UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

11-06-2018 11:00:00

SLUTTIDSPUNKT

11-06-2018 16:00:00


PUNKTER

91. Godkendelse af dagsorden
92. Drøftelse af lokaletilskud
93. Genopretning af lokaletilskudskontoen for 2018
94. Forslag til genopretning af Lokaletilskudskontoen 2019 og frem
95. Budget 2019 - Omprioriteringskatalog 1%
96. Mulige løsninger for afløsning af Varde lydavis
97. Budgetønsker 2019 - 2022 - Udvalget for Kultur og Fritid
98. Nye partnerskabsaftaler
99. Ansøgninger - Puljen for andre kulturelle arrangementer
100. Evaluering af pilotprojekt - Hold hjernen frisk
101. Godkendelse af reviderede vedtægter for Kulturelt Råd
102. Udvalgsmøderne frem til sommer 2019
103. Punktet gensidig orientering
104. O Netværksmøder i foreningslivet
105. O Lysspejlet på Kulturspinderiet
106. O Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste - Evaluering og forløb 2019
107. O Aktiviteter for juni og juli 2018
108. Kommende sager
109. Gensidig orientering91. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-06-2018

Godkendt

92. Drøftelse af lokaletilskud

Drøftelse af lokaletilskud

Sagsfremstilling

Forligspartierne har bedt forvaltningen om at undersøge; … om man ved at hæve lokaletilskuddet kan opnå flere sundhedsfremmende aktiviteter, og om man derved kan forvente at reducere omkostningerne på børn- og unge, arbejdsmarkeds- eller ældre- og socialområdet på kort og langt sigt. Det skal desuden undersøges, om dette kan ske uden, at en stigning i tilskuddet medfører uhensigtsmæssigheder i form af, at foreningerne kan booke uden hensyn til egen medfinansiering med efterfølgende fare for opståen af ubenyttede haltimer.

 

Ovenstående belyses ved et oplæg af Maja Piilgaard, konstitueret direktør for Idrættens Analyseinstitut (Idan). Oplægget varer cirka 30 minutter med mulighed for efterfølgende drøftelse.

 

Vedhæftet er et notat fra Idan med anbefalinger. 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget godkender oplægget, og

at oplægget indstilles til godkendelse i Byrådet.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-06-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-2563_doknr76424-18_v1_vardenotat - varde sundhedsfremmende tiltag_notat.pdf

Bilag

Vardenotat - Varde sundhedsfremmende tiltag_notat


93. Genopretning af lokaletilskudskontoen for 2018

Genopretning af lokaletilskudskontoen for 2018

Sagsfremstilling

Kontoen for lokaletilskud havde i 2017 et merforbrug på ca. 955.000 kr., og der forventes et lignende merforbrug på kontoen i 2018, hvis kontoen ikke tilføres flere midler.

 

Merforbruget i 2017 skyldtes flere forhold:

-         Øget aktivitet i hallerne

-         En større periodisering end vanligt. Det er helt normalt, at nogle fakturaer fra året før først betales året efter, da de kommer ind efter regnskabsafslutning

-         Hallernes timepris blev ikke justeret, selvom kontoen blev fremskrevet med en mindre procentsats pga. budgetforliget 2017-2020

-         Gebyrindtægterne var ca. 300.000 kr. lavere end budget

-         Ophævelsen af 25-års reglen, der betød at foreningerne med mange medlemmer over 25 år også fik lokaletilskud.

 

Merforbruget i 2018 skyldes mange af de samme forhold, dog er periodiseringen tilbage på et normalt niveau.

 

Forvaltningen har gennemgået udvalgets ramme og ud fra forventningerne til forbruget fundet en række konti, hvorfra der i 2018 vil kunne hentes midler til at genoprette lokaletilskudskontoen.

 

 

Beløb der kan bruges til at dække lokaletilskudskontoen i 2018

Status

Kontoen til folkeoplysende virksomhed (aftenskolerne)

150.000 kr.

Der forventes et mindreforbrug på kontoen i omegnen af 200.000 kr.

Kontoen til Janusbygningen

400.000 kr.

Janusbygningen forventes ikke udbygget i 2018. Beløbet tages fra de midler, der er afsat til afledt drift som følge af udbygningen.

Uforbrugte lønmidler til foreningskonsulenten

250.000 kr.

Foreningskonsulenten stopper ved udgangen af maj mod forventet udgangen af december. Der bruges derfor færre lønmidler.

Kontoen til analyse af lokaletilskuddets betydning for sundhedsfremmende aktiviteter

75.000 kr.

Den bestilte analyse bliver ikke så omfangsrig og dermed billigere end først antaget.

I alt

875.00 kr.

 

 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de udvalgte konti kan bære, at der overflyttes de foreslåede beløb her i 2018. Det er vurderingen, at der er tale om engangsbeløb, som kan frigives.

 

Det er også vurderingen, at der skal findes en permanent løsning fra 2019 og frem.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.


Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.


Økonomi

Forslaget vil tilføre lokaletilskudskontoen 875.000 kr. Beløbet kan yderligere reguleres med overførsler 2019.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at lokaletilskudskontoen tilføres 875.000 kr. i 2018 med de nævnte beløb fra de nævnte konti.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-06-2018

Anbefalingen blev godkendt

94. Forslag til genopretning af Lokaletilskudskontoen 2019 og frem

Forslag til genopretning af Lokaletilskudskontoen 2019 og frem

Sagsfremstilling

Udvalget har bedt forvaltningen om at pege på forskellige tiltag, som kan justere udgifterne på lokaletilskudskontoen, så vi fremadrettet undgår merforbrug på kontoen. I 2017 var der et merforbrug på ca. 955.000 kr. og der forventes et lignende underskud i 2018 og frem, hvis der ikke justeres i reglerne for lokaletilskud.

 

De grundlæggende §’er i Folkeoplysningsloven (FOL) samt bekendtgørelsen til loven omhandlende foreninger samt lokaletilskud fremgår af bilag 1. Det skal dog bemærkes, at foreningerne har det frie lokale valg (undtaget dog haller/ridehaller når der er tale om nye lejemål) samtidig med, at der er en række lokaleudgifter, som kommunen er forpligtet til at yde lokaletilskud til.

