UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Varde Bibliotek, Rådhustræde 2, 6800 Varde

STARTTIDSPUNKT

07-05-2018 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

07-05-2018 16:00:00


PUNKTER

69. Godkendelse af dagsorden
70. O Besøg på Varde Bibliotek
71. Evaluering af bibliotekspolitisk topmøde
72. Nyt reglement for Varde Bibliotek
73. Dialogmøde med Varde Arkivsamvirke
74. Nye partnerskabsaftaler
75. Ansøgning - IFS Vestjyderne, midler til halleje
76. Ansøgning - Kunstnernes Sommerudstilling 2018
77. Strategi for halområdet
78. Budgetopfølgning pr. 31.3.2018 - Udvalget for Kultur og Fritid
79. Budget 2019 - Omprioriteringskatalog 1 %
80. Budgetønsker 2019-2022 - Udvalget for Kultur og Fritid
81. O Udmøntning af budgetbesparelse i 2019
82. Besigtigelsestur efterår 2018
83. Mødeplan for 2019 i Udvalget for Kultur og Fritid
84. Punktet gensidig orientering
85. Evaluering af pilotprojekt - Hold hjernen frisk
86. O Netværksmøder i foreningslivet
87. O Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste - Evaluering og forløb 2019
88. O Aktiviteter for maj og juni 2018
89. Kommende sager
90. Gensidig orientering69. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Supplerende oplysning til punkt 76 Ansøgning fra KS 18 der er 20.000 kr. mere i puljen end antaget.

Punkt 74 ’Nye partnerskabsaftaler’ behandles sidst på dagsordenen.

Dagsordenen blev i øvrigt godkendt.

 

70. O Besøg på Varde Bibliotek

O Besøg på Varde Bibliotek

Sagsfremstilling

Udvalgets møde den 7. maj holdes hos Varde Bibliotek. Mødet starter med 45 minutters rundvisning og introduktion ved teamleder Kirstine Bruun.

 

Program for besøget:

 

 • Rundvisning
 • Bogens vej og anvendelighed – hvordan finder bogen vej og anvendes i forskellige sammenhænge
 • Når biblioteket arbejder ud fra andet end bøger og andre materialer

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

71. Evaluering af bibliotekspolitisk topmøde

Evaluering af bibliotekspolitisk topmøde

Sagsfremstilling

I år fandt det bibliotekspolitiske topmøde sted den 12. – 13. april i Herning. Hele Udvalget for Kultur og Fritid samt repræsentanter for forvaltningen deltog i topmødet.

 

Hovedoverskriften for topmødet i år var ’Hvilken rolle spiller bibliotekerne for udviklingen af fremtidens samfund, for det enkelte menneske, for den demokratiske deltagelse og for folkestyrelse udvikling?’ I programmet var der blandt andet lagt vægt på biblioteket som værdiskaber og hvad fremtidens biblioteker skal være når man ude i kommunerne udvikler landets mest besøgte kulturinstitution.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at topmødets mange relevante emner med fordel kan evalueres og drøftes i udvalget.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udbyttet af det bibliotekspolitiske topmøde 2018 drøftes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Drøftet

72. Nyt reglement for Varde Bibliotek

Nyt reglement for Varde Bibliotek

Sagsfremstilling

Biblioteket har i 2017 indført nyt bibliotekssystem, Cicero. Dette har givet anledning til en gennemgang af det eksisterende reglement. I den forbindelse viser det sig, at der ikke er blevet godkendt reglementer politisk siden 2006, sandsynligvis fordi der i den daværende beslutning stod ”…at lederen af Varde Bibliotek bemyndiges til at kunne foretage mindre justeringer som følge af ny lovgivning og praksisændringer…”.

 

Der er imidlertid siden 2006 også sket en række ændringer i gebyrtakster, hvilket gør det relevant at få godkendt et reglement politisk.


Forvaltningens vurdering

Der er behov for et ajourført reglement for biblioteksvæsenet i Varde Kommune.  Reglementet bør følge praksis på andre offentlige områder, hvor man er barn til man fylder 18 år, og forældre dermed hæfter for deres børns benyttelse af tilbuddet. Det gamle reglement skelnede mellem barn og voksen ved 13 år.

 

De foreslåede bødetakster har allerede igennem en årrække været eksisterende praksis på biblioteket jf. prisfremskrivninger. Taksten stiger jo længere man har beholdt mediet udover lånetiden.

 

 

Overskridelse af lånetiden for materialer lånt samme dag med samme udlånstid

Takster 2007 - Voksne

Takster 2007 - Børn

Takster 2018 - Voksne

Takster 2018 - Børn

Ved overskridelse af lånefristen

10 kr.

5 kr.

20 kr.

5 kr.

Ved overskridelse mere end 7 dage

20 kr.

10 kr.

40 kr.

10 kr.

Ved overskridelse mere end 14 dage

40 kr.

20 kr.

80 kr.

20 kr.

Ved overskridelse mere end 21 dage

80 kr.

30 kr.

120 kr.

30 kr.

Ved overskridelse mere end 30 dage

200 kr.

50 kr.

220 kr.

60 kr.

 

 

Borgerne udelukkes for adgang til at benytte selvbetjening på biblioteket, hvis de skylder over 300 kroner.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om biblioteksvirksomhed.


Økonomi

Bødetaksterne har ligget på dette niveau de seneste år.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til nyt reglement for Varde Bibliotek godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Stig Leerbeck deltog ikke i behandlingen af punktet

 

Anbefalingen blev godkendt

 

 sagsnr18-4090_doknr55197-18_v1_forslag til reglement for varde kommunes biblioteker.docx
sagsnr06-573_doknr53993-12_v1_forslag til reglement for biblioteket.doc

Bilag

Forslag til reglement for Varde Kommunes Biblioteker
Forslag til reglement for biblioteket


73. Dialogmøde med Varde Arkivsamvirke

Dialogmøde med Varde Arkivsamvirke

Sagsfremstilling

Udvalget har ét årligt dialogmøde med Varde Arkivsamvirke, hvor årets gang, fremtid og evt. projekter/udfordringer drøftes for arkiverne i kommunen.

 

Varde Arkivsamvirke er paraplyorganisationen for de 18 lokalhistoriske arkiver i Varde Kommune.

 

De 18 arkiver er fordelt over hele kommunen og en oversigt over alle arkiverne er vedlagt.

Arkiverne består af frivillige som er organiseret i foreninger eller selvorganiserede styrelser.  

