UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Den gl. Skovfogedbolig, Roustvej 111, Varde

STARTTIDSPUNKT

05-02-2018 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-02-2018 16:00:00


PUNKTER

22. Godkendelse af dagsorden
23. O Besøg hos Vardemuseerne
24. Ansøgning til Aktivitetspuljen for Foreningsløse - Varde Bueskyttelaug
25. O Kulturregion Vadehavet
26. Ansøgning - Landsstævne for folkedansere og spillemænd 2019
27. Høringssvar - Målretning af midler fra udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller 2018
28. Udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller 2018
29. Store events for Kultur og Fritid 2018-2021
30. Drøftelse af Kultur og Fritids puljer
31. O Naturpark Vesterhavet
32. O Aktiviteter i februar og marts 2018
33. Kommende sager
34. Gensidig orientering22. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2018

Godkendt

23. O Besøg hos Vardemuseerne

O Besøg hos Vardemuseerne

Sagsfremstilling

Udvalgets møde den 5. februar holdes hos Vardemuseerne – nærmere bestemt i den gamle Skovfogedbolig hvor NaturKulturVarde holder til. Mødet starter med et oplæg og en rundvisning på stedet v./ Claus Jensen - i alt cirka 45 min.

 

Oplægget vil have fokus på Vardemuseernes arbejde i praksis – blandt andet arkæologi, naturformidling og skoletjenesten.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2018

Taget til efterretning

24. Ansøgning til Aktivitetspuljen for Foreningsløse - Varde Bueskyttelaug

Ansøgning til Aktivitetspuljen for Foreningsløse - Varde Bueskyttelaug

Sagsfremstilling

Varde Bueskyttelaug ønsker at opstarte et soldaterprojekt for Krigsveteraner. Derfor søger de om tilskud til indkøb af fem buesæt til en samlet værdi af 29.610 kr.– tre komplette sæt recurvebuer samt to komplette compoundbuer som begge er kraftige buer der passer til målgruppen.

 

Varde Kommune er en garnisonskommune og som en del af Varde Kommunes Veteran- og pårørende politik ønsker kommunen at fastholde og udvikle samarbejde med frivillige foreninger for veteraner og pårørende.

 

Erfaringer fra andre bueskytteforeninger der tilbyder træning for krigsveteraner viser, at denne type træning er særligt god for veteraner, der er ramt af posttraumatisk stress (PTSD).

Varde Bueskyttelaug vil tilbyde veteranerne træning på lukkede hold på 4-5 personer. På sigt håber foreningen, at veteranerne kan indsluses på klubbens øvrige træningstilbud og måske uddanne dem til trænere, da en del veteraner har ledererfaring.

  

Varde Bueskyttelaug ønsker at opstarte hurtigst muligt og stiller deres tre baner til rådighed til træningen med skiver, måtter og dyr samt en instruktør to timer hver uge.

 

Ifølge kriterierne for Aktivitetspuljen for foreningsløse kan der ydes tilskud til opstart af nye initiativer for nye målgrupper udenfor foreningslivet for at gøre dem aktive i foreningslivet.

 


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen fra Varde Bueskyttelaug opfylder kriterierne for Aktivitetspuljen for Foreningsløse, da projektet er for veteraner uden for foreningslivet. Det er vigtigt for foreningen, at der tages udgangspunkt i veteranernes forudsætninger, hvorfor det er et behov for at der tilbydes særlige vilkår for målgruppen ved opstart. 

 

Forvaltningen vurderer at Varde Bueskyttelaugs ønske om at gøre en ekstraordinær indsats for veteraner er et vigtigt og relevant tiltag for målgruppen og understøtter Varde Kommunes veteranpolitik ved at hjælpe veteraner med behov for behandling og hjælp i forbindelse med fysiske og psykiske problemer og ved at fastholde og udvikle samarbejde med frivillige foreninger/netværk for veteraner og pårørende.

 

Tiltag som dette understøtter samtidig Vardes arbejde som garnisonskommune, hvorfor projektet indstilles til en ekstraordinær bevilling over puljens maksimalgrænsen på 20.000 kr.   

Forvaltningen anbefaler derfor, at der bevilges et tilskud på 29.610 kr. til Varde Bueskyttelaugs veteranprojekt.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kriterier for Aktivitetspuljen for foreningsløse

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der er afsat 319.000 kr. i 2018 til Aktivitetspuljen for foreningsløse.

Hvis Varde Bueskyttelaug bevilges et tilskud på 29.610 kr. resterer der 289.390 kr. puljen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der bevilges et tilskud på 29.610 kr. fra Aktivitetspuljen for foreningsløse til Varde Bueskuttelaug til indkøb af buesæt til veteranprojektet.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr17-6905_doknr5668-18_v1_ansøgning til soldaterprojekt fra varde bueskyttelaug.doc
sagsnr17-6905_doknr5662-18_v1_budget for soldaterprojekt i varde bueskyttelaug.docx
sagsnr16-12108_doknr161979-16_v1_aktivitetspuljen for foreningsløse.docx
sagsnr17-6905_doknr12318-18_v1_oversigt over tildelte midler i 2017.docx

Bilag

Ansøgning til soldaterprojekt fra Varde Bueskyttelaug
Budget for Soldaterprojekt i Varde Bueskyttelaug
Puljen for foreningsløse
Oversigt over tildelte midler i 2017


25. O Kulturregion Vadehavet

O Kulturregion Vadehavet

Sagsfremstilling

Varde Kommune har siden 2007 samarbejdet med Esbjerg, Fanø og Tønder Kommuner på Kulturområdet via Kulturregion Vadehavet. Det har udmøntet sig i fireårige kulturaftaler indgået mellem Kulturministeriet og kulturregionen.

Den nuværende Kulturaftale Vadehavet er indgået for årene 2015-2018.

