UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Musik & Billedskolen, Vestervold 11, 6800 Varde

STARTTIDSPUNKT

09-04-2018 11:30:00

SLUTTIDSPUNKT

09-04-2018 16:00:00


PUNKTER

102. Godkendelse af dagsorden
103. O Besøg på Musik & Billedskolen
104. Teater- og Kulturhus
105. Valg af medlem til Vadehavets formidlerforums Styregruppe
106. Renovering af Lykkesgårdhallen, Varde
107. Ansøgning - Outrup Speedway Club, rentefrit lån
108. Ansøgning - Varde Tennisklub, fortsat behandling
109. Ansøgning - Varde Cykelklub, Varde Classic
110. Ansøgning - Outrup Speedway Club, Tilskud til sikkerhedsudstyr
111. Ansøgning - Varde Garden, 55 års jubilæum
112. Ansøgning - Region Varde Elitesport, markedsføring af VM og DM U21
113. Fordeling af Eliteidrætspuljen 2018
114. Emner til dialogmøderne med de 4 råd
115. Partnerskabsaftaler for Spil Dansk og Skulptur Ølgod
116. Nye partnerskabsaftaler
117. Forslag til kriterier for nye puljer
118. Udvalgsture 2018 - 2021
119. O Aktiviteter for april og maj 2018
120. Kommende sager
121. Gensidig orientering102. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-04-2018

Godkendt

103. O Besøg på Musik & Billedskolen

O Besøg på Musik & Billedskolen

Sagsfremstilling

Udvalgets møde den 9. april holdes hos Musik & Billedskolen. Mødet starter med 45 minutters rundvisning og introduktion ved musikskoleleder Hanne Rysgaard Grønlund og souschef Henrik Gantzel.

 

Program for besøget:

 

 • Rundvisning på Stålværket og i KunstLab
 • Musikskoletænketankens rapport
 • Undervisningsstruktur
 • Decentralstruktur
 • Den åbne Skole
 • Dagtilbud – samarbejde
 • Samarbejde på tværs af kulturinstitutioner

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-04-2018

Taget til efterretning

104. Teater- og Kulturhus

Teater- og Kulturhus

Sagsfremstilling

BIG Arkitekter overdragede deres forprojekt til et Teater- og Kulturhus på Kulturspinderiet i foråret 2017 til Varde Kommune. Siden da har forvaltningen konkretiseret projektet og undersøgt mulighederne for at finde ekstern finansiering til forprojektet.

 

Der er ikke fundet et grundlag for at finde ekstern finansiering til det eksisterende forprojektet. 

Derfor har kommunen været i dialog med 7-kanten om mulighederne for en anden løsning for et teaterhus. Efter dialogen er forvaltningen og 7-kanten blev enige om at undersøge mulighederne for at lave et teaterhus i Artillerimuseet på Kulturspinderiet.

 

Bygningerne, som indeholder Artillerimuseet og Smedeværkstedet er kommunale bygninger, der forpagtes af selvejende institutioner, herunder Vardemuseerne og Smedeværkstedet.

 

Vardemuseerne har længe arbejdet med planer om at flytte Artillerimuseet fra Kulturspinderiet til Nymindegab for at skabe et samlet militærmuseum, hvilket betyder, at bygningen på sigt vil komme til at stå tom. Forvaltningen er i dialog med museet om muligheden for at fremskynde processen og opmagasinere udstillingen indtil planerne for flytningen af Artillerimuseet til Nymindegab kan realiseres.

 

Forvaltningen indleder yderligere en dialog med bestyrelsen fra Smedeværkstedet om en kobling mellem Smedeværkstedet og et teaterhus.


Forvaltningens vurdering

På budget 2018 er der afsat 300.000 kr. til videreudvikling af Teater- og Kulturhuset. Forvaltningen anbefaler, at de 300.000 kr. bruges til at lave et forprojekt for et teaterhus i Artillerimuseet.

 

Som en del af forprojektet undersøges mulighederne for at udnytte dele af lånerammen ved områdefornyelsen i Varde som finansiering til et Teater- og Kulturhus i Artillerimuseet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de 300.000 kr. afsat på budget 2018 til Teater- og Kulturhuset bruges til at lave et forprojekt for et Teater- og Kulturhus i Artillerimuseet.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-04-2018

Anbefalingen blev godkendt

105. Valg af medlem til Vadehavets formidlerforums Styregruppe

Valg af medlem til Vadehavets formidlerforums Styregruppe

Sagsfremstilling

Styregruppen har til formål at løfte og koordinere projekter, der sætter vadehavets natur og kulturhistorie i fokus. Der ønskes tænkt såvel natur- kulturmæssige som plan- og miljømæssige forvaltningsinteresser ind i samarbejdet.

 

Varde Byråd skal vælge 1 medlem til den politiske styregruppe.


Retsgrundlag

Vadehavets formidlerforums organisationsbeskrivelse.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at formanden for Udvalget for Kultur og Fritid vælges til styregruppen.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-04-2018

Anbefalingen blev godkendt

106. Renovering af Lykkesgårdhallen, Varde

Renovering af Lykkesgårdhallen, Varde

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budgetforlig 2016-2019 blev der givet en bevilling på 10,5 mio. i 2016-2017 til et projekt om Lykkesgårdhallen, fordi der var konstateret skimmelsvamp i nogle bygningsdele.

 

Det blev i forbindelse med anlægsbevillingen besluttet, at der skulle igangsættes et samskabelsesprojekt med kommunen, brugerne, skolen og foreninger som deltagere. Der skulle i samskabelsesprojektet i fællesskab findes frem til det bedste af de to scenarier: En energi- og skimmelsvamprenovering af den eksisterende hal eller opførelse af en minihal på størrelse med 3 badmintonbaner.

 

Det viste sig dog tidligt i processen, at en minihal ikke ville kunne finansieres inden for den afsatte ramme, og derfor valgte man, at køre videre med projektet omkring renovering af den eksisterende hal og lukke samskabelsesprojektet ned.

 

Renoveringen af den eksisterende hal omfatter tag, reparation af murværk, renovering af overflader i omklædningsfaciliteterne, udskiftning af døre/vinduer og ovenlys, nyt ventilationsanlæg og strålevarmesystem samt renovering af lysinstallationer. Herudover monteres en hejsevæg til opdeling af hallen. Det giver mulighed for en multifunktionel hal som kan bruges til flere forskellige aktiviteter på samme tid.

 

Ved en renovering vil det blive sikret, at skimmelsporerne til stadighed er indkapslet og ikke kan spredes til luften i hallen. Idet omfanget af skimmelsvamp er af mindre karakter end først antaget og idet det er indkapslet i bygningsdelene, vil skimmelsvamprenoveringen være af noget mindre karakter end vurderet i første omgang.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at en renovering vil bringe hallens klimaskærm op i en stand, hvor der vil gå mange år, før der skal foretages større renoveringer. Med hensyn til de tekniske installationer vurderes det, at de vil kunne holde i mange år uden større udskiftninger. Det vurderes desuden, at projektet vil kunne gennemføres inden for den afsatte ramme.