Formålet med arkivernes arbejde er at registre, indsamle, bevare og formilde arkivalier fra lokalsamfundene.

 

Alle arkiverne modtager et årligt driftstilskud fra Varde Kommune. Det årlige tilskud udbetales til Varde Arkivsamvirke, som efter en godkendt fordelingsnøgle udbetaler tilskuddet til de respektive lokalarkiver. Arkiverne modtager i 2018 et samlet driftstilskud på i alt 166.090 kr.

 

Varde Kommune stiller lokaler til rådighed til 14 arkiver, som har til huse på skoler, plejehjem, kulturhuse og egne huse. Kommunen afholder udgifterne til vand, varme og el.

De sidste fire arkiver har lokaler i selvstændige lejemål, hvor kommunen giver tilskud til husleje til de tre arkiver. Ansager Lokalhistoriske Arkiv betaler selv deres husleje.

 

Varde Kommune giver yderligere tilskud til konsulentbistand fra sammenslutningen SVA (Sydvestjyske Arkiver) på 11.000 kr. samt det årlige abonnement på registreringssystemet Arkibas på ca. 23.560 kr., som anvendes af samtlige arkiver.

 

Kultur og Fritid giver et samlet årligt tilskud til arkiverne på ca. 285.950 kr. Tilskuddet er ikke medregnet udgifterne vedr. arkiverne i kommunale bygninger, da disse er en del af bygningernes samlede driftsudgifter.

 

Kultur og Fritid har hovedsageligt kontakt til arkiverne og Varde Arkivsamvirke, hvis der opstår udfordringer vedrørende de kommunale lokaler. Varde Arkivsamvirke yder faglig sparring og hjælp til arkiverne.

 

På dialogmødet repræsenterer Varde Arkivsamvirke de lokalhistoriske arkiver.  

 

Varde Arkivsamvirke deltager på mødet med formand Hans Ole Villadsen og sekretær Lissi Møller Christensen og er inviteret til kl. 14.00. Dialogen forventes at vare 40 minutter.

 

Dagsorden for dialogmødet:

 • Fortælling om Varde Arkivsamvirke samt status for de 18 arkivers aktiviteter 2017
 • Igangværende it-opgradering af registreringssystemet
 • Lokalesituationen for Varde Kommunes lokalarkiver, nu og i fremtiden
 • Den Åbne Skole – Hvordan arbejder arkiverne med den åbne skole på nuværende tidspunkt og er der nye initiativer i støbeskeen? 

Forvaltningens vurdering

Samarbejdet mellem Varde Kommune og Arkivsamvirket fungerer godt og bidrager til at lokalarkiverne kan gøre et vigtigt arbejde med indsamling, registrering og formidling af den lokale historie.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at drøftelsen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Taget til efterretningsagsnr09-3793_doknr38154-18_v1_oversigt over lokalhistoriske arkiver.docx

Bilag

Oversigt over lokalhistoriske arkiver


74. Nye partnerskabsaftaler

Nye partnerskabsaftaler

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 9. april blev sagen om nye partnerskabsaftaler udsat. Sagen behandles derfor igen på udvalgets møde den 7. maj.

 

Varde Kommune har en række arrangementer, der hvert år søger om tilskud fra puljerne Andre Kulturelle Arrangementer og Større Kultur- og Idrætsarrangementer. Jf. retningslinjerne for puljerne, har udvalget mulighed for at indgå en partnerskabsaftale med en forening omkring det pågældende arrangement.

 

Der er allerede indgået partnerskabsaftaler med 7-Kanten og Janusbygningen samt Spil Dansk og Ølgod Skulpturudstilling.

 

Forvaltningen lægger op til, at udvalget i en 30 minutters workshop drøfter hvad man ønsker der skal være ’basis kultur’ som får et fast tilskud gennem en partnerskabsaftale. Udvalget opdeles i 2 grupper som hver især udvælger emner til nye partnerskabsaftaler. Herefter drøftes i plenum.

 

Der er udarbejdet en oversigt over de arrangementer der har fået tilskud over en årrække, med beskrivelse af indhold og hvilke tilskud de tidligere har modtaget.

 

Fra 2019 bliver der en samlet pulje på ca. 420.000 kr. til arrangementer. Af dem er der i 2019 reserveret 50.000 kr. til DM i Badminton Ungdom og op til 110.000 kr. i tilskud samt 20.000 kr. til lokaler til Landsstævnet for Folkedansere og Spillemænd. Restbudgettet er ca. 165.000 når beløbet til de to seneste partnerskabsaftaler for hhv. Spil Dansk og Ølgod Skulpturudstilling er trukket fra.


Forvaltningens vurdering

Midler til partnerskabsaftaler finansieres af puljen for Kultur- og Større Idrætsarrangementer.

 

Hensigten med puljerne er også at give tilskud til nye tiltag og projekter. Derfor anbefales det, at der friholdes minimum 100.000 kr. til nye projekter og tiltag årligt i puljen for Kultur- og Større Idrætsarrangementer fra 2019.

 

Det anbefales desuden, at eventuelle nye partnerskabsaftaler først indgås fra 1. januar 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter partnerskabsaftaler med foreninger, og

at der årligt friholdes minimum 100.000 kr. til nye tiltag og projekter i puljen for Kultur- og Større Idrætsarrangementer fra 2019.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Udsatsagsnr18-2918_doknr38888-18_v1_kortspil - partnerkskabsaftaler.docx

Bilag

Kortspil - partnerkskabsaftaler


75. Ansøgning - IFS Vestjyderne, midler til halleje

Ansøgning - IFS Vestjyderne, midler til halleje

Sagsfremstilling

Den frivillige sociale forening Idræt for sindet (IFS) Vestjyderne søger om særaftale til dækning af halleje for i alt 45.000 kr. årligt.

 

IFS Vestjyderne startede i Varde Kommune i 2005 som en forening for sindslidende/socialt udsatte. De tilbyder aktiviteter som volleyball, badminton, fodbold, floorball og svømning. Foreningen har cirka 30 betalende medlemmer per kvartal.

 

Foreningen søger om tilskud til dækning af det gebyr, foreningen skal betale til Varde Fritidscenter for brugen af deres faciliteter.

 

At være sindslidelse medfører ofte nedgang i den personlige økonomiske indkomst og mange har derfor ikke råd til at betale kontingenter eller deltagerbetalinger. Dette er årsagen til, at foreningen søger om denne særaftale. Medlemmerne i IFS Vestjyderne betaler i dag 200,- kr. pr. kvartal i kontingent.