 

Formålet med kulturaftalen er blandt andet at understøtte det lokale og regionale kulturpolitiske engagement og styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænser.

De fire kommuner har et fælles ønske om at støtte udviklingen af nye kulturaktiviteter og kulturtilbud til borgere, kulturaktører, turister, erhvervsliv og gæster.

 

Kulturaftalen Vadehavet arbejder med tre indsatsområder; ”Rødder og Vinger”, ”Kulturspirer” og ”Kulturel Kapital” (områderne er nærmere beskrevet i bilag). Her er det muligt for Vadehavsområdets institutioner og kulturaktører at søge midler til udviklingsprojekter, der understøtter indsatsområderne samt kulturaftalens vision og mål.

 

Kulturregionen tager selv initiativ til projekter og arrangementer, blandt andet Wadden Tide. Wadden Tide er en udstilling med land-art og skulpturer, som ved seneste afvikling havde over 110.000 besøgende. I 2014 og 2016 fandt Wadden Tide sted ved Blåvandshuk. 

 

Organisatorisk er kulturregion Vadehavet opbygget med en styregruppe, en administrativ koordineringsgruppe, en referencegruppe og sekretariatsfunktion placeret i Esbjerg Kommune til at understøtte grupperne.

 

Styregruppen består af de fire formænd for kommunernes Kultur- og Fritidsudvalg sammen med direktøren for den enkelte kommunes kulturområde.

Derudover består styregruppen af en politiker og en embedsmand fra Region Syddanmark som tilforordnet. Styregruppen har det overordnede ansvar for kulturregionen, og godkender bevillinger til projekter, både interne og fra puljeansøgningerne.

 

Koordineringsgruppen er tilknyttet styregruppen, og består af kommunernes kulturchefer og kulturkonsulenter. Koordineringsgruppen står for drift, udvikling og løbende opfølgning.

 

Der er derudover nedsat en referencegruppe, som gennem sine anbefalinger sikrer den kunstneriske kvalitet i de projekter der gives midler til.

  

Kulturministeriets tilskud til Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 udgør 2,6 mio. kr., mens kommunernes samlede bidrag er på 6,4 mio. kr. – i alt 9 mio. kr. For perioden 2015-2018 er Varde Kommunes samlede bidrag på 2.050.061 kr. (ca. 500.000 kr. årligt).

 

Pr. dags dato har kulturregionen bevilget støtte på samlet 8,7 mio. kr. til 41 projekter og seks projekter som kulturregionen selv er initiativtager/medinitiativtager til.

 

Varde Kommune har modtaget følgende støtte i 2015-2018:

Projekt

Bevilgede beløb

Innovation gennem natur og kunst – natur- og kunstlab

(Varde Kommune og Esbjerg Kommune)

 

132.500 kr.

Kulturbørnehaver – et kulturkreativt udviklingsprojekt

(Vardemuseerne og Musik & Billedskolen)

142.500 kr.

Vardes Kulturelle Rygsæk for de mindste

(Varde Kommune)

180.000 kr.

Musik som middel til integration, inklusion og kulturdannelse af tosprogede børn i alderen 3-6 år

(Vestervold Børnehave)

85.000 kr.

Wadden Tide

2.600.000 kr.

 

Varde Kommune var i 2016 værtskommune for Wadden Tide. Som værtskommune gav Varde Kommune et tilskud på 300.000 kr.

De 300.000 kr. var fordelt på et kontant beløb på 150.000 kr. til Kulturregionen og 150.000 kr. i naturalier, herunder arbejdstimer og udgifter til Vej og Park, børneformidling og markedsføring. Varde Kommune gav det ekstra tilskud, da kommunen ønskede at få Wadden Tide til Blåvandshuk igen i 2016. Wadden Tide havde fået færre fondsmidler til afvikling i 2016, og der var derfor behov for ekstra midler, for at afvikle Wadden Tide på samme høje niveau. Dette valgte Varde Kommune at bidrage til.

 

Kulturministeren har varslet et nyt koncept for kulturaftalerne fra 2019 jf. vedlagt brev modtaget i maj 2017.

 

Den nuværende kulturaftale udløber 31. dec. 2018, og da et nyt koncept for kulturaftalerne tidligst ligger klar i 2019, forventes det ikke at det bliver muligt at forhandle en ny aftale igennem i 2018. Erfaringerne viser, at forhandlingerne om én ny kulturaftale kan tage op til ét år. 

Derfor har styregruppen for kulturregionen i forbindelse med slutevalueringen pr. 1. marts besluttet at anmode kulturstyrelsen om en ét-årig forlængelse af den nuværende kulturaftales indhold og økonomi med udløb den 31. dec. 2019.


Forvaltningens vurdering

Kulturaftale Vadehavet har bidraget til et styrket samarbejde på tværs af kommunerne, til gavn for forvaltningerne, kulturinstitutionerne og kulturaktørerne.

Varde Kommune har som følge af kulturaftalen fået midler til flere kulturprojekter, som bidrager til nye initiativer i kommunen.

 

Endvidere har Wadden Tide tilført en spændende event af høj kunstnerisk kvalitet til kommunen, som også tiltrækker ca. 110.000 besøgende ved Blåvandshuk.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Lov nr. 1104 af 29. december 1999 om regionale kulturaftaler med de ændringer, der følger af lov nr. 563 af 24. juni 2005 samt lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. juni 2007, som senest er ændret ved § 2 i lov nr. 1517 af 27. december 2009.

