UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 3, Bytoften

STARTTIDSPUNKT

15-01-2018 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

15-01-2018 16:00:00


PUNKTER

5. Godkendelse af dagsorden
6. Godkendelse af referat fra konstituerende møde 06.12.2017
7. Valg af medlemmer til Fritidssamråd
8. Valg af deltagere i Danmarks Biblioteksforenings generalforsamling
9. Valg af medlem til Naturparkråd for Naturpark Vesterhavet
10. Udpegning af medlemmer til komité - Foreningsprisen 2017
11. Ansøgning til Foreningernes Udviklingspulje - Helle Team Tramp
12. Kriterier for nye tiltag og projekter
13. Ansøgning - DM i badminton for ungdom - 2018, 2019 og 2020
14. Samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp
15. Bevilling af Fritidspas under Kultur og Fritid
16. Takster for medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse for 2018
17. Afholdelse af udvalgsmøder i byrådsperioden 2018 - 2021
18. O Status på kultur- og fritidssager i budgetaftalen 2018-2021
19. O Aktiviteter i januar og februar 2018
20. Kommende sager
21. Gensidig orientering5. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-01-2018

I dagsordenens punkt 15:

 

Anbefalingen ændres til:

 

Forvaltningen anbefaler,

at indstillingen fra Udvalget for Børn og Undervisning tiltrædes,

at Fritidspas fremover administreres i Kultur og Fritid efter en tro og love model,

at ordningen evalueres efter et år, og

at modellen for Fritidspas sendes i høring i Idrætsrådet og Fællesrådet.

 

Under afsnittet høring skiftes Fritidssamrådet ud med Fællesrådet.

 

Dagsordenen blev i øvrigt godkendt.

6. Godkendelse af referat fra konstituerende møde 06.12.2017

Godkendelse af referat fra konstituerende møde 06.12.2017

Sagsfremstilling

Byrådet, Udvalget for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg afholdt konstituerende møder den 6. december 2017.

 

Følgende blev godkendt for Udvalget for Kultur og Fritid:

Formand: Mads Sørensen

Næstformand: Lars Teglgaard

Udvalgets forretningsorden

Udvalgets mødeplan for 2018 blev foreløbigt godkendt


Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har efter det konstituerende møde sendt en mail til udvalget om at melde ind med eventuelle ønsker til ændringer i mødeplanen for 2018. Der er ikke indkommet ønsker om ændringer.


Retsgrundlag

Styrelsesloven

Kommunens Styrelsesvedtægt


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at referat fra Udvalget for Kultur og Fritids konstituerende møde 6. december 2017 godkendes, og

at udvalget tager endeligt stilling til mødeplanen for 2018.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.

7. Valg af medlemmer til Fritidssamråd

Valg af medlemmer til Fritidssamråd

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 3. juni 2014 en ny organisering af foreningsdialogen i Varde Kommune. Der blev oprettet fire decentrale råd, som foreningslivet deltager i, samt et fritidssamråd med repræsentanter fra de fire råd og med to repræsentanter fra Udvalget for Kultur og Fritid.

 

De fire decentrale råd er:

Kulturelt Råd

Idrætsrådet

Aftenskole

Foreningsrådet

 

Fritidssamrådet er et overordnet råd som udtaler sig om:

Politikken for den folkeoplysende virksomhed og nye lovforslag drøftes

Budgettet for det kommende år

Kommunens regler om tilskud for den folkeoplysende virksomhed

 

2 medlemmer fra Udvalget for Kultur og Fritid vælges af Byrådet, efter indstilling fra Udvalget for Kultur og Fritid.

 

I forrige periode var Lisbet Rosendahl og Ingvard Ladefoged valgt.


Retsgrundlag

Vedtægt for Fritidssamrådet i Varde Kommune godkendt af Byrådet den 6. december 2016.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Udvalget for Kultur og Fritid udpeger 2 medlemmer til Fritidssamrådet.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-01-2018

Udvalget udpegede Mads Sørensen og A.C Hoxcer Nielsen.

8. Valg af deltagere i Danmarks Biblioteksforenings generalforsamling

Valg af deltagere i Danmarks Biblioteksforenings generalforsamling

Sagsfremstilling

Foreningens mål er, at Danmark får de bedst mulige biblioteker i alle egne af landet til gavn for den enkelte borger og for samfundet. Kommunerne er generelt politisk repræsenteret ved deres kulturpolitikere.

Ved generalforsamlingen råder hver medlemskommune over stemmer svarende til de fremmødte, dog maksimalt 7 stemmer.


Retsgrundlag

Biblioteksforeningens vedtægter


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet vælger deltager(e) til generalforsamlingen i Danmarks Biblioteksforening.


Beslutning Byrådet den 13-12-2017

Sagen afgøres i Udvalget for Kultur og Fritid.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-01-2018

Udvalget valgte at udpege hele udvalget til generalforsamlingen.

9. Valg af medlem til Naturparkråd for Naturpark Vesterhavet

Valg af medlem til Naturparkråd for Naturpark Vesterhavet

Sagsfremstilling

Naturpark Vesterhavet understøtter formidling, koordinering og udvikling af områdets natur- og kulturværdier. Naturparken tilbyder i samspil med lodsejerne oplevelse og naturlig aktivitet til stor glæde for både lokale og turister".