 

De lægger i deres ansøgning vægt på, at en forebyggende indsats for sindslidende og ensomme vil give besparelser på sundhedsområdet.


Forvaltningens vurdering

IFS Vestjyderne modtager lokaletilskud efter Folkeoplysningsloven og deres idrætsaktiviteter støttes derfor allerede.

 

Ansøgningen vedrører halleje, hvorfor beløbet skal finansieres af lokaletilskudskontoen. Da lokaletilskudskontoen forventes at være under tilsvarende pres i 2018 som i 2017 vurderer forvaltningen, at det ikke er muligt at give yderligere tilskud fra denne konto.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Finansieringen skal dækkes af lokaletilskudskontoen. Kontoen havde i 2017 et underskud på ca. 900.000 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der gives afslag på ansøgningen.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Stig Leerbeck deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Anbefalingen blev godkendt.
 

Udvalget beder forvaltningen undersøge, om der er alternative puljer/ordninger som foreningen evt. kan søge.

 

 sagsnr18-4240_bilagsnr#2606133_v1_fw ifs vestjyderne søger om kr. 45.000 til dækning af halleje - regnskab udgifter.docx.docx
sagsnr18-4240_doknr57339-18_v1_fw ifs vestjyderne søger om kr. 45.000 til dækning af halleje.msg
sagsnr18-4240_bilagsnr#2606132_v1_fw ifs vestjyderne søger om kr. 45.000 til dækning af halleje - bilag 1 priser på socialpsykiatrisk.docx
sagsnr18-4240_bilagsnr#2606131_v1_fw ifs vestjyderne søger om kr. 45.000 til dækning af halleje - driftsregnskab 01.10.16 - 30.09.20.docx
sagsnr18-4240_bilagsnr#2606130_v1_fw ifs vestjyderne søger om kr. 45.000 til dækning af halleje - eksempel på besparelse bilag 2.docx.docx
sagsnr18-4240_bilagsnr#2606129_v1_fw ifs vestjyderne søger om kr. 45.000 til dækning af halleje - argumentation for bevilling af særa.docx

Bilag

Fw: IFS Vestjyderne søger om kr. 45.000 til dækning af Halleje - Regnskab Udgifter.docx
Fw: IFS Vestjyderne søger om kr. 45.000 til dækning af Halleje
Fw: IFS Vestjyderne søger om kr. 45.000 til dækning af Halleje - Bilag 1 Priser på Socialpsykiatriske tilbud.docx
Fw: IFS Vestjyderne søger om kr. 45.000 til dækning af Halleje - Driftsregnskab 01.10.16 - 30.09.2017.docx
Fw: IFS Vestjyderne søger om kr. 45.000 til dækning af Halleje - Eksempel på besparelse Bilag 2.docx
Fw: IFS Vestjyderne søger om kr. 45.000 til dækning af Halleje - ARGUMENTATION FOR BEVILLING AF SÆRAFTALE.docx


76. Ansøgning - Kunstnernes Sommerudstilling 2018

Ansøgning - Kunstnernes Sommerudstilling 2018

Sagsfremstilling

På møde den 11. december 2017 besluttede udvalget, at Kunstnernes Sommerudstilling (KS) som noget nyt skulle indgå i partnerskabsaftalen med Janus Bygningen. Det betyder, at sommerudstillingens faste årlige driftstilskud på 10.500 kr. er blevet en del af det samlede driftstilskud til Janus Bygningen som er på 848.624 kr. i 2018. Som udgangspunkt betyder det også, at KS ikke længere kan søge udvalgets puljer om tilskud. Udvalget besluttede dog samtidig, at hvis KS ikke i 2018 opnår tilskud fra Statens Kunstfond vil de fortsat kunne søge udvalget om tilskud.

 

KS søger nu udvalget om en underskudsgaranti på 20.000 kr. da de den 7. marts 2018 har fået afslag på deres ansøgning om støtte fra Statens Kunstfond.

 

KS 18 er én blandt kun fem censurerede udstillinger i Danmark, og hvert år indsendes der omkring 1500 værker til censurering fra kunstnere fra hele Danmark samt Sverige, Norge, Tyskland og England. Ca. 150 værker antages og udstilles i JANUS – Vestjyllands Kunstmuseum. KS viser et bredt udsnit af samtidskunsten, både kunstnerspirer og anerkendte kunstnere. KS 18 ligger den 16. juni – 12. august 2018. 

 

Som et nyt tiltag i 2018 er ansøgningsprocessen til udstillingen digitaliseret, så kunstnere får mulighed for at sende deres værker/billeder af værker digitalt. Erfaringerne viser, at det giver en markant stigning i antallet af ansøgere og at det letter det administrative arbejde betydeligt.

 

Der arrangeres også formidling og aktiviteter for børn og kunstinteresserede i udstillingsperioden hvor man regner med ca. 2000 gæster.

 

KS fik i 2017 et tilskud på samlet 25.000 kr. inkl. det faste driftstilskud på ca. 10.000 kr., samt en underskudsgaranti på 20.000 kr. der kom til udbetaling.

 

Ansøgningen behandles inden ansøgningsfristen til puljen for andre kulturelle arrangementer, da KS åbner den 16. juni.


Forvaltningens vurdering

KS er et kunstnerisk flagskib i Varde Kommune, hvor borgerne kan møde den helt nye samtidskunst. Den censurerede kunstudstilling har stor betydning for kunstnere, og er vigtig at bibeholde i kommunen.

 

I kriterierne for puljen for andre kulturelle arrangementer er der fokus på nye tiltag og projekter. Digitaliseringen af ansøgningsprocessen for udstillingen opfylder kriteriet for brug af ny teknologi.

 

Puljen for andre kulturelle arrangementer har pr. 17. april en restsaldo på 86.690 kr. med moms.

 

I puljen mangler fire arrangementer, som er en del af nedtrapningsmodellen, at få behandlet deres ansøgninger. Det forventes, at tre ansøgninger behandles i ansøgningsrunden 1. maj og den sidste ansøgning behandles i ansøgningsrunden 1. oktober.

Ansøgerne er Sommerkoncerter, Kulturdagene, Vestjyllandsudstillingen og HATS.