 


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2018

Taget til efterretningsagsnr15-12654_doknr7301-18_v1_orientering om kulturregion vadehavet.pdf
sagsnr15-12654_doknr7302-18_v1_maj 2017, brev fra kulturministeren.pdf
sagsnr15-12654_doknr7304-18_v1_svarbrev til ministeren.pdf
sagsnr15-12654_doknr7306-18_v1_resume over bevillinger dec. 2017.pdf
sagsnr15-12654_doknr144314-15_v1_kulturaftale vadehavet 2015-2018.pdf

Bilag

Orientering om Kulturregion Vadehavet
Maj 2017, brev fra kulturministeren
Svarbrev til ministeren
Resume over bevillinger dec. 2017
Kulturaftale Vadehavet 2015-2018


26. Ansøgning - Landsstævne for folkedansere og spillemænd 2019

Ansøgning - Landsstævne for folkedansere og spillemænd 2019

Sagsfremstilling

Ølgod Folkedansere og Varde & Omegns Folkedanserforening søger Varde Kommune om at støtte op om afholdelse af Landsstævnet for folkedansere og spillemænd i 2019 i Varde Kommune. Landsstævnet planlægges afholdt i Varde og Ølgod i uge 29.

 

Foreningerne søger om et tilskud på 110.000 kr. samt at Varde Kommune stiller faciliteter gratis til rådighed under stævnet. 

 

Landsstævnet afholdes hvert år, og i 2018 foregår stævnet i Sverige. Stævnet er 5 dage med dans, musik, sang, udflugter og meget mere. Der vil være både offentlige danseopvisninger og stævneaktivitet i haller. Der forventes at komme ca. 1000 aktive deltagere, som vil bo i området.

 

Markedsundersøgelser fra tidligere landsstævner viser, at landsstævnet har bidraget med en meromsætning i byernes forretninger, og at cirka 1/3 af stævnedeltagerne afholder ferie i området op til eller efter stævnet. Cirka 1/3 af deltagerne overnatter på hotel, vandrehjem, B&B, i sommerhus eller anden privat indkvartering under stævnet.

 

Landsstævnet organiseres af et stævneudvalg, hvor formand og næstformand udpeges af hovedorganisationerne, som er Folkedans Danmark og Spillemandkredsen. Øvrige udvalgsmedlemmer er fra lokalforeningerne, herunder Ølgod Folkedansere og Varde & Omegn Folkedanserforening. Varde Kommune har mulighed for at få en repræsentant i stævneudvalget.   

 

Lokalebehovet under landsstævnet:
Område til overnatning og camping, lokale til stævnekontor med internetadgang, lokaler til danseworkshop, lokaler til musikworkshop, sy-værksteder, hal til fælles danseaktiviteter hver dag og aften, Smedeværkstedet til åbne arrangementer og evt. Ølgod Hallerne.

 

Ølgod Folkedansere og Varde & Omegns Folkedanserforening har gjort sig følgende overvejelser om offentlige arrangementer i forbindelse med stævnet:
Stævneåbning med optog i fx Arnbjerg anlægget, opvisninger på Varde og Ølgod Torv, Tilbud for børn i forbindelse med VAKS, Midnatskoncert/Spillemandsmesse i Sct. Jacobi Kirke, Folkemusikkoncerter, konkurrencer i folkedans og opvisninger på plejehjem.


Forvaltningens vurdering

Landsstævnet vil både bidrage med kulturelle aktiviteter og erfaringsmæssigt også med en meromsætning i byernes forretninger. Det er positivt, at kommunens folkedanserforeninger arbejder sammen om projektet som på den måde når ud på flere lokaliteter i kommunen. 

 

Landsstævnet vil have brandingværdi for kommunen og vil åbne for muligheden for at markedsføre kommunens attraktioner generelt.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at der indgås et tæt samarbejde med foreningerne og hovedorganisationerne om planlægningen af Landsstævnet, herunder at Kultur og Fritid repræsenteres i stævneudvalget.

  

Forvaltningen vurderer, at landsstævnet passer til et af indsatsområderne, ”Rødder og Vinger”, i Kulturaftale Vadehavet. Det anbefales derfor, at folkedanserforeningerne søger puljen hos Kulturregionen om tilskuddet på 110.000 kr. Hvis de får afslag hos Kulturregionen, anbefaler forvaltningen, at kommunen bevilger de 110.000 kr.

 

I forhold til planlægning og tidsplan for Landsstævnet 2019, har foreningerne brug for en afklaring i februar måned 18 på, om Varde Kommune ønsker at være værtskommune for landsstævnet 2019. Derfor skal ansøgningen behandles på februar mødet.

Der vil først foreligge et svar fra Kulturregionen om evt. bevilling eller afslag i juni måned. 

 

I forbindelse med landsstævnet planlægger foreningerne at bruge haller i Varde og Ølgod. Da Varde & Omegns Folkedanserforening og Ølgod Folkedansere er folkeoplysende foreninger, er Varde Kommune forpligtet til at give 75% i lokaletilskud for leje af lokaler i hallerne.

Landsstævnet søger kommunen om støtte til dækning af de sidste 25 % af leje til haller, samt leje af Smedeværkstedet.

Omkostningen på de 25% for halleje ligger på ca. 120 kr. i timen. Et estimeret bud på leje af hallerne vil være 14.400 kr. Yderligere kommer udgifter til leje af Smedeværkstedet på ca. 4.000 kr. og eventuelle udgifter vedr. retablering af strøm til teltplads.

Lån af lokaler til workshops og musik i kommunale bygninger, så som skoler og Musik & Billedskolen er gratis. 

 

Forvaltningen anbefaler, at Varde Kommune bevilger tilskud til de ekstra udgifter, der vil være til faciliteter og lokaler (herunder halleje, leje af fx smedeværkstedet og evt. retablering af strøm). Udgifterne hertil forventes at blive 20.000 kr.

 

Varde Kommune har gode overnatningsmuligheder for camping på f.eks. teltslagningspladsen ved Varde Fritidscenter.   