 

Renoveringen forventes at koste 5.100.000 kr. ekskl. moms. Heraf kan energipuljen finansiere 1.050.000 kr. til de energioptimerende tiltag.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Renoveringen forventes at koste 4.050.000 kr. ekskl. moms. Beløbet finansieres af anlægsbevillingen på 10.500.000 kr.

 

Det anbefales, at der frigives 4.500.000 kr. til projektet af anlægsbevillingen på 10.500.000 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der frigives 4.500.000 kr. til energi- og skimmelsvamprenovering af den eksisterende Lykkesgårdhal, og

at de resterende 6.000.000 kr. af anlægsbevillingen tilføres kassebeholdningen.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-04-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 

Det er vigtigt, at der er en god dialog med brugerne og forældrebestyrelsen i det fremadrettede arbejde.

107. Ansøgning - Outrup Speedway Club, rentefrit lån

Ansøgning - Outrup Speedway Club, rentefrit lån

Sagsfremstilling

Outrup Speedway Club (OSC) har søgt om et rentefrit lån på 100.000 kr. Lånet skal anvendes som medfinansiering til sikkerhedsopgraderinger på Varde Motor Arena.
 

Foreningen har i dag et gældsbrev på 600.000 kr. til Varde Kommune. Restgælden udgør pt.  500.000 kr. og foreningen ønsker at få lånet forhøjet til 600.000 kr., så der kan frigives 100.000 kr. til OSC.

 

Foreningen afdrager i dag gælden med 50.000 kr. årligt over en 12 år periode, så lånet er afviklet i 2027.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at sikkerhedsopgraderingerne er nødvendige for, at der fortsat kan køres speedwayløb på Varde Motor Arena i den bedste nationale liga. Opgraderingerne er også nødvendige for at tiltrække internationale løb.

 

Hvis der frigives 100.000 kr. til OSC, skal der udarbejdes en allonge til gældsbrevet. Afdragene skal fortsat være 50.000 kr. årligt og lånet forlænges med 2 år, så det udløber i 2029 i stedet for 2027 – under forudsætning af at OSC afdrager som aftalt i 2018.

 

OSC søger også om midler fra Foreningernes udviklingspulje. Forvaltningen vurderer, at hvis ansøgningen til udviklingspuljen ikke bevilliges, vil låneoptagelsen på 100.000 kr. ikke hænge sammen finansieringsmæssigt.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Idet der er ikke afsat midler i budgettet til lånet, skal der i forbindelse med Byrådets behandling søges om en tillægsbevilling på 100.000 kr., der foreslås finansieret af kassebeholdningen.

 

Hvis der ydes et lån til OSC, vil det betyde et udlæg af kommunens likviditet, indtil lånet er tilbagebetalt. Hvis lånet ikke kan tilbagebetales, vil det betyde et tab for kommunen.

 

Lånet skal afvikles over 12 år med et årligt afdrag på 50.000 kr., så lånet er afviklet i 2029.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Outrup Speedway Club bevilges et rentefrit lån på 100.000 kr. til sikkerhedsopgradering af Varde Motor Arena, såfremt deres ansøgning til Foreningernes udviklingspulje imødekommes og

at der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. i forbindelse med godkendelse af lånet, der finansieres af kassebeholdningen.


Beslutning Direktionen den 21-03-2018

Anbefalingen blev godkendt, med indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget om, at de 100.000 kr. afholdes af eksisterende puljer.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-04-2018

Udvalget for Kultur og Fritid indstiller, at OSC tildeles lånet på de 100.000 kr. og at beløbet medtages som ønske i den kommende budgetproces. Hvis det ikke tilgodeses i den kommende budgetproces ønsker udvalget at finansiere beløbet indenfor egen ramme med den betingelse, at de første to afdrag på lånet tilfalder udvalget. Forvaltningen skal fremlægge evt. finansiering ved årets afslutning.

 sagsnr18-3086_doknr41288-18_v1_ansøgning fra outrup speedway club om forøgelse af lån på 100.000k kr..docx

Bilag

Ansøgning fra Outrup Speedway Club om forøgelse af lån på 100.000k kr.


108. Ansøgning - Varde Tennisklub, fortsat behandling

Ansøgning - Varde Tennisklub, fortsat behandling

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 5. marts 2018 blev der i forbindelse med behandling af ansøgning fra Varde Tennisklub om tilskud på 24.000 kr. til indkøb af 8 iPads, rejst spørgsmål om tennisforeningernes brug og behov for iPads. Forvaltningen har derfor været i dialog med klubberne som har uddybet deres ansøgning.

 

Klubberne ønsker at bruge iPadsene til turneringsapp’s og træningsapp’s. For at disse apps kan bruges mest optimalt kræver det, at hver tennisklub har en fast IPad som tilhører den enkelte forening, da man ikke kan dele informationer med andre i appen. Det betyder, at meget vil gå tabt ved ikke at have en ’stationær’ iPad i foreningen.


De app’s som er på markedet nu er gratis. Dog er der mulighed for tilkøb af ekstra funktioner for nogle app’s, men dette vil for langt de fleste klubber ikke være relevant.

 

Nogle app’s kan kun bruges på iPads og ikke smartphones.  De fleste app’s kræver ikke internetadgang – kun til opdatering og download hvilket vil kunne klares med en internetdeling med en telefon.


Forvaltningens vurdering

De digitale løsninger udvikler sig i hastig fart og der skabes hele tiden nye muligheder for at forene det digitale med den fysiske træning. 

 

I lyset af ovennævnte oplysninger, er det fortsat forvaltningens vurdering, at projektet i tennisklubberne er en ny og vigtig udvikling i deres samarbejde på tværs af klubber ved hjælp af digitale virkemidler og at ansøgningen fortsat ligger indenfor kriterierne for Foreningernes Udviklingspulje.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes gældende tilskudsregler for området – Kriterier for Foreningernes Udviklingspulje

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der søges fortsat 24.000 kr. fra Foreningernes Udviklingspulje.