 

Varde Kommune yder mere i lokaletilskud end loven foreskriver.

Herunder er der et overblik over Folkeoplysningslovens minimumskrav:

 

 

Folkeoplysningsloven

Varde Kommune

Lokaletilskudsprocent

65%

75%

Timetakster alm. Lokaler

133,45

133,45

Timetakster minihaller

133,45

299,00

Timetakster haller

266,98

478,00

Timetakster svømmehaller

266,98

956,00

Tilskud til medlemmer over 25 år

Intet krav i loven

 

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at lave regler for fratræk i tilskuddet for medlem-mer over 25 år.

 

I henhold til loven skal der ydes lokaletilskud til børn og unge under 25 år, men man behøver ikke at yde lokaletilskud til voksne over 25 år

75%

 

Herunder er skitseret en række muligheder for at justere forbruget på lokaletilskudskontoen:

 

Forslag

Konsekvens

Nedsætte lokaletilskudsprocenten

 

Der vil være en besparelse på ca. 160.000 kr. pr. % lokaletilskudsprocenten nedjusteres

Nedsætte timetaksten for minihaller, haller og svømmehaller

 

Der vil være en besparelse på ca. 170.000 kr. pr. 10,- kr. som timetaksten nedsættes

Følge lovens minimumstakst for beregning af lokaletilskud

 

Der vil være en større besparelse på lokaletilskuds-kontoen, da timetaksten for alle andre lokaler (haller, svømmehaller, minihaller og lignende) end almindelige lokaler vil blive reduceret fra 478,- kr. til 266,98 kr. og tilskudsprocenten reduceres fra 75% til 65%.

Genindføre 25 års reglen for alle foreninger

 

Alt afhængig af i hvilken form udvalget ønsker at genindføre 25 års reglen, vil det kræve en større beregning, for at finde den reelle besparelse

 

Sænke lokaletilskudsprocenten (min. 65%) for en række foreninger – eksempelvis typiske voksenforeninger (MC klubber, billard, golf, jagt, krocket, bridge og lignende foreninger)

 

Nedsættes lokaletilskudsprocenten til 65% vil der være en besparelse på ca. 129.000 kr.

 

Nedsættes lokaletilskudsprocenten til 50% vil der være en besparelse på ca. 322.000 kr.

 

Konsekvenser af ovenstående forslag til justeringer findes i bilag 2.

 

Sammenligning med nabokommunerne (Esbjerg, Ringkøbing-Skjern og Vejen Kommuner) på takster og timepriser fremgår af bilag 3).


Forvaltningens vurdering

Merforbruget på lokaletilskudskontoen kan reduceres ved at indføre nogle af ovenstående forslag.

Forvaltningen foreslår følgende:

 • at timetaksterne for de forskellige lokaletyper nedjusteres
 • at 25 års reglen genindføres og/eller lokaletilskud til typiske voksenforeninger nedjusteres

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter, hvilke forslag man evt. ønsker at gå videre med.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Varde Kommunes gældende regler for lokaletilskud og gebyrbetaling


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter mulighederne for genopretning af lokaletilskudskontoen, og peger på hvilke forslag udvalget ønsker at gå videre med, og

at sagen behandles igen på mødet i august.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-06-2018

Udvalget for Kultur og Fritid foreslår, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne tilføres området 3 millioner kr. af de 20 millioner, der er til omprioritering. Med denne tilførsel vil lokaletilskuddet kunne bibeholdes eller hæves. Derudover vil medlemstilskuddet til unge under 25 blive stabiliseret på et fast niveau og man kan understøtte nye initiativer, der vil kunne bidrage til nye sundhedsfremmende aktiviteter blandt idræts- og foreningsuvante borgere jf. IDANs undersøgelse.

 

Hvis ønsket ikke tilgodeses i de kommende budgetforhandlinger ser udvalget ingen anden mulighed end at reducere lokaletilskuddet med 7 % ud fra nuværende tildeling idet der er sket et øget aktivitetsniveau uden tilførsel af midler.sagsnr18-4566_doknr70646-18_v1_bilag 1 folkeoplysningsloven og bekendtgørelsen vedr. lokaletilskud.docx
sagsnr18-4566_doknr72539-18_v1_bilag 2 - formodede konsekvenser af forslag til justeringer af lokaletilskuddet.docx
sagsnr18-4566_doknr80418-18_v1_bilag 3 - sammenligninger på hallejepriser og lokaletilskud i nabokommuner.docx

Bilag

Bilag 1 Folkeoplysningsloven og bekendtgørelsen vedr. lokaletilskud
Bilag 2 - Formodede konsekvenser af forslag til justeringer af lokaletilskuddet
Bilag 3 - Sammenligninger på hallejepriser og lokaletilskud i nabokommuner


95. Budget 2019 - Omprioriteringskatalog 1%

Budget 2019 - Omprioriteringskatalog 1%

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 6. marts 2018 budgetproceduren for budget 2019-2022.

 

Det blev samtidig besluttet, at hvert fagudvalg skal udarbejde et omprioriteringskatalog for 2019 med forslag til besparelse på 1 % af serviceudgifterne. Den samlede besparelse udgør godt 20 mio. kr.

 

For Udvalget for Kultur og Fritid udgør besparelsen 0,78 mio. kr.

 

Udvalgets budget er fordelt på hovedkonti således (specifikation i bilag):

 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

2,2 mio. kr.

03 Undervisning og kultur

74,7 mio. kr.

I alt

76,9 mio. kr.

 

 

Opdelt på afdelinger/virksomheder:

Politik og Analyse

0,6 mio. kr.

Kultur og Fritid

46,6 mio. kr.

Musik & Billedskolen

6,5 mio. kr.

Teknik og Miljø

1,0 mio. kr.

Biblioteket

22,2 mio. kr.

I alt

76,9 mio. Kr.

 

 

Forvaltningens forslag er fordelt således på de tre aftaleholdere:

Kultur og Fritid

530.000 kr.

Musik og Billedskole

30.000 kr.

Biblioteket

220.000 kr.

I alt

780.000 kr.

 

 

Forvaltningens forslag fremgår af bilagene. Udvalget kan enten vælge mellem de specifikke forslag fra hver aftaleholder eller alternativt kan bidraget tages som en rammebesparelse på 1%.

