UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde

STARTTIDSPUNKT

05-03-2018 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-03-2018 16:00:00


PUNKTER

35. Godkendelse af dagsorden
36. O Besøg hos Varde Fritidscenter
37. Regnskab 2017 - Udvalget for Kultur og Fritid
38. Budgetoverførsler til 2018 - Udvalget for Kultur og Fritid
39. Ansøgning - Varde Tennis Klub
40. Ny model for Fritidspas
41. Forslag til ny puljestruktur under Kultur og Fritid fra 1.1.2019
42. Høringssvar - Kriterier for nye tiltag og projekter
43. O Kulturel Udviklingsplan for Nymindegab
44. O Status på vedligeholdelsesmodellen
45. O Aktiviteter i marts og april 2018
46. Kommende sager
47. Gensidig orientering
48. Dialogmøde med SIV35. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-03-2018

Godkendt

36. O Besøg hos Varde Fritidscenter

O Besøg hos Varde Fritidscenter

Sagsfremstilling

Udvalgets møde den 5. marts holdes hos Varde Fritidscenter. Mødet starter med 45 minutters rundvisning og introduktion ved centerdirektør Jesper Brodersen.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

 


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretning

37. Regnskab 2017 - Udvalget for Kultur og Fritid

Regnskab 2017 - Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsfremstilling

Regnskab 2017 for Udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling overfor Udvalget for Økonomi og Erhverv.

 

Det regnskabsmæssige resultat: 

 

1.000 kr.

Oprindeligt budget 2017

80.185

Tillægsbevillinger vedr. budgetoverførsler fra tidligere år

3.303

Øvrige tillægsbevillinger i 2017 inkl. refusioner fra barsels- og langtidsfraværspulje, ejendomsvedligeholdelse m.v.

1.444

Korrigeret budget inkl. overførsler

84.932

Regnskab 2017

82.188

Mindreforbrug i forhold til bevilling

2.744

 

Budgetoverførsler til 2017 er opgjort til 2,5 mio. kr. Herefter resterer der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., der tilføres kommunes kassebeholdning.

 

Udvalgets budget ligger for langt størsteparten indenfor driftsrammen hos henholdsvis afdelingen Kultur og Fritid, Biblioteket samt Musik & Billedskolen, hvor der som følge af aftalestyringen kan overføres op til 5%. Derudover ligger der enkelte udgifter til lederlønninger med 100% overførsel indenfor direktionens ramme.

 

Overførslen til 2018 behandles særskilt i efterfølgende punkt. 

 

Det samlede mindreforbrug på i alt 2,7 mio. kr. vedrører primært afdelingen Kultur og Fritid, der har et regnskabsresultat på 2,1 mio. kr. i ikke forbrugte midler, svarende til knap 4% af budgetrammen for området, og Biblioteket der har et mindreforbrug på 663 t. kr. svarende til knap 3% af deres driftsbudget.

 

Kultur og Fritid

Under afdelingen Kultur og Fritid vedrører knap 400 t. kr. en pulje, der er afsat til at imødegå kommunes momstab ved eventuelle ændringer i momsregistrering hos selvejende institutioner. Restbudgettet tilføres kassebeholdningen.

Herefter er der restbudget på ca. 1,7 mio. kr. der bunder i en lang række afvigelser i både positiv og negativ retning, hvoraf de væsentligste afvigelser vedrører nedenstående.

 

Opsparing/afventende igangsættelse eller årsforskydning, herunder:

 

Varde Sommerlands igangsættelse afventer samlet finansiering via fonde 200 t. kr.

KMD Booking – afventer regning for 2017 216 t. kr.

Tirpitz – momstab for 2017 udbetales i 2018 317 t. kr.

Janusbygningen – øget driftstilskud afventer udvidelsesplaner 423 t. kr.

Varde Byråds Kunstudvalg – opsparing til større værker 215 t. kr.

Vardes Kulturelle Rygsæk dækker for skoleåret 2017/2018 185 t. kr.

Kunstudsmykning KulturSpinderiet – påbegyndes i 2018 100 t. kr.

Æ Skiw - ”engangsbudget” rest videreføres til drift i 2018 152 t. kr.

Aftenskoler, indgår i lukket kredsløb, hvor ikke forbrugte midler tilbagebetales og indgår i udmøntning året efter 188 t. kr. 

Lokaletilskud – kombination af udgifter vedrørende 2016, der først er afregnet i 2017 og stigning i udgifter til lejede timer i haller m.v. merforbrug på -955 t. kr.

 

Ændret aktivitet og forudsætninger:

Reducerede driftsudgifter på KulturSpinderiet blandt andet pga. midlertidig ansættelse af pedel ca. 207 t. kr.

 

Puljer:

Herudover er der ikke forbrugte midler vedrørende pulje til tværgående indsats for udsatte grupper, hvor mangel på ansøgninger resulterer i restbudget på 270 t. kr. og manglende ansøgninger til foreningspulje resulterer i restbudget på 152 t. kr.