 

Udvalget for Plan og Teknik udpeger formanden til Naturparkrådet.

Udvalget for Kultur og Fritid udpeger et medlem til Naturparkrådet.

 

I forrige periode var Lisbet Rosendahl udpeget for Udvalget for Kultur og Fritid.

 


Retsgrundlag

Beslutning fra Udvalget for Plan og Teknik den 9. februar 2011


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Kultur og Fritid udpeger 1 medlem til Naturparkråd for Naturpark Vesterhavet.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-01-2018

Udvalget valgte Mads Sørensen til Naturparkrådet for Naturpark Vesterhavet.

10. Udpegning af medlemmer til komité - Foreningsprisen 2017

Udpegning af medlemmer til komité - Foreningsprisen 2017

Sagsfremstilling

Foreningsprisen 2017 uddeles i forbindelse med fejringen af Årets Mestre. Alle kan indstille kandidater til prisen, som tildeles en forening der har gjort en væsentlig forskel i det forgangne år, enten i forhold til sine medlemmer, trænere eller i lokalsamfundet.

 

Der skal udpeges to medlemmer fra Udvalget, som i januar/februar måned kan deltage i en komité, der blandt de indkomne indstillinger skal udvælge en forening til Foreningsprisen 2017.

 

Komitéen består af to udvalgsmedlemmer samt repræsentanter fra de fire råd – Idrætsrådet, Foreningsrådet, Aftenskolerådet og Kulturelt Råd.

 

Kultur og Fritid servicerer udvælgelseskomiteen.

 

I 2017 var Mads Sørensen og Holger Grumme Nielsen udpeget til komiteen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Kriterier for Foreningsprisen


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget vælger to repræsentanter til at deltage i komitéen.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-01-2018

Udvalget valgte Lars Teglgaard og A.C. Hoxcer Nielsen til komiteen.sagsnr17-13524_doknr193843-17_v1_kriterier vedr. foreningsprisen 2017.docx

Bilag

Kriterier vedr. Foreningsprisen 2017


11. Ansøgning til Foreningernes Udviklingspulje - Helle Team Tramp

Ansøgning til Foreningernes Udviklingspulje - Helle Team Tramp

Sagsfremstilling

Helle Team Tramp har søgt om tilskud til indkøb af sikkerhedsudstyr og en loftsele.

 

Der er søgt om tilskud til følgende udstyr:

 

2 sæt endestativer Grandmaster + 2 sæt tilhørende endemåtter:

70.228,75 kr.

1 stk. 4Punkts-Bungy loftsele med tilhørende bælter i forskellige størrelser til springerne samt liner og andet udstyr:

 

71.855,25 kr.

 

I alt

 

142.084,00 kr.

 

 

Ifølge kriterierne for Foreningernes Udviklingspulje kan der ydes tilskud til særligt udstyr ved nye aktiviteter samt til aktiviteter, der kan motivere borgere, der ikke i forvejen er aktive på fritidsområdet til at være aktive.

 

Helle Team Tramp fik i 2016 bevilget 30.000 kr. fra den tidligere udviklingspulje til indkøb af stortrampoliner og loftsele. Allerede fra første træning i efteråret 2016 har foreningen haft børn og unge på venteliste. Derfor ønskede foreningen at købe to stortrampoliner, så flere kunne komme i gang med træningen. Stortrampolinerne var prisfastsat til 60.000 kr. pr. stk. Det lykkedes dog foreningen at indkøbe to trampoliner for 35.000 kr. Helle Team Tramp fik en mundtlig godkendelse fra forvaltningen til at indkøbe trampolin nr. 2 i stedet for en loftsele for at kunne nedbringe ventelisten og sikre den succesfulde opstart af foreningen.

 

Et år efter har Helle Team Tramp formået at gå fra at have træningstid en dag i ugen med 2 hold til at træne to gange i ugen med 4 hold med ca. 30 børn og unge fra hele kommunen. På de to nye hold er der fokus på ”Bobletramp”, hvor leg og læring er i fokus samt ”Supertramp” som er et konkurrencehold.

 

For at sikre den helt optimale træning samt udvikling af og selvtillid til de enkelte springere er det nu nødvendigt med en loftsele som kan bære børn i alle aldre og størrelser. Det styrker børn og unges motorik, selvtillid og bevægelseslyst. Børnene tør mere, da de ved, at de er spændt fast i selen. Derudover kan foreningen med en loftsele udvikle springere på konkurrence niveau.

 

Det øvrige sikkerhedsudstyr foreningen benytter sig af i dag er både tungt og tidskrævende for trænerne at sætte op.


Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at foreningens ansøgning om en loftsele opfylder kriterierne for Foreningernes Udviklingspulje, da en loftsele må betragtes som særligt udstyr. Derudover tiltrækker foreningen nye medlemmer, som aldrig har været idrætsaktive før. Det er vigtigt for foreningen, at disse medlemmer føler tryghed i aktiviteten og at leg og læring også er i fokus.