 

Til orientering er der også vedhæftet bilag med oversigt over forslag til råderumskatalog for tidligere år.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes budgetprocedure for budget 2019-2022


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til Udvalget for Kultur og Fritids bidrag til omprioriteringskataloget godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-06-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-3338_doknr54959-18_v1_budget 19 - opb1% - skf-reduktion i tilskud til idrætsfaciliteter.docx
sagsnr18-3586_doknr58904-18_v1_økonomioversigt - overblik over økonomi 2019 - udvalget for kultur og frtid.xls
sagsnr18-3586_doknr58927-18_v1_omprioteringsforslag 2019-2022 - udvalget kultur og fritid - totalskema.xlsx
sagsnr18-3586_doknr54242-18_v1_effektiviserings- & prioriteringskatalog 2018 - udvalget for kultur og fritid.docx
sagsnr18-3338_doknr81283-18_v1_nye bilag til ukf omprioriteringskatalog - budget 19 - opb1% - bibliotek ny version.docx.docx
sagsnr18-3338_doknr81405-18_v1_nye bilag til ukf omprioriteringskatalog - budget 19 - opb1% - puljer.docx.docx
sagsnr18-3338_doknr84944-18_v1_nye bilag til ukf omprioriteringskatalog - budget 19 - opb1% - musik & billedskolen.docx

Bilag

Budget 19 - opb1% - SKF-Reduktion i tilskud til idrætsfaciliteter
Økonomioversigt - overblik over økonomi 2019 - udvalget for Kultur og Frtid
Omprioteringsforslag 2019-2022 - Udvalget Kultur og Fritid - totalskema
Effektiviserings- & prioriteringskatalog 2018 - Udvalget for Kultur og Fritid
Nye bilag til ukf omprioriteringskatalog - Budget 19 - opb1% - Bibliotek ny version.DOCX
Nye bilag til ukf omprioriteringskatalog - Budget 19 - opb1% - puljer 1%.DOCX
Nye bilag til ukf omprioriteringskatalog - Budget 19 - opb1% - Musik & Billedskolen


96. Mulige løsninger for afløsning af Varde lydavis

Mulige løsninger for afløsning af Varde lydavis

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforlig 2017-2020 nedlagde byrådet den lydavis, som Varde Bibliotek stod for udgive til 84 blinde og svagtseende borgere. Dermed blev der sparet 172.500 kr. årligt. Lydavisen bestod af lokale nyheder, der blev læst op og rundsendt i cd-format til afspilning på en DAISY-afspiller.

 

Biblioteket blev bedt om at komme med forslag til mulige løsninger for afløsning af lydavisen og præsenterede det daværende Udvalg for Kultur og Fritid for to forslag: 1. En avis meget lig den gamle, blot produceret og udgivet af frivillige og med starthjælp fra biblioteket. 2. At biblioteket lagde en række links til landsdækkende nyhedsservices for blinde og svagtseende på vardebib.dk

 

Udvalget bad biblioteket om at arbejde med det første forslag. Det har biblioteket gjort i løbet af 2017 ved at eftersøge frivillige først gennem Frivillighuset, dernæst Medborgerhuset og senest ved egne brugere uden et positivt resultat, jf. bilaget fra biblioteket.

 

Handicaprådet tog sagen op på deres møde den 26. april 2018 og opfordrede her Udvalget for Kultur og Fritid til at genoptage lydavisen i dens gamle form som et tilbud for borgere i Varde Kommune.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at biblioteket har forsøgt at hverve frivillige gennem de relevante steder og aktører i Varde. Det er vurderingen, at det er tvivlsomt, at en fortsat indsats for at få frivillige vil føre til et andet og mere positivt resultat. Derfor vurderer forvaltningen, at løsning 2 bør sættes i værk så der linkes til landsdækkende nyhedsservices på vardebib.dk.

 

Forvaltningen vurderer, at hvis Handicaprådets ønske skal efterkommes, må det ske som følge af et nyt budgetønske svarende til den besparelse man foretog med budgetforliget 2016.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Biblioteksloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at arbejdet med at starte en lydavis drevet af frivillige stoppes,

at biblioteket i stedet lægger en række links til landsdækkende nyhedstjenester for blinde og svagtseende på vardebib.dk.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-06-2018

Anbefalingen blev ikke godkendt.

 

Udvalget ønsker at lydavisen indgår i de kommende prioriteringer på budgetseminaret i forbindelse med udmøntning af de 20 millioner kr. Hvis beløbet ikke tilgodeses på budgetseminaret står udvalgets tidligere beslutning ved magt.sagsnr16-13500_doknr21059-17_v1_mulige løsninger for afløsning af varde lydavis.docx
sagsnr16-13500_doknr61861-18_v1_svar fra biblioteket om status på lydavisarbejdet.msg
sagsnr18-20_doknr68100-18_v1_ønske om genindførelse af lydavis.docx

Bilag

Mulige løsninger for afløsning af Varde lydavis
Svar fra biblioteket om status på lydavisarbejdet
Ønske om genindførelse af lydavis


97. Budgetønsker 2019 - 2022 - Udvalget for Kultur og Fritid

Budgetønsker 2019 - 2022 - Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 6. marts 2018 budgetproceduren for budget 2019-2022.

 

Som led i proceduren skal fagudvalgene senest 13. juni 2018 have behandlet nye ønsker, forslag til finansiering og tekniske ændringer.

 

Nye ønsker til driftsbudgettet skal finansieres indenfor udvalgets budgetområde.

Der er fremsat et driftsønske på genindførelse af Varde Lydavis som er kommet via Handicaprådet.

 

Anlægsønsker til budget 2019

Det afsatte anlægsbudget for 2019 er fuldt ud disponeret. Nye ønsker til anlægsbudgettet for 2019 skal derfor være finansieret ved at udskyde eller fravælge allerede besluttede anlægsprojekter.

 

Nye ønsker til anlægsbudgettet for 2020-2022 skal ligge inden for ikke prioriterede puljer, som udgør 17,7 mio. kr. for 2020,40 mio. kr. for 2021 og 80 mio. kr. i 2022.

 

Udvalget skal på møde den 11. juni 2018 prioritere budgetønsker til 2019-2022.