 

Biblioteket:

På bibliotekets områder, er der foretaget personalemæssige justeringer for at imødekomme indregnede besparelser i 2018 og der overføres mindreforbrug på 663 t. kr.

 

Anlæg:

På anlægssiden er der 4 projekter der enten er igangværende eller plansat, hvor restbudgettet for 2017 overføres til 2018 jfr. efterfølgende punkt om overførsler til 2018. Igangværende projekter vedrører områdefornyelse ved KulturSpinderiet og implementering af halplan. Desuden er der afsat budget til idrætsfaciliteter ved Lykkesgårdsskolen og til udvidelse af Janusbygningen. De to sidstnævnte projekter er i afklaringsfasen.

 

Derudover er der 3 afsluttede anlægsprojekter til godkendelse. Det drejer sig om anlægstilskud til udstilling i Tirpitz, tilskud til flytning af magasiner v. museet samt ny bogbus v. biblioteket. Der er ikke væsentlige afvigelser i projekterne.

 

Følgende bilag er vedlagt sagsfremstillingen, og skal godkendes af Udvalget: 

 

Forslag til udvalgsbemærkninger

Udvalgsbemærkningerne er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning.

 

Forslag til specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger, og herunder forklaring på afvigelser mellem de faktiske og de forventede forhold.

 

Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter

Der er vedlagt en oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2017, med angivelse af status.

 

Der deltager en økonomikonsulent i behandlingen af punktet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomiregulativet


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at opgjort mindreforbrug på 2,7 mio. kr. godkendes,

at udvalgsbemærkningerne godkendes,

at specielle bemærkninger godkendes,

at redegørelsen om igangværende anlæg godkendes,

at afsluttede anlægsregnskab vedr. flytning af magasiner (under 2 mio. kr.) for 2017 godkendes,

at afsluttede anlægsregnskab for Tirpitz-udstilling (over 2 mio. kr.) for 2017 godkendes, og

at afsluttede anlægsregnskab for bogbus (over 2 mio. kr.) for 2017 godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-03-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-200_doknr24466-18_v1_årsberetning 2017 - udvalget for kultur og fritid.docx
sagsnr18-200_doknr15740-18_v1_kultur og fritid - regnskab 2017 - specielle bemærkninger.docx
sagsnr18-200_doknr27264-18_v1_kultur og fritid anlægsredegørelse.xlsx
sagsnr18-200_doknr27291-18_v1_kultur og fritid - endeligt regnskab 2017 - prismedokument.pdf
sagsnr18-200_doknr17771-18_v1_anlægsregnskab - tirpitz - udstilling.pdf
sagsnr18-200_doknr17773-18_v1_anlægsregnskab - ny bogbus.pdf
sagsnr18-200_doknr17762-18_v1_anlægsregnskab museum - flytning af magasiner.pdf

Bilag

Årsberetning 2017 - Udvalget for Kultur og Fritid
Kultur og Fritid - regnskab 2017 - specielle bemærkninger
Kultur og Fritid anlægsredegørelse
Kultur og Fritid - endeligt regnskab 2017 - prismedokument
Anlægsregnskab - Tirpitz - udstilling
Anlægsregnskab - Ny Bogbus
Anlægsregnskab Museum - Flytning af magasiner


38. Budgetoverførsler til 2018 - Udvalget for Kultur og Fritid

Budgetoverførsler til 2018 - Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsfremstilling

Muligheden for at overføre mindre- og merforbrug til senere budgetår fremgår af retningslinjerne for aftalestyringen i Varde Kommune.

 

Driftsbudget

På udvalgets område er der følgende mindre/merforbrug i forhold til budgettet for 2017:

 

 

Afrundet til mio. kr.

Korrigeret budget

Forbrug

Mindreforbrug

Inden for rammen

84,2

81,6

2,6

Lederlønninger

0,7

0,6

0,1

I alt

84,9

82,2

2,7

 

Budgettet er fordelt på aftaleholderne Kultur og Fritid, Musik & Billedskolen samt

Biblioteket. Inden for rammen gælder, at aftaleholdernes mindre- eller merforbrug kan

overføres til efterfølgende budgetår uden bemærkninger, hvis det ligger inden for 5 % af

det korrigerede budget. Overførslerne ligger indenfor 5 % rammen.

 

I de specielle bemærkninger til regnskabet har aftaleholderne givet forklaring på

budgetafvigelserne, og det fremgår, i hvilket omfang mer- og mindreforbrug overføres til

2018. De specielle bemærkninger er vedhæftet det foregåendende dagsordenspunkt.  

 

Anlægsbudget

Af bilag fremgår oversigt over anlægsprojekter, der er afsluttet i 2017 samt anlægsprojekter, der videreføres i 2018.