 

Der resterer 110.804 kr. i puljen for 2018. Hvis der gives en bevilling på 24.000 kr. resterer der 86.804 kr. i puljen for resten af 2018.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Varde Tennisklub bevilges et tilskud på 24.000 kr. fra Foreningernes Udviklingspulje til indkøb af 8 iPads.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-04-2018

Udvalget besluttede, at de 8 iPads indkøbes af Kultur og Fritid og udlånes til klubberne som en forsøgsordning til udbredelse af teknologi i kommunens sportsklubber. Hvis forsøget har den ønskede effekt overdrages iPads’ene til tennisklubberne.

 sagsnr17-12762_doknr37293-18_v1_ansøgning - varde tennis klub.docx
sagsnr17-12762_doknr181783-17_v1_vs ansøgning - foreningernes udviklingspulje - ansøgningsskematilforeningernesudviklingspulje.doc.doc
sagsnr17-12762_doknr31749-18_v1_foreningernes udviklingspulje.docx

Bilag

Ansøgning - Varde Tennis Klub
VS: Ansøgning - Foreningernes Udviklingspulje - AnsøgningsskematilForeningernesudviklingspulje.doc
Foreningernes udviklingspulje


109. Ansøgning - Varde Cykelklub, Varde Classic

Ansøgning - Varde Cykelklub, Varde Classic

Sagsfremstilling

Varde Cykelklub søger et tilskud på 10.000 kr. fra Puljen for større kultur- og idrætsarrangementer til afholdelse af 2. og 3. udgave af deres motions-landevejs-cykelløb Varde Classic. Foreningen modtog i 2017 20.000 kr. af Varde Kommune til første udgave af løbet, som de ønsker skal være en fast tradition. I 2017 var deltagerantallet 200.

 

I 2018 planlægger klubben at afholde løbet den 11. juni igen i et tæt samarbejde med varde Fritidscenter som fungerer som stævnecenter på dagen. 

Målet er, at arrangementet over tid bliver et kendt cykelløb i Vestjylland med 500 deltagere eller flere fra hele landet. Et løb af denne størrelse vil efter klubbens vurdering være selvfinansierende. Målgruppen er både rutinerede, mindre ambitiøse landevejsryttere, mountainbikere og cykelcrossryttere. Ruterne vil være 115 km, 60 km og 43 km med Gravel Race (grusløb) for cykelcross ryttere som det nye koncept.

 

Det ansøgte beløb skal bidrage til løbsbaner og markedsføring af arrangementet, så løbet hæves op på et niveau, der muliggør den ønskede succes. Varde Cykelklub påtager sig den økonomiske risiko, for at deltagerantallet i 2018 ikke når op på de 250, som der budgetteres med. Ligesom cykelklubben selv lægger et stort antal frivillige timer i arrangementet. 


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Varde Cykelklub har kræfterne og evnerne til at løfte deltagerantallet og til at tilbyde et event, som fremstår professionelt og sikkert. Det har klubben og de mange medlemmer vist i flere andre sammenhænge. Et tilskud til arrangementet vil samtidig være en opmuntring til klubben om at forsætte deres engagement i at tænke udvikling og gode medlemsrammer.  Arrangementet kan på sigt synliggøre Varde Kommune udenfor kommunegrænsen og samtidig bidrage til et aktivt ude- og foreningsliv i kommunen.

 

Ifølge kriterierne for puljen, kan der gives tilskud i op til 3 år til et arrangement. Hvis Varde Cykelklub tildeles midler i 2018 og 2019 vil de ikke kunne få tilskud igen i 2020 med mindre de nytænker deres arrangement. Det er dog klubbens forventning, at løbet fra 2020 vil være selvfinansierende.


Konsekvens i forhold til visionen

Arrangementet foregår i den frie natur på landevej, i skov og på stier.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der er i 2018 afsat 206.250 kr. i Puljen for større kultur- og idrætsarrangementer. 150.000 kr. er på forhånd bevilget til Nissefestival, Home of Xterra og DM i badminton. Restbeløb i puljen før denne ansøgning er derfor 56.250 kr. (Der søges samtidig om støtte til DM og VM v/Region Varde Elitesport og Varde Garden’s 55 års jubilæum).


Høring

 Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Varde Cykelklub bevilges 10.000 kr. fra Puljen for større kultur- og idrætsarrangementer i henholdsvis 2018 og 2019 til synliggørelse og udvikling af Varde Classic.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-04-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-187_doknr8000-18_v1_ansøgning - varde classic søndag d. 17. juni 2018.docx
sagsnr16-12577_doknr168838-16_v1_puljen for større kultur- og idrætsarrangementer.docx

Bilag

Ansøgning - Varde Classic Søndag d. 17. juni 2018
Puljen for større kultur- og idrætsarrangementer


110. Ansøgning - Outrup Speedway Club, Tilskud til sikkerhedsudstyr

Ansøgning - Outrup Speedway Club, Tilskud til sikkerhedsudstyr

Sagsfremstilling

Outrup Speedway Club (OSC) har søgt om tilskud fra Foreningernes udviklingspulje på samlet 260.000 kr. til sikkerhedsopgradering af deres motorbane - Varde Motor Arena v/Outrup. Heri medregnet lån på kr. 100.000 som behandles i andet punkt på udvalgets dagsorden.

 

OSC har søgt tilskud til følgende investeringer:

 

Airfence

190.000 kr.

Sikkerhedsgodkendte bander

25.000 kr.

Sikkerhedsgodkendt mast v/startlamper

7.000 kr.

Sikkerhedsgodkendt gelænder v/trappe nedgang

5.000 kr.

I alt

227.000 kr.

 

Foreningen har lavet følgende finansieringsplan:

 

Samlet udgift for projektet

260.000 kr.

 

Ændring af lån ved Varde Kommune

 

100.000* kr.

Diverse ansøgninger om tilskud

 

127.000 kr.

Værdi af eget arbejde

 

33.000 kr.

Samlet finansiering

 

260.000 kr.

 

* Behandles i andet punkt på dagsordenen.

Kriterierne for Foreningernes Udviklingspulje giver mulighed for at yde tilskud til særligt udstyr. Der er tidligere ydet tilskud fra udviklingspuljen til Helle Team Tramp til en loftsele.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at investeringen er nødvendig, hvis OSC skal bibeholde muligheden for at afvikle løb i landets bedste række. De sidste to år er Region Varde Elitesport blevet henholdsvis Danmarksmestre og nr. 2 i holdspeedway og i 2017 blev DM for hold afviklet i Outrup.

 

Indkøb af en ny Airfence samt andet sikkerhedsudstyr er med til at højne standarden på Varde Motor Arena. Men vigtigst er investeringen med til at opfylde de sikkerhedskrav der er til en motorbane i forbindelse med at afvikle både nationale og internationale løb.

 

Der kan maksimalt ydes et tilskud på 50.000 kr. fra Foreningernes Udviklingspulje til indkøb af en Airfence og andet sikkerhedsudstyr. Forvaltningen vurderer, at OSC bør med baggrund i ovenstående bør tildeles maksbeløbet til udstyret.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kriterierne for Foreningernes Udviklingspulje

Kommunalfuldmagten


Økonomi

 

Hvis der gives en bevilling på 50.000 kr. til Outrup Speedway Club resterer der 60.804 kr. i puljen for resten af 2018.

 

Fra puljen er der tidligere givet tilskud til 3D dyr bueskydning, trille-trolle håndbold for små hænder, trampoliner, svømning for etniske kvinder.