 

Som følge af nedtrapningsmodellen er der som minimum øremærket 2/3 dele af det tidligere bevilgede beløb for hver ansøgning. Det samlede reducerede tilskud til de fire ansøgninger vil ligge på 83.332 kr.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at der gives afslag på ansøgningen fra KS 18 på 20.000 kr., fordi puljen ved bevilling af tilskuddet vil gå i minus.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Puljen til ”Andre kulturelle arrangementer” har en budgetramme i 2018 på 233.370 kr. med moms.

 

Restsaldo inkl. bevilgede underskudsgarantier pr. 17. april 2018 er 86.690 kr. Af disse er der øremærket et samlet beløb på 83.333 kr. til dækning af tilskud til fire arrangementer underlagt nedtrapningsmodellen.

 

Restsaldo efter forventet tilskud jf. nedtrapningsmodellen er på 3.358 kr.

 

Ved bevilling af en underskudsgaranti til KS 18 på 20.000 kr. vil restsaldoen være på

-16.642 kr.

 

Der resterer stadig to ansøgningsrunder til puljen; 1. maj og 1. oktober 2018.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der gives afslag på ansøgningen fra KS 18 med den begrundelse, at der ikke er midler til det i puljen for andre kulturelle arrangementer.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-157_doknr55189-18_v1_kunstnernes sommerudstilling 2018 - ansøgning.docx
sagsnr18-157_doknr55192-18_v1_kunstnernes sommerudstilling 2018 - budget 2018.docx
sagsnr16-12577_doknr11690-18_v1_kriterier for nye tiltag og projekter.docx
sagsnr18-157_doknr18163-18_v1_oversigt over tilskudgaranti for puljen andre kulturelle arrangementer 2018.xlsx

Bilag

Ansøgning KS 18
Budget 2018 - KS 18
Kriterier for nye tiltag og projekter
Oversigt over tilskud/garanti for puljen andre kulturelle arrangementer 2018


77. Strategi for halområdet

Strategi for halområdet

Sagsfremstilling

På dialogmødet den 5. marts 2018 drøftede SIV og Udvalget for Kultur og Fritid udarbejdelsen af en strategi for idrætsfaciliteterne i kommunen.

 

I 2015 foretog Idrættens analyseinstitut (Idan) en analyse af idrætsfaciliteterne i Varde Kommune (herefter facilitetsanalysen). Facilitetsanalysen dannede grundlag for, at idrætshallerne udarbejdede en individuel udviklingsplan for deres center. Holdningen fra Varde Kommune har været, at idrætshallerne skaber deres egen udvikling.

 

Hidtil har Varde Kommunes målsætning med idrætsfaciliteterne været beskrevet i Fritids-, Idræts- og Kulturpolitikken. Målsætningen har været:

Vi vil arbejde for, at der er faciliteter, så borgerne har let adgang til og kan dyrke kultur- og fritidsaktiviteter året rundt. Det er et mål, at faciliteterne følger borgernes vaner og behov. Det er ligeledes et mål, at faciliteterne kan rumme større begivenheder, som kan tiltrække borgere fra andre kommuner.

Vi vil arbejde for, at vores faciliteter nedbryder den traditionelle opfattelse af inde- og uderum.

 

Varde Kommune støtter idrætsfaciliteterne på forskellige måder. Blandt andet i form af driftstilskud til idræts- og svømmehaller og Udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller. Derudover støttes foreningernes brug af idræts- og svømmehallerne med lokaletilskud på 75 % af timelejen. Idrætshallerne, med undtagelse af Outrup Kultur og Idrætscenter og de kommunale haller, gives desuden et udligningstilskud, til udligning af forskelle i de vilkår, der var gældende for hallerne inden kommunesammenlægningen 1. januar 2007.


Forvaltningens vurdering

Idrætshallerne i Varde Kommune er enten ejet eller drevet af selvejende institutioner. Det betyder, at udviklingen af faciliteterne besluttes i den enkelte facilitet, ligesom hallerne selv er ansvarlige for at skabe aktivitet og liv i faciliteterne. Forvaltningen vurderer, at Varde Kommune hverken skal eller kan bestemme, hvordan faciliteterne skal udvikle sig og skabe liv, men forvaltningen vil kunne bistå med at facilitere en proces, hvor facilitetsudviklingen er i fokus.

 

Forvaltningen vurderer, at en fælles proces mellem Udvalget for Kultur og Fritid og idrætsfaciliteterne vil kvalificere facilitetsudvikling og -planlægning for de kommende 10 – 15 år i hele kommunen.

 

Forvaltningen foreslår, at en sådan proces starter med en workshop mellem Udvalget og SIV, hvor relevante emner kan drøftes. Forvaltningen vil agere facilitator for workshoppen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Folkeoplysningsloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der arrangeres en workshop mellem SIV og Udvalget med fokus på at drøfte idrætsfaciliteternes fremtidige udvikling.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Udvalget vurderer ikke, at det er formålstjenligt at gå i dialog med SIV om emnet på nuværende tidspunkt.

Udvalget opfordrer hallerne til, at dialogen om idrætsfaciliteternes fremtidige udvikling foregår i lokalsamfundene med ’brugerne’ af hallerne.

Emnet vil kunne drøftes på det næste dialogmøde med SIV.

 

78. Budgetopfølgning pr. 31.3.2018 - Udvalget for Kultur og Fritid

Budgetopfølgning pr. 31.3.2018 - Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsfremstilling

Der fremsendes budgetopfølgning til politisk godkendelse tre gange årligt, pr. ultimo marts, ultimo juni samt ultimo september. Derudover sker der en løbende opfølgning i en tæt dialog mellem fagforvaltningerne og økonomikonsulenterne.

Resultatet for budgetopfølgningen for første kvartal 2018 for Kultur og Fritid udviser et skønnet merforbrug på 1,3 mio. kr. på indeværende års budget eksklusiv overførsler.

 

Fagområde

 

 1. kvartal
 1. kvartal
 1. kvartal

Kultur og Fritid

Forventet merforbrug

1,3

 

 

Mio. kr.

 

Område

Korrigeret budget eks. overførsler 2018

Overførsel fra 2017 til 2018

Forventet regnskabs resultat 2018

Forventet afvigelse (minus = mindre forbrug)

 

 

(eks. overf.)   (inkl.         

                    overf.)