 

Der kan ifølge de nye kriterier for Foreningernes Udviklingspulje maksimalt udbetales 50.000 kr. til et projekt. Forvaltningen foreslår, at der bevilges et tilskud på 50.000 kr., og at foreningen selv må finansiere de resterende 22.000 kr.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Varde Kommunes gældende tilskudsregler for området - Kriterier for Foreningernes Udviklingspulje

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der er afsat 160.804 kr. i Foreningernes Udviklingspulje. 

Hvis Helle Team Tramp bevilges et tilskud på 50.000 kr. resterer der 110.804 kr. i Foreningernes Udviklingspulje.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der bevilges et tilskud på 50.000 kr. til Helle Team Tramp til indkøb af en loftsele.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget opfordrer til, at forvaltningen informerer foreningerne om puljens eksistens.

 sagsnr17-12376_bilagsnr#2460156_v1_ansøgning udviklingspuljen - 170825_ansøgningsskema_udviklingspulje_varde kommune.docx.docx
sagsnr16-12113_doknr162013-16_v1_foreningernes udviklingspulje.docx

Bilag

Ansøgning Udviklingspuljen - 170825_ansøgningsskema_udviklingspulje_Varde kommune.docx
Foreningernes udviklingspulje


12. Kriterier for nye tiltag og projekter

Kriterier for nye tiltag og projekter

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte den 12. okt. 2016 overordnede kriterier for tildeling af tilskud til foreninger fra puljerne under udvalget, herunder også en revidering af puljerne. Revideringen af puljerne blev godkendt den 13. marts 2017, efter at de havde været sendt i høring i Fritidssamrådet og de fire foreningsråd.

 

De overordnede kriterier for tildeling af tilskud til foreninger fra puljerne er følgende:

 

Lokaletilskud, medlemstilskud, tilskud til lederuddannelse, samt aftenskoler er lovgivningsmæssigt fastsatte og er derfor ikke omfattet af kriterierne.

 

Baggrunden for de nye overordnede kriterier for tildeling af tilskud fra puljerne var, at nogle puljer bar præg af driftstilskud. Særligt i kulturpuljerne havde flere foreninger fået tilskud til samme arrangement i mange år.

Hensigten med puljerne er at støtte udviklingstiltag eller nye projekter, ikke drift. Da puljerne blev brugt hovedsageligt til at støtte de samme arrangementer hvert år, var midlerne til nye tiltag begrænset. Derfor blev der fremsat et kriterie om, at nye ansøgninger om tilskud maksimalt kan gives i 3 år.

 

Som en overgangsordning, blev der lavet en nedtrapningsmodel for at imødekomme de foreninger som vil være omfattet af 3-års grænsen.

Nedtrapningsmodellen betyder, at nuværende tilskud ydet mere end tre år bliver nedtrappet, så der opnås samme tilskud i 2017 som i 2016, mens tilskuddet nedskrives med 1/3 i 2018, 2019 for at falde bort til samme aktivitet i 2020.

 

Nedtrapningsmodellen omfatter følgende puljer:

Puljen for Andre Kulturelle Arrangementer

Puljen for Større Kultur- og Idrætsarrangementer

Eliteidrætspuljen

 

Et nuværende projekt, som er underlagt nedtrapningsmodellen, kan søge tilskud til nye tiltag eller fornyelse af det pågældende arrangement. For puljerne til kultur, har foreningerne først mulighed for at søge igen fra 2020 til nye tiltag eller projekter. 

 

Udvalget skal tage stilling til, hvilke kriterier der skal definere ’nye tiltag eller fornyelse af et projekt’.

 

For Eliteidrætspuljen er der fastlagt følgende kriterier for vurdering af ansøgninger/projekter til puljen. Ud fra disse kriterier vurderes også nye projekter og målsætninger. Kriterierne er følgende:

Ansøgningerne vurderes/vægtes ud fra en sportslig, organisatorisk, økonomisk vurdering. Derudover vurderes ansøgningerne ud fra en synliggørelse/eksponering af Varde Kommune

Ansøgningerne vurderes ud fra en point skala 0-2, hvor 0 er ”ikke opfyldt”, 1 er ”delvist opfyldt” og 2 er ”opfylder kravet”. Der skal opnås en samlet vurdering på 1,5 for hver af de 3 punkter (sportslig, organisatorisk og økonomisk) for at en ansøgning kommer i betragtning.

 

Partnerskabsaftaler

Fra 2017 arbejder forvaltningen med et partnerskabskoncept for foreninger, der får et driftstilskud fra Varde Kommune. I 2017 blev der lavet partnerskabsaftaler med 7-kanten og Janus Bygningen.

 

En partnerskabsaftale er gensidigt forpligtende, herunder vedr. samarbejde, aftalte ydelser og udvikling af nye tiltag. Aftalen sikrer samtidig, at Varde Kommune får størst muligt udbytte af det årlige driftstilskud til foreningen.

Partnerskabsaftalen er rettet mod foreninger, som modtager et årligt driftstilskud.

 

I forhold til de nye overordnede kriterier for tildeling af tilskud fra puljerne, er der mulighed for at vurdere, om der skal indgås et længerevarende samarbejde med en forening i form af partnerskabsaftale.


Forvaltningens vurdering

De tre puljer for henholdsvis kultur og eliteidræt har ikke samme behov for en definition af nye tiltag eller projekter.