 

Oversigt over forbruget på Foreningernes Udviklingspulje de seneste år:

 

 

2015

2016

2017

2018

Budget

157.327 kr.

158.636 kr.

160.804 kr.

160.804 kr.

Restbudget

94.253 kr.

34.990 kr.

(70.000 kr. blev omplaceret inden for egen ramme)

151.822 kr.

110.804 kr. (efter bevilling til Helle Team Tramp)

 


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Outrup Speedway Club bevilges et tilskud på 50.000 kr. fra Foreningernes Udviklingspulje til indkøb af en Airfence og andet sikkerhedsudstyr.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-04-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-3119_doknr41668-18_v1_ansøgning fra outrup speedway club om tilskud fra foreningernes udviklingspulje.docx
sagsnr17-12762_doknr31749-18_v1_foreningernes udviklingspulje.docx

Bilag

Ansøgning fra Outrup Speedway Club om tilskud fra Foreningernes Udviklingspulje
Foreningernes udviklingspulje


111. Ansøgning - Varde Garden, 55 års jubilæum

Ansøgning - Varde Garden, 55 års jubilæum

Sagsfremstilling

Varde Garden søger et tilskud på 30.000 kr. fra Puljen for større kultur- og idrætsarrangementer til afholdelse af deres 55 års jubilæumsarrangement, hvor 350 musikere fra Polen, Tyskland og Danmark fordelt på 8-10 musikkorps inviteres til Varde. Garderne/musikerne skal bo på Sct. Jacobi fra fredag/lørdag til søndag. Det er planlagt, at de optræder en time med stjernemarch i byens gader og på Varde Torv lørdag den 18. august. Derefter vil der på skolen være samspil og en afslappet grillfest for gardere, musikere, aspiranter, forældre, instruktører og bestyrelsen.

 

I garder-regi er der tradition for, at værterne inviterer med fuld forplejning. Varde Garden plejer selv at blive inviteret på de vilkår og vil derfor gerne gøre gengæld.

Varde Handel er orienteret om indslaget på Torvet. Foreningen har desuden drøftet muligheden for, at et par af gæsteholdene optræder i strandbyerne lørdag eftermiddag med ProVarde.


Forvaltningens vurdering

Varde Garden har været en god ambassadør for Varde Kommune i ind- og udland de 55 år, den har eksisteret. Foreningen har et stærkt fællesskab, der inddrager både medlemmer, deres forældre og øvrige tilknyttede, hvilket også er årsagen til, at de fik foreningsprisen for 2017.

 

Den helt store udgift til arrangementet er ifølge deres foreløbige budget (vedlagt) udgiften til forplejning. Ifølge kriterierne for puljen gives der dog ikke tilskud til fortæring.

Derfor anbefales det, at målrette tilskuddet til markedsføring af arrangementerne på torvet og i strandbyerne og at der gives et tilskud på 10.000 kr. til dette formål.


Konsekvens i forhold til visionen

Der planlægges stjernekoncert på Varde Torv og måske ved strandområderne, hvor der kan kigges på mulighederne for at forene natur, turisme og musikken.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der er i 2018 afsat 206.250 kr. i Puljen for større kultur- og idrætsarrangementer. 150.000 kr. er på forhånd bevilget til Nissefestival, Home of Xterra og DM i badminton. Restbeløb i puljen før denne ansøgning er derfor 56.250 kr. (Der søges samtidig om støtte fra puljen til DM og VM v/Region Varde Elitesport og Varde Classic).


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at Varde Garden bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra Puljen for større kultur- og idrætsarrangementer til synliggørelse af underholdningen på Varde Torv og i strandbyerne.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-04-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-187_doknr29297-18_v1_ansøgningsskema - varde gardens 55 års jubilæum.docx
sagsnr18-187_doknr35433-18_v1_varde garden - foesløbig budget for 55 års jubilæuæm.docx
sagsnr16-12577_doknr168838-16_v1_puljen for større kultur- og idrætsarrangementer.docx

Bilag

Ansøgningsskema - Varde Gardens 55 års jubilæum
Varde Garden - foesløbig budget for 55 års jubilæuæm
Puljen for større kultur- og idrætsarrangementer


112. Ansøgning - Region Varde Elitesport, markedsføring af VM og DM U21

Ansøgning - Region Varde Elitesport, markedsføring af VM og DM U21

Sagsfremstilling

Region Varde Elitesport (RVE) søger om tilskud på 100.000 kr. fra Puljen for store kultur- og idrætsarrangementer til markedsføring af VM og DM U21 samt til at understøtte markedsføringen af deres ligaløb.

 

RVE opstod i 2013 med baggrund i ændrede krav fra Dansk Motor Union om at alle speedwayhold i superligaen skal drives af et selskab. Dermed blev eliten skilt fra Outrup Speedway Club, der stadig er fødekæde til superligaholdet.

 

RVE er i 2018 vært for VM afdeling for U21 hold og DM U21 individuel finale - ud over de 6 planlagte ligaløb på Varde Motor Arena i Outrup. Hvis deres sportslige målsætninger opfyldes, er der mulighed for, at der også skal afvikles DM semifinale eller DM finale med holdene i Speedway Ligaen.

 

De ekstraordinære udgifter i forbindelse med afviklingen af VM og DM inklusiv optaktsfilm om de 6 ligaløb og film til promovering af DM og VM udgør 175.000 kr. RVE håber at kunne dække den ekstraordinære udgift delvist via ekstra-ordinære entreindtægter på 125.000 kr. 

 

De to film vil også markedsføre lokalområdet samt Varde Kommune og de turistmæssige attraktioner som Tirpiz, kulinariske muligheder og især naturen. Filmene markedsføres på Facebook, Instagram og div. hjemmesider.

 

Finaleholdene forventes at komme fra Danmark, Polen, Sverige og Australien. Erfaringen er, at der er stor interesse i sporten blandt tyske gæster. Der er derfor tænkt særligt i målretning af markedsføringen overfor tyske gæster og turister.

 

Til match i Speedwayligaen er der i gennemsnit 1700-1800 tilskuere pr. gang og antallet er stigende. Erfaringen fra DM Hold Finalen i 2016 siger, at der er mulighed for op til 4000 tilskuere til sådanne arrangementer. VM forventes at tiltrække op mod 2000 tilskuere på Varde Motor Arena.

 

RVE ser VM som en mulighed for at blive ”blåstemplet” af International Motorsports Forbund, som vært for andre internationale stævner og mesterskaber. Der er derfor afgørende at arrangementet bliver en succes.

 

Byrådets Udviklingspulje har for 2017 og 2018 finansieret et stadionsponsorat på 50.000 kr. samt et medlemskab på 25.000 kr. til fordel for RVE og i forventning om en mulig landsdækkende eksponering i forbindelse med foreningens status som danmarksmestre.