 

Oversigt over anlægsønsker fremgår af bilag.

 

Der er siden udvalgsmødet i maj kommet følgende budgetønsker indenfor Udvalgets budgetområde:

 • Asfaltering ved Ølgod Hallen fra Ølgod Udviklingsråd
 • Understøttelse af fondsansøgningsprocessen vedrørende Ølgod Kulturhus fra Kulturhusets Venner
 • Genindførelse af Varde Lydavis fra Handicaprådet.

Forvaltningens vurdering

Imødekommelse af anlægsønsker til budgettet for 2020-2022 forudsætter, at der til budgetforhandlingerne sker finansiering ved de ikke prioriterede midler eller ved ændring i prioriteringen af allerede disponerede anlægsønsker eller udskydelse af nye ønsker. En omprioritering vil være et politisk valg.

 

Forvaltningen foreslår, at alle ønsker fremsendes til videre behandling på budgetseminaret i september 2018 med undtagelse af Handicaprådets driftsønske om at genindføre den lydavis som blev nedlagt i forbindelse med budgetforlig 2017-2022.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes Budgetprocedure for budget 2019 - 2022


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at udvalget drøfter og fremsender følgende ønsker til videre behandling på budgetseminaret i september:

 • Asfaltering af p-plads ved Outrup Kultur og Idrætscenter
 • Mobil scene
 • Flygtningemuseet
 • Skaterhal
 • Asfaltering af p-plads ved Ølgod Hallen
 • Ølgod Kulturhus

at oversigt over anlægsprojekter oversendes til videre behandling på budgetseminar i september 2018.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-06-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-64_doknr44382-18_v1_oversigt over nye forslag anlægsbudget 2019 - 2022 (udvalgsopdelt).xlsx
sagsnr18-3586_doknr59082-18_v1_nye ønsker 2019-2022 udvalget for kultur og fritid - astfaltering af p-plads ved outrup kultur og id.docx
sagsnr18-3586_doknr67864-18_v1_nye ønsker 2019-2022 udvalget for kultur og fritid - mobil scene.docx
sagsnr18-3586_doknr67842-18_v1_nye ønsker 2019-2022 udvalget for kultur og fritid - flygtningemuseet.docx
sagsnr18-3586_doknr67862-18_v1_nye ønsker 2019-2022 udvalget for kultur og fritid - skaterhal.docx
sagsnr18-3586_doknr78972-18_v1_nye ønsker 2019-2022 udvalget for kultur og fritid - asfaltering ølgod hallen anlægsønske.docx.docx
sagsnr18-3586_doknr78975-18_v1_nye ønsker 2019-2022 udvalget for kultur og fritid - ølgod kulturhus.docx
sagsnr18-3586_doknr81017-18_v1_nye ønsker 2019-2022 udvalget for kultur og fritid - genindførelse af lydavis.docx

Bilag

Oversigt over nye forslag anlægsbudget 2019 - 2022 (udvalgsopdelt)
Nye ønsker 2019-2022 Udvalget for Kultur og Fritid - astfaltering af p-plads ved Outrup Kultur og Idrætscenter
Nye ønsker 2019-2022 Udvalget for Kultur og Fritid - Mobil Scene
Nye ønsker 2019-2022 Udvalget for Kultur og Fritid - Flygtningemuseet
Nye ønsker 2019-2022 Udvalget for Kultur og Fritid - Skaterhal
Nye ønsker 2019-2022 Udvalget for Kultur og Fritid - Asfaltering Ølgod Hallen anlægsønske.DOCX
Nye ønsker 2019-2022 Udvalget for Kultur og Fritid - Ølgod Kulturhus
Nye ønsker 2019-2022 Udvalget for Kultur og Fritid - Genindførelse af lydavis


98. Nye partnerskabsaftaler

Nye partnerskabsaftaler

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 9. april blev sagen om nye partnerskabsaftaler udsat. Sagen behandles derfor igen på udvalgets møde den 11. juni.

 

Varde Kommune har en række arrangementer, der hvert år søger om tilskud fra puljerne Andre Kulturelle Arrangementer og Større Kultur- og Idrætsarrangementer. Jf. retningslinjerne for puljerne, har udvalget mulighed for at indgå en partnerskabsaftale med en forening omkring det pågældende arrangement.

 

Der er allerede indgået partnerskabsaftaler med 7-Kanten og Janusbygningen samt Spil Dansk og Ølgod Skulpturudstilling.

 

Forvaltningen lægger op til, at udvalget i en 30 minutters workshop drøfter hvad man ønsker der skal være ’basis kultur’ som får et fast tilskud gennem en partnerskabsaftale. Udvalget opdeles i 2 grupper som hver især udvælger emner til nye partnerskabsaftaler. Herefter drøftes i plenum.

 

Der er udarbejdet en oversigt over de arrangementer der har fået tilskud over en årrække, med beskrivelse af indhold og hvilke tilskud de tidligere har modtaget.

 

Fra 2019 bliver der en samlet pulje på ca. 420.000 kr. til arrangementer. Af dem er der i 2019 reserveret 50.000 kr. til DM i Badminton Ungdom og op til 110.000 kr. i tilskud samt 20.000 kr. til lokaler til Landsstævnet for Folkedansere og Spillemænd. Restbudgettet er ca. 165.000 når beløbet til de to seneste partnerskabsaftaler for hhv. Spil Dansk og Ølgod Skulpturudstilling er trukket fra.


Forvaltningens vurdering

Midler til partnerskabsaftaler finansieres af puljen for Kultur- og Større Idrætsarrangementer.

 

Hensigten med puljerne er også at give tilskud til nye tiltag og projekter. Derfor anbefales det, at der friholdes minimum 100.000 kr. til nye projekter og tiltag årligt i puljen for Kultur- og Større Idrætsarrangementer fra 2019.