 

For Eliteidrætspuljen sikres nyskabelse og innovation i projekterne gennem idrætsområdets størrelse og brede. Der er derfor ikke behov for at opstille kriterier for nye tiltag eller projekter. Ansøgningerne vurderes alle ud fra en pointskala i forhold til en sportslig, organisatorisk og økonomiske vurdering.

 

I forhold til puljerne Andre Kulturelle Arrangementer og Større Kultur- og Idrætsarrangementer er der behov for en klar definition af nye tiltag og projekter for at hjælpe foreningerne. 

Forvaltningen foreslår, at ansøgninger om tilskud til nye tiltag eller fornyelse af et eksisterende arrangementet vurderes ud fra følgende kriterier:

 

Kriterier for nye tiltag eller fornyelse

Eksempler på tiltag eller fornyelse

Målgrupper

Inddragelse af nye målgrupper

Målrettede målgrupper, f.eks. målrette arrangementet til ældre

Samarbejdspartnere

Samarbejde med f.eks. skoler, dagtilbud og ældreplejen og erhvervsliv

Nye arrangementer

Nye typer af arrangementer

Nye lokaliteter til arrangementerne

Markedsføring/synlighed

Større fokus på at skabe synlighed i lokalområdet og kommunen

Brug af nye markedsføringskanaler, f.eks. sociale medier

Brug af ny teknologi

Brug af teknologien til at inddrage nye målgrupper, f.eks. unge, handikappede og udsatte grupper

Brug af teknologien til at skabe bedre adgang til arrangementerne

Finansiering

Eksterne midler, herunder puljer, fonde og sponsorer

 

Kriterierne lægger op til, at foreningerne har mulighed for at justere deres arrangement på mange forskellige parametre for at kunne opnå støtte gennem puljerne igen. Forvaltningen vil lægge vægt på, at der sker fornyelse på flere parametre.

 

Kulturelt Råd anbefaler, at det allerede fra 2018 skal være muligt for foreninger som er omfattet af nedtrapningsmodellen at søge om tilskud til nye tiltag og fornyelse af et arrangement. Kulturelt Råd frygter, at muligheden for først at kunne søge støtte igen i 2020, vil ramme gode og velfungerende initiativer hårdt, og at det i sidste ende kunne betyde en lukning af arrangementer.

 

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det allerede fra 2018 skal være muligt for foreningerne at søge til nye tiltag eller fornyelse af arrangementer.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Kriterierne skal sendes i høring i Kulturelt Råd.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til kriterier for puljerne Andre Kulturelle Arrangementer og Større Kultur- og Idrætsarrangementer godkendes og sendes i høring i Kulturelt Råd, og
at der kan søges støtte til eksisterende arrangementer fra 2018, hvis de opfylder kriterierne.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr16-12577_doknr168810-16_v1_puljen for andre kulturelle arrangementer.docx
sagsnr16-12577_doknr168838-16_v1_puljen for større kultur- og idrætsarrangementer.docx
sagsnr16-7905_doknr126158-16_v1_forslag til nye kriterier for eliteidrætspuljen.docx
sagsnr16-10522_doknr176218-16_v1_overordnede kriterier for tilskud til foreninger.docx

Bilag

Puljen for andre kulturelle arrangementer
Puljen for større kultur- og idrætsarrangementer
Eliteidrætspuljen
Overordnede kriterier for tilskud til foreninger


13. Ansøgning - DM i badminton for ungdom - 2018, 2019 og 2020

Ansøgning - DM i badminton for ungdom - 2018, 2019 og 2020

Sagsfremstilling

Varde Badmintonklub (VBK) har fået tildelt værtskabet for DM i badminton for ungdom i årene 2018, 2019 og 2020 med mulighed for at få tildelt værtskabet i yderligere to år (2021 og 2022). Det er ungdomsspillere (U9 – U17/19) fra hele landet, som deltager i DM, og det drejer sig om ca. 1.000 – 1.200 deltagere + forældre og søskende.
 

DM-stævnet afvikles i 2018 i weekenden den 20.-22. april, og det inddrager 24 haller og 130 badmintonbaner i Varde Kommune og omegn (Esbjerg Kommune). De fleste haller i Varde Kommune tages i brug (13 haller samt 2 minihaller) fredag og lørdag. Dog ikke Outrup Kultur og Idrætscenter, som er optaget til DM stævne i Powertumbling. I Esbjerg er det 8 haller samt 1 minihal, som er i brug fredag og 3 haller om lørdagen. Det kræver mange ressourcer af frivillige at tage en enkelt hal i brug, og det kan være afgørende for, hvor kampene afvikles.

Alle finalekampe afvikles i Helle Hallerne om søndagen.

 

Udover udgifter til hallejen vil der være udgifter til transport mellem de enkelte haller, bespisning og overnatningsmuligheder. Der kræves ca. 100 frivillige til stævnet for at få det til at hænge sammen.

 

VBK forventer at have en anslået samlet udgift på ca. 397.000 kr. og den samlede indtægt er anslået til ca. 368.500 kr., altså et forventet underskud det første år på knap 28.500 kr. Priserne på de enkelte poster i budgettet er ikke forhandlet endnu, så budgettet kan ændre sig.


Forvaltningens vurdering

Et DM stævne af denne størrelse vil sætte Varde Kommune på landkortet, og der vil være rig mulighed for at eksponere kommunen til stævnet.