 

Ved tidligere stævner inden for andre idrætsområder afholdt i Varde Kommune, har foreningerne selv betalt gebyr vedr. overnatning i kommunale bygninger. Gebyret vil i 2019 ligge på ca. 20 kr. pr. person pr. dag. Forvaltningen anbefaler, at Landsstævnet skal betale overnatningsgebyr, hvis der overnattes i kommunale lokaler.


Konsekvens i forhold til visionen

Ved tidligere landsstævner har der været afholdt flere arrangementer i naturen, herunder også folkedansopvisning i havet. Det forventes, at der ved et evt. landsstævne i Varde Kommune også afholdes flere arrangementer i naturen. 


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Tilskuddet på 110.000 kr. finansieres af puljen til større kultur- og idrætsarrangementer i 2019 hvis Landsstævnet ikke modtager støtte fra Kulturregion Vadehavet. Hvis Landsstævnet modtager støtte på noget af beløbet, vil Varde Kommune udbetale det resterende tilskud op til 110.000 kr.

 

Tilskuddet på 20.000 kr. til udgifter vedr. leje af lokaler, finansieres af puljen til større kultur- og idrætsarrangementer i 2019.

 

Puljen forventes at have et budget på ca. 206.000 kr. i 2019. Heraf er der allerede bevilget 50.000 kr. til DM for ungdom i badminton. Ved bevilling af et samlet tilskud til Landsstævnet på 130.000 kr. vil restbudgettet være på ca. 26.000 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Ølgod Folkedansere og Varde & Omegns Folkedanserforening skal søge puljen hos Kulturregionen Vadehavet med frist den 15. marts 2018,

at Varde Kommune supplerer evt. beløb fra Kulturregionen op til maks. 110.000 kr. finansieret af puljen til større kultur- og idrætsarrangementer,

at Varde Kommune bevilger tilskud på 20.000 kr. til udgifter vedr. leje af lokale samt strøm finansieret af puljen til større kultur- og idrætsarrangementer, og

at Kultur og Fritid deltager i stævneudvalget med en repræsentant.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2018

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at Udvalget ønsker, at arrangementerne spredes til flere byer i kommunen.sagsnr17-14106_doknr8326-18_v1_præsentationsmateriale landsstævne 2019.pdf
sagsnr17-14106_doknr2540-18_v1_følgebrev - lamdstævne 2019.pdf
sagsnr17-14106_doknr2537-18_v1_budget 2019.pdf

Bilag

Præsentationsmateriale Landsstævne 2019
Følgebrev - Landsstævne 2019
Budget 2019


27. Høringssvar - Målretning af midler fra udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller 2018

Høringssvar - Målretning af midler fra udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller 2018

Sagsfremstilling

Det tidligere Udvalg for Kultur og Fritid besluttede på mødet den 11. december 2017 at sende et forslag om et åbent skoleprojekt med bevægelse og læring i høring hos Samarbejdende Idrætshaller i Varde Kommune (SIV).

 

Forslaget bygger på et projekt med et samarbejde mellem Fritidscenteret og Brorsonskolen som er gennemført i skoleåret 2016/2017. Projektet har været så stor en succes, at de to parter stiller sig til rådighed for at være frontløbere i at udvikle et koncept, som vil kunne benyttes af andre haller og skoler i Varde Kommune. Foruden Brorsonskolen har Lykkesgårdskolen, Sct. Jacobi Skole og Alslev Skole givet tilsagn om at deltage i konceptudviklingen.

 

Fritidscenterets faciliteter vil blive benyttet til formålet fordelt over i alt 27 dage af 6-7 timer per dag. Dette forløber sig til 287.726 kr. Dertil kommer transport til og fra Alslev Skole og Lykkesgårdskolen. Forslaget ønskes finansieret af Udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller 2018.

 

SIV har afgivet et høringssvar på ansøgningen om midler fra puljen til videreførelse af konceptet om læring og bevægelse. SIV bakker op om forslaget og at konceptet videreudvikles med støtte fra Udviklingspuljen 2018. SIV ønsker, at der bliver erfaringsudvekslet og delt resultater og materiale så flest muligt får indsigt i arbejdet.

SIV vurderer, at konceptet hører hjemme under Børn og Unge, og at lignende indsatser derfor ikke bør finansieres af Kultur og Fritid.

 

SIV anbefaler desuden, at der ved budgetforhandlingerne til budget 2019 stilles forslag om at tilbageføre de midler, som er sparet væk fra Børn og Lærings budget til betaling af idrætsundervisning i hallerne. Disse midler kunne fremadrettet anvendes af skoler og haller til indsatsen med bevægelse og læring.


Forvaltningens vurdering

Høringssvaret fra SIV er gennemarbejdet og forholder sig konstruktivt og kritisk til både ansøgningen og puljens resterende midler.

 

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen fra Fritidscenteret bør efterkommes og at der ved projektets afslutning erfaringsudveksles mellem halinspektører og mellem skoleledere.

 

Det er vigtigt for forvaltningen, at der erfaringsudveksles mellem projekterne i Ølgod, Hodde-Tistrup, Helle og Fritidscenteret forud for videreførelsen af Fritidscenterets koncept. Dermed bringes erfaringerne fra hele kommunen med i konceptet.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Udviklingspuljen for Idræts- og Svømmehaller 2018 udgør brutto 819.639 kr. Hvis ansøgningen fra Fritidscenteret godkendes, vil der restere 531.913 kr. i puljen.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Varde Fritidscenter tildeles 287.726 kr. til videreudvikling af deres koncept om bevægelse og læring, og at erfaringerne fra projekterne i Ølgod, Hodde-Tistrup og Helle inddrages i konceptudviklingen, og

at sagen sendes til orientering i Udvalget for Børn og Læring.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2018