 

Det anbefales desuden, at eventuelle nye partnerskabsaftaler først indgås fra 1. januar 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter partnerskabsaftaler med foreninger, og

at der årligt friholdes minimum 100.000 kr. til nye tiltag og projekter i puljen for Kultur- og Større Idrætsarrangementer fra 2019.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Udsat


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-06-2018

Drøftet.sagsnr18-2918_doknr38888-18_v1_kortspil - partnerkskabsaftaler.docx

Bilag

Kortspil - partnerkskabsaftaler


99. Ansøgninger - Puljen for andre kulturelle arrangementer

Ansøgninger - Puljen for andre kulturelle arrangementer

Sagsfremstilling

Puljen for andre kulturelle arrangementer har tre ansøgningsrunder i løbet af året: 1. februar, 1. maj og 1. oktober. De ansøgninger der er kommet ind til ansøgningsrunden 1. maj ligger nu klar til behandling i udvalget. Tre ansøgninger under 20.000 kr. er behandlet i forvaltningen. Ansøgningerne var fra Årbog for Historisk Samfund som søgte om et tilskud til deres årbog, fra et projekt kaldet ’Frello i nyt lys’ og fra et cabaretprojekt med revyviser. De har alle tre fået afslag.

 

Der resterer 106.690 kr. i puljen. Der er kommet ansøgninger fra:

 

Forening

Ansøgt 2. ansøgningsrunde i 2018

Kulturdagene 2018

Sommerkoncerter i Vestjylland

50.000 kr.

35.000 kr. 

I alt

85.000 kr.

 

Puljen er omfattet af nedtrapningsmodellen. Det betyder, at tilskuddet til de arrangementer der har modtaget tilskud i mere end tre år nedtrappes hen over 2018, 2019 for at falde bort i 2020 hvis ikke foreningerne har udviklet deres arrangement med nye tiltag.

 

Med baggrund i nedtrapningsmodellen er der øremærket følgende tilskud til arrangementer omfattet af nedtrapningsmodellen i 2018:

 

Forening

Øremærkede reducerede tilskud i 2018

Kulturdagene 2018

Sommerkoncerter i Vestjylland 2018

Vestjyllandsudstillingen 2018

HATS 2018

33.333 kr.

23.333 kr.

13.333 kr.

13.333 kr.

I alt

83.332 kr.

 

Som det fremgår, er begge de foreninger der har søgt i 2. ansøgningsrunde omfattet af nedtrapningsmodellen. Vestjyllandsudstillingen og HATS forventes at søge i 3. ansøgningsrunde.


Forvaltningens vurdering

Begge ansøgninger opfylder kriterierne for puljen og begge er omfattet af nedtrapning hvis ikke de har udviklet deres koncept.

 

Forvaltningen vurderer ikke at Sommerkoncerter i Vestjylland har udviklet nye tiltag eller projekter i forbindelse med deres arrangement. Derfor anbefaler forvaltningen, at de gives et tilskud på 23.333 kr., sådan som nedtrapningsmodellen lægger op til.

 

Kulturdagene forsøger i 2018 at lave et samarbejde med Ølgod Efterskole for at inddrage de unge i udvælgelsen af arrangementer for denne målgruppe. Forvaltningen vurderer, at dette tiltag opfylder kriterierne for at nytænke arrangementets koncept og derfor anbefaler forvaltningen, at Kulturdagene tildeles 40.000 kr. i 2018.

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Puljen til ”Andre kulturelle arrangementer” har en budgetramme i 2018 på 233.370 kr. med moms.

 

Restsaldo inkl. bevilgede underskudsgarantier pr. 15. maj 2018 er 106.690 kr. Af disse er der øremærket et samlet beløb på 83.333 kr. til dækning af tilskud til fire arrangementer underlagt nedtrapningsmodellen.

 

Ved bevilling af tilskud på 40.000 kr. til Kulturdagene og på 23.333 kr. til Sommerkoncerter vil restsaldoen være på 43.357 kr.

 

Der er yderligere øremærket samlet 26.666 kr. til Vestjyllandsudstillingen og HATS jf. nedtrapningsmodellen. Der resterer således 16.691 kr. til nye projekter til sidste ansøgningsrunde pr. 1. okt. 2018.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der bevilges 40.000 kr. til Kulturdagene 2018 fra puljen til andre kulturelle arrangementer, og

at der bevilges 23.333 kr. til Sommerkoncerter 2018 fra puljen til andre kulturelle arrangementer.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-06-2018

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at det er vigtigt, at arrangementerne synliggøres i hele kommunen.sagsnr18-157_doknr67421-18_v1_regnskab 2017 - kulturdagene 2018.pdf
sagsnr18-157_doknr67415-18_v1_ansøgning - kulturdagene 2018.doc
sagsnr18-157_doknr67417-18_v1_samarbejdspartnere - kulturdagene 2018.doc
sagsnr18-157_doknr67419-18_v1_budget 2018 - kulturdagene.doc
sagsnr18-157_doknr69834-18_v1_foreløbig liste over kulturdage arrangementer efteråret 2018.doc
sagsnr18-157_doknr48230-18_v1_ansøgning - sommerkoncerter 2018.doc
sagsnr18-157_doknr48231-18_v1_sommerkoncerter - budget 2018.doc
sagsnr18-157_doknr48233-18_v1_sommerkoncerter - regnskab 2017.doc
sagsnr18-157_doknr63531-18_v1_ansøgningsskema - sommerkoncerter 2018.docx
sagsnr18-157_doknr18163-18_v1_oversigt over tilskudgaranti for puljen andre kulturelle arrangementer 2018.xlsx
sagsnr18-157_doknr48232-18_v1_sommerkoncerter - plakat 2017.docx

Bilag

Regnskab 2017 - Kulturdagene 2018
Ansøgning - Kulturdagene 2018
Samarbejdspartnere - Kulturdagene 2018
Budget 2018 - Kulturdagene
Foreløbig liste over arrangementer - Kultudagene 2018
Ansøgning - Sommerkoncerter 2018
Sommerkoncerter - Budget 2018
Sommerkoncerter - Regnskab 2017
Ansøgning - Sommerkoncerter 2018
Oversigt over tilskud/garanti for puljen andre kulturelle arrangementer 2018
Sommerkoncerter - Plakat 2017


100. Evaluering af pilotprojekt - Hold hjernen frisk

Evaluering af pilotprojekt - Hold hjernen frisk

Sagsfremstilling

Varde Bibliotek har i samarbejde med Center for Sundhedsfremme (CFS) og Kultur og Fritid været med i første del af et landsdækkende pilotprojekt under overskriften Hold hjernen frisk, som løber i 2017 og 2018.