 

Der er tidligere afholdt større stævner med mange deltagere, hvor der er givet en økonomisk kompensation i forbindelse med afviklingen af stævnet. Det er derfor også forvaltningens vurdering, at der kan gives et tilskud på 50.000 kr. til dækning af foreningens udgift til arrangementet finansieret af puljen til større kulturelle- og sportsarrangementer.

 

Forvaltningen anbefaler, at VBK samtidig får en forhåndsgodkendelse af et lignende tilskud til arrangementet for 2019 og 2020, så det giver foreningen ro til at koncentrere sig om planlægningen af DM-stævnet i 2019 og 2020.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Tilskuddet på 50.000 kr. finansieres via puljen til Større Kultur- og Idrætsarrangementer.

 

Puljen er i 2018 på 206.250 kr. Der er pt. forlods reserveret 100.000 kr. af puljen til Xterra og Nissefestivalen i 2018. Puljen er herefter på 106.250 kr. og bliver der bevilget 50.000 kr. fra denne pulje, så vil restpuljen for 2018 udgøre 56.250 kr.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der bevilges 50.000 kr. til afvikling af DM for ungdom i 2018 finansieret af puljen Større Kultur- og Idrætsarrangementer, og

at der bevilges 50.000 kr. til afvikling af DM for ungdom i både 2019 og 2020 ligeledes finansieret af puljen Større Kultur- og Idrætsarrangementer.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-12538_doknr192629-17_v1_vs badminton dm for ungdom - varde kommune.docx.docx
sagsnr17-12538_doknr192449-17_v1_budget halleje dm ungdom.xls

Bilag

VS: Badminton DM for ungdom - Varde Kommune.docx
Budget halleje DM Ungdom


14. Samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp

Samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp

Sagsfremstilling

Dansk Flygtningehjælp (DFH) har et ønske om at indgå en samarbejdsaftale med Varde Kommune om en styrket indsats for flygtningebørn i foreningslivet. Formålet med aftalen er at:

 

Styrke fokus på værdien af flygtningebørns deltagelse i det lokale foreningsliv

Styrke det frivillige lokale foreningsliv til at modtage og fastholde flygtningebørn

Udvikle det lokale netværk som understøtter vidensdeling og som bidrager til fælles løsninger på fritidsområdet.

 

Deltagelse i fritidsaktiviteter er en helt central forudsætning for flygtninges trivsel, medborgerskab og integration i det danske samfund. Derfor har DFH etableret Fritidspuljen, som giver økonomisk støtte til fritidskontingenter og udstyr. Målet er, at styrke flygtningebørn og unge flygtninges livskvalitet og integration i det danske samfund gennem aktiv deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv.


Fritidspuljen er et supplement til Varde Kommunes Fritidspas og er den primære ansøgningspulje for flygtningebørn i Varde Kommune. I perioden november 2015 til juni 2017 er der bevilget 193 kontingentbetalinger (0-18 år) hvoraf 72 er ansøgninger fra kommunale medarbejdere, og 36% af bevillingerne er blevet indløst. Fritidspuljen har været lukket for ansøgninger siden 15. juni 2017, men åbner igen den 8. januar 2018 med nye kriterier. 

 

Ønsket om at indgå en samarbejdsaftale har blandt andet baggrund i to fyraftensmøder, som blev afholdt 17. november 2016 og 23. marts 2017 med deltagere fra foreningslivet, frivillige netværksgrupper, medarbejdere fra Varde Kommune, DFH m.fl. Møderne havde den største opbakning, DFH har set til sådanne møder. Konklusionerne på begge møder var, at der mangler helt konkrete brobygningsindsatser mellem foreningslivet og flygtninge i Varde Kommune.

 

I samarbejdsaftalen har Varde Kommune ansvar for:

At arbejde for at skabe gode rammer, som på sigt sikrer en styrkelse af flygtningebørns integration i foreningslivet

Udpege en tovholder for samarbejdet, som primær kontaktperson til DFH

Stille de nødvendige medarbejderressourcer til rådighed for de aktiviteter, som aftales i samarbejdet.

DFH har ansvar for:

At give støtte til kontingentbetaling for flygtningebørns fritidsaktiviteter gennem fritidspuljen i det omfang puljen har tilgængelige midler

At understøtte kommunens arbejde med at skabe en styrket platform for en bæredygtig integrationsindsats af flygtningebørn i foreningslivet

At bidrage med konsulentstøtte til de aftalte aktiviteter, som fremgår af bilaget.

 

Samarbejdsaftalen er ikke endelig, men med mulighed for at supplere og ændre efter aftale med DFH.


Forvaltningens vurdering

 Der er søgt mange penge til kontingenter i Fritidspuljen, men udnyttelsesgraden kan forbedres. Dette sammenholdt med efterspørgslen på en brobygningsindsats giver god baggrund for at indgå et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp om en helhedsorienteret indsats for flygtningebørn i Varde Kommune.

 

Som det fremgår af bilaget til samarbejdsaftalen lægger DFH op til, at der skal dannes et Lokalt Netværk. Forvaltningen foreslår, at dette netværk tager udgangspunkt i Integrationsforum netværket. DFH kan desuden bruges til at understøtte Integrationsforum netværket med viden, sparring og yderligere kontakter.