Anbefalingen blev godkendtsagsnr17-12835_doknr3823-18_v1_sivs høringssvar på målretning af midler fra udviklingspuljen.doc
sagsnr17-12835_doknr194583-17_v1_forslag - målretning af midler til bevægelse og læring.docx
sagsnr17-4897_bilagsnr#2466546_v1_sv status på projekter vedr. den åbne skole - evaluering og ansøgning vedr. bevægelse og læring kul.docx
sagsnr17-4897_doknr180277-17_v1_oversigt - projekter vedr. den åbne skole.docx
sagsnr17-4897_doknr179880-17_v1_status og erfaringer - fritidscenteret.msg
sagsnr17-4897_bilagsnr#2466547_v1_sv status på projekter vedr. den åbne skole - aktivitetsplan for 7. årgang.pdf.pdf

Bilag

SIVs høringssvar på målretning af midler fra udviklingspuljen
Forslag - Målretning af midler til bevægelse og læring
SV: Status på projekter vedr. den åbne skole - Evaluering og ansøgning vedr. bevægelse og læring kultur og fritid..docx
Oversigt - projekter vedr. den åbne skole
Status og erfaringer - Fritidscenteret
SV: Status på projekter vedr. den åbne skole - aktivitetsplan for 7. årgang.pdf


28. Udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller 2018

Udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller 2018

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid råder over Udviklingspuljen for Idræts- og Svømmehaller. Puljen bruges på udviklingstiltag for hallerne.

 

SIV har foreslået, at de resterende midler i puljen anvendes til at understøtte aktiviteter i idrætsfaciliteterne, som kan udvikle og løfte idrætten og som desuden er bæredygtige. Bæredygtige aktiviteter er aktiviteter, som fremadrettet kan gennemføres uden støtte fra udviklingspuljen eller støtte på anden vis. Aktiviteterne kan med fordel tage udgangspunkt i hallernes udviklingsplaner.


Forvaltningens vurdering

Udviklingspuljen for Idræts- og Svømmehaller gør en markant forskel for hallernes udvikling. Forvaltningen vurderer, at de afsatte midler til projekter bør tage udgangspunkt i hallernes udviklingsplaner.

 

Forvaltningen anbefaler, at der indledes en drøftelse med SIV om hvilke projekter, der skal støttes.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der resterer 531.913 kr. i Udviklingspuljen for Idræts- og Svømmehaller 2018, hvis udvalget bevilger 287.726 kr. til bevægelse- og læringsprojektet på Fritidscenteret.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de resterende 531.913 kr. målrettes projekter i hallernes udviklingsplaner,

at SIV og forvaltningen indleder en dialog om hvilke projekter, som skal nyde fremme, og

at de prioriterede projekter forelægges udvalget til godkendelse.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2018

Anbefalingen blev godkendt

 

Udvalget beder forvaltningen om at se på, hvordan midlerne i udviklingspuljen kan bruges fremadrettet fra 2019.sagsnr17-12835_doknr3823-18_v1_sivs høringssvar på målretning af midler fra udviklingspuljen.doc

Bilag

SIVs høringssvar på målretning af midler fra udviklingspuljen


29. Store events for Kultur og Fritid 2018-2021

Store events for Kultur og Fritid 2018-2021

Sagsfremstilling

Varde Kommune står selv for eller er involveret i en række arrangementer og events, hvor Kultur og Fritid især er med i de kulturrelaterede. Den største af disse er Fest- og Kulturugen, der foregår i Varde by, og som er budgetlagt til 225.000 kr. årligt. Den holdes normalt hvert år og arrangeres af Kultur og Fritid sammen med biblioteket, museet, Musik & Billedskolen m.fl.

 

I 2017 blev Fest- og Kulturugen slået sammen med Vardes 575 års købstadsjubilæum med et middelaldertema på Varde Torv, Skt. Nicolai-kirkeplads og ved Varde å. Over de fire dage fra 31. august til 3. september deltog mange tusinde borgere, gæster og turister i middelalderfestivalens mange arrangementer og for første gang lykkedes det for alvor at trække turisterne ind fra kystområderne til et arrangement længere inde i landet.

 

Erfaringerne fra kommunes projekter viser, at events af en vis størrelse højner kvaliteten og tiltrækker gæster, turister og aktører fra hele kommunen. Samtidig har et arbejde med konkrete tematikker i events, så som middelalder og Vadehavet, bidraget til et større ejerskab på tværs af kommunens borgere og foreninger.

Ved at satse på få, men større events målrettes kommunens, institutionernes og foreningernes brug af ressourcer optimalt, så den enkelte event får en højere kvalitet.

 

På baggrund af succesen med middelaldertemaet og med udgangspunkt i at skabe færre, men større events foreslår forvaltningen, at man satser på Wadden Tide i 2019 og at omdanne Fest- og Kulturugen til Middelalderfestival i 2019 og 2021.

 

Midler til Wadden Tide 2019 skal søges hos Kulturregion Vadehavet hvor der er ansøgningsfrist for projekter den 1. marts. Hvis der bevilges midler, vil Wadden Tide igen skulle finde sted ved Blåvandshuk i hele september måned. I 2016 tiltrak Wadden Tide +100.000 gæster.

 

Da Wadden Tide er et projekt under Kulturregion Vadehavet, står de for både den overordnede projektledelse og for den kunstneriske ledelse. Varde Kommune skal stille med en lokal koordinator, der ud over at sikre forbindelsen til kulturregionen også skal koordinere lokale tiltag.

 

Varde Kommune skal give et bidrag til Wadden Tide 2019. I 2016 var bidraget 300.000 kr.

  

Forvaltningen har bedt ProVarde forholde sig til, at de afsatte midler til Fest- og Kulturugen anvendes til Wadden Tide 2019 og Middelalderfestival 2019 og 2021. ProVarde ser positivt på at højne kvaliteten i de aktiviteter, der erfaringsmæssigt tiltrækker borgere, gæster og turister.