 

Der deltager en økonomikonsulent i behandlingen af punktet.


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der af aftaleholdernes samlede mindreforbrug inden for rammen kan overføres 2,5 mio. kr., i overensstemmelse med redegørelser i de specielle bemærkninger.

 

Anlægsbudgettet på 11,3 mio. kr. vedrørende ikke afsluttede projekter vurderes at kunne overføres til 2018 til gennemførelse af disse.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Økonomiregulativet


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der overføres mindreforbrug inden for rammen på 2,4 mio. kr. i Kultur og Fritid,

at der overføres mindreforbrug på lederløn på 0,1 mio. kr., og

at der overføres anlægsbudget med 11,3 mio. kr. til færdiggørelse af ikke afsluttede anlægsprojekter.


Beslutning Direktionen den 21-02-2018

Udsat.


Beslutning Direktionen den 28-02-2018

Anbefalingen blev godkendt.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-03-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr18-200_doknr27269-18_v1_kultur og fritid overførsel til 2018 drift.xlsx
sagsnr18-200_doknr27264-18_v1_kultur og fritid anlægsredegørelse.xlsx

Bilag

Kultur og Fritid overførsel til 2018 drift
Kultur og Fritid overførsel til 2018 anlæg


39. Ansøgning - Varde Tennis Klub

Ansøgning - Varde Tennis Klub

Sagsfremstilling

Varde Tennis Klub har på vegne af tennisklubberne i Varde Kommune (Nr. Nebel, Ølgod, Ansager, Agerbæk og Tistrup) søgt om tilskud fra Foreningernes Udviklingspulje på 24.000 kr. til indkøb af 8 iPads. Alslev og Outrup er en del af netværket og er i gang med udviklingen af deres tennisafdeling. Beløbsgrænsen for hvornår en ansøgning skal behandles i udvalget er 15.000 kr.

 

iPadsene skal bruges til at etablere et digitalt samarbejde på tværs af alle tennisklubber i kommunen. iPadsene giver mulighed for at bruge en turneringsapp og at dele viden på tværs ved hjælp af analyseværktøjer og træningsprogrammer. Turneringsappen kan blandt andet bruges til at matche spillere, sådan som man kender det fra golf.

 

Med de digitale træningsprogrammer og analyseværktøjer kan trænere og spillere f.eks. se udviklingspotentiale, fremskridt, status osv. og det kan lette samarbejdet på tværs af foreningerne og trænerteamet.

 

Projektet er på forkant med den digitale udvikling, og kan ses som et pilotprojekt, som vil gavne udviklingen af spillere, trænere og klubberne. Når tennisklubberne skaber rammerne for gode og moderne træningsmiljøer, kan det på sigt være med til at tiltrække nye medlemmer. Hvis projektet bliver en succes, som øger behovet for flere iPads i klubberne, vil de respektive klubber selv investere i disse.


Forvaltningens vurdering

Projektet i tennisklubberne viser vejen for en ny måde at skabe samarbejde på tværs af klubber via digitale værktøjer. Forvaltningen ser et stort udviklingspotentiale i, at tennisklubberne i kommunen arbejder på tværs til gavn for sporten som helhed samt trænere og spillere.

 

Derfor vurderer forvaltningen, at ansøgningen falder ind under kriterierne for Foreningernes Udviklingspulje som et pilotprojekt med fokus på den digitale udvikling i sportsverdenen.

 

Hvis foreningen bevilges tilskud, skal de evaluere projektet ca. 1 år efter opstart.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes gældende tilskudsregler for området - Kriterier for Foreningernes Udviklingspulje

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Beløbet på 24.000 kr. tages fra Foreningernes udviklingspulje. Der resterer 110.804 kr. i puljen for 2018. Hvis der gives en bevilling på 24.000 kr. resterer der 86.804 kr. i puljen for resten af 2018.

 

I 2016 var der et forbrug på Foreningernes udviklingspulje på i alt 53.650 kr. og i 2017 på i alt på 8.982 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Varde Tennisklub bevilges et tilskud på 24.000 kr. fra Foreningernes Udviklingspulje til indkøb af 8 iPads.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-03-2018

Udvalget tilbagesender sagen til forvaltningen med henblik på yderligere oplysninger fra klubberne om behovet for fælles iPads kontra brug af egne iPads/web baserede løsninger. Udvalget ønsker også nærmere beskrivelse af hvordan iPadsene tænkes brugt i de klubber hvor der ikke er internetadgang.

 sagsnr17-12762_doknr31749-18_v1_foreningernes udviklingspulje.docx
sagsnr17-12762_doknr181783-17_v1_vs ansøgning - foreningernes udviklingspulje - ansøgningsskematilforeningernesudviklingspulje.doc.doc

Bilag

Foreningernes udviklingspulje
VS: Ansøgning - Foreningernes Udviklingspulje - AnsøgningsskematilForeningernesudviklingspulje.doc


40. Ny model for Fritidspas

Ny model for Fritidspas

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid besluttede på mødet den 15. januar 2018 at sende den nye model for Fritidspas i høring i Fællesrådet og Idrætsrådet. Der er kommet høringssvar fra begge råd.