 

For at sikre et stærkt og effektivt samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og en flerstrenget integrationsindsats, bør samarbejdet ske på tværs af forvaltninger som arbejder med målgruppen - Jobcenteret, Børn og Læring, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse samt Kultur og Fritid.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Integrationsforum


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Kultur og Fritid,

at samarbejdsaftalen godkendes,

at samarbejdsaftalen sendes til høring i Integrationsforum og

at sagen sendes til orientering i Udvalg for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalg for Børn og Læring.


Beslutning Direktionen den 20-12-2017

Anbefalingen blev godkendt.

 

Direktionen drøftede det tværgående samarbejde med baggrund i samarbejdsaftalen.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 sagsnr16-9996_doknr198413-17_v1_status på fritidspuljen i varde kommune.docx
sagsnr16-9996_doknr195646-17_v1_samarbejdsaftale mellem varde kommune og fritidspuljen, dansk flygtningehjælp.pdf.pdf
sagsnr16-9996_doknr195643-17_v1_bilag til samarbejdsaftale.pdf.pdf

Bilag

Status på Fritidspuljen i Varde Kommune
Samarbejdsaftale mellem Varde kommune og Fritidspuljen, Dansk Flygtningehjælp.pdf
Bilag til samarbejdsaftale.pdf


15. Bevilling af Fritidspas under Kultur og Fritid

Bevilling af Fritidspas under Kultur og Fritid

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Undervisning besluttede på møde den 12. december 2017, at indstille til Udvalget for Kultur og Fritid, at bevilling af Fritidspas skal overgå til Kultur og Fritid fra og med 2018:

 

Indstillingen lyder:

at bevilling af Fritidspas overgår til Kultur og Fritid fra og med 2018,

at der overføres 100.000 kr. fra Børn og Familie til Kultur og Fritid, såfremt ’overgangen’ tiltrædes,

at Kultur og Fritid udarbejder retningslinjer for bevilling af Fritidspas.

 

(Dagsordenspunktet er vedlagt som bilag).

 

Et fritidspas er en økonomisk støtte til at deltage i fritidsaktiviteter som gives til udsatte, som ikke i forvejen deltager i en fritidsaktivitet. Fritidspasset dækker udgifterne til fritidsaktiviteten.

Hidtil har Børn og Familie administreret Fritidspasset efter serviceloven som foreskriver, at der foretages en økonomisk individuel faglig vurdering af den enkelte familie. En proces som er administrativt tung.


Forvaltningens vurdering

Kultur og Fritid vurderer, at flytning af administrationen af fritidspas fra Børn og Familie til Kultur og Fritid vil kunne lette administrationen af bevillingerne væsentligt.

 

Kultur og Fritid anbefaler følgende model (se vedlagte bilag)

Udsatte børn og unge i alderen 0-17 år kan ansøge om Fritidspas

Fritidspas dækker udgifter til kontingent og ikke udstyr

Fritidspas bevilger op til 4000 kr. i kontingent

Der er to årlige ansøgningsfrister

Det er muligt at søge udstyr ved Broen Varde, som Varde Kommune har en samarbejdsaftale med.

 

Ansøgninger til Fritidspas ansøges ved en tro og love model. Forvaltningen anbefaler, at fritidspasset betales til foreninger og institutioner fremfor ansøgerne selv, da dette vil minimere risikoen for misbrug, som følge af en tro og love model. Forvaltningen anbefaler at den nye model evalueres efter et år.

 

Kultur og Fritid anbefaler at foreningslivet høres om den nye model for Fritidspas.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Fritidspasset er i dag oprettet via Servicelovens §11 stk. 6

Ved overgangen til Kultur og Fritid vil Fritidspas blive administreret efter Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der er indtil nu gennemsnitligt blevet benyttet 60.000 kr. årligt til bevilling af Fritidspas i Børn og Familie, og hertil kommer det administrative arbejde forbundet med vurdering og bevilling. Hvis Fritidspasset flyttes til Kultur og Fritid har Børn og Familie vurderet det hensigtsmæssigt, at der overføres 100.000 kr. fra Børn og Familie til Kultur og Fritid.


Høring

Modellen for Fritidspas sendes i høring i Idrætsrådet og i Fællesrådet.


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at indstillingen fra Udvalget for Børn og Undervisning tiltrædes,

at Fritidspas fremover administreres i Kultur og Fritid efter en tro og love model,

at ordningen evalueres efter et år, og

at modellen for Fritidspas sendes i høring i Idrætsrådet og Fællesrådet.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.sagsnr17-9082_doknr195396-17_v2_bevilling af fritidspas.docx
sagsnr18-128_doknr1907-18_v1_model for fritidspas.docx

Bilag

Bevilling af Fritidspas
Model for Fritidspas


16. Takster for medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse for 2018

Takster for medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse for 2018

Sagsfremstilling

Alle godkendte og tilskudsberettigede foreninger kan ifølge folkeoplysningsloven og Varde Kommunes tilskudsregler søge om medlemstilskud og tilskud til leder- og instruktøruddannelse.