Forvaltningens vurdering

Det RVE søger tilskud til er helt i tråd med puljens hensigt om at understøtte større kultur- og idrætsarrangementer og samtidig markedsføre Varde Kommune ud over kommunegrænsen. VM og DM giver mulighed for en markedsføring ud over det sædvanlige og samtidig fremme muligheden for at blive vært for fremtidige stævner/mesterskaber.


Konsekvens i forhold til visionen

Kommunens natur- og turistområder er tænkt ind i markedsføringen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der er i 2018 afsat 206.250 kr. i Puljen for større Kultur- og Idrætsarrangementer. 150.000 kr. er på forhånd bevilget til Nissefestival, Home af Exterra og DM i Badminton. Restbeløbet i puljen før denne ansøgning er derfor 56.250 kr. (Der søges samtidig om støtte til Varde Classic og Varde Gardens 55 års jubilæum)


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Region Varde Elitesport bevilges et tilskud på 40.000 kr. fra Puljen for større kultur- og idrætsarrangementer til markedsføring og afvikling af DM, VM og ligaløbene.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-04-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-187_doknr34499-18_v1_ansøgning - region varde eliltesport.docx
sagsnr18-187_bilagsnr#2576894_v1_budget fra region varde elitesport - varde kommune ansøgning vm og dm.xlsx.xlsx
sagsnr16-12577_doknr168838-16_v1_puljen for større kultur- og idrætsarrangementer.docx

Bilag

Ansøgning - Region Varde Eliltesport
Budget fra Region Varde Elitesport - Varde Kommune ansøgning VM og DM.xlsx
Puljen for større kultur- og idrætsarrangementer


113. Fordeling af Eliteidrætspuljen 2018

Fordeling af Eliteidrætspuljen 2018

Sagsfremstilling

Eliteidrætspuljen er på 320.950 kr. i 2018. Kriterierne for eliteidrætspuljen er revideret med virkning fra 2017. Det betyder, at der nu maksimalt kan gives tilskud til et projekt i en 3-årig periode.

 

Tilskuddet nedtrappes i lighed med Kultur og Fritids øvrige puljer, så det svarer til at foreningen det første år får 100% af det tildelte tilskud, i år 2 reduceres tilskuddet med 1/3 og i år 3 reduceres det med 2/3 for herefter at bortfalde helt. I særlige tilfælde kan der være en option på tilskud på yderligere 2 år.

 

Forvaltningen har modtaget 5 ansøgninger til puljen for et samlet beløb på 375.000 kr.:
 

Forening

Ansøgt i 2018

Skovlund/Ansager IF - Håndbold

25.000 kr.

Varde Cykel Klub

40.000 kr.

Varde Faldskærmsklub

50.000 kr.

Nordenskov UIF – Volleyball

100.000 kr.

Outrup GUB - Powertumbling

160.000 kr.

I alt

375.000 kr.

 

Varde IF – kvindefodbold og Varde Badmintonklub skal ifølge sidste års bevilling have tildelt henholdsvis 100.000 kr. og 50.000 kr. ifølge nedtrapningsmodellen.

 

Herefter resterer der 170.950 kr. i puljen.

 

En nærmere definition på begrebet ’eliteidræt’ er vedlagt som bilag.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er 3 ansøgninger der opfylder alle kriterierne for Eliteidrætspuljen: Outrup GUB, Varde Cykelklub og Nordenskov UIF. Alle tegner et billede af et velstruktureret og ambitiøst talentudviklingsarbejde. Samtidig hører de til i den bedste eller næstbedste nationale liga.

 

Varde Faldskærmsklub opfylder også kriterierne, men deres ansøgning skiller sig ud i forhold til de øvrige ansøgninger, fordi det er eliteidrætsudøvernes egne private midler, der betaler elitesatsningen. Det fremgår af det indsendte materiale, at foreningen ikke bidrager til holdet.

 

Skovlund/Ansager IF har søgt om tilskud til diverse GoPro udstyr samt en projektor, som skal bruges i forbindelse med afvikling af kampe og til træning. Forvaltningen vurderer, at foreningens ansøgning generelt ikke opfylder kriterierne for Eliteidrætspuljen, da der bl.a. ikke er udarbejdet en målrettet strategi for elite- og talentudvikling i foreningen. Der henvises til, at der evt. kan ydes tilskud via Udviklingspuljen.
 

Forvaltningen foreslår følgende fordeling af Eliteidrætspuljen:

 

Forening

Ansøgt i 2018

Bevilling i 2018

Varde Idrætsforening – Kvinder

Nedtrap.ordn.

100.000 kr.

Varde Badmintonklub

Nedtrap.ordn.

50.000 kr.

Skovlund/Ansager IF - Håndbold

25.000 kr.

0 kr.

Varde Cykel Klub

40.000 kr.

26.000 kr.

Varde Faldskærmsklub

50.000 kr.

0 kr.

Nordenskov UIF – Volleyball

100.000 kr.

56.000 kr.

Outrup GUB - Powertumbling

160.000 kr.

90.000 kr.

I alt

375.000 kr.

322.000 kr.

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kriterierne for Eliteidrætspuljen

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der er afsat 320.950 kr. i Eliteidrætspuljen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Outrup GUB tildeles 90.000 kr. fra Eliteidrætspuljen 2018,

at Varde Cykelklub tildeles 26.000 kr. fra Eliteidrætspuljen 2018,

at Nordenskov UIF –Volley tildeles 56.000 kr. fra Eliteidrætspuljen 2018,

at der gives afslag til Varde Faldskærmsklub, idet puljen er tildelt andre projekter,

at der gives afslag til Skovlund/Ansager IF, idet deres ansøgning falder uden for kriterierne for Eliteidrætspuljen, men at der evt. henvises til et tilskud fra Foreningernes Udviklingspulje.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-04-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-1957_bilagsnr#2575056_v1_ansøgning eliteidrætspuljen - power tumbling - ansøgningsskematileliteidrætspuljen 2018.doc.doc
sagsnr18-1957_doknr42795-18_v1_liste over indkomne ansøgninger til eliteidrætspuljen.docx
sagsnr18-1957_doknr39264-18_v1_kriterier for eliteidrætspuljen.docx
sagsnr18-1957_doknr39328-18_v1_ansøgningsskema til eliteidrætspuljen fra team b.a.k..msg
sagsnr18-1957_doknr39341-18_v1_eliteidrætspuljen for 2018,.msg
sagsnr18-1957_bilagsnr#2575036_v1_ansøgning til eliteidrætspulje - file.pdf.pdf
sagsnr18-1957_bilagsnr#2575135_v1_ansøgning til eliteidrætspuljen - bilag 5 - nordenskov uif volley og ungdomsvolley sydvest - info.pd.pdf
sagsnr18-1957_bilagsnr#2575134_v1_ansøgning til eliteidrætspuljen - bilag 4 - organisationsplan for nuif og elitevolley.pdf.pdf
sagsnr18-1957_bilagsnr#2575133_v1_ansøgning til eliteidrætspuljen - bilag 2 - budget for elite og talentsatsning 2018.pdf.pdf
sagsnr18-1957_bilagsnr#2575132_v1_ansøgning til eliteidrætspuljen - bilag 1 - strategiplan -5 årig plan fra 2014.pdf.pdf
sagsnr18-1957_bilagsnr#2575131_v1_ansøgning til eliteidrætspuljen - ansøgning til eliteidrætspuljen den 15-01-18.pdf.pdf
sagsnr18-1957_doknr48720-18_v1_definition på elite og talent.docx