 

Idrætsrådet bakker op om de nye kriterier, men synes at det er problematisk, at der kun er mulighed for at søge tilskud til kontingent to gange årligt frem for løbende over hele året, som der tidligere har været mulighed for. 

 

Fællesrådet bakker også op om den nye model, men mener at man bør kigge på det økonomiske loft på 4000 kr. som kan søges til kontingent. Ridning er f.eks. en dyrere sport end fodbold og gives der mange tilskud af den størrelse betyder det, at man kan hjælpe færre børn inden for den økonomiske ramme.

 

Fællesrådet mener endvidere, at Musik og Billedskolen ikke hører hjemme under Fritidspasordningen, da det er et kommunalt tilbud med lønnede instruktører.

 

Da sagen blev behandlet i udvalget sidst efterspurgtes der en forklaring på hvordan Fritidspas, Broen Varde og Fritidspuljen hænger sammen:

Fritidspas kan søges af økonomisk udsatte børn og unge i alderen 0-17 år i Varde Kommune til kontingent til fritidsaktiviteter

Varde Kommune har en samarbejdsaftale med Broen Varde om, at der kan søges om udstyr til aktiviteten, hvis der er bevilget til kontingent gennem Fritidspas

Flygtningebørn der er bosat i kommunen og hvis forældre er på den lave integrationsydelse skal fortrinsvis søge Fritidspuljen under Dansk Flygtningehjælp inden de søger Fritidspas.

 

I udkastet til en ny model er der to muligheder for at søge fritidspas: Enten kan familien selv søge eller ansøgning kan ske via foreninger, professionelle eller andre tilknyttet familien.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at vi på baggrund af høringssvarene bør give mulighed for at søge Fritidspas året rundt, fordi der er løbende opstart af aktiviteter tilmeldinger og derfor løbende tilmelding. Forvaltningen vurderer, at Fritidspas skal kunne dække alle former for kultur- og fritidsaktiviteter, herunder også Musik og Billedskolen, for bredt at dække børnenes tarv og udvikling. 

 

For at sikre, at Fritidspasset skal være administrativt enkelt at behandle, vurderer forvaltningen, at der kun skal være ét ansøgningsskema uanset om man søger som familie, forening eller professionel.

 

Forvaltningen anbefaler desuden, at der efter et år foretages en evaluering af ansøgningerne samt en vurdering af den økonomiske ramme og de aktiviteter der kan søges til.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Fritidspasset har et budget på 100.000 kr. om året til bevillinger.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den nye model for Fritidspas godkendes, og

at Kultur og Fritid overtager administrationen af Fritidspas pr. 1. april 2018.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-03-2018

Lars Teglgaard fremsatte følgende ændringsforslag som supplement til forvaltningens anbefaling:

at kriterierne tilføjes, at man kun kan søge op til 2 aktiviteter pr. år. Det er vigtigt, at ansøgningerne koordineres mellem hhv. Fritidspas, Broen og Fritidspuljen.

 

Forslaget blev sat til afstemning:

 

For stemte hele udvalget.

 

Forslaget er hermed vedtaget med den bemærkning, at der skal ske en information til foreningerne om mulighederne i de forskellige puljer.

 

A.C. Hoxcer og Sandie Ravn udtrykte bekymring om den opgaveglidning der er sket i forhold til bevilling af udstyr som før var en kommunal bevilling og nu skal varetages i frivilligt regi.

 sagsnr18-128_doknr25321-18_v1_ny model for fritidspas.docx
sagsnr18-128_doknr25478-18_v1_høringssvar fællesrådet.docx
sagsnr18-128_doknr25342-18_v1_høringssvar idrætsrådet.msg

Bilag

NY model for Fritidspas
Høringssvar Fællesrådet
Høringssvar Idrætsrådet


41. Forslag til ny puljestruktur under Kultur og Fritid fra 1.1.2019

Forslag til ny puljestruktur under Kultur og Fritid fra 1.1.2019

Sagsfremstilling

Udvalget bad på sit møde d. 5. februar forvaltningen om et oplæg til en sammenlægning af nogle af puljerne på kultur- og fritidsområdet med henblik på at skabe mere fleksible puljer med faste ansøgningsfrister. Hertil kommer synliggørelse af puljerne og deres formål.

 

Der er følgende lovbestemte puljer:

Foreningernes udviklingspulje (Folkeoplysningsloven)

 

Følgende puljer er på Varde Kommunes eget initiativ:

Renoveringspuljen

Puljen til udendørs anlæg

Puljen til store kultur og idrætsarrangementer

Puljen til andre kulturelle formål

VAKS

Ungepuljen

Foreningernes udviklingspulje

Aktivitetspuljen for foreningsløse

Eliteidrætspuljen

Udviklingspuljen for haller og svømmehaller

 

Udvalgets puljer støtter enten drift eller udvikling.