 

I 2017 er der ydet et medlemstilskud til foreningerne på 150 kr. pr. medlem. Medlemstilskud kan kun gives til medlemmer under 25 år. Derudover er der ydet et tilskud på 75 % til lederuddannelse, dog maksimalt 7.500 kr. pr. kursus/modul pr. medlem.

 

Medlemstilskuddet pr. medlem under 25 år de sidste 4 år:

 

2014

2015*

2016

2017**

120,- kr.

150,- kr.

150,- kr.

150,- kr.

*2015 – Ekstraordinær bevilling på 400.000 kr. er tilført kontoen, derfor stiger medlemstilskuddet

**2017 – Ekstraordinært tilført 585.000 kr. da der var et forventet underskud på kontoen for medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse – beløbet blev finansieret via et overskud på lokaletilskudskontoen i 2016.

 

Det har hidtil været praksis, at taksten for medlemstilskuddet er reguleret op eller ned for at få budgettet til at balancere. Dette er også beskrevet i Varde Kommunes gældende regler for tilskud til fritidsaktiviteter for børn og unge.

 

Medlemstallet er fra 2016 til 2017 steget med 675 medlemmer fra 13.187 til 13.862.


Forvaltningens vurdering

Set i lyset af forbruget i 2017 og budgettet for 2018 er det nødvendigt med en justering på området. Tilskud til lederuddannelse er foreningernes nødvendige investering i fremtiden, hvorimod medlemstilskuddet er en del af foreningernes drift. Forvaltningen foreslår derfor, at justeringen på området sker via en reducering af medlemstilskuddet fra 150 kr. til 110 kr. pr. medlem under 25 år.

 

Det er ikke muligt at overføre et overskud fra lokaletilskudskontoen for 2017, da denne konto forventes at være mere end udnyttet. Det samme forventes at være gældende for 2018.

 

Forvaltningen har lavet en beregning på budgettet til medlemstilskud og lederuddannelse for 2018: 

 

Budget for 2018

2.437.629 kr.

Forventet forbrug til Lederuddannelse

  -900.000 kr.

Rest til fordeling af medlemstilskud

1.537.629 kr.

 

13.862 medlemmer x 110 kr. =

 

1.524.820 kr.

 

Beregningen viser et anslået mindreforbrug på 12.809 kr. Der henvises til vedlagte konsekvensberegning. Der er dog to usikre faktorer på forbruget på Aktivitetskontoen: Forventet forbrug på tilskud til lederuddannelse samt et eventuelt faldende/stigende medlemstal.

 

Udsatte familier kan søge fritidspas om tilskud til kontingent.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Varde Kommunes gældende regler for tilskud til foreningsområdet


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at medlemstilskuddet for 2018 fastsættes til 110 kr. pr. medlem under 25 år, og

at den nye takst indarbejdes i ”Regler for Varde Kommunes tilskud til fritidsaktiviteter for børn og unge”.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.

 

Udvalget beder forvaltningen om at udarbejde en model, så foreningerne tidligere kan få et overblik over medlemstilskuddet for det kommende år, og at niveauet for medlemstilskuddet holdes mere stabilt fremover.sagsnr17-5029_doknr194579-17_v1_status på lokaletilskudskontoen 2017.docx
sagsnr17-12590_doknr179219-17_v1_konsekvensberegning på takster for medlemstilskud 2018.xlsx
sagsnr16-9214_doknr46020-17_v1_regler for medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse for 2017.doc
sagsnr17-12590_doknr4731-18_v1_liste over kontingenter på forskellige foreninger i vk.docx

Bilag

Status på lokaletilskudskontoen 2017
Konsekvensberegning på takster for medlemstilskud 2018
Regler for medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse for 2017
Liste over kontingenter på forskellige foreninger i VK


17. Afholdelse af udvalgsmøder i byrådsperioden 2018 - 2021

Afholdelse af udvalgsmøder i byrådsperioden 2018 - 2021

Sagsfremstilling

I forbindelse med opstart af den nye byrådsperiode, et det planlagt, at møderne i Udvalget for Kultur og Fritid frem til sommer afholdes hos hhv. Vardemuseerne (Tirpitz), Varde Fritidscenter, Musik & Billedskolen samt Biblioteket. Formålet er, at udvalget i forbindelse med møderne kan få et indblik i institutionernes arbejde og en fornemmelse af hvilke rammer de fungerer i til daglig.

 

Erfaringen fra det tidligere udvalg er, at afholdelse af udvalgsmøder hos foreninger og institutioner giver en god forståelsesramme for arbejdet i udvalget.


Forvaltningens vurdering

Udvalget for Kultur og Fritid holder 11 udvalgsmøder om året. Forvaltningen foreslår, at Udvalget fra august 2018 holder hvert andet møde ude af huset hos en forening, en idrætshal, et kulturhus m.m.

 

Forvaltningen foreslår samtidig, at der i forbindelse med møderne ude af huset afsættes tid til rundvisning i og/eller oplæg om det sted udvalget besøger.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalgsmøderne frem til sommer 2018 afholdes hos de nævnte institutioner, og

at udvalget fra august 2018 afholder hvert andet møde hos foreninger, i kulturhuse eller idrætshaller.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-01-2018

Anbefalingen blev godkendt.