Forvaltningens vurdering

Ved at koncentrere ressourcerne på Wadden Tide og Middelalderfestivalen, vil vi i højere grad end ved Fest- og Kulturugen kunne tiltrække, borgere, gæster og turister og dermed skabe liv, fællesskab, branding og omsætning.

 

Wadden Tide 2019 kan øge branding af Varde Kommune som en kulturkommune og som mål for kulturturisme. Forvaltningen anbefaler derfor, at vi kommer med et lokalt bidrag på 300.000 kr. som i 2016.

 

Ved at gentage middelalderfestivalen kan der skabes en signaturevent for Varde pga. den enestående og autentiske placering primært ved Varde å.

 

Forvaltningen vurderer også, at Middelalderfestivalen i højere grad end Fest- og Kulturugen formår at inddrage foreninger og frivillige fra ikke blot Varde by, men fra hele kommunen, og at den i højere grad stimulerer handelslivet.


Konsekvens i forhold til visionen

Både Wadden Tide og Middelalderfestivalen finder sted i samspil med naturen og får deres markante præg af den natur, de finder sted i ved Blåvandshuk og ved Varde å.


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der er afsat 225.000 kr. til Fest- og Kulturugen årligt. Beløbet for 2018 anvendes til Wadden Tide 2019 hvis Varde Kommune tildeles projektet. Beløbet suppleres med 75.000 kr. der finansieres af Kultur og Fritids budget.

 

Middelalderfestivalen 2019 og 2021 finansieres af Fest- og Kulturuge-midlerne for årene 2019, 2020, 2021 og 2022.

 

Hvis Varde Kommune ikke tildeles Wadden Tide 2019 bruges de afsatte midler til Middelalderfestivalen.

 

Fordeling af midler fra Fest- og Kulturugen, hvis Wadden Tide tildeles Varde Kommune:

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

Midler fra Fest- og Kulturugen

Wadden Tide 2019

Middelalder-festival 2019

Middelalder-festival 2019

Middelalder-festival 2021

Middelalder-festival 2021

 

 

Fordeling af midler fra Fest- og Kulturugen, hvis Wadden Tide ikke tildeles Varde Kommune:

 

 

2018

2019

2020

2021

Midler fra Fest- og Kulturugen

Middelalder-festival 2019

Middelalder-festival 2019

Middelalder-festival 2021

Middelalder-festival 2021

 


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Varde Kommune søger om Wadden Tide 2019, som finansieres af Fest- og Kutlurugemidlerne for 2018 suppleret med 75.000 kr. fra Kultur og Fritids budget,

at der holdes Middelalderfestival i Varde i 2019 og 2021, som finansieres af Fest- og Kulturugemidlerne for årene 2019-2022, og

at Fest- og Kulturugemidlerne for 2018 overføres til Middelalderfestivalen, hvis Varde kommune ikke tildeles Wadden Tide 2019.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2018

Anbefalingen blev godkendt

 

Udvalget ønsker, at der arbejdes på en involvering på tværs af hele kommunen til middelalderfesten i Varde.

30. Drøftelse af Kultur og Fritids puljer

Drøftelse af Kultur og Fritids puljer

Sagsfremstilling

Der blev på udvalgsmødet den 15. januar 2018 efterspurgt en oversigt over puljerne i Kultur og Fritid, herunder formål, budget, behandling, frister og i hvor stor grad puljerne udnyttes.

 

Kultur og Fritid har i alt 9 forskellige puljer inden for idræt, foreninger, haller, faciliteter og kultur.

 

Pulje

Beløb i kr.

Bemyndigelse

Ansøgnings-frister

Udnyttelsesgrad

i 2015-17

Puljen for store kultur- og idrætsarrangementer

Tilskud/underskuds-garanti til fx Xterra, Nissefestival, Skulpturudstillingen i Ølgod

206.000

Alle ansøgninger behandles i udvalget

1. marts og

1. sept.

2015:

Budget 2015 på

I alt: 203.580 kr.

 

Restbudget i 2015:

8.580 kr.

 

2016:

Budget 2016 på

I alt: 205.270 kr.

 

Restbudget i 2016:

108.594 kr.

 

2017:

Budget 2017 på 208.067 kr. inkl. overførte midler på 70.000 kr. fra 2016:

I alt: 278.067 kr.

 

Restbudget i 2017:

44.067 kr.

Udviklingspuljen for haller

Fx Scoremad, Aktiviteter som skaber liv i hallerne,

”bevægelse og læring”

729.340

Alle ansøgninger behandles i udvalget

Løbende

2015:

Budget 2015 på

I alt: 971.250 kr.

 

Restbudget i 2015:

258.507 kr.

 

2016:

Budget 2016 på

I alt: 584.160 kr.

 

Restbudget i 2016:

180.872 kr.

 

2017:

Budget 2017 på

I alt: 675.410 kr.

 

Restbudget i 2017:

49.839 kr.

Eliteidrætspuljen

Tilskud til VIF-kvinder, Varde Badmintonklub og Outrup GUB - powertumbling

319.000

Alle ansøgninger behandles i udvalget

15. januar  

2015:

Budget 2015 puljen tilført 330.000 kr.

I alt: 646.790 kr.

 

Restbudget i 2015:

466 kr.

 

 

2016:

Budget 2016 på 319.420 kr. kontoen blev tilført 184.089 kr. fra 2015 – udisponerede midler

I alt: 503.509 kr.

 

Restbudget i 2016:

-1.491 kr.

 

2017:

Budget 2017 inkl. bevilgede sponsorater på 150.000 kr.

I alt: 473.777 kr.

 

Restbudget i 2017:

4.477 kr.