 

Af driftspuljer foreslår forvaltningen, at man beholder Renoveringspuljen og Puljen til udendørs anlæg som to separate puljer. Puljerne er velkendte af kommunens foreninger, og det vil ikke give nogen administrativ lettelse at lægge dem sammen. Disse to puljer opererer allerede i dag med faste ansøgningsfrister to gange om året. Puljerne administreres af forvaltningen.

 

Kulturpuljerne foreslås lagt sammen for at gøre det muligt at prioritere større tiltag. Det vil betyde, at Puljen til store kultur- og idrætsarrangementer og Puljen til andre kulturelle formål slås sammen til Puljen til kultur- og større idrætsarrangementer med et samlet budget på ca. 420.000 kr. Der foreslås tre årlige ansøgningsfrister; 1. januar, 1. maj og 1. september. Der vil skulle ske en revidering af kriterierne, når puljerne samles.

 

VAKS og Ungepuljen slås sammen til Børne- og ungeaktivitetspuljen med et samlet budget på ca. 150.000 kr. Puljen skal stadig understøtte ferieaktiviteter og aktiviteter for unge, men også give plads til ansøgninger med et børnekulturelt indhold. Der foreslås løbende ansøgningsfrist, da især ungeaktiviteterne ofte har brug for en meget hurtig sagsbehandling. Der vil skulle ske en revidering af kriterierne, når puljerne samles.

 

Foreningernes udviklingspulje og Aktivitetspuljen for foreningsløse slås sammen til

Foreningernes initiativ- og udviklingspulje med et samlet budget på ca. 480.000 kr. i årene 2018, 2019 og 2020 og 165.000 kr. i 2021. Her foreslår forvaltningen, at de eksisterende kriterier og beløbsgrænser revideres for at give plads til større satsninger og flere eksperimenter. De nye kriterier skal rumme, at midlerne fra Aktivitetspuljen for foreningsløse er givet af Byrådet som et særskilt fireårigt projekt for at få foreningsløse ind i foreningerne. Forvaltningen foreslår, at denne pulje fortsat har løbende ansøgningsfrist med seneste ansøgningsfrist 1. november.

 

Eliteidrætspuljen føres videre som hidtil med et budget på ca. 320.000 kr. Ansøgningsfristen i januar måned foreslås bevaret.

 

Udviklingspuljen for haller og svømmehaller føres videre som hidtil med et budget på ca. 800.000 kr. i 2018 og ca. 1,3 mio. kr. fra 2019 og frem. Projektet med foreningskonsulenten er finansieret af puljen og løber til udgangen af 2018. Puljen bliver som regel udmøntet i dialog med SIV i løbet af første halvår, og der er derfor ikke behov for en ansøgningsfrist.

 

Med disse tiltag reduceres antallet af puljer fra ti til seks.

 

Skillelinjen mellem, hvad forvaltningen afgør, og hvad udvalget afgør i forhold til beløbsstørrelser, ligger på mellem 15.000 og 20.000 kr., det varierer lidt fra pulje til pulje. Her foreslår forvaltningen, at grænsen fastlægges på 20.000 kr. for alle puljer hvor der i dag ligger en beløbsgrænse, så udvalget kan fokusere på de større ansøgninger.

 

Hvordan synliggøres puljer og ansøgningsfrister: Puljerne kan i dag ses på både på vardekommune.dk og på foreningsportalen for Varde Kommune.


Forvaltningens vurdering

Oplægget til ny puljestruktur gør det muligt for udvalget at prioritere gennem faste ansøgningsfrister og større puljer. Oplægget ændrer ikke på puljernes samlede økonomiske ramme.

 

Forvaltningen vurderer, at den nye puljestruktur bør træde i kraft fra 1. januar 2019 for at vi ikke midt i et ansøgningsår skal implementere nye puljer og kriterier.

 

Forvaltningen vurderer desuden, at Varde Kommune efter puljeomlægningerne stadig overholder folkeoplysningslovens krav om, at der skal være en udviklingspulje for foreningerne.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Retningslinjerne for puljerne

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget godkender den nye puljestruktur med virkning fra 1.1.2019,

at forvaltningen udarbejder oplæg til kriterier til godkendelse på udvalgsmødet i april, og

at den nye puljestruktur indgår som en del af dialogmøderne med de fire råd den 19. april.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-03-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr16-12577_doknr32190-18_v1_nedtrapningsmodel - konsekvens.docx
sagsnr17-12389_doknr176884-17_v1_delegationsplan.xlsx.xlsx

Bilag

Nedtrapningsmodel - konsekvens
Delegationsplan.xlsx


42. Høringssvar - Kriterier for nye tiltag og projekter

Høringssvar - Kriterier for nye tiltag og projekter

Sagsfremstilling

Udvalget behandlede den 15. januar 2018 forslag til kriterier for nye tiltag og projekter til puljerne Andre Kulturelle Arrangementer og Større Kultur- og Idrætsarrangementer. Udvalget sendte forslaget i høring hos Kulturelt Råd. Høringssvaret fra Kulturelt Råd er vedlagt som bilag.