18. O Status på kultur- og fritidssager i budgetaftalen 2018-2021

O Status på kultur- og fritidssager i budgetaftalen 2018-2021

Sagsfremstilling

I Byrådets budgetaftale for 2018-2021 blev forligspartierne enige om at understøtte opførelsen af et teater- og kulturhus i Varde og renoveringen af Kulturhuset i Ølgod. Derfor blev der afsat 2 x 300.000 kr. til det videre arbejde med de to projekter. Det blev samtidig vedtaget, at arbejdet i forbindelse med de to projekter skal koordineres.

 

Forligspartierne bad desuden om at få vurderet, om man ved at hæve lokaletilskuddet kan opnå flere sundhedsfremmende aktiviteter.

  

Ølgod Kulturhus:

I samarbejde med formanden for Ølgod Udviklingsråd og talsmand for initiativgruppen er det besluttet, at arbejdet med at fremskaffe midler til en renovering og modernisering, i første omgang lægges over til en støtteforening til fordel for Ølgod Kulturhus.

 

Finansieret af forligsbeløbet på 300.000 kr. hyrer støtteforeningen en fundraiser til at forestå ansøgningsprocessen. Der ansøges med baggrund i visionen udfærdiget af MOVE Arkitektur, styregruppen for Ølgod Kulturhus og lokale ildsjæle.

 

Varde Kommune og kulturinstitutionerne understøtter processen ved at bidrage med viden og faglig sparring om fundraising, beskrivelser m.m.

 

Ølgod Kulturhus er solidt forankret lokalt. Med de visionære og fremtidsorienterede ideer, er der potentiale for at ramme en bredere målgruppe.

 

Varde Teater- og Kulturhus:

Den politiske styregruppe har besluttet, at det undersøges, om der er en realistisk mulighed for at rejse fondsmidler til det eksisterende skitseoplæg for Teater- og Kulturhuset. Hvis dette er muligt, bruges de 300.000 kr. til at arbejde videre med fondsansøgningerne i tæt samarbejde med aktørerne i huset.

 

Hvis det derimod vurderes, at der ikke er mulighed for at rejse fondsmidler til det eksisterende skitseoplæg, bruges de 300.000 kr. til at udvikle et projekt i forbindelse med eksisterende bygninger på KulturSpinderiet. 

 

Lokaletilskudsprocent:

Forvaltningen er i kontakt med Idrættens Analyseinstitut for at få lavet en analyse og vurdering af, hvordan man bruger lokaletilskud og andre metoder til sundhedsfremmende aktiviteter, og om man dermed kan reducere omkostningerne på børn- og unge, arbejdsmarkeds- eller ældre- og socialområdet på kort og langt sigt. Analysen og vurderingen forventes færdig til maj.


Forvaltningens vurdering

Ølgod Kulturhus:

En overførsel af forligsbeløbet på 300.000 kr. til en lokal støtteforening til honorering af en fundraiser vil understøtte det lokale ejerskab og husets fremtidige anvendelse. Projektet står stærkere i fondsprocessen, når der er et solidt lokalt ejerskab for projektet.

 

Varde Teater og Kulturhus:

Der afventes en afklaring på mulighed for fundraising til Teater- og Kulturhuset i Varde. Herefter vurderes brugen af de 300.000 kr. 

 

Lokaletilskud:

Forvaltningen vurderer, at ved at inddrage Idrættens Analyseinstitut får vi adgang til den nyeste viden inden for idrætsforskningen.


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

Der afsættes 100.000 kr. til analyse fra Idrættens Analyseinstitut indenfor udvalgets egen budgetramme.


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

19. O Aktiviteter i januar og februar 2018

O Aktiviteter i januar og februar 2018

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har følgende aktiviteter i januar og februar måned 2018, som udvalget kan deltage i.

 

Navn på aktivitet

Sted

Tid

Nytårskoncert

Lerpøthallen, Varde

17. januar kl. 20-23

Krisehåndtering i foreningslivet – workshop arrangeret af Fællesrådet

Rådhuset

8. februar kl. 17-20

VAKS Vinterferie

Varde Kommune

Uge 7

Årets Mestre og Foreningsprisen 2017

Ikke fastlagt

28. februar

 


Konsekvens i forhold til visionen

Ingen


Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten


Økonomi

 Ingen


Høring

Ingen


Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

20. Kommende sager

Kommende sager

Sagsfremstilling

Principdrøftelse af partnerskabsaftaler

Teater- og Kulturhus (orienteringssag)

Teater- og Kulturhus (drøftelsessag)

Renovering af Lykkesgårdsskolens hal

Militærhistorisk museum

Evaluering og drøftelse af events

Lokaletilskud

Orientering om Nationalpark Vadehavet og Naturpark Vesterhavet


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-01-2018

Taget til efterretning.

21. Gensidig orientering

Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved formanden

Status på Varde Sportsrideklub

Møde om Ølgod Kulturhus

 

Orientering ved forvaltningen

Orientering om skulptur v/ Thomas

Parkering ved Tirpitz v/ Thomas

Drabanterne v/ Karsten

Besøgsrunde i hallerne v/ Karsten

Trafikofficials v/ Karsten

Uro i ubetjent åbningstid på Biblioteket i Varde v/ Charlotte

Midler fra Kulturregion Vadehavet v/ Hanne

 

Gensidig orientering


Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-01-2018

Drøftet.