Biblioteker

 

23,1

0,8

23,9

0,8

0

Idrætsfaciliteter for børn og unge

15,9

0,0

 

15,7

-0,2

-0,2

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

18,3

 

0,2

19,0

0,7

0,5*

Kulturel virksomhed

 

18,1

1,1

17,7

-0,4

-1,5

Ejendomme og øvrige fritidsfaciliteter

2,3

0,4

2,7

0,4

0

I alt

77,7

2,5

79,0

1,3

-1,2

*Der fremlægges en sag på udvalgsmødet i juni med et oplæg til omfordeling af midler indenfor rammen.

 

Resultatet på 1,3 mio. kr. i merforbrug er i forhold til indeværende års budget og kan dækkes indenfor de 2,5 mio. kr. der er overført fra regnskabsåret 2017.

 

Biblioteker

På biblioteksområdet forventes det, at indeværende års budget anvendes fuldt ud, samt at overførte midler fra 2017 på i alt 0,8 mio. kr. ligeledes bruges i indeværende regnskabsår. Størsteparten af forbrug af overførsler anvendes til at dække indregnede besparelser, hvor driftstilpasning først slår fuldt igennem fra udgangen af 2018.

 

Idrætsfaciliteter for børn og unge

Det vurderes, at der vil været et mindreforbrug på området samlet set i størrelsesordenen 0,2 mio. kr. bestående af flere afvigelser i både positiv og negativ retning.

 

Merforbrug vedrører primært halområdet, hvor forskellige forhold over årene på enkelte anlæg har betydet forskel mellem de afsatte budgetter og tilskud jfr. harmoniseringsprincipper/indgåede kontrakter. Samtidig forventes der overskud på 0,4 kr. vedr. pulje afsat til at imødegå eventuelt momstab ved ændring i selvejende institutioners momsregistrering.

 

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Det skønnede merforbrug på 0,7 mio. kr. er nettoresultatet af områder, hvor det på nuværende tidspunkt skønnes, at budgettet ikke bliver anvendt fuldt ud, brug af midler overført fra 2017, samt merforbrug på lokaletilskud.

 

Mindreforbruget vedrører primært pulje afsat til foreningsløse, der har vist sig svær at få udmøntet og fra 2019 indgår i den reviderede puljefordeling. På aftenskoleområdet er det ligeledes den nuværende vurderingen, at budgettet ikke anvendes fuldt ud.

 

Lokaletilskudsområdet, der traditionelt har vist sig svært styrbart følges tæt. Udvalget får en sag, hvor de præsenteres for muligheder for at genoprette lokaletilskudskontoen.

Ved uændrede retningslinjer forventes et underskud på niveau med sidste års merforbrug på 0,9 mio. kr.

 

Kulturel virksomhed

Området indeholder foruden driftstilskuddene til Museet en bred vifte at tilskud og tilbud, herunder tilskud til diverse kunst- og kulturelle formål, samt Musik & Billedskolen. For hele området under et, forventes et netto mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

 

Der skønnes et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. der vedrører midler, hvor det på nuværende tidspunkt er kendt, at udgiften eller dele heraf, først afholdes i 2019 og derfor overføres til kommende regnskabsår jf. gældende praksis indenfor rammen, samt et forsigtigt skøn på 0,1 mio. kr. i samlet mindreforbrug på øvrige poster. En detaljeret oversigt er vedlagt i bilag.

 

Samtidig forventes det, at der bruges i størrelsesordenen 0,3 mio. kr. af beløb overført fra 2017.

 

Udover ovenstående, er det usikkert om beløb på 0,4 mio. kr. der er afsat til øget driftstilskud til Janusbygningen kommer til udbetaling indeværende år, da det afhænger af, hvornår den planlagte udvidelse kan realiseres.

 

Ejendomme og øvrige fritidsfaciliteter

Der forventes en merudgift på årets budget på 0,4 mio. kr. vedrørende beløb overført fra 2017, herunder aktivitetsområde i Varde Sommerland, pulje til udendørsanlæg samt ejendomsudgifter.

 

Anlæg

Der er i alt afsat 16,3 mio. kr. i anlægsbudget i 2018, hvoraf 11 mio. kr. er overført fra 2017. Der er igangværende projekter på områdefornyelse ved KulturSpinderiet samt halrenoveringsplan. Vedrørende Lykkesgårdsskolen, er der en frigivelse af anlægsbudget på vej. Rådighedsbeløb afsat til udvidelse af Janusbygningen afventer afklaring og det er usikkert om projektet når igangsættelse i indeværende år. Derudover er der fra 2018 afsat 2 x 0,3 mio. kr. til afdækning af henholdsvis Kulturhuset i Ølgod og Teaterhus i Varde.


Forvaltningens vurdering

Eftersom budgetopfølgningen er foretaget på et forholdsvis tidligt tidspunkt på året, er det forvaltningens vurdering, at opfølgningen hviler på et usikkert grundlag og at der i løbet af året, vil komme korrektioner til skønnet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ


Økonomi

Det vurderes at gennemgangen ud fra forhold kendt på opfølgningstidspunktet giver et retvisende billede. På nuværende tidspunkt forventes det, at der overføres ca. 1 mio. kr. indenfor rammen jf. gældende praksis.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Taget til efterretningsagsnr17-12884_doknr60280-18_v1_kultur og fritid - anlæg 31.03.2018.xlsx
sagsnr17-12884_doknr65424-18_v1_oversigt - budgetoverførsler (forventet).docx

Bilag

Kultur og Fritid - anlæg 31.03.2018
Oversigt - budgetoverførsler (forventet)


79. Budget 2019 - Omprioriteringskatalog 1 %

Budget 2019 - Omprioriteringskatalog 1 %

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 6. marts 2018 budgetproceduren for budget 2019-2022.

 

Det blev samtidig besluttet, at hvert fagudvalg skal udarbejde et omprioriteringskatalog for 2019 med forslag til besparelse på 1 % af serviceudgifterne. Den samlede besparelse udgør godt 20 mio. kr.

 

For Udvalget for Kultur og Fritid udgør besparelsen 0,78 mio. kr.

 

Udvalgets budget er fordelt på hovedkonti således (specifikation i bilag):

 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

2,2 mio. kr.

03 Undervisning og kultur

74,7 mio. kr.

I alt

76,9 mio. kr.

 

Opdelt på afdelinger/virksomheder:

Politik og Analyse

0,6 mio. kr.

Kultur og Fritid

46,6 mio. kr.

Musik & Billedskolen

6,5 mio. kr.

Teknik og Miljø

1,0 mio. kr.