 

Kulturelt Råd anbefaler, at udvalget nulstiller kriterierne for tildeling af tilskud fra puljerne, herunder nedtrapningsmodellen og begrænsningen på 3 år for tilskud. Rådet anbefaler, at udvalget vurderer og prioriterer hvert enkelt arrangement.

 

Kulturelt Råd har en bekymring for, at flere arrangementer vil ophøre, hvis tilskuddet fra Varde Kommune bortfalder. 

 

Rådet vil gerne i direkte dialog med Udvalget om høringssvaret.


Forvaltningens vurdering

På udvalgsmødet 12. oktober 2016 blev det besluttede, at puljerne hovedsageligt skal støtte nye initiativer og projekter og ikke gives til drift. Puljerne skal desuden understøtte en videreudvikling eksisterende arrangementer. Begge dele sikres ved at udfase de tilskud der bærer præg af driftstilskud (nedtrapningsmodellen) så der frigøres midler. 

 

Kulturelt Råds ønske om at nulstille kriterierne for puljerne, herunder nedtrapningsmodellen og tidsbegrænsningen på 3 år, er i strid med udvalgets tidligere beslutning om at give støtte til nye initiativer og ikke drift.

 

Da næste ansøgningsfrister til puljerne er henholdsvis 1. marts og 1. maj, har forvaltningen brug for kriterierne, for at kunne vurdere nye ansøgninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at der tages en generel drøftelse af partnerskabsaftaler på et senere udvalgsmøde, blandt andet for at imødekomme Kulturelt Råds ønske om en vurdering og prioritering af arrangementer.

 

Kulturelt Råd har mulighed for at fremlægge deres argumenter på dialogmødet med udvalget den 19. april 2018.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at kriterier for nye tiltag og projekter for puljerne Andre Kulturelle Arrangementer og Større Kultur- og Idrætsarrangementer godkendes.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-03-2018

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at Udvalgsformanden tager kontakt til formanden for Kulturelt Råd for en uddybende dialog omkring de muligheder der ligger i de nye kriterier i modsætning til de gamle kriterier.

 

Det er vigtigt for Udvalget, at der er en god dialog med rådene.sagsnr16-12577_doknr11690-18_v1_kriterier for nye tiltag og projekter.docx
sagsnr16-12577_doknr24046-18_v1_høringssvar - kulturelt råd.pdf

Bilag

Kriterier for nye tiltag og projekter
Høringssvar - Kulturelt Råd


43. O Kulturel Udviklingsplan for Nymindegab

O Kulturel Udviklingsplan for Nymindegab

Sagsfremstilling

Siden 2012 har der været et arbejde i gang med at lave udviklingsplaner for mange af Varde Kommunes byer. Borgerne i byerne står for arbejdet med planerne i et samarbejde med kommunen. Udviklingsplanernes overordnede formål er bosætning samt at skabe et retningsgivende værktøj for den videre udvikling af byerne. Udviklingsplanerne har fokus på at skabe en lokal identitet og ejerskab for lokale projekter. Et vigtig element ved udviklingsplanerne er den lokale forankring og det er borgerne i byerne, der selv arbejder videre med projekterne fra planen. Der er på nuværende tidspunkt lavet 16 udviklingsplaner.

 

I 2014 lavede borgerne i Nymindegab en udviklingsplan for byen.

 

Som et forsøgsprojekt og en videreudvikling af udviklingsplanen, lavede borgerne i Nymindegab i 2016-2017 en Kulturel Udviklingsplan for byen i samarbejde med det daværende Kultur og Vækst. 

 

Grundlaget for at lave en kulturel udviklingsplan for en by, var et ønske om at udvikle og styrke byen inden for kulturelle og kunstneriske områder, således at byen kan arbejde målrettet med bosætning og turisme i lyset af kulturen. Inspirationskilden var blandt andet Ansagers udviklingsplan, hvor de arbejder målrettet med musikken, fra bymiljø til musik i skole og dagtilbud.

   

Nymindegab er den første og eneste by, som har lavet en kulturel udviklingsplan. Nymindegab blev valgt på grund af deres historie som kunstnerkoloni og udpegningen som Årets Landsby i 2016.

 

Processen tog udgangspunkt i to workshops med borgere og der var en styregruppe tilknyttet projektet under hele forløbet. Samme proces bruges til udvikling af udviklingsplanerne.

