – hhv. pædagogiske og instrumentale – oplever eleverne, at undervisningen bliver mere praksisorienteret med instrumentkendskab og sammenspil.

 

Det som underviserne oplever er bl.a.:

 • At eleverne bliver gode til at indgå i et fællesskab
 • At undervisningen kan inkludere elever der ellers vil have vanskeligt ved at deltage
 • At undervisningen skaber sammenhold i klassen
 • At eleverne bliver fagligt dygtige - både teoretisk og praktisk
 • At elever der ikke er bogligt stærke kan opdage, at de har en styrke i det musiske
 • At elever der ikke har råd til at gå i musikskole, alligevel stifter bekendtskab med at spille et instrument og være en del af et band

Forvaltningens vurdering

Samarbejdet med folkeskolerne er med til at bringe de to skoleformer tættere sammen, så der sker en integration mellem musikskole og folkeskoleaktiviteter lokalt. Det skaber et inspirerende miljø for eleverne og er med til at motivere dem yderligere.

 

Der er i tiden et politisk fokus på, at de praktiske fag skal have en permanent plads i overbygningen. I den forbindelse arbejder Musik & Billedskolen på at samarbejde om valgfag, hvor eleverne kan tage 9. klasse eksamen i musik. Det vil betyde, at faget tages mere alvorligt og at elever, hvis stærkeste kompetencer ligger i det musiske felt kan forbedre deres eksamen.

 

Fokus er i disse år også rettet mod de afledte virkninger som musikudøvelse har på elevernes kompetencer. Rapporten ’Musik i hjernen’ som i 2016 blev dannet på baggrund af en større undersøgelse blandt godt 20.000 skoleelever, beskriver en sammenhæng på alle klassetrin mellem elevernes arbejdshukommelse og deres musikalske hørefærdigheder.

 

På den baggrund er der god grund til at fortsætte samarbejdet om at optimere musikundervisningen på alle klassetrin både i forhold til fællesskab omkring musikken og de positive afledte virkninger.

 

En af udfordringerne i kompagnonundervisningen er logistik i forhold til at finde tid til fælles forberedelse eller fælles refleksion for de to undervisere. Det er en nødvendighed for at de løbende kan forventningsafstemme, videndele og sætte nye fælles mål for undervisningen.

 

På sigt vil det blive en udfordring at skaffe økonomi til udvidelse af projektet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning, og

at sagen sendes til orientering i Udvalget for Børn og Læring.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-08-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-5531_doknr76844-18_v1_me resultatrapport 2016.pdf.pdf

Bilag

ME resultatrapport 2016.pdf


124. Orientering om Kulturbørnehaver

Orientering om Kulturbørnehaver

Sagsfremstilling

Projektet Kulturbørnehaver er et samarbejde mellem Vardemuseerne, Musik & Billedskolen samt børnehaverne Hedevang og Kærhøgevej. Projektet er toårigt og støttet af Kulturregion Vadehavet. Det varer frem til januar 2019. Herefter er det planen, at der er fundet en form, der kan deles i lokale og landsdækkende netværk til inspiration for andre. Projektet har kørt i snart et år og i det følgende gives en orientering om forløbet indtil nu.

 

Projektet tager udgangspunkt i børnehavernes tre overordnede temaer og består af tre årlige forløb, der nøje er koordineret mellem de fire parter. Hovedelementerne er musik og bevægelse, billedkunst, natur og kulturfortælling koblet op på en rammefortælling, som sikrer sammenhæng og genkendelighed for børnene.

 

Projektet har givet anledning til mange refleksioner og spørgsmål i forhold til, hvad samarbejdet betyder for børnenes udbytte samt for pædagogerne og underviserne. Spørgsmål som vi forhåbentlig finder svar på i løbet af pilotprojektet.

 

Det vi ser er, at samarbejdet skaber sammenhæng i børnenes helhedsoplevelse og helhedsforståelse.