Biblioteket

22,2 mio. kr.

I alt

76,9 mio. Kr.

 

 

Forvaltningens forslag til procentvis fordeling (beskrivelser i bilag):

Kultur og Fritid

0,62 mio. kr.

Musik og Billedskole

0,08 mio. kr.

Biblioteket

0,30 mio. kr.

I alt

1,00 mio. kr.

 

Fordelingen af Forvaltningens forslag fremgår af bilag.

 

Til orientering er der også vedhæftet bilag med oversigt over forslag til råderumskatalog for tidligere år.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes budgetprocedure for budget 2019-2022


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til Udvalget for Kultur og Fritids bidrag til omprioriteringskataloget drøftes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Udvalget drøftede forslaget

80. Budgetønsker 2019-2022 - Udvalget for Kultur og Fritid

Budgetønsker 2019-2022 - Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 6. marts 2018 budgetproceduren for budget 2019-2022.

 

Som led i proceduren skal fagudvalgene senest 13. juni 2018 have behandlet nye ønsker, forslag til finansiering og tekniske ændringer.

 

Nye ønsker til driftsbudgettet skal finansieres indenfor udvalgets budgetområde.

 

Nye ønsker til anlægsbudgettet skal for 2019 være finansieret ved at udskyde eller fravælge allerede besluttede anlægsprojekter.

 

Nye ønsker til anlægsbudgettet for 2020-2022 skal ligge inden for ikke prioriterede puljer, som udgør 17,7 mio. kr. for 2020 og 40 mio. kr. for 2021.

 

Forvaltningens foreløbige forslag til budgetønsker fremgår af bilag.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes Budgetprocedure for budget 2019-2022


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forvaltningens forslag til budgetønsker drøftes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Drøftet

81. O Udmøntning af budgetbesparelse i 2019

O Udmøntning af budgetbesparelse i 2019

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 6. marts 2018, at alle serviceområder skal effektivisere for 0,5 % i 2019.

 

Besparelsen på Udvalgets budgetområde sker ved en generel nedskrivning af budgettet med 0,5 % i forbindelse med budgetfremskrivningen fra 2018-2019.

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

82. Besigtigelsestur efterår 2018

Besigtigelsestur efterår 2018

Sagsfremstilling

Udvalget har ønsket, at der som udgangspunkt planlægges to besigtigelsesture årligt – næste gang i efteråret 2018. Forvaltningen blev på udvalgsmødet den 10. april bedt om at lave et oplæg til dato og program for dagen.


Forvaltningens vurdering

Besigtigelsen kan finde sted i kombination med afholdelse af udvalgsmøde. Er det tilfældet kan der være tale om datoerne den 8. oktober eller den 5. november.

 

Besigtigelsen kan også ligge selvstændigt. Er det tilfældet er forslag til datoer tirsdag den 23. oktober eller mandag den 29. oktober.

 

Forslag til besøgssteder:

 • Silkeborg Kommune som Outdoor-kommune
 • Sønderborg Kulturhus
 • Haderslev Street Dome
 • Maltfabrikken i Ebeltoft
 • Fredericia som musical- og teaterby

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at efterårets besigtigelsestur fastlægges som en hel dag i enten oktober eller november med Fredericia som musical- og teaterby som destination.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Anbefalingen blev godkendt

83. Mødeplan for 2019 i Udvalget for Kultur og Fritid

Mødeplan for 2019 i Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsfremstilling

Byrådet, Udvalget for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, når og hvor deres respektive møder skal afholdes.

 

Endvidere kan udvalgene fastsætte regler om varigheden af sine møder.

 

Politik, Analyse og Digitalisering har udarbejdet et forslag til mødeplan 2019 for de politiske udvalg og Byrådet, hvor der bl.a. er taget hensyn til de stående udvalgs sagers eventuelle videre behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv/Byrådet.

 

Udgangspunktet er bl.a. nedenstående tidligere aftalte vilkår:

 • Ingen møder i ugerne 7, 16, 42 og 52 
 • Ingen møde den 1. marts (HEC fødselsdag)
 • Ingen møde den 5. september (flagdag)
 • Ingen møder når der er KL arrangementer samt Folkemøde på Bornholm
 • Ingen udvalgsmøder fredag
 • Byrådsmøde så vidt muligt 1. tirsdag hver måned
 • UØE onsdag ugen før byrådsmøde
 • Hidtil ønske til KF-møderne mandag kl. 13.00   
 • Hidtil ønske til BL-møderne tirsdag kl. 13.00
 • Hidtil ønske til PT-møderne torsdag kl. 12.30 (ønske om 2 møder i juni og december)
 • Hidtil ønske til SS-møderne tirsdag kl. 08.15
 • Hidtil ønske til AI-møderne torsdag kl. 08.00
 • 1 årligt dialogmøde mellem ProVarde og UØE i efteråret.
 • 2. behandling af budget er integreret i de ordinære møder i henholdsvis UØE og BY.

 

Økonomi har været inddraget i planlægningen i forhold til budgetlægning samt budgetopfølgningerne pr. 31.3 og 30.9


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at udkast til politisk mødeplan 2018 imødekommer de opstillede vilkår.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.


Økonomi

Udgifter til mødeforplejning o.l.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at mødeplanen for 2019 godkendes for så vidt angår Udvalget for Kultur og Fritid,

at der tages stilling til, om der skal træffes beslutning om mødernes varighed.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Mødeplanen blev godkendt med den bemærkning, at Udvalget for Kultur og Fritids møder så vidt muligt flyttes tættere på næstkommende byrådsmøde.sagsnr18-2084_doknr56591-18_v1_politisk mødeplan 2019 - endelig.doc

Bilag

Udkast af 12. april 2018


84. Punktet gensidig orientering

Punktet gensidig orientering

Sagsfremstilling

Hvert fagudvalg kan selv beslutte om punktet gensidig orientering skal være åbent eller lukket for offentligheden på deres dagsordener. Udvalgsformanden har ønsket, at give Udvalget for Kultur og Fritid muligheden for at drøftet emnet.

 

Som det er i dag, er punktet lukket på dagsordnerne til Udvalget for Plan og Teknik. På alle øvrige udvalg er punktet åbent.


Kigger man ud over Varde Kommunes grænser er praksis vidt forskellig fra kommune til kommune.