 

Borgerne i Nymindegab udviklede tre indsatsområder, som hver indeholder konkrete projekter:

 

Spor i landskabet – kunst/kultur og natur

Gode rammer – kunst/kultur og kreativitet

Mød & dyrk – kunst/kultur og samskabelse

 

Projekter omhandler blandt andet bunkerkunst, landart, galleri for moderne kunst, kunst- og kreativitetshus og festivaler med et islæt af kunst.

 

Den kulturelle udviklingsplan for Nymindegab er vedlagt.

 

Den 26. januar 2018 lancerede styregruppen den færdige kulturelle udviklingsplan på borgerforeningens generalforsamling.

 

Borgerne i Nymindegab arbejder videre med projekterne i den kulturelle udviklingsplan, og har samtidig fokus på at koble projekterne med projekterne fra den oprindelige udviklingsplan.

 

Der kom mange spændende ideer ind på de to workshops, som ikke havde en kobling til kunsten og kulturen. Disse idéer blev samlet i ét appendiks til den eksisterende udviklingsplan for Nymindegab.


Forvaltningens vurdering

Borgerne i Nymindegab har arbejdet engagereret og konstruktivt med den kulturelle udviklingsplan, og det har medført flere spændende projekter, der kan få en positiv indvirkning i Nymindegab.

 

Mange af ideerne fra den kulturelle udviklingsplan ligger i forlængelse af Nymindegabs oprindelige udviklingsplan.

 

Forsøgsprojektet har dog vist, at der ikke er grundlag for at brede konceptet ud til andre byer i kommunen, men at en idé i stedet kunne være, at udviklingsplanerne for de enkelte byer målrettes og konkretiseres inden for kulturområdet.


Konsekvens i forhold til visionen

Nymindegab har en særlig kobling mellem kunsten og naturen, og netop denne særlige kobling er omdrejningspunktet i den kulturelle udviklingsplan. Flere af de konkrete projekter arbejder med at skabe en forbindelse mellem kunst og natur, både som et formidlingstiltag og som et fysisk element.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretningsagsnr16-12801_doknr14177-18_v1_kulturel udviklingsplan for nymindegab.pdf
sagsnr16-12801_doknr87285-17_v1_appendiks til udviklingsplanen.docx
sagsnr16-12801_doknr27056-18_v1_udviklingsplan for nymindegab.pdf

Bilag

Kulturel Udviklingsplan for Nymindegab
Appendiks til Udviklingsplanen
Udviklingsplan for Nymindegab


44. O Status på vedligeholdelsesmodellen

O Status på vedligeholdelsesmodellen

Sagsfremstilling

Varde Kommunes regnskabsmodel for selvejende idræts- og svømmehaller har i en årrække fulgt afskrivningsprincippet. Med udmøntningen af renoveringspuljen på 34 mio. kr. bringes hallerne op på en middel til god vedligeholdelsesstand og som følge heraf overgår hallerne fra afskrivningsmodellen til en vedligeholdelsesmodel. Vedligeholdelsesmodellen har til formål at opretholde hallernes tilstand, hvormed brugsværdien også opretholdes. Modellen går ud på, at hallerne årligt vedligeholder eller hensætter midler til kommende vedligehold for et beregnet beløb. Beløbsstørrelsen fastsættes ud fra standarder i V&S Prisdata.

 

Udvalget for Kultur og Fritid besluttede på mødet den 30. januar 2017, at der arbejdes videre på implementering af vedligeholdelsesmodellen med start fra regnskabsåret 2018.

 

Da nogle af hallerne først bliver færdige med renovering i 2018 bliver 2018 et overgangsår, hvor den enkelte hal kan vælge mellem afskrivningsmodellen og vedligeholdelsesmodellen. Den endelige overgang til vedligeholdelsesmodellen sker fra regnskabsåret 2019. Vedligeholdelsesmodellen evalueres efter 1 år, det vil sige januar 2020.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretningsagsnr16-7395_doknr4416-17_v1_vedligeholdelsesmodel for idrætshaller i varde kommune.docx
sagsnr16-7395_doknr176219-16_v1_revidering af afskrivningsmodellen for hallerne.docx
sagsnr16-7395_doknr21057-17_v1_høringssvar fra siv - forslag til vedligeholdelsesmodel for idrætshallerne.docx
sagsnr16-7395_doknr187521-16_v1_principper for bygnings- vedligeholdelse i varde kommune..docx

Bilag

Vedligeholdelsesmodel for idrætshaller i Varde Kommune
Revidering af afskrivningsmodellen for hallerne
Høringssvar fra SIV - Forslag til vedligeholdelsesmodel for idrætshallerne
Principper for bygnings- vedligeholdelse i Varde kommune.


45. O Aktiviteter i marts og april 2018

O Aktiviteter i marts og april 2018

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har følgende aktiviteter i marts og april måned 2018, som udvalget kan deltage i.