Bilag

Ansøgning - GUB Power Tumbling
Liste over indkomne ansøgninger til Eliteidrætspuljen
Kriterier for Eliteidrætspuljen
Ansøgning- Team B.A.K., Varde Faldskærmsklub
Ansøgning - Varde Cykelklub
Ansøgning - Ansager IF Håndbold
Nordenskov UIF Volley - Beskrivelse
Nordenskov UIF Volley - Organisationsplan for NUIF og Elitevolley.pdf
Nordenskov UIF Volley - Budget for elite og talentsatsning 2018.pdf
Nordenskov UIF Volley - strategiplan -5 årig plan fra 2014.pdf
Ansøgning - Nordenskov UIF Volley
Definition på elite og talent


114. Emner til dialogmøderne med de 4 råd

Emner til dialogmøderne med de 4 råd

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid har dialogmøder med de 4 råd den 19. april 2018. Der er tradition for, at udvalget drøfter emner som de gerne vil bringe op til disse møder. Emnerne kan rette sig specifikt mod det enkelte råd, eller være generelle emner som udvalget ønsker at drøfte med alle rådene. Det kunne f.eks. være:

 • Det nye byrådsgrundlag
 • Den nye puljestruktur
 • Tværgående projekter mellem Social og Sundhed, Børn og Læring m.m. (eks. demensvenlig kommune).

 

Rådene indsender også selv punkter som de ønsker at drøfte med udvalget. Der er afsat 40 minutter til hvert af dialogmøderne. Punkterne fra rådene eftersendes inden dialogmødet.

 

Rådene er: Kulturelt Råd, Fællesrådet, Aftenskolerådet og Idrætsrådet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

 

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget beslutter hvilke emner der ønskes drøftet med de enkelte råd.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-04-2018

Udvalget tilslutter sig forvaltningens forslag. Herudover overvejer udvalget følgende emner:

 • At de enkelte råd fremlægger deres egne visioner for deres område
 • At man drøfter rådenes eventuelle ønsker til regelforenkling i forhold til samarbejdet med kommunen
 • At man drøfter sundhedstilstanden hos de enkelte foreninger som rådene repræsenterer herunder hvad der kunne gøre det nemmere at være forening i Varde Kommune
 • Inddragelse af foreningsløse – (herunder bekæmpelse af ensomhed i lokalsamfundene)
 • Udbud af kurser som f.eks. den nye persondataforordning

 

115. Partnerskabsaftaler for Spil Dansk og Skulptur Ølgod

Partnerskabsaftaler for Spil Dansk og Skulptur Ølgod

Sagsfremstilling

På udvalgsmøder den 13. marts og 3. april 2017 besluttede udvalget, at der skal udarbejdes partnerskabsaftaler for henholdsvis Spil Dansk og Skulpturudstillingen i Ølgod.

 

I 2017 blev der lavet partnerskabsaftaler med 7-kanten og Janus Bygningen, som begge modtager et driftstilskud fra kommunen.

 

En partnerskabsaftale er gensidigt forpligtende, herunder vedr. samarbejde, aftalte ydelser og udvikling af nye tiltag. Aftalen sikrer samtidig, at Varde Kommune får størst muligt udbytte af det årlige driftstilskud til foreningen. De eksisterende partnerskabsaftaler er indgået for en 3-årig periode, for at sikre kontinuitet.

7-kanten og Janus Bygningen har ét årligt dialogmøde med udvalget, for blandt andet at drøfte indsatserne det efterfølgende år. Partnerskabsaftalen er rettet mod foreninger, som modtager et årligt driftstilskud.

 

Spil Dansk:

Siden 2016 har styregruppen bag Spil Dansk selv planlagt og udviklet arrangementerne til Spil Dansk ugen, i stedet for at indkøbe en fastlagt Spil Dansk-pakke hos Spil Dansk foreningen. Styregruppen er repræsentanter fra Musik & Billedskolen, Varde Bibliotek, Børn og Læring, Kultur og Fritid og Sct. Jacobi Kirke.

 

Spil Dansk rammer bredt i hele kommunen og i 2017 var der arrangementer som Danmarks Fællessang på skoler i Outrup, Thorstrup, Næsbjerg og Tistrup, Musik på skinner fra Nr. Nebel til Esbjerg, Bamsedag i Ølgod og Nr. Nebel, rapworkshop med AndyOp på Vardeegnens Efterskole og Skrallebang på Lyngparken.

 

Der opleves en øget opbakning til arrangementerne og at flere skoler selv arbejder med Spil Dansk initiativer.

 

I 2017 fik Spil Dansk et tilskud på 38.000 kr. Musik & Billedskolen, Varde Bibliotek og Kirkerne bidrager med yderligere økonomi og arbejdstimer til Spil Dansk. 

 

Styregruppen arbejder i 2018 med idéer som valgfagsforløb til ungdomsuddannelserne og arrangementer til demensplejehjem.

 

Skulptur Ølgod:

Skulpturudstillingen i Ølgod holdes hvert andet år i Ølgod i samarbejde med Billedhuggersamfundet. Under udstillingen er der ca. 170 skulpturer fordelt rundt i Ølgod. Skulpturudstillingen tiltrækker både lokale, nationale og internationale gæster. Fremadrettet arbejdes der på at gøre udstillingen endnu mere attraktiv for kommunens turister.

Hver gang udstillingen finder sted bliver der indkøbt skulpturer fra udstillingen til placering i Ølgod.

 

I 2017 fik Skulptur Ølgod 70.000 kr. i tilskud og 30.000 kr. i underskudsgaranti, hvoraf de 30.000 kr. ikke kom til udbetaling.

 

Skulptur Ølgod har udstillingen igen 2019.

 

Der er ikke afsat budgetmidler til partnerskabsaftaler. I stedet frigives der midler fra puljerne andre kulturelle arrangementer og større kultur- og idrætsarrangementer gennem nedtrapningsmodellen.

 

I 2018 har puljen for andre kulturelle arrangementer et budget på 214.700 kr., hvoraf restbudget er på 153.354 kr. efter første ansøgningsrunde og garantier fra 2017.