 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at udvalget med fordel kan drøfte fordele og ulemper ved at punktet er hhv. åbent eller lukket for offentligheden.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget tager stilling til hvorvidt punktet gensidig orientering fremadrettet skal være åbent eller lukket på udvalgets dagsordener.

 


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Udsat

85. Evaluering af pilotprojekt - Hold hjernen frisk

Evaluering af pilotprojekt - Hold hjernen frisk

Sagsfremstilling

Varde Bibliotek har i samarbejde med Center for Sundhedsfremme (CFS) og Kultur og Fritid været med i første del af et landsdækkende pilotprojekt under overskriften Hold hjernen frisk, som løber i 2017 og 2018.

 

Biblioteket var et af syv biblioteker, der deltog i 2017. Projektet skal omsætte forskningsbaseret viden om at holde hjernen frisk hele livet til konkrete aktiviteter og udbrede den eksisterende viden på området. Målet er, at flere seniorer kan leve et aktivt liv i længere tid og mindske risikoen for demens. Bag projektet står DGI, Slots- og Kulturstyrelsen og forskningscenteret Center for Sund Aldring på Københavns Universitet. Projektet er støttet af NordeaFonden. Konkret søgte og fik Varde Bibliotek støtte til at gennemføre forløbet ’Teknologieksperimentarium for seniorer’ med et tilskud på i alt 26.500 kr.

 

Deltagerne

Der var 20 deltagere - 11 kvinder og 9 mænd på holdet som mødtes 15 gange hen over efteråret i 2017. Deltagerne kom fra alle dele af kommunen.

Der har været en meget høj deltagelse med i gennemsnit 18 deltagere hver gang. Deltagerne var overvejende karakteristeret ved, at være forholdsvist nypensionerede og derfor søgende efter nyt indhold i tilværelsen.

Gennemsnitsalderen var 65 år med yngste deltager på 58 og ældste på 70 år.

 

Indhold og evaluering

Indholdet havde en teknologisk vinkling – og skulle samtidig udfordre krop og hjerne og styrke det sociale fællesskab.

 

Deltagerne har givet udtryk for, at det var

 • et relevant og vedkommende tema – demens/den aldrende hjerne
 • spændende at møde nye mennesker
 • godt med et længevarende forløb, så man kunne nå at lære de andre at kende
 • den sjove og eksperimenterende tilgang gjorde det lettere at være med
 • interessant med teknologi-indholdet
 • et vigtigt projekt og at man gerne ville bidrage til forskningen inden for feltet
 • godt med en gennemgående tovholder fra biblioteket – det viste, at forløbet blev vægtet højt
 • positivt at erfare, at biblioteket er meget mere end en bogsamling, det er også et sted for læring og fællesskab – og det var godt at ’gå til’ noget på biblioteket.

 

Samarbejdet på tværs i kommunen

Kultur og Fritid samt Center for Sundhedsfremme var med i ansøgningsfasen og i planlægningsfasen som sparringspartnere på fastlæggelse af rammer, indhold, målgruppe – og var også ind over kommunikationen ud i verden. Desuden bidrog CFS med netværk i forbindelse med rekrutteringen og stod for to af aktiviteterne i forløbet.

Vi samarbejdede også med NaturKulturVarde, som bidrog med to aktiviteter og ligeledes bidrog Kulturspinderiet med to mødegange. Endelig brugte vi også Showroom for Velfærdsteknologi.


Forvaltningens vurdering

Projektet har været med til at understøtte og opfylde Kultur og Fritids strategi om at etablere nye og flere samarbejder på tværs af afdelinger og institutioner på området.

 

Vi har fået et kendskab til hinanden, der gør det meget nemmere at finde sammen om konkrete projekter. Eksempelvis planlægger biblioteket et arrangement med CFS som ’leverandør’ på biblioteket i efteråret 18 og drøfter flere mulige samarbejder.

 

Projektet opfylder samtidig bibliotekets egen strategi med at være et sted for uformel læring samt bl.a. at finde fællesnævnere mellem biblioteket og sundhedsområdet.

For biblioteket har det i øvrigt givet den positive effekt, at vi

 • har etableret tætte relationer til en række borgere, der undervejs er blevet transformeret til ambassadører for bibliotekernes tilbud
 • nåede ud til borgere, der normalt ikke kommer på biblioteket.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Biblioteksloven


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at evalueringen tages til efterretning, og

at sagen sendes til Udvalget for Social og Sundhed til orientering.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Udsatsagsnr17-8969_doknr56090-18_v1_biblioteksprojekter 2017 - spørgeskemaundersøgelse. 2018.02.22.pdf.pdf

Bilag

Biblioteksprojekter 2017 - spørgeskemaundersøgelse. 2018.02.22.pdf


86. O Netværksmøder i foreningslivet

O Netværksmøder i foreningslivet

Sagsfremstilling

Siden 2016 har der været fokus på at skabe netværksfællesskaber inden for idrætsgrene på tværs af geografi. Formålet med netværksmøderne er at styrke de enkelte klubber og skabe synergi foreningerne imellem.

 

Det første netværk blev skabt inden for håndbold i samarbejde med Jysk Håndbold Forbund i efteråret 2016. Netværket er nu så stærkt, at der er skabt træningsfællesskaber, kommunemesterskaber, uddannelse af trænere lokalt mm. Efterfølgende er der skabt netværksfællesskaber indenfor tennis, skydning, svømning, spejder og FDF. I maj afholdes det første netværksmøde indenfor kroket og i efteråret forventes opstart af nye netværk indenfor volleyball og outdoor. For at få bedst mulig kvalificeret viden ind i netværkene skabes de i samarbejde med henholdsvis DGI Sydvest, Dansk Svømmeunion, Volleyball Danmark, DBU m. fl. Netværksmøderne afholdes 2-3 gange årligt og afholdes på skift rundt i foreningernes klublokaler/haller.

 

Der findes desuden allerede netværk inden for gymnastik, badminton og fodbold (kommunemøde) hvor Varde Kommune er en medspiller i mindre grad.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at netværksmøderne er meget givtige for foreningerne da indholdet i netværksmøderne defineres ud fra foreningernes egne behov og ønsker. Foreningernes succeshistorier, vidensdeling, netværk og besøg hos hinanden kommer i centrum og de er i fællesskab med til at arbejde med de fælles udfordringer de oplever som både er små og store.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Udsatsagsnr18-4051_doknr54753-18_v1_oversigt over foreningsnetværk.docx

Bilag

Oversigt over foreningsnetværk


87. O Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste - Evaluering og forløb 2019

O Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste - Evaluering og forløb 2019

Sagsfremstilling

Varde Kommune kører lige nu pilotprojektet Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste. Projektet er en videreudvikling af den eksisterende Vardes Kulturelle Rygsæk, og det bygger på de succeshistorier, som den nuværende kulturelle rygsæk har ført med sig.