 

Inden projektets start kobledes musik og natur på den måde, at musikaktiviteter var koblet op på en historie, der foregik i naturen, spækket med sange, lege, bevægelse og lyde, der understøttede illusionen om at være ude i naturen. Nu oplever børnene samtidig, at temaet rykker ud i naturen, hvor naturvejledere baner vejen for at opleve dyr og naturfænomener i det rette element.


Forvaltningens vurdering

Kulturbørnehaveidéen understøtter i høj grad, at børn tager læring til sig på forskellig vis.

 

Samarbejdet mellem de forskellige fagprofessioner giver gensidig inspiration til at gribe det samme tema an på forskellige måder og fra forskellige vinkler, og skaber ny viden på tværs af institutionerne.

 

Det er vigtigt at pilotprojektet bliver godt forankret inden afslutningen, og de fire samarbejdspartnere arbejder på en form med ’inspirationskasser’ og temadage, som kan få projektet til at leve videre, uden at der er fagpersoner koblet op på de to børnehaver hele tiden.


Konsekvens i forhold til visionen

Naturtemaet indgår i som ét af de tre undervisningsforløb


Retsgrundlag

Lov om musik


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning, og

at sagen sendes til orientering i Udvalget for Børn og Læring.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-08-2018

Anbefalingen blev godkendt

125. O Foreningernes trivsel i Varde Kommune

O Foreningernes trivsel i Varde Kommune

Sagsfremstilling

Idræts- og foreningskonsulenten gennemførte i maj 2018 en foreningsundersøgelse blandt idrætsforeninger, der følger op på den undersøgelse, der blev lavet i 2016. Vi har således en undersøgelse ved projektets opstart og afslutning.

 

I 2018 har 91 idrætsforeninger deltaget i undersøgelsen, heraf 80 med fulde besvarelser som dækker 15 sportsgrene. I 2016 var den tilsvarende fordeling 106 besvarelser, 84 fulde besvarelser og 15 sportsgrene.

 

Der er sket visse bevægelser fra 2016 til 2018. I forhold til foreningernes trivsel er der lidt flere foreninger, der svarer, at de mistrives (fra 6% til 7%). Til gengæld er tendensen på alle trivselsspørgsmålene, at der er sket en bevægelse fra god trivsel til meget god trivsel.

 

I forhold til rekruttering af frivillige er der også sket en positiv bevægelse, hvor 35% svarer, at det nemt eller meget nemt at rekruttere bestyrelsesmedlemmer mod 28% i 2016. Ifølge undersøgelsen er det også blevet nemmere at rekruttere udvalgsmedlemmer, trænere og hjælp til ad hoc opgaver.

 

Foreningerne er som noget nyt i 2018 blevet spurgt om, de har haft kontakt med idræts- og foreningskonsulenten. Det har 34% haft. Tallet er dog behæftet med en vis usikkerhed. Fx har idræts- og foreningskonsulenten været i kontakt med alle skytteforeninger og tennisklubber med henblik på at starte netværk op. Alligevel er der en del af disse, der svarer nej.

 

Der er ligeledes blevet lavet en foreningsundersøgelse blandt Fællesrådets foreninger, som tæller spejderforeninger, jagtforeninger mv. Da der ikke blev lavet en undersøgelse blandt Fællesrådets foreninger i 2016, kan vi ikke sammenligne med den. 31 foreninger har svaret, og 93% af dem trives enten godt eller meget godt. 18% af foreningerne har haft kontakt med Idræts- og Foreningskonsulenten. Det lavere antal her end hos idrætsforeningerne skyldes, at konsulentens fokus primært har været rettet mod idrætsforeningerne.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at foreningslivet i Varde Kommune generelt trives og har det godt, og at borgerne i kommunen kan deltage i et mangfoldigt udbud af fritids- og foreningsaktiviteter. Foruden den meget direkte effekt på folkesundheden gavner et rigt foreningsliv også demokratiet og fællesskabet lokalt og på tværs af kommunen.