 

Biblioteket var et af syv biblioteker, der deltog i 2017. Projektet skal omsætte forskningsbaseret viden om at holde hjernen frisk hele livet til konkrete aktiviteter og udbrede den eksisterende viden på området. Målet er, at flere seniorer kan leve et aktivt liv i længere tid og mindske risikoen for demens. Bag projektet står DGI, Slots- og Kulturstyrelsen og forskningscenteret Center for Sund Aldring på Københavns Universitet. Projektet er støttet af NordeaFonden. Konkret søgte og fik Varde Bibliotek støtte til at gennemføre forløbet ’Teknologieksperimentarium for seniorer’ med et tilskud på i alt 26.500 kr.

 

Deltagerne

Der var 20 deltagere - 11 kvinder og 9 mænd på holdet som mødtes 15 gange hen over efteråret i 2017. Deltagerne kom fra alle dele af kommunen.

Der har været en meget høj deltagelse med i gennemsnit 18 deltagere hver gang. Deltagerne var overvejende karakteristeret ved, at være forholdsvist nypensionerede og derfor søgende efter nyt indhold i tilværelsen.

Gennemsnitsalderen var 65 år med yngste deltager på 58 og ældste på 70 år.

 

Indhold og evaluering

Indholdet havde en teknologisk vinkling – og skulle samtidig udfordre krop og hjerne og styrke det sociale fællesskab.

 

Deltagerne har givet udtryk for, at det var

 • et relevant og vedkommende tema – demens/den aldrende hjerne
 • spændende at møde nye mennesker
 • godt med et længevarende forløb, så man kunne nå at lære de andre at kende
 • den sjove og eksperimenterende tilgang gjorde det lettere at være med
 • interessant med teknologi-indholdet
 • et vigtigt projekt og at man gerne ville bidrage til forskningen inden for feltet
 • godt med en gennemgående tovholder fra biblioteket – det viste, at forløbet blev vægtet højt
 • positivt at erfare, at biblioteket er meget mere end en bogsamling, det er også et sted for læring og fællesskab – og det var godt at ’gå til’ noget på biblioteket.

 

Samarbejdet på tværs i kommunen

Kultur og Fritid samt Center for Sundhedsfremme var med i ansøgningsfasen og i planlægningsfasen som sparringspartnere på fastlæggelse af rammer, indhold, målgruppe – og var også ind over kommunikationen ud i verden. Desuden bidrog CFS med netværk i forbindelse med rekrutteringen og stod for to af aktiviteterne i forløbet.

Vi samarbejdede også med NaturKulturVarde, som bidrog med to aktiviteter og ligeledes bidrog Kulturspinderiet med to mødegange. Endelig brugte vi også Showroom for Velfærdsteknologi.


Forvaltningens vurdering

Projektet har været med til at understøtte og opfylde Kultur og Fritids strategi om at etablere nye og flere samarbejder på tværs af afdelinger og institutioner på området.

 

Vi har fået et kendskab til hinanden, der gør det meget nemmere at finde sammen om konkrete projekter. Eksempelvis planlægger biblioteket et arrangement med CFS som ’leverandør’ på biblioteket i efteråret 18 og drøfter flere mulige samarbejder.

 

Projektet opfylder samtidig bibliotekets egen strategi med at være et sted for uformel læring samt bl.a. at finde fællesnævnere mellem biblioteket og sundhedsområdet.

For biblioteket har det i øvrigt givet den positive effekt, at vi

 • har etableret tætte relationer til en række borgere, der undervejs er blevet transformeret til ambassadører for bibliotekernes tilbud
 • nåede ud til borgere, der normalt ikke kommer på biblioteket.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Biblioteksloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at evalueringen tages til efterretning, og

at sagen sendes til Udvalget for Social og Sundhed til orientering.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Udsat


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-06-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr17-8969_doknr56090-18_v1_biblioteksprojekter 2017 - spørgeskemaundersøgelse. 2018.02.22.pdf.pdf

Bilag

Biblioteksprojekter 2017 - spørgeskemaundersøgelse. 2018.02.22.pdf


101. Godkendelse af reviderede vedtægter for Kulturelt Råd

Godkendelse af reviderede vedtægter for Kulturelt Råd

Sagsfremstilling

Kulturelt Råd har revideret deres vedtægter på generalforsamling den 25. april 2018.

 

Hovedændringerne i vedtægterne er, at foreninger hvis formål er kulturelt og oplysende automatisk er medlem af Kulturelt Råd. Der er også tilføjet valg af revisor. 

 

De oprindelige vedtægter og de reviderede vedtægter er vedlagt.

 

De nye vedtægter skal godkendes af Udvalget for Kultur og Fritid før de er gældende.


Forvaltningens vurdering

Erfaringer fra Kulturelt Råds arbejde viser, at det giver god mening, at foreninger hvis formål er kulturelt og oplysende og som kan tilslutte sig rådets formål automatisk er medlemmer af Kulturelt Råd.

 

Kulturelt Råds arbejde har hovedsageligt bestået af at skabe synlighed for kulturelle aktiviteter og indgå i dialog med udvalget om udvikling af kulturen i Varde Kommune. Ifølge Kulturelt Råd giver det derfor ikke mening at bruge tid på at rekruttere medlemmer. 

 

Forvaltningen støtter ændringerne i vedtægterne.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de reviderede vedtægter for Kulturelt Råd godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-06-2018

Godkendtsagsnr14-7660_doknr82215-14_v1_vedtægter for kulturel råd.docx
sagsnr14-7660_doknr67426-18_v1_vedtægter kulturelt råd 2018.pdf

Bilag

Oprindelige vedtægter for Kulturel Råd 2014
Reviderede vedtægter for Kulturelt Råd 2018


102. Udvalgsmøderne frem til sommer 2019

Udvalgsmøderne frem til sommer 2019

Sagsfremstilling

Fra sommeren 2018 er det aftalt, at Udvalget for Kultur og Fritid skal holde hvert andet udvalgsmøde ’ude af huset’ hos foreninger, haller, kulturhuse m.m.