Puljen til andre kulturelle formål

Tilskud/underskudsgaranti til fx HATS Novemberspil, Kulturdagene i Ølgod, Sommerkoncerter, Sand i Øjet revy, Vestjyllandsudstillingen

214.000

Forvaltningen afgør ansøgninger op til 20.000 kr., resten afgøres i udvalget.

1. februar

1. maj

1. oktober

2015:

Budget 2015 på 211.910 kr. plus overførte midler fra 2014:

I alt: 328.969 kr.

 

Restbudget i 2015:

-38.229 kr.

 

 

2016:

Budget 2016 på 213.670 kr. plus overført garanti på 60.000 kr. fra 2015 samt tilbagebetalte midler fra Sandfolket på 65.875 kr.:

I alt: 339.545 kr.

 

Restbudget i 2016:

35.875 kr.

 

2017:

Budget 2017 på 213.590 kr. plus overførte midler på 92.000 kr. fra 2016:

I alt: 305.590 kr.

 

Restbudget i 2017:

-12.750 kr.

Foreningernes udviklingspulje

Tilskud til opstart af nye foreninger, opstart af nye aktiviteter, partnerskabsprojekter der løfter kommunale opgaver, opstart af fleksible aktiviteter.

Tilskud er givet eks. til 3D dyr bueskydning, trille-trolle håndbold for små hænder, trampoliner, svømning for etniske kvinder.

160.000

Forvaltningen afgør ansøgninger op til 15.000 kr. resten behandles i udvalget

Løbende ansøgninger dog senest den 1. november i det pågældende år

2015:

Budget 2015 på kr.

I alt: 157.327 kr.

 

Restbudget i 2015:

94.253 kr.

 

2016:

Budget 2016 på 158.636 kr. Puljen reduceret med 70.000 kr. (omplacering inden for egen ramme) restpulje

I alt: 88.640 kr.

 

Restbudget i 2016:

34.990 kr.

 

2017:

Budget 2017 på

I alt: 160.804 kr.

 

Restbudget i 2017:

151.822 kr.

Aktivitetspuljen for foreningsløse – 4-årigt projekt

Tilskud til fx sportsudstyr, sportsskole for børn og unge med særlige behov, familiedag på tværs 

303.120

Forvaltningen afgør ansøgninger op til 20.000 kr., resten afgøres i udvalget.

Løbende med sidste frist i det pågældende år den 1. november.

2017:

Budget 2016 på

I alt: 305.790 kr.

 

Restbudget i 2017:

242.463 kr.

Renoveringspuljen

Tilskud til mindre anlægsopgaver og energibesparende foranstaltninger - fx i spejderhytter, lysanlæg, nye vinduer, døre og isolering i foreningernes egne klubhuse

471.000

Alle ansøgninger afgøres af forvaltningen

1. februar

1. september 

2015:

Budget: 467.830,11 kr.

Overført: 162.298 kr.

Forbrug: 639.730,33 kr.

Underskud: 9.602 kr.

 

2016:

Budget: 471.710 kr.

Overført: 0 kr.

Forbrug: 461.244,48 kr.

Overskud: 10.466 kr.

 

2017:

Budget: 478.322 kr.

Overført: 0 kr.

Forbrug: 411.291,44 kr.

Overskud: 67.031 kr. (grundet forening der trak ansøgning retur, da de fik midler fra SE)

Pulje til udendørs anlæg

Indkøb af nye mål og net, lysanlæg, diverse vedr. udendørs anlæg, div. faste udg. vedr. udendørs anlæg (eks. teltslagningspladsleje Billum menighedsråd boldbane v/Billum hallen) tilskud til opkridtning og til vedligehold af tennisbaner

319.000

Alle ansøgninger afgøres af forvaltningen

1. marts

1. august  

2015:

Budget 2015 på

I alt: 350.810 kr.

 

Restbudget i 2015:

-5.069 kr.

 

2016:

Budget 2016 på

I alt: 313.250 kr.

 

Restbudget i 2016:

-1.724 kr.

 

2017:

Budget 2017 på

I alt: 319.300 kr.

 

Restbudget i 2017:

-51.778 kr.

Ungepuljen

Aktiviteter for unge og af unge, fx HHLan, Filmfestival Tistrup, Bowl Days

55.000

Alle ansøgninger afgøres af forvaltningen

Løbende

2015:

Budget 2015 på

I alt 54.640 kr.

 

Restbudget i 2015:

13.290 kr.

 

2016:

Budget 2016 på

I alt: 55.090 kr.

 

Restbudget i 2016:

32.665 kr.

 

2017:

Budget 2017 på

I alt: 55.070 kr.

 

Restbudget i 2017:

8.070 kr.

VAKS – ferieaktiviteter

Aktiviteter for børn og unge i vinter-, sommer og efterårsferie.

 

Ikke en egentlig pulje men en aktivitet under driftsbudgettet. Foreninger kan søge om mulighed for at deltage og få omkostningerne betalt.

95.870 kr.

Alle ansøgninger afgøres af forvaltningen

Fastlægges op til hver ferieperiode. Ca. 1,5 mdr. før ferien.

2015:

Budget i alt:

94.620 kr.

Restbudget:

-8.071 kr.

 

2016:

Budget i alt:

95.410 kr. 

Restbudget:

-6.182 kr.

 

2017:

Budget i alt:  96.717 kr.

Restbudget:

20.032 kr.

  

Det er forskelligt fra pulje til pulje i hvor høj grad de udnyttes. Udgiften i puljerne afhænger af antal af indkommende ansøgninger, hvilket kan svinge meget fra år til år. Endvidere overfører nogle puljer midler fra år til år for blandt andet at dække bevilgede underskudsgarantier, hvor regnskabet først afsluttes det efterfølgende år.  


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har løbende kontrol og status på forbruget i puljerne for blandt andet at kunne forudse et eventuelt underskud.