 

Forvaltningen vurderer, at idræts- og foreningskonsulentens arbejde har bidraget til at skabe udvikling i foreningslivet i kommunen, herunder at øge foreningernes kendskab til hinanden gennem målrettede netværk.

 

Idræts- og foreningskonsulenten har også bidraget til et højt kommunalt serviceniveau over for foreningerne, hvilket skinner igennem i Danmarks Idrætsforbunds Kommuneundersøgelse 2017, hvor Varde Kommune indtager 22. pladsen over foreningernes tilfredshed med den kommunale service og samarbejde mod 28. pladsen i samme undersøgelse i 2013.

 

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretningsagsnr16-13391_doknr83966-18_v1_foreningsundersøgelse af idrætsforeninger 2018.pdf.pdf
sagsnr16-13391_doknr12431-17_v1_rapport foreningsundersøgelse.pdf.pdf
sagsnr16-13391_doknr83647-18_v1_præsentation af foreningsundersøgelsen 2018.pptx
sagsnr16-13391_doknr83964-18_v1_foreningsundersøgelse af foreninger under fællesrådet.pdf.pdf

Bilag

Foreningsundersøgelse af idrætsforeninger 2018.pdf
Rapport foreningsundersøgelse.pdf
Præsentation af foreningsundersøgelsen 2018
Foreningsundersøgelse af foreninger under fællesrådet.pdf


126. O Aktiviteter for august og september 2018

O Aktiviteter for august og september 2018

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har følgende aktiviteter i august og september måned 2018, som udvalget kan deltage i.

 

Navn på aktivitet

Sted

Tid

Opstart af pilot 2 på forsøgsprojektet Hold Hjernen Frisk: ”Genklang”

Varde Bibliotek

14. aug.

Varde Å Dag

Varde, Janderup, Hodde, Ho Bugt

19. aug. kl. 10-16

Cykel for Sagen

Varde Å

19. aug. kl. 15

Klassefighten præmieoverrækkelse

Varde Bibliotek

5. sep. kl. 9.30

Sensommerjazz

Kulturspinderiet

8. sep. kl. 12.30-15.30

Karlsgårde Dag

Karlsgårde Sø

9. sep. kl. 10-16

 

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

 


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-08-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

127. Kommende sager

Kommende sager

Sagsfremstilling
 • Militærhistorisk museum
 • Dialogmøde med Janusbygningen
 • Dialogmøde med 7-kanten
 • Dialogmøde med SIV
 • Medlemstilskud 2019
 • Udvalgets politiske fokusområder
 • Udvalgets studietur
 • Evaluering af Fritidspas

 


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-08-2018

Drøftet

128. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved formanden

 • Henvendelse fra biblioteksbruger
 • Open Air møde
 • Styregruppemøde i Kulturregion Vadehavet 29. juni 2018
 • Breve til kulturministeren vedrørende kulturregionerne

 

Orientering ved forvaltningen

 • Kulturspinder og udviklingskonsulent på hal- og aftenskoleområdet
 • Pas og kørekort på filialbibliotekerne fra 1. august
 • Henvendelse fra Vejdirektoratet vedrørende skiltning

 

 

Gensidig orientering


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-08-2018

Drøftetsagsnr15-14814_doknr120907-18_v1_afsendt brev til kulturminister mette bock - forud for ministerens møde med formændene for kulturre.pdf
sagsnr15-14814_doknr120911-18_v1_afsendt fællesbrev fra de 13 kulturregioner til kulturministeren - forud for ministerens møde med f.pdf

Bilag

Afsendt: brev til kulturminister Mette Bock - forud for ministerens møde med formændene for kulturregionerne den 5. september 2018 - Brev af 10.08.2018 til ministeren.pdf
Afsendt: FÆLLESbrev fra de 13 kulturregioner til kulturministeren - forud for ministerens møde med formændene for kulturregionerne den 5. september 2018 - Svar vedr. kulturregionerne.pdf