 

Udvalget skal nu tage stilling til hvilke steder man ønsker at besøge i efteråret 2018 og foråret 2019.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har følgende forslag til plan for afholdelse af møderne:

 

August: På rådhuset – afsluttes ved ’Æ Skiw’ med fortælling om udviklingsplan for Vardemuseerne

 

Oktober: Varde Garden

 

December: Horne Hallen

 

Februar: Starup Spejder

 

April: Form og Fritid i Nørre Nebel

 

Juni: Agerbæk SF


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til plan for afholdelse af møder i efteråret 18 og foråret 19 godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-06-2018

Anbefalingen blev godkendt

103. Punktet gensidig orientering

Punktet gensidig orientering

Sagsfremstilling

Hvert fagudvalg kan selv beslutte om punktet gensidig orientering skal være åbent eller lukket for offentligheden på deres dagsordener. Udvalgsformanden har ønsket, at give Udvalget for Kultur og Fritid muligheden for at drøftet emnet.

 

Som det er i dag, er punktet lukket på dagsordnerne til Udvalget for Plan og Teknik. På alle øvrige udvalg er punktet åbent.


Kigger man ud over Varde Kommunes grænser er praksis vidt forskellig fra kommune til kommune.

 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at udvalget med fordel kan drøfte fordele og ulemper ved at punktet er hhv. åbent eller lukket for offentligheden.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget tager stilling til hvorvidt punktet gensidig orientering fremadrettet skal være åbent eller lukket på udvalgets dagsordener.

 


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Udsat


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-06-2018

Udsat

104. O Netværksmøder i foreningslivet

O Netværksmøder i foreningslivet

Sagsfremstilling

Siden 2016 har der været fokus på at skabe netværksfællesskaber inden for idrætsgrene på tværs af geografi. Formålet med netværksmøderne er at styrke de enkelte klubber og skabe synergi foreningerne imellem.

 

Det første netværk blev skabt inden for håndbold i samarbejde med Jysk Håndbold Forbund i efteråret 2016. Netværket er nu så stærkt, at der er skabt træningsfællesskaber, kommunemesterskaber, uddannelse af trænere lokalt mm. Efterfølgende er der skabt netværksfællesskaber indenfor tennis, skydning, svømning, spejder og FDF. I maj afholdes det første netværksmøde indenfor kroket og i efteråret forventes opstart af nye netværk indenfor volleyball og outdoor. For at få bedst mulig kvalificeret viden ind i netværkene skabes de i samarbejde med henholdsvis DGI Sydvest, Dansk Svømmeunion, Volleyball Danmark, DBU m. fl. Netværksmøderne afholdes 2-3 gange årligt og afholdes på skift rundt i foreningernes klublokaler/haller.

 

Der findes desuden allerede netværk inden for gymnastik, badminton og fodbold (kommunemøde) hvor Varde Kommune er en medspiller i mindre grad.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at netværksmøderne er meget givtige for foreningerne da indholdet i netværksmøderne defineres ud fra foreningernes egne behov og ønsker. Foreningernes succeshistorier, vidensdeling, netværk og besøg hos hinanden kommer i centrum og de er i fællesskab med til at arbejde med de fælles udfordringer de oplever som både er små og store.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Udsat


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-06-2018

Orienteringen blev taget til efterretningsagsnr18-4051_doknr54753-18_v1_oversigt over foreningsnetværk.docx

Bilag

Oversigt over foreningsnetværk


105. O Lysspejlet på Kulturspinderiet

O Lysspejlet på Kulturspinderiet

Sagsfremstilling

Lysspejlet er en del af anlægsprojektet Kulturspinderiet. 

 

I dispositionsforslaget fra LIW beskrives Lysspejlet som et overdækket uderum, der skal fungere som et værksted, opholdsplads, samlingssted og udstillingsrum. Samtidig skal Lysspejlet være et markant, identitetsgivende vartegn i området.

 

Forvaltningen holdt i september 2017 en workshop med brugere på Kulturspinderiet, herunder beboere, aktører, skoler og dagtilbud, for at få klarlagt brugernes behov for et overdækket uderum.

 

Der blev særligt efterspurgt mulighed for et ude-værksted til kunstnerne fra f.eks. KunstLab, opholdsrum for vind og vejr f.eks. til børnehaver eller overdækning til koncerter og mulighed for en scene. Et gennemgående fleksibelt rum.

 

Det endelige oplæg har så vidt muligt inddraget brugernes ønsker og behov.

 

Lysspejlet placeres i forlængelse af Lydspejlet, således at det kan fungere som et overdækket rum ved koncerter og arrangementer.

 

Det vedlagte oplæg fra DNA viser en visualisering af Lysspejlet. Dog er farverne i oplægget ikke korrekte. Ydermuren bliver sort og døren bliver en mørkere orange.

 

Lokale- og Anlægsfonden har bevilget 3 mio. kr. til Kulturspinderiet, hvoraf forvaltningen har afsat ca. 1 mio. kr. specifikt til Lysspejlet.

 

Lysspejlet står færdigt i 2018.   


Forvaltningens vurdering

Oplægget til Lysspejlet dækker et behov for et fleksibelt ude-inde rum på Kulturspinderiet, hvor brugerne f.eks. kan arbejde med større kunstværker og søge ly for vind og vejr til arrangementer eller på en almindelig hverdag.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-06-2018

Orienteringen blev taget til efterretningsagsnr17-9721_doknr74790-18_v1_lysspejlet visualisering 01 oversigt.pdf
sagsnr17-9721_doknr74794-18_v1_lysspejlet visualisering 02 plan.pdf
sagsnr17-9721_doknr74800-18_v1_lysspejlet visualisering 03 facader.pdf
sagsnr17-9721_doknr74798-18_v1_lysspejlet visualisering 03 facader farver.pdf
sagsnr17-9721_doknr74801-18_v1_lysspejlet visualisering 04 facader farver.pdf

Bilag

Lysspejlet - oversigt
Lysspejlet - Plan
Lysspejlet - Facade 1
Lysspejlet - Facade 2
Lysspejlet - Facade 3


106. O Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste - Evaluering og forløb 2019

O Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste - Evaluering og forløb 2019

Sagsfremstilling

Varde Kommune kører lige nu pilotprojektet Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste. Projektet er en videreudvikling af den eksisterende Vardes Kulturelle Rygsæk, og det bygger på de succeshistorier, som den nuværende kulturelle rygsæk har ført med sig.