Fastsættelsen af ansøgningsfrister for nogle puljer gør det muligt at prioritere mellem de indkomne ansøgninger.

I enkelte tilfælde vurderes det, at et projekt har så høj kvalitet og relevans, at et evt. underskud kan retfærdiggøres.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter antallet af puljer samt ansøgningsfristerne til de enkelte puljer.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter antallet af puljer, puljernes ansøgningsfrister samt synergieffekterne puljerne imellem.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2018

Udvalget drøftede puljerne og bad forvaltningen om at arbejde videre med:

 

  • En sammenlægning af nogle af puljerne
  • Faste ansøgningsfrister for puljerne
  • Mere fleksible puljer
  • Synliggørelse af puljerne og deres formål


sagsnr16-12577_doknr168810-16_v1_puljen for andre kulturelle arrangementer.docx
sagsnr16-12577_doknr168838-16_v1_puljen for større kultur- og idrætsarrangementer.docx
sagsnr16-12577_doknr168878-16_v1_kulturpuljen for unge.docx
sagsnr16-12113_doknr162013-16_v1_foreningernes udviklingspulje.docx
sagsnr16-12108_doknr161979-16_v1_aktivitetspuljen for foreningsløse.docx
sagsnr16-12130_doknr46914-17_v1_pulje til tilskud til udendørsanlæg.docx
sagsnr16-12117_doknr162079-16_v1_renoveringspuljen.docx
sagsnr16-7905_doknr102416-16_v1_kriterier for tilskud fra eliteidrætspuljen.doc
sagsnr17-12835_doknr10905-18_v1_kriterier for udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller.docx

Bilag

Puljen for andre kulturelle arrangementer
Puljen for større kultur- og idrætsarrangementer
Kulturpuljen for Unge
Foreningernes udviklingspulje
Aktivitetspuljen for foreningsløse
Pulje til tilskud til udendørsanlæg
Renoveringspuljen
Eliteidrætspuljen
Kriterier for Udviklingspuljen for Idræts- og Svømmehaller


31. O Naturpark Vesterhavet

O Naturpark Vesterhavet

Sagsfremstilling

Naturpark Vesterhavet strækker sig langs kyststrækningen fra Blåvand til Nymindegab, og dækker et område på 22,526 ha. Naturpark Vesterhavet blev i december 2014 optaget i Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker.

 

Friluftsrådet lancerede i 2013 en mærkningsordning for større sammenhængende naturområder, der sætter fokus på at benytte og beskytte området. I mærkningsordningen indgår der 10 kriterier som et område skal opfylde for at kunne komme i betragtning som Dansk Naturpark. Mærkningen gælder for en fireårig periode og kommunen skal årligt afrapportere til Friluftsrådet.

 

I kriterierne indgår, at der skal være udarbejdet en naturparkplan for området. Naturpark Vesterhavet har udarbejdet en sådan plan for 2013-2018. Aktiviteter der igangsættes i naturparken skal være med til nå opfyldelse af denne plan.

 

Naturpark Vesterhavet har nedsat et naturpark råd der er bredt sammensat af naturparkens interessenter. Ud over det afholdes der særskilte møder med Naturstyrelsen, Forsvaret og Åge V. Jensen Naturfond, som er store lodsejere inden for naturparken. Endvidere er der udarbejdet et partnerskabsprogram, hvor aktører som fx campingpladser og formidlere med interesse for naturparken deltager.

 

Formålet med naturparken er i høj grad at skabe formidling og viden om vores kystområde. Naturpark begrebet er international kendt, og derfor også noget kommunens udenlandske gæster kan relatere til. Ud over at skabe viden og interesse for områdets natur og kultur, indgår der også en forpligtigelse til at sikre en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af området. For at sikre dette indgår der i naturparken også aktiviteter der skal sikre områdets natur. For eksempel sker der lige nu bekæmpelse af rynket rose ved Blåvandshuk for at sikre den oprindelige kystnatur.

 

Klaus Bertram Fries fra Naturcenteret deltager i punktet.


Forvaltningens vurdering

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2018

Taget til efterretningsagsnr17-1691_doknr11047-18_v1_kort over danske naturpark_05012018.png.png

Bilag

kort over danske naturpark_05012018.png


32. O Aktiviteter i februar og marts 2018

O Aktiviteter i februar og marts 2018

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling:

Kultur og Fritid har følgende aktiviteter i februar og marts måned 2018, som udvalget kan deltage i.

 

Navn på aktivitet

Sted

Tid

Krisehåndtering i foreningslivet – workshop arrangeret af Fællesrådet

Rådhuset

8. februar kl. 17-20

VAKS Vinterferie

Varde Kommune

Uge 7

”Mennesket – hvem der?”

Børn og familier skaber en fælles venskabsskulptur i vinterferien

Varde Bibliotek

Uge 7

Årets Mestre og Foreningsprisen 2017

Varde Fritidscenter

28. februar

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

 


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2018

Taget til efterretning

33. Kommende sager

Kommende sager

Sagsfremstilling

Principdrøftelse af partnerskabsaftaler

Organisering af puljerne under Kultur og Fritid

Teater- og Kulturhus

Militærhistorisk museum

Lokaletilskud


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2018

Taget til efterretning

34. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved formanden

Styregruppemøde Ølgod Kulturhus

Dialog med ny formand fra Esbjerg Kommune

Konference – visioner for fremtidens museer

Valg til repræsentantskab i Danmarks Biblioteksforening

 

 

 

Orientering ved forvaltningen

Varde Teater- og Kulturhus v./Thomas

Fonden Nymindegab Museum v./Thomas

Overgang til ny udgave af KMD booking v./Karsten

Udvikling af aftenskolerne v./Karsten

 

 

 

 Gensidig orientering


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 05-02-2018

Drøftet