 

Navn på aktivitet

Sted

Tid

Nyt KMD Bookning går i luften

 

2. marts

Fotokunst i samskabelse – workshop mellem foreningen KunstLab og deltagere fra Samstyrken

KunstLab

3. april

10. april

17. april

24. april

Bibliotekspolitisk Topmøde

Herning Kongrescenter

12.-13. april

Danmark Spiser Sammen – folkebevægelsen mod ensomhed

Flere steder i kommunen

Uge 17

Dansens Dag

Varde Torv

26. april ca. kl. 16.00

Mad og Musik, Danmark Spiser Sammen

Smedeværkstedet

26. april ca. kl. 19.00

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretningsagsnr16-13864_doknr24024-18_v1_musik & billedskolen (marts-april 2018).pdf

Bilag

Musik & Billedskolen- arrangementer marts-april 2018


46. Kommende sager

Kommende sager

Sagsfremstilling

Principdrøftelse af partnerskabsaftaler

Dialogmøde med Varde Arkivsamvirke

Udviklingspuljen for Idræts- og svømmehaller 2018

Ansøgning – Classic Race 18

Ansøgning – Hygge i Henne

Eliteidrætspuljen

Varde Fritidscenter

Netværksmøder i foreningslivet

Kriterier for puljerne under Kultur og Fritid

Teater- og Kulturhus

Militærhistorisk museum

Lokaletilskud


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-03-2018

Drøftet

47. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved formanden

Konstituering i Vardemuseerne

Konstituerende møde i Kulturregionen

Styregruppemøde i Vadehavets Formidlerforum

 

 

 

Orientering ved forvaltningen

Økonomien på halområdet v./Karsten

Besøg i Aalborg sammen med Social og Sundhed v./Karsten

IDAN rapport v./Karsten

Lykkesgårdshallen v./Karsten

 

Gensidig orientering


Økonomi

 

 


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-03-2018

A.C. Hoxcer og Sandie Ravn bemærkede, at hvis de havde haft den politiske viden de har i dag på udvalgsmødet i januar havde de til punkt 16 på dagsordenen som vedrørte takster for medlemstilskud stemt nej til anbefalingen og fremsat et ændringsforslag.

 

Øvrige punkter blev udsat til næste møde

 sagsnr18-458_doknr32539-18_v1_status på lykkesgårdshallen.docx

Bilag

Status på Lykkesgårdshallen


48. Dialogmøde med SIV

Dialogmøde med SIV

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid afholder årligt et dialog­møde med paraplyorganisationen Samarbejdende Idræts- og Svømmehaller i Varde Kommune (SIV), som består af repræsen­tanter fra de selvejen­de idræts- og svømmehaller, der modtager kommunale tilskud.

 

SIVs formål er, gennem samarbejde mellem alle idræts- og svømmehaller med driftstilskud fra Varde Kommune, at

strukturere dialogen med Varde Kommune,

være en forpligtende dialogpartner for Varde Kommune i forbindelse med udvikling af relevante politikker og i forbindelse med drøftelse af økonomiske forhold,

arbejde for at skabe de bedst mulige faciliteter for borgere og turisters udøvelse af forskellige idrætslige og kulturelle aktiviteter i hele Varde Kommune,

virke som en samarbejdsorganisation for idræts- og svømmehaller med erfaringsudveksling og vidensdeling, som kan være med til at optimere driften i de enkelte haller,

varetage idræts- og svømmehallernes fælles interesser overfor kommunen og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere,

understøtte rationalisering, hvor dette giver mening for den enkelte hal og

være et forum, hvor hallerne kan finde inspiration til udvikling af egen forretning og udvikling af flerårige forretningsplaner for hallerne.

 

SIV er indkaldt til mødet kl. 16, og mødet forventes at vare 45 minutter. Alle SIV’s 10 medlemmer deltager i dialogmødet. Dagsordenen for mødet er:
 

SIV har ønsket at drøfte følgende:

SIV anmoder Udvalget for Kultur og Fritid om at udarbejde en langsigtet strategiplan for idrætsfaciliteter i Varde Kommune med fokus på:
Udvikling/afvikling
Anvendelse/udnyttelse
Økonomi/ejerforhold
Kommunens involvering/støtte

SIV’s strategi for udviklingspuljen
 

Fællespunkt – SIV og Varde Kommune:

Afklaring af fremtidsplanen for foreningskonsulenten efter prøvetidens udløb i 2019. Herunder SIV’s vurdering af projektet.
 

Varde Kommune:

Hvordan styrkes SIV’s rolle som udviklingspartner?


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at dialogmødet tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-03-2018

Dialogmødet blev taget til efterretningsagsnr16-1022_doknr36383-18_v1_underskrevet forretningsorden - gældende august 2013.pdf.pdf

Bilag

underskrevet forretningsorden - gældende august 2013.pdf