 

Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste er for alle 0-4 årige børn i hele Varde Kommune, der er i kommunal dagpleje/vuggestue/børnehave. Børnene møder via dagtilbuddet én gang årligt et alderssvarende kulturtilbud af høj kvalitet.

 

For de 0-3 årige afholdes workshops med Lotte Salling i sprog, rytmer og sang.

For de 3-4 årige afholdes workshops med ’En hemmelig klub’ i teater, bevægelse og historiefortælling.

 

En kulturel rygsæk for de mindste giver børnene en bred referenceramme og på længere sigt en dybere forståelse af de kulturelle tilbud, når de efterfølgende deltager i Vardes Kulturelle Rygsæk. På længere sigt styrkes børns kulturelle og sproglige kompetencer, og der skabes grobund for det gode børneliv i Varde Kommune.

 

Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste har et budget på 360.000 kr. for 2017-18, herunder er 180.000 kr. bevilget af Kulturregion Vadehavet og de resterende 180.000 kr. er fordelt ligeligt mellem Kultur og Fritid, Varde Bibliotek og Børn og Læring.

 

Evaluering

De første forløb blev afviklet i sep.-nov. 2017 og er blevet midtvejsevalueret gennem fokusgruppeinterviews og snakke med pædagoger og dagplejere.

 

Projektet fik en rigtig positiv tilbagemelding fra dagplejen og institutionerne, hvor de var glade for at få besøg af kunstnerne og få mulighed for at møde nye kunstgenrer.

 

Udfordringerne ved projektet er særligt logistikken.

Så vidt muligt kommer kunstnerne rundt til de enkelte legestuer, vuggestuer og børnehaver, men for at få puslespillet til at gå op, bliver nogle grupper nødt til at flytte sig til nye og uvante lokaler i store grupper. Visse steder blev grupperne for store til, at børnene fik nok ud af besøget.

 

Evalueringen viste endvidere, at projektet er udfordret på at styrke f.eks. børnenes motorik og sproglige kompetencer, når børnene kun møder kunstnerne én gang om året. I stedet efterspurgte institutionerne længevarende forløb, hvis børnenes læringskompetencer skal styrkes og prioriteres.

 

Arbejdsgruppen, bestående Kultur og Fritid, Varde Bibliotek og Dagtilbud, har taget evalueringen til sig og tilretter det nye forløb.

 

Der arbejdes mod at koble den sidste runde af forløbene til dagtilbuds ”Fra intention til handling”, hvor forløbene især målrettes aktivitetstemaet Kulturelle Udtryksformer og Værdier. Ved koblingen til ”Fra intention til handling” ønskes en bedre forankring i dagtilbud.

Der arbejdes også på at mindske de store grupper og brug af andre lokaler. Her er økonomien en udfordring. Det er derfor begrænset, hvor meget der logistik der kan flyttes rundt.  

 

Den sidste runde, hvor børnene møder kunstnerne, skulle være afviklet i efteråret 2018, men pga. den nye strukturændring på dagtilbud, som træder i kraft efter sommeren 2018, har arbejdsgruppen valgt at udskyde forløbene fra 2018 til vinter/forår 2019.

 

Det er godkendt af Kulturregionen, at projektets sidste forløb udskydes til vinter/forår 2019 i stedet for afvikling i 2018. Dagtilbudsledergruppen har også godkendt flytningen til vinter/forår 2019.


Forvaltningens vurdering

Pilotprojektet kører til og med 2019, hvorefter der skal tages stilling til om forløbene skal fortsætte.

 

Ud fra midtvejsevalueringen er der behov for en revurdering af indholdet hvis forløbene skal kunne styrke børnenes læringskompetencer, hvilket er et fokuspunkt i projektet.

Den endelige evalueringen kommer i foråret 2019. Forvaltningen udarbejder et oplæg med forskellige forslag for at køre Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste videre. 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning og,

at sagen sendes til orientering i Udvalget for Børn og Læring.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Udsat


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-06-2018

Orienteringen blev taget til efterretningsagsnr15-14715_doknr133570-16_v2_projektbeskrivelse - ansøgning.pdf

Bilag

Projektbeskrivelse


107. O Aktiviteter for juni og juli 2018

O Aktiviteter for juni og juli 2018

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har følgende aktiviteter i juni og juli måned 2018, som udvalget kan deltage i.

 

Navn på aktivitet

Sted

Tid

Kick-off på Bibliotekets årlige læsekonkurrence Klassefighten

Biblioteket

6. juni

TRÅD

Kulturspinderiet og Varde Torv

16. juni
Kl. 10.30 – 16.30 KulturSpinderiet

11.00 – 14.00 Torvet

VM i fodbold på storskærm

Varde Torv

16. juni kl. 16-20.30

VAKS – ferieaktiviteter

Varde Kommune

Uge 24-32

Ferieværksted – fokus på mødet mellem ord og kunst

Varde Bibliotek

Onsdage fra 4. juli-8. aug.

Sportsskole for børn og unge med særlige behov

Helle Hallen

Tirs-fredag i uge 28

 


Forvaltningens vurdering

 

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-06-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

108. Kommende sager

Kommende sager

Sagsfremstilling
 • Militærhistorisk museum
 • Forslag til ny tilskudspraksis på aftenskoleområdet
 • Varde Fritidscenter
 • Koncept for udmøntning af udviklingspuljen
 • Kulturbørnehaver
 • Musik & Billedskolens samarbejde med folkeskolerne
 • Evaluering af udlejning af KunstLab

 


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-06-2018

Drøftet

109. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved formanden:

 

 • Bedømmelsesudvalg – Azlon skulpturen af Anthony Howe
 • E-sportsstævne
 • Ministeren inviterer til møde om Kulturregionerne
 • Varde Fritidscenter
 • Dialog med SIV
 • Formandskab for Kulturelt Udvalg i Danmarks Biblioteksforening

 

Orientering ved forvaltningen:

 • Hold Hjernen Frisk 2
 • Forsøg med åben bogbus
 • Status Wadden Tide
 • Middelalderfestival

 

Gensidig orientering:

 


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-06-2018

Drøftet