 

Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste er for alle 0-4 årige børn i hele Varde Kommune, der er i kommunal dagpleje/vuggestue/børnehave. Børnene møder via dagtilbuddet én gang årligt et alderssvarende kulturtilbud af høj kvalitet.

 

For de 0-3 årige afholdes workshops med Lotte Salling i sprog, rytmer og sang.

For de 3-4 årige afholdes workshops med ’En hemmelig klub’ i teater, bevægelse og historiefortælling.

 

En kulturel rygsæk for de mindste giver børnene en bred referenceramme og på længere sigt en dybere forståelse af de kulturelle tilbud, når de efterfølgende deltager i Vardes Kulturelle Rygsæk. På længere sigt styrkes børns kulturelle og sproglige kompetencer, og der skabes grobund for det gode børneliv i Varde Kommune.

 

Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste har et budget på 360.000 kr. for 2017-18, herunder er 180.000 kr. bevilget af Kulturregion Vadehavet og de resterende 180.000 kr. er fordelt ligeligt mellem Kultur og Fritid, Varde Bibliotek og Børn og Læring.

 

Evaluering

De første forløb blev afviklet i sep.-nov. 2017 og er blevet midtvejsevalueret gennem fokusgruppeinterviews og snakke med pædagoger og dagplejere.

 

Projektet fik en rigtig positiv tilbagemelding fra dagplejen og institutionerne, hvor de var glade for at få besøg af kunstnerne og få mulighed for at møde nye kunstgenrer.

 

Udfordringerne ved projektet er særligt logistikken.

Så vidt muligt kommer kunstnerne rundt til de enkelte legestuer, vuggestuer og børnehaver, men for at få puslespillet til at gå op, bliver nogle grupper nødt til at flytte sig til nye og uvante lokaler i store grupper. Visse steder blev grupperne for store til, at børnene fik nok ud af besøget.

 

Evalueringen viste endvidere, at projektet er udfordret på at styrke f.eks. børnenes motorik og sproglige kompetencer, når børnene kun møder kunstnerne én gang om året. I stedet efterspurgte institutionerne længevarende forløb, hvis børnenes læringskompetencer skal styrkes og prioriteres.

 

Arbejdsgruppen, bestående Kultur og Fritid, Varde Bibliotek og Dagtilbud, har taget evalueringen til sig og tilretter det nye forløb.

 

Der arbejdes mod at koble den sidste runde af forløbene til dagtilbuds ”Fra intention til handling”, hvor forløbene især målrettes aktivitetstemaet Kulturelle Udtryksformer og Værdier. Ved koblingen til ”Fra intention til handling” ønskes en bedre forankring i dagtilbud.

Der arbejdes også på at mindske de store grupper og brug af andre lokaler. Her er økonomien en udfordring. Det er derfor begrænset, hvor meget der logistik der kan flyttes rundt.  

 

Den sidste runde, hvor børnene møder kunstnerne, skulle være afviklet i efteråret 2018, men pga. den nye strukturændring på dagtilbud, som træder i kraft efter sommeren 2018, har arbejdsgruppen valgt at udskyde forløbene fra 2018 til vinter/forår 2019.

 

Det er godkendt af Kulturregionen, at projektets sidste forløb udskydes til vinter/forår 2019 i stedet for afvikling i 2018. Dagtilbudsledergruppen har også godkendt flytningen til vinter/forår 2019.


Forvaltningens vurdering

Pilotprojektet kører til og med 2019, hvorefter der skal tages stilling til om forløbene skal fortsætte.

 

Ud fra midtvejsevalueringen er der behov for en revurdering af indholdet hvis forløbene skal kunne styrke børnenes læringskompetencer, hvilket er et fokuspunkt i projektet.

Den endelige evalueringen kommer i foråret 2019. Forvaltningen udarbejder et oplæg med forskellige forslag for at køre Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste videre. 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning og,

at sagen sendes til orientering i Udvalget for Børn og Læring.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Udsatsagsnr15-14715_doknr133570-16_v2_projektbeskrivelse - ansøgning.pdf

Bilag

Projektbeskrivelse


88. O Aktiviteter for maj og juni 2018

O Aktiviteter for maj og juni 2018

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har følgende aktiviteter i maj og juni måned 2018, som udvalget kan deltage i.

 

Navn på aktivitet

Sted

Tid

Gadeidræt på Kulturspinderiet

Kulturspinderiet

26. maj

Kick-off på Bibliotekets årlige læsekonkurrence Klassefighten

Biblioteket

6. juni

TRÅD

Kulturspinderiet og Varde Torv

16. juni k. 10

VM i fodbold på storskærm

Varde Torv

16. juni kl. 16-20.30

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Udsat

89. Kommende sager

Kommende sager

Sagsfremstilling
 • Varde Fritidscenter
 • Militærhistorisk museum
 • Drøftelse af Lokaletilskud
 • Udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller 2018
 • Tiltag for at genoprette lokaletilskudskontoen i 2018 og årene frem
 • Forslag til ny tilskudspraksis på aftenskoleområdet
 • Evaluering af udvalgets første halve år
 • Kulturbørnehaver
 • Musik & Billedskolens samarbejde med folkeskolerne
 • Evaluering af udlejning af KunstLab

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Udsat

90. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved Formanden

 • Som en konsekvens af at A.C. Hoxcer udtræder af Udvalget for Kultur og Fritid og Ingvard Ladefoged indtræder, overtager Ingvard Ladefoged A.C. Hoxcers plads i Fritidssamrådet
 • Afholdelse af DM i Badminton for ungdom
 • Møde i Fritidssamrådet
 • Årsmøder i rådene
 • Bedømmelsesudvalg – Azlon skulpturen af Anthony Howe
 • E-sportsstævne
 • Møde i styregruppen for Kulturregion Vadehavet

 

 

 

Orientering ved Forvaltningen

 

 

Gensidig orientering


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-05-2018

Udsatsagsnr12-12954_doknr67932-18_v1_referat fra styregruppemøde den 09.04.2018.pdf

Bilag

Referat fra styregruppemøde den 09.04.2018