 

I 2018 har puljen for større kultur- og idrætsarrangementer et budget på 206.250 kr., hvoraf inden første ansøgningsrunde er et restbudget på 56.250 kr.

 

Fra 2019 bliver de to puljer slået sammen og vil have et samlet budget på ca. 420.000 kr. I 2019 er der bevilgede 50.000 kr. til DM i Badminton Ungdom og op til 110.000 kr. i tilskud og 20.000 kr. til lokaler til Landsstævnet for Folkedansere og Spillemænd. Restbudgettet er ca. 240.000 kr.   


Forvaltningens vurdering

Spil Dansk fokuserer på at lave aktiviteter rundt i hele kommunen og for flere forskellige målgrupper, herunder bl.a. dagtilbud, skoler og demensramte.

Ved at styregruppen selv laver Spil Dansk i stedet for at købe Spil Dansk-pakken, er der skabt større opbakning og lokalt engagement til Spil Dansk, og det er samtidig nemmere at målrette aktiviteterne til udvalgte målgrupper.

Derfor anbefales det, at Spil Dansk får et årligt tilskud på 40.000 kr. gennem en partnerskabsaftale fra 2018 og frem.

 

Skulptur Ølgod har sammen med en stærk lokal forankring, blikket rettet mod turister og at promovere Varde Kommune som en skulptur kommune. Skulpturudstillingen tiltrækker hvert andet år både lokale, nationale og internationale gæster til Ølgod. Fremadrettet ønsker Skulptur Ølgod at arbejde målrettet med kulturturisme og formidlingstilbud til børn. 

Det anbefales, at Skulptur Ølgod får et årligt tilskud på 35.000 kr. gennem en partnerskabsaftale fra 2018. Da Skulptur Ølgod afholdes hvert andet år, betyder det at arrangementet vil få et sammenlagt tilskud på 70.000 kr. pr. udstilling. 

 

Det anbefales, at midlerne tages fra puljen andre kulturelle arrangementer i 2018 og fra den sammenlagte pulje fra 2019 og frem. 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der bevilges et årligt tilskud på 40.000 kr. til Spil Dansk, og et årligt tilskud på 35.000 kr. til Skulptur Ølgod, som finansieres fra puljen andre kulturelle arrangementer.

 

Herefter resterer der i 78.354 kr. i puljen andre kulturelle arrangementer i 2018.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der bevilges et årligt tilskud på 40.000 kr. til Spil Dansk fra puljen andre kulturelle arrangementer i forlængelse af en partnerskabsaftale, og

at der bevilges et årligt tilskud på 35.000 kr. til Skulptur Ølgod fra puljen andre kulturelle arrangementer i forlængelse af en partnerskabsaftale.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-04-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-157_doknr18163-18_v1_oversigt over tilskudgaranti for puljen andre kulturelle arrangementer 2018.xlsx
sagsnr15-15204_doknr45570-18_v1_økonomi og evaluering for 2017.xlsx

Bilag

Oversigt over tilskud/garanti for puljen andre kulturelle arrangementer 2018
Økonomi og evaluering for 2017


116. Nye partnerskabsaftaler

Nye partnerskabsaftaler

Sagsfremstilling

Varde Kommune har en række arrangementer, der hvert år søger om tilskud fra puljerne Andre Kulturelle Arrangementer og Større Kultur- og Idrætsarrangementer. Jf. retningslinjerne for puljerne, har udvalget mulighed for at indgå en partnerskabsaftale med en forening omkring det pågældende arrangement.

 

Der er allerede indgået partnerskabsaftaler med 7-Kanten og Janusbygningen ligesom der på nærværende dagsorden lægges op til aftaler med Spil Dansk og Ølgod Skulpturudstilling.

 

Forvaltningen lægger op til, at udvalget drøfter hvad man ønsker der skal være ’basis kultur’ som får et fast tilskud gennem en partnerskabsaftale.

 

Der er udarbejdet en oversigt over de arrangementer der har fået tilskud over en årrække, med beskrivelse af indhold og hvilke tilskud de tidligere har modtaget.

 

Fra 2019 bliver der en samlet pulje på ca. 420.000 kr. til arrangementer. Af dem er der i 2019 reserveret 50.000 kr. til DM i Badminton Ungdom og op til 110.000 kr. i tilskud samt 20.000 kr. til lokaler til Landsstævnet for Folkedansere og Spillemænd. Restbudgettet er ca. 240.000 kr.


Forvaltningens vurdering

Midler til partnerskabsaftaler finansieres af puljen for Kultur- og Større Idrætsarrangementer.

 

Hensigten med puljerne er også at give tilskud til nye tiltag og projekter. Derfor anbefales det, at der friholdes minimum 100.000 kr. til nye projekter og tiltag årligt i puljen for Kultur- og Større Idrætsarrangementer fra 2019.

 

Det anbefales desuden, at eventuelle nye partnerskabsaftaler først indgås fra 1. januar 2019.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter partnerskabsaftaler med foreninger, og

at der årligt friholdes minimum 100.000 kr. til nye tiltag og projekter i puljen for Kultur- og Større Idrætsarrangementer fra 2019.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-04-2018

Udsatsagsnr18-2918_doknr38888-18_v1_kortspil - partnerkskabsaftaler.docx

Bilag

Oversigt over aktiviteter


117. Forslag til kriterier for nye puljer

Forslag til kriterier for nye puljer

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte på sit møde d. 5. marts 2018 en ny puljestruktur gældende fra 1. januar 2019. Med strukturen lægges en række puljer sammen, så antallet af puljer reduceres fra 10 til seks.

 

Forvaltningen har lavet oplæg til kriterier for de nye, sammenlagte puljer. Forvaltningen har taget udgangspunkt i de kriterier, der var gældende for gamle puljer, da disse kriterier blev godkendt i 2017 efter at være i høring. For alle tre puljer gælder, at kriterierne er en sammenskrivning og tilpasning af de gamle kriterier:

 

Puljen til kultur- og større idrætsarrangementer med et samlet budget på ca. 420.000 kr.;

Puljen støtter nye initiativer, som er medvirkende til et alsidigt, udviklende og spændende kultur- og idrætsliv i Varde Kommune. Der blev godkendt tre årlige ansøgningsfrister; 1. januar, 1. maj og 1. september. Kriterierne fokuserer på at støtte små og store kulturarrangementer i op til tre år og større idrætsarrangementer, der har en appel regionalt og nationalt, også i op til tre år.

Der gøres opmærksom på, at denne pulje finansierer partnerskabsaftaler.

 

Børne- og ungeaktivitetspuljen med et samlet budget på ca. 150.000 kr.:
I puljen reserveres der årligt 90.000 kr. til at understøtte ferieaktiviteter for børn. De resterende 60.000 kr. er der mulighed for at søge til andre aktiviteter for børn og unge. Puljen har løbende ansøgningsfrist.

 

Foreningernes initiativ- og udviklingspulje med et samlet budget på ca. 480.000 kr. i årene 2018, 2019 og 2020 og 165.000 i 2021.:
Puljen har løbende ansøgningsfrist med seneste ansøgningsfrist 1. november.


Forvaltningens vurdering

Ved at tage udgangspunkt i de kriterier som blev godkendt i 2017 efter høring, vurderer forvaltningen, at kriterierne er tidssvarende og relevante. Forvaltningen har lagt vægt på at skabe kontinuitet, så ansøgerne ikke skal til at forholde sig til et helt nyt sæt kriterier på under to år.

 

Forvaltningen vurderer, at de nye kriterier til Foreningernes initiativ- og udviklingspulje rummer, at midlerne fra Aktivitetspuljen for foreningsløse er givet af Byrådet som et særskilt fireårigt projekt for at få foreningsløse ind i foreningerne. Med puljen lever Varde Kommune fortsat op til kravet i Folkeoplysningsloven om en udviklingspulje for foreningerne.

 

Kriterierne har fortsat fokus på at understøtte udvikling frem for drift.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Folkeoplysningsloven

 


Økonomi

Ingen


Høring

Idrætsrådet, Fællesrådet og Kulturelt råd

 


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til kriterier godkendes, og

at forslaget sendes i høring i Idrætsrådet, Fællesrådet og Kulturelt råd.

 


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-04-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-746_doknr38260-18_v1_kriterier til puljen for kultur- og større idrætsarrangementer.docx
sagsnr18-746_doknr38212-18_v1_foreningernes initiativ og udviklingspulje.docx
sagsnr18-746_doknr37688-18_v1_børn- og ungeaktivitetspuljen.docx

Bilag

Kriterier til Puljen for kultur- og større idrætsarrangementer
Foreningernes initiativ og udviklingspulje
Børn- og ungeaktivitetspuljen


118. Udvalgsture 2018 - 2021

Udvalgsture 2018 - 2021

Sagsfremstilling

Der lægges op til, at udvalget drøfter om man ønsker, at der planlægges særskilte besigtigelsesture hvor der er mulighed for at besøge steder uden for kommunen.

 

Det tidligere udvalg havde som udgangspunkt 1-2 besigtigelsesture om året og herudover deltog man hvert andet år i KL’s Kultur og Fritidskonference og hvert andet år i Kulturmødet på Mors.

 

I år har udvalget også valgt at deltage i Danmarks Biblioteksforenings årsmøde.

 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det kan understøtte arbejdet i Udvalget at tage på besigtigelsesture hvis der skabes en sammenhæng mellem de emner der arbejdes med i udvalget og indholdet i turene.

 

Forvaltningen foreslår desuden, at udvalget i år deltager i Kulturmødet på Mors.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget planlægger to årlige besigtigelsesture fordelt på forår og efterår med start fra efterår 2018,

at forvaltningen på næste møde kommer med forslag til en plan for efterårets tur, og

at udvalget i 2018 deltager i Kulturmødet på Mors.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-04-2018

Anbefalingen blev godkendt

119. O Aktiviteter for april og maj 2018

O Aktiviteter for april og maj 2018

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har følgende aktiviteter i april og maj måned 2018, som udvalget kan deltage i.

 

Navn på aktivitet

Sted

Tid

Teaterforestillingen ’R’ i samarbejde med Varde Bibliotek, Ungdomsskolen, Boulevardbebyggelsen og Kultur på Tværs

Brorsonskolen

11. april kl. 18.30

Bibliotekspolitisk Topmøde

Herning Kongrescenter

12.-13. april

Danmark Spiser Sammen – folkebevægelsen mod ensomhed

Flere steder i kommunen

Uge 17

Dansens Dag

Varde Torv

26. april ca. kl. 16.30 - 20.30

Mad og Musik, Danmark Spiser Sammen

Smedeværkstedet

26. april kl. 18.30

Makerspace med Vardeegnes Gymnasieforberedende Efterskole i samarbejde med Varde Bibliotek

Varde Bibliotek

5. maj kl. 10 - 14

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-04-2018

Taget til efterretningsagsnr16-13864_doknr41864-18_v1_aktiviteter for musik & billedskolen april og maj 2018.pdf

Bilag

Aktiviteter for Musik & Billedskolen april og maj 2018


120. Kommende sager

Kommende sager

Sagsfremstilling
 • Varde Fritidscenter
 • Netværksmøder i foreningslivet
 • Militærhistorisk museum
 • Drøftelse af Lokaletilskud (Idan analyse)
 • Lysspejlet på KulturSpinderiet
 • Udvikling af aftenskoleområdet

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-04-2018

Drøftet

121. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved formanden

 • Konstituering i Vardemuseerne
 • Konstituerende møde i Kulturregionen
 • Styregruppemøde i Vadehavets Formidlerforum
 • Styregruppemøde i Kulturregion Vadehavet
 • P-pladser ved Tirpitz
 • Møde med Kulturelt Råd
 • Samarbejde med Statens Kunstfond

 

 

 

Orientering ved forvaltningen

 • Økonomien på halområdet v./Karsten
 • Besøg i Aalborg sammen med Social og Sundhed v./Karsten
 • Orientering om erhvervs ph.d. v./Karsten
 • Bogbussens p-pladser v./Charlotte
 • Bibliotekschefen v./Thomas
 • Evaluering af dagsordenerne indtil nu v./Thomas

 

Gensidig orientering

 


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-04-2018

Der er indkommet mange forslag til placeringen af Skulpturen Azlon som er skænket Varde by af Poul Erik Bech Fonden. Forvaltningen arbejder videre med de indkomne forslag.

 

Karsten orienterede om, at IDAN er sprunget fra i arbejdet med rapporten om lokaletilskud. Der arbejdes nu med en løsning med SDU.sagsnr12-12954_doknr45014-18_v1_referat fra styregruppemøde den 23.02.2018 - til orientering af udvalget - bilag 2 - oversigt over s.pdf
sagsnr12-12954_doknr45012-18_v1_referat fra styregruppemøde den 23.02.2018 - til orientering af udvalget - bilag 1 - oversigt over s.pdf
sagsnr12-12954_doknr45011-18_v1_referat fra styregruppemøde den 23.02.2018 - til orientering af udvalget - godkendt- referat fra sty.pdf

Bilag

Referat fra styregruppemøde den 23.02.2018 - til orientering af udvalget - Bilag 2 - Oversigt over statslige og kommunale bidrag til kulturaftalerne - 12.03.2018.pdf
Referat fra styregruppemøde den 23.02.2018 - til orientering af udvalget - Bilag 1 - Oversigt over statslige og kommunale bidrag til kulturaftalerne - 17.12.2014.pdf
Referat fra styregruppemøde den 23.02.2018 - til orientering af udvalget - GODKENDT- referat fra styregruppemøde - 23.02.